Hoạt động thực hành và trải nghiệm - Chủ đề 2. Thực hành tạo dựng hologram

Quoc Tran Anh Le
Hướng dẫn giải Thảo luận (1)

Học sinh tự thực hành.

Trả lời bởi Hà Quang Minh
Quoc Tran Anh Le
Hướng dẫn giải Thảo luận (1)

Học sinh tự thực hành.

Trả lời bởi Hà Quang Minh
Quoc Tran Anh Le
Hướng dẫn giải Thảo luận (1)

Học sinh tự thực hành.

Trả lời bởi Hà Quang Minh