Hỏi đáp môn Hóa học

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

number 1 : hh muối X gồm AHCO3 và A2CO#, chia 7,62 g X thành 3 phần bằng nhau :
Phần 1 : tác dụng hoàn toàn với HCl dư thu được 0,672l khí ( dktc )
Phần 2 : tác dụng hoàn toàn với BaCl2 dư thu được 1,97 g tủa
Phần 3 : tác dụng tối đa với 30ml dd NaOH a mol
a) xác định cthh muối
b) tính thành phần % khối lượng mỗi muối trong X
c) a ????

number 2 : cho m (g) hh X gồm 2 kim loại Mg và Fe ở dạng bột vào 50,0 g dd CuSO4 9,6%. Sau pứ thu được 2,48g rắn Y chứa 2 kim loại và dd Z. Thêm NaOH dư vao dd Z rồi lọc tủa, đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 2,0 g rắn (các pứ xảy ra hoàn toàn )

a) tính m và thành phần % khối lượng từng kim loại trong X

b) xác định nồng dộ % các chất tan trong dd Z

number 3 : cho 12g CuO tác dụng vừa đủ dd H2SO4 25% thu được dd A, làm lạnh dd A xuống 20oC ( S = 20,5g) cho đến khi CuSO4.5H2O tách ra hoàn toàn, lọc kĩ đem cân đc m (g) tinh thể. m ????

number 4 : để đánh giá độ nhiễm bẩn H2S trong không khí của 1 nhà máy ng ta tiến hành thí nghiệm : " Lấy 1,4 l không khí ( đktc) rồi dẫn qua dd chì nitrat dư thì thu được 0,239 g tủa

a) tính % thể tích H2S trong 1,4 l không khí đó

b) sự nhiễm bẩn H2S có vượt quá mức cho phép không biết hàm lượng cho phép là 0,01 mg/l

c) một hs phát hiện có thể xử lý luojngwj H2S nhiễm bẩn trong dd bằng cách thổi liên tục khí O2 vào dd đó, nêu hiện tường và viết pthh

0 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.