Hóa học

hưng phúc
23 phút trước

Số % các nguyên tố cộng lại không bằng 100% nhé!

Bình luận (0)
Đào Vương Chí Khang
14 phút trước

Gọi x, y, z lần lượt là số nguyên tử của H, S và O

CTTQ: HxSyOz

x=\(\dfrac{1}{2,04}\approx2\)

y=\(\dfrac{32}{32,65}\approx1\)

z=\(\dfrac{16}{65,03}\approx4\)

Vậy chất cần tìm là H2SO4

Bình luận (0)
Quang Nhân
43 phút trước

nNaCl = 4.68/58.5=0.08 (mol) 

Na  + 1/2Cl2 -to-> NaCl 

0.08____0.04_____0.08

mNa = 0.08*23/0.8=2.3 (g) 

VCl2 = 0.04*22.4/0.8 = 1.12 (l) 

Bình luận (0)
Quang Nhân
43 phút trước

Số mol Zn = 19,5/65 = 0,3 (mol)

Số mol Cl2 = 7/22,4 = 0,3125 (mol)

số mol ZnCl2 = 0,27 (mol)

Zn + Cl2 → ZnCl2

Ta thấy: số mol Cl2 > số mol Zn => so với Cl2 thì Zn là chất thiếu, nên tính theo Zn.

Từ pt => số mol Zn phản ứng = số mol ZnCl2 = 0,27 (mol)

Hiệu suất phản ứng: H = nZn phản ứng *100/nZn ban đầu

= 0,27 * 100/0,3 = 90 %

Bình luận (0)
Quang Nhân
58 phút trước

Mình nghĩ sửa đề là tỉ khối so với H là 27 nhé

nH2O = 16.2/18 = 0.9 (mol) 

=> mH = 1.8 (g) 

mC = 9 - 1.8 = 7.2 (g) 

nC = 7.2/12 = 0.6 (mol) 

nC : nH = 0.6 : 0.9 = 2 : 3 

CT đơn giản : (C2H3)n

M = 27*2=54

=> 27n = 54 

=> n = 2 

CT : C4H6 

Bình luận (0)
Thu Hồng
1 giờ trước (18:43)

Mạnh dạn đoán đây là Bài 5 trang 122 sgk Hóa lớp 9.

Đề bài bạn gửi bị thiếu một khí nữa là C2H4 đúng không?

 

Bình luận (1)
hưng phúc
31 phút trước

Ta có PTHH: 2KMnO4 -----> K2MnO4 + MnO2 + O2.

Ta có: nKMnO4= 20/158=0,1(mol)

Theo PT, ta có: nK2MnO4= 1/2 . 0,1=0,05(mol)

=> mK2MnO4= 0,05.197=9,85(g)

nMnO2=nK2MnO4=0,05(mol)

=> mMnO2=0,05.87=4,35(g)

=> Khối lượng của chất rắn sau phản ứng là: 9,85+4,35=14,2(g)

                                   (Chúc bạn làm tốt nhé ok)

 

Bình luận (0)
Loading...