Lesson 1

Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Quỳnhh-34- 6.5 Phạm như
14 tháng 2 2023 lúc 18:25

1. a

2. e

3. f

4. b

5. d

6. c

Bình luận (0)
Quoc Tran Anh Le
9 tháng 10 2023 lúc 19:34

1 - a: essay - a piece of writing to answer a question or to explain your ideas 

(bài luận văn - một đoạn văn nhằm trả lời một câu hỏi hay giải thích ý tưởng của bạn.)

2 - e: project - This is a large piece of work. It can have photos, arts and crafts, posters, and videos as well as writing. 

(dự án - Đây là một phần lớn của công việc. Nó có thể có hình ảnh, nghệ thuật và hàng thủ công, áp phích và video cũng như viết.)

3 - f: homework - Teachers give students this work to do after school. 

(bài tập về nhà - giáo viên giao cho học sinh việc phải làm sau giờ học.)

4 - b: book report - a piece of writing about a story or novel 

(báo cáo sách - một bài viết về một câu chuyện hoặc tiểu thuyết)

5 - d: test - a paper with many questions to check someone's knowledge in a subject 

(bài kiểm tra - một tờ giấy với nhiều câu hỏi để kiểm tra kiến thức của ai đó về một chủ đề nào đó)

6 - c: presentation - a short talk about a topic 

(bài thuyết trình - một cuộc nói chuyện ngắn về một chủ đề nào đó)

Bình luận (0)
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Bacon Family
14 tháng 2 2023 lúc 22:55

I have to answer questions given by the teachers

I have to do tests at school

I have to study subjects at school

I have to play sports in PE lessons

Bình luận (0)
Quoc Tran Anh Le
9 tháng 10 2023 lúc 19:35

- I have to take a test in math class.

(Tôi phải làm một bài kiểm tra trong lớp toán.)

- I have to do the project in my English class.

(Tôi phải làm dự án trong lớp tiếng Anh.)

Bình luận (0)
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
9 tháng 10 2023 lúc 19:35

Đáp án: 2. Alan

Alan is busier. (Alan bận rộn hơn.)

Thông tin:

Alan: Oh, I'm sorry, I can't. I have to finish my science project.

(Ồ, mình rất tiếc, mình không thể. Mình phải hoàn thành dự án khoa học của mình.)

Alan: I have to study for a math test.

(Mình phải học để kiểm tra toán.)

Alan: Oh no! I have to work on my book report.

(Ồ không! Mình phải làm báo cáo sách.)

Alan: Well, this Saturday, I'm going bowling with my brother.

(À, thứ Bảy này, mình sẽ chơi bowling với anh trai mình.)

Lucy: Oh no! I'm sorry, I can't. I have to give a presentation on Saturday.

(Ồ không! Mình rất tiếc, mình không thể. Mình phải thuyết trình vào thứ Bảy.)

Bình luận (0)
Quoc Tran Anh Le
9 tháng 10 2023 lúc 19:35

Bài nghe:

Lucy: Hey Alan. Do you want to see a movie after school?

Alan: Oh, I'm sorry, I can't. I have to finish my science project.

Lucy: Oh, no problem. What about Thursday? Are you free?

Alan: Why?

Lucy: Sue's having a party.

Alan: Oh, I'm sorry I can't go.

Lucy: Why?

Alan: I have to study for a math test.

Lucy: Hmm. Are you busy on Friday? A few of us are going to the library.

Alan: Oh no! I have to work on my book report.

Lucy: So when are you free?

Alan: Well, this Saturday, I'm going bowling with my brother. Do you want to come with us?

Lucy: Oh no! I'm sorry, I can't. I have to give a presentation on Saturday.

Alan: I know! Let's go on Sunday.

Lucy: Yeah!

Tạm dịch:

Lucy: Này Alan. Bạn có muốn xem phim sau giờ học không?

Alan: Ồ, mình rất tiếc, mình không thể. Mình phải hoàn thành dự án khoa học của mình.

Lucy: Ồ, không sao đâu. Còn thứ Năm thì sao? Bạn rảnh không?

Alan: Sao thế?

Lucy: Sue định tổ chức tiệc.

Alan: Ồ, mình rất tiếc vì tôi không thể đi được.

Lucy: Tại sao?

Alan: Mình phải học để kiểm tra toán.

Lucy: Hừm. Bạn có bận vào thứ Sáu không? Một vài người trong chúng mình định đi đến thư viện.

Alan: Ồ không! Mình phải làm báo cáo sách.

Lucy: Vậy khi nào bạn rảnh?

Alan: À, thứ Bảy này, mình sẽ chơi bowling với anh trai mình. Bạn có muốn đi cùng với chúng tôi không?

Lucy: Ồ không! Mình rất tiếc, mình không thể. Mình phải thuyết trình vào thứ Bảy.

Alan: Mình biết rồi! Vậy chúng mình đi vào Chủ nhật.

Bình luận (0)
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Bacon Family
18 tháng 8 2023 lúc 12:27

1. Science project 

2. Math test

3. Saturday

4. Give a presentation

5. Sunday

Bình luận (0)
Quoc Tran Anh Le
9 tháng 10 2023 lúc 19:36

1. Alan has to finish his science project after school.

(Alan phải hoàn thành dự án khoa học của mình sau giờ học.)

2. Alan has to study for a math test on Thursday.

(Alan phải học cho bài kiểm tra toán vào thứ Năm.)

3. Alan is going bowling on Saturday.

(Alan sẽ đi chơi bowling vào thứ Bảy.)

4. Lucy has to give a preserntation on Saturday.

(Lucy phải thuyết trình vào thứ Bảy.)

5. They agree to go out on Sunday.

(Họ đồng ý đi chơi vào Chủ nhật.)

Bình luận (0)
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
9 tháng 10 2023 lúc 19:36

A: Does your life sound more like Alan's or Lucy's?

(Cuộc sống của bạn giống với Alan hay Lucy hơn?)

B: My life is more like Alan's.

(Cuố sống của tôi giống của Alan hơn.)

A: Why?

(Vì sao?)

B: Because I have to study a lot at school and to a lot of homework at home. I'm busy all day and have very little free time on the weekend. 

(Vì tôi phải học rất nhiều ở trường và làm nhiều bài tập về nhà lúc ở nhà. Tôi bận rộn cả ngày và có rất ít thời gian rảnh vào cuối tuần.)

Bình luận (0)
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
9 tháng 10 2023 lúc 19:36

2. They have to work together for this project.

(Họ phải làm việc cùng nhau cho dự án.) 

3. Does he have to do his English homework?

(Anh ấy có phải làm bài tập về nhà tiếng Anh không?)

4. She hasn’t to study for the test later.

(Cô ấy không phải học cho bài kiểm tra sau đó.

5. He has to give the presentation for the history class.

(Anh ấy phải thuyết trình cho lớp lịch sử.)

Bình luận (0)
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Quỳnhh-34- 6.5 Phạm như
14 tháng 2 2023 lúc 18:33

2. My sister has to write a book report. It's for her English class.

3. Ellen doesn't have to give her presentation tomorrow. The teacher allowed her to do it next week.

4. Stephen and Jane have to study for their test. They need to get good grades.

5. He hasn't to work in a group for this project. He can work on his own.

Bình luận (0)
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
9 tháng 10 2023 lúc 19:48

I have to do my homework now.

(Tôi phải làm bài tập về nhà bây giờ.)

I don’t have to do the housework.

(Tôi không phải làm việc nhà.)

Bình luận (0)