Lesson 3

Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Bacon Family
15 tháng 2 2023 lúc 19:03

- We have Giong festival, Den Qua Son festival,...

- The festival I love most is Tet 

Bình luận (0)
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
10 tháng 10 2023 lúc 9:22

Đáp án: She is a TV reporter. 

(Cô ấy là một phóng viên truyền hình.)

Bình luận (0)
Quoc Tran Anh Le
10 tháng 10 2023 lúc 9:22

Bài nghe:

Tom: Welcome back to Crazy Culture! Our next story is from Vietnam.

Carol: Thanks, Tom. Visiting Vietnam this October? Don't miss the Sene Dolta festival in An Giang

Province. It's an important Khmer festival and lasts three days. On Sene Dolta, people go to a temple and pray. They also enjoy traditional singing and dancing. The most exciting part of Sene Dolta is the bull race. People from all over come to watch this amazing event. Bull racing is different from horse racing. Each rider has two bulls and they race around a field full of water and mud. It's very messy, but lots of fun! People believe that the winning bulls will bring a good harvest with lots of food for their village. In 2019, over thirty thousand people watched the races. Come take part in Sene Dolta this year!

Tạm dịch:

Tom: Chào mừng trở lại với Crazy Culture! Câu chuyện tiếp theo của chúng ta là từ Việt Nam.

Carol: Cảm ơn, Tom. Đến thăm Việt Nam vào tháng 10 này à? Đừng bỏ lỡ lễ hội Sene Dolta ở tỉnh An Giang. Đó là một lễ hội quan trọng của người Khmer và kéo dài ba ngày. Vào ngày Sene Dolta, mọi người đến một ngôi đền và cầu nguyện. Họ cũng thích ca hát và nhảy múa truyền thống. Phần thú vị nhất của Sene Dolta là cuộc đua bò tót. Mọi người từ khắp nơi đến để xem sự kiện tuyệt vời này. Đua bò khác với đua ngựa. Mỗi tay đua có hai con bò đực và chúng chạy quanh một cánh đồng đầy nước và bùn. Nó rất lộn xộn, nhưng rất nhiều niềm vui! Người dân tin rằng những con bò đực chiến thắng sẽ mang lại một vụ mùa bội thu, nhiều thức ăn cho ngôi làng của họ. Vào năm 2019, hơn ba mươi nghìn người đã xem các cuộc đua. Hãy tham gia Sene Dolta năm nay!

Bình luận (0)
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
10 tháng 10 2023 lúc 9:22

1. An Giang Province (Vietnam).

(Tỉnh An Giang, Việt Nam.)

2. The bull race.

(Đua bò tót.)

3. In a field. 

(Trên cánh đồng.)

4. Over 30,000.

(Hơn 30.000 người.)

Bình luận (0)
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Bacon Family
15 tháng 2 2023 lúc 19:00

=> Chọn "a team sport"

Bình luận (0)
Quoc Tran Anh Le
10 tháng 10 2023 lúc 9:22

Tạm dịch:

ĐẤU VẬT BÓNG BÙN TẠI LỄ HỘI KHÁNH HẠ

Lễ hội diễn ra tại làng Vân, phía bắc Việt Nam. Nó diễn ra 2 năm một lần vào mùa xuân. Lễ hội kỷ niệm chiến thắng của anh em nhà Trương. Hơn 1500 năm trước, hai anh em đã đánh bại một số con quỷ trong một trò chơi đấu vật bóng bùn. Suốt lễ hội, hai đội chơi khoảng 3 tiếng. Các đội ghi bàn bằng cách mang một quả bóng gỗ nặng đến một đầu của một cánh đồng bùn. Tại lễ hội, người dân địa phương cầu nguyện cho thời tiết tốt cho mùa trồng lúa. Nó thực sự thú vị và thực sự lộn xộn!

Bình luận (0)
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
10 tháng 10 2023 lúc 9:23

1 - F

2 - T

3 - F

4 - T

1. F

The festival happens every spring.

(Lễ hội diễn ra vào mùa xuân hàng năm.)

Thông tin: It happens every two years, in the spring.

2. T

The Truong brothers won a mud ball wrestling game. 

(Hai anh em nhà Trương chiến thắng trò chơi đấu vật bóng bùn.)

Thông tin: The festival celebrates the victory of the Truong brothers.

3. F

Three teams play for two hours.

(3 đội chơi khoảng 2 tiếng.)

Thông tin: During the festival, two teams play for three hours. 

4. T

The villagers pray for good weather to grow rice.

(Dân làng cầu nguyện cho thời tiết tốt để trồng lúa.)

Thông tin: At the festival, the locals pray for good weather for the rice-growing season. 

Bình luận (0)
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
10 tháng 10 2023 lúc 9:23

Yes, I’d like to try mud ball wrestling. Because it’s so interesting.

(Có, tôi muốn thử trò đấu vật bóng bùn vì nó khá thú vị.)

Bình luận (0)
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
10 tháng 10 2023 lúc 9:24

The information about the Khánh Hạ Festival's history:

(Thông tin về lịch sử lễ hội Khánh Hạ)

The festival celebrates the victory of the Truong brothers. Over 1,500 years ago, the brothers defeated some demons in a mud ball wrestling game. 

(Lễ hội kỷ niệm chiến thắng của anh em nhà Trương. Hơn 1500 năm trước, hai anh em đã đánh bại một số con quỷ trong một trò chơi đấu vật bóng bùn.)

Bình luận (0)
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
10 tháng 10 2023 lúc 9:24

4. On this day, people remember the Hùng Kings. The Hùng Kings are the first kings of the nation.

(Nhân ngày này tưởng nhớ các Vua Hùng. Các Vua Hùng là những vị vua đầu tiên của dân tộc.)

5. During the festival, people wear colorful, traditional clothes and pray at temples.

(Trong lễ hội, mọi người mặc quần áo truyền thống sặc sỡ và cầu nguyện tại các ngôi đền.)

3. It happens in the spring and lasts a few weeks.

(Nó xảy ra vào mùa xuân và kéo dài vài tuần.)

1. The Hùng Kings Festival

(Lễ hội Hùng Vương)

6. It is a fun and relaxing time for families.

(Là khoảng thời gian vui vẻ, thư giãn của gia đình.)

2. The Hùng Kings Festival takes place all over Vietnam.

(Lễ hội Hùng Vương diễn ra trên khắp Việt Nam.)

Bình luận (0)
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
10 tháng 10 2023 lúc 9:24

A: What's your favorite festival?

(Lễ hội yêu thích của bạn là gì?)

B: It’s Mid- Autumn festival.

(Đó là tết Trung thu.)

A: Where does it happen? 

(Nó diễn ra ở đâu?)

B: It happens in some countries in Southeast Asia. 

(Nó diễn ra ở một số nước Đông Nam Á.)

A: When does it take place?

(Khi nào nó diễn ra?)

B: It takes place from14th to 15th of the eighth month of Lunar calendar.

(Nó diễn ra từ 14-15 tháng Tám âm lịch.)

A: How did it start? 

(Nó bắt đầu như thế nào?)

B: The history of the Mid-Autumn Festival dated back over 3,000 years.

(Lịch sử của Tết Trung thu có niên đại hơn 3.000 năm.)

A: Why does it happen?

(Tại sao nó xảy ra?)

B: Because the Chinese believe that the Moon is at its brightest and fullest size, coinciding with harvest time in the middle of Autumn.

(Bởi vì người Trung Quốc tin rằng Mặt trăng có kích thước sáng nhất và đầy đủ nhất, trùng với thời gian thu hoạch vào giữa mùa thu.)

A: What do people do in the festival? 

(Mọi người làm gì ở lễ hội?)

B: People carry lanterns, eat moon cake, egg yolk, ...

(Mọi người mang đèn lồng, ăn bánh trung thu, lòng đỏ trứng,...)

A: What do you think of the festival?

(Bạn nghĩ gì về lễ hội?)

B: I think it’s so interesting.

(Tôi nghĩ nó thật thú vị.)

Bình luận (0)
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
10 tháng 10 2023 lúc 9:25

Festival name 

(Tên lễ hội)

Mid-Autumn Festival 

(Tết Trung thu)

Place 

(Địa điểm)

some countries in Southeast Asia

(một số nước Đông Nam Á)

Time 

(Thời gian)

14th to 15th of the eighth month of Lunar calendar

(14-15 tháng Tám âm lịch)

History 

(Lịch sử)

the Chinese believe that the Moon is at its brightest and fullest size, coinciding with harvest time in the middle of Autumn

(người Trung Quốc tin rằng Mặt trăng có kích thước sáng nhất và đầy đủ nhất, trùng với thời gian thu hoạch vào giữa mùa thu)

Details

(Chi tiết)

People carry lanterns, eat moon cake, egg yolk, ...

(mọi người mang đèn lồng, ăn bánh trung thu, lòng đỏ trứng,...)

Opinion

(Ý kiến, quan điểm)

it’s so interesting

(nó thật thú vị)

Bình luận (0)