Review

Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Bacon Family
14 tháng 2 2023 lúc 18:27

A - A - C - C - C

Bình luận (0)
Quoc Tran Anh Le
9 tháng 10 2023 lúc 18:14

Bài nghe: 

1. What does Amanda want to listen to?

Amanda: I don't really like rock.

Kyle: Do you like hip hop?

Amanda: Not really.

Kyle: How about RnB?

Amanda: It's OK, but I prefer reggae.

Kyle: So, who do you want to watch?

Amanda: Rob Curly.

2. Which band does Zack want to watch?

Zack: I don't really like The Crazy K's, Jessie.

Jessie: I want to see Shutterpop.

Zack: Can we see someone else? What about Plain View?

Jessie: The rock band? OK.

3. What time is the show?

Rachel: What time does the festival start?

Cory: It starts at seven o'clock.

Rachel: What time's Modern Soul's show?

Cory: 7:30p.m.

Rachel: OK, what time should we leave?

Cory: About 6:30.

4. Who did Kurt think was amazing?

Kurt: The Morente Trio was great.

Amy: Yeah. They were cool.

Kurt: I like the guitarist.

Amy: I like the drummer.

Kurt: Yeah, and the singer was amazing.

5. Who did Linda not like?

Frank: What did you think of Marcus And Sons, Linda?

Linda: They were good! The singer was great!

Frank: Yeah, and the guitarist was amazing.

Linda: I didn't really like him.

Frank: Oh really?

Linda: Yeah, he was a bit boring. But the drummer was good.

Tạm dịch: 

1. Amanda muốn nghe gì?

Amanda: Tôi thực sự không thích nhạc rock.

Kyle: Bạn có thích hip hop không?

Amanda: Không hẳn.

Kyle: Thế còn RnB thì sao?

Amanda: Cũng được, nhưng tôi thích nhạc reggae hơn.

Kyle: Vậy bạn muốn xem ai?

Amanda: Rob Curly. 

2. Zack muốn xem ban nhạc nào?

Zack: Tôi không thực sự thích The Crazy K's, Jessie.

Jessie: Tôi muốn xem Shutterpop.

Zack: Chúng ta có thể xem cái khác không? Còn Plain View thì sao?

Jessie: Ban nhạc rock à? Cũng được.

3. Buổi diễn diễn ra lúc mấy giờ?

Rachel: Lễ hội bắt đầu lúc mấy giờ?

Cory: Nó bắt đầu lúc bảy giờ.

Rachel: Buổi diễn của Modern Soul diễn ra lúc mấy giờ?

Cory: 7:30 tối.

Rachel: Được rồi, chúng ta nên khởi hành lúc mấy giờ?

Cory: Khoảng 6h30.

4. Kurt nghĩ ai là người tuyệt vời?

Kurt: Bộ ba Morente thật tuyệt vời.

Ami: Ừ. Họ tuyệt thật đấy. 

Kurt: Tôi thích tay guitar.

Amy: Tôi thì thích tay trống.

Kurt: Đúng thế, và ca sĩ cũng thật tuyệt vời.

5. Linda không thích ai?

Frank: Bạn nghĩ gì về Marcus And Sons, Linda?

Linda: Họ rất giỏi! Ca sĩ thật tuyệt vời!

Frank: Đúng vậy, và tay guitar diễn cũng hay nữa.

Linda: Tôi không thích anh ấy lắm.

Frank: Ồ vậy sao?

Linda: Ừ, anh ấy hơi kiểu nhàm chán. Nhưng tay trống rất tốt.

Bình luận (0)
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Bacon Family
14 tháng 2 2023 lúc 18:26

A - B - A -A - C

Bình luận (0)
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Bacon Family
13 tháng 2 2023 lúc 22:20

1C 2B 3F 4E 5D

Bình luận (0)
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
(.I_CAN_FLY.)
13 tháng 2 2023 lúc 22:26

1.are->do

2.hates->hate

3.doesn't->don't

4.don't->doesn't

5.is->does

6.he->his

Bình luận (0)
Quoc Tran Anh Le
9 tháng 10 2023 lúc 18:15
1. What kind of music are you like listening to? 

Để hỏi về sở thích, ta dùng thì hiện tại đơn. Không dùng thì quá khứ đơn. 

Sửa: are => do 

What kind of music do you like listening to? 

(Bạn thích nghe thể loại nhạc nào?) 

2. I likes jazz. I hates rock. 

Chủ ngữ trong 2 câu trên đều là I nên động từ đi kèm chủ ngữ này luôn ở dạng nguyên thể không cần chia. 

Sửa: likes => like; hates =>hate

like jazz. I hate rock. 

(Tôi thích nhạc jazz. Tôi ghét nhạc rock.) 

3. I doesn't think country music is exciting. 

Sửa: doesn't => don't 

Chủ ngữ trong câu trên là I nên trợ động từ đi kèm sẽ là "do" chứ không phải "does". 

don't think country music is exciting. 

(Tôi không nghĩ là nhạc đồng quê thú vị.) 

4. He don't like listening to jazz. He think it's boring. 

Sửa: don't => doesn't; think => thinks 

Chủ ngữ trong câu trên là "he". Trợ động từ đi kèm chủ ngữ ngôi thứ 3 số ít là does; động từ đi kèm chủ ngữ ngôi thứ 3 số ít là động từ phải được chia. 

He doesn't like listening to jazz. He thinks it's boring. 

5. Is she often listen to classical music?

Sửa: Is => Does 

"Listen" là động từ nên câu hỏi thì hiện tại đơn ta sẽ dùng trợ động từ chứ không phải động từ to be. Trợ động từ tương ứng với chủ ngữ "she" là "does". 

Does she often listen to classical music?

(Cô ấy có thường xuyên nghe nhạc cổ điển không?) 

6. RnB is he favorite kind of music. 

Sửa: he => his Vị trí của từ này là đứng trước 1 cụm danh từ "favorite kind of music" nên nó phải là một tính từ sở hữu chứ không thể là một đại từ nhân xưng. RnB is his favorite kind of music.  (RnB là thể loại nhạc yêu thích của anh ấy.) 
Bình luận (0)
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Vanh Nek
13 tháng 2 2023 lúc 22:23

\(1.\)There’s a music festival in our town in January

\(2.\)G Star’s show starts at 1 p.m. on January 20th 

\(3.\)Would you like to go to my birthday party on Friday evening

\(4.\)My friend’s birthday in March

\(5.\)My parents enjoy listening country music in their free time

Bình luận (0)
Quoc Tran Anh Le
9 tháng 10 2023 lúc 18:15

1. There’s a music festival in our town in January.

(Có một lễ hội âm nhạc trong thị trấn của chúng tôi vào tháng Giêng.)

2. G Star’s show starts at 1 p.m. on January 20th .

(Chương trình của G Star bắt đầu lúc 1 giờ chiều ngày 20 tháng 1.)

3. Would you like to go to my birthday party on Friday evening?

(Bạn có muốn đi dự tiệc sinh nhật của tôi vào tối thứ Sáu không?)

4. My friend’s birthday in March.

(Sinh nhật của bạn tôi vào tháng Ba.)

5. My parents enjoy listening country music in their free time.

(Bố mẹ tôi thích nghe nhạc đồng quê trong thời gian rảnh rỗi.)

Bình luận (0)
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
(.I_CAN_FLY.)
13 tháng 2 2023 lúc 22:22

1D

2D

3C

Bình luận (0)
animepham
13 tháng 2 2023 lúc 22:22

1-d

2-d

3-c

Bình luận (0)
Vanh Nek
13 tháng 2 2023 lúc 22:22

1d

2d

3c

Bình luận (0)
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Anh Thư Bùi
13 tháng 2 2023 lúc 22:21

b

c

d

Bình luận (0)
Pham Minh Tue
13 tháng 2 2023 lúc 22:22

4b

5c

6c

Bình luận (0)
Bacon Family
13 tháng 2 2023 lúc 22:22

B - C - D

Bình luận (0)