Chương VIII: Sinh thái học phục hồi, Bảo tồn và phát triển bền vững