Nói và nghe: Giới thiệu các thành viên của tổ, nhóm trang 14

Nguyễn Trần Thành Đạt