Pronunciation and Communication

Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
12 tháng 10 2023 lúc 12:17

Học sinh tự thực hành.

Bình luận (0)
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
12 tháng 10 2023 lúc 12:17

B: 

Sounds like /u:/ in movie: two

Sounds like /əʊ/ in go: no,oh,open

Sounds like /ʌ/ in front: tony, london, come

Bình luận (0)
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
12 tháng 10 2023 lúc 12:17

Học sinh tự thực hành.

Bình luận (0)
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
12 tháng 10 2023 lúc 12:18

How do I get to the mall?

Go down straight North road and turn left on 3rd Avenue. It is on your left.

How do I get to histoy museum?

Go down straight North road and turn left on 4th Avenue. It is on your left and next to Art museum.

How can I get to pizza restaurant?

Go down straight North road and turn left on 4th Avenue. Then, turn left on Bay Road. It is on your right

Bình luận (0)
Quoc Tran Anh Le
12 tháng 10 2023 lúc 12:18

Hướng dẫn dịch

Làm cách nào để đến trung tâm mua sắm?

Đi thẳng xuống đường Bắc và rẽ trái trên Đại lộ 3. Nó ở bên trái của bạn.

Làm cách nào để đến bảo tàng lịch sử?

Đi thẳng xuống đường Bắc và rẽ trái trên Đại lộ 4. Nó ở bên trái của bạn và bên cạnh bảo tàng nghệ thuật.

Làm thế nào đến nhà hàng pizza?

Đi thẳng xuống đường Bắc và rẽ trái trên Đại lộ 4. Sau đó, rẽ trái trên Đường Bay. Nó ở bên phải của bạn

Bình luận (0)