Bài tập cuối chương 4

Buddy
Hướng dẫn giải Thảo luận (1)
Buddy
Hướng dẫn giải Thảo luận (1)

Hình a là hình chóp tam giác đều

Hình c là hình chóp tứ giác đều 

Trả lời bởi Hà Quang Minh
Buddy
Hướng dẫn giải Thảo luận (1)

Diện tích xung quanh của hình chóp tam giác đều là.

\({S_{xq}} = \dfrac{1}{2}.(20.3).30 = 900(c{m^2})\)

Trả lời bởi Hà Quang Minh
Buddy
Hướng dẫn giải Thảo luận (1)

Diện tích xung quanh của hình chóp tứ giác đều là.

\({S_{xq}} = \dfrac{1}{2}.(10.4).13 = 260(c{m^2})\)

Trả lời bởi Hà Quang Minh
Buddy
Hướng dẫn giải Thảo luận (1)

Thể tích của khối gỗ hình lập phương là: 

\( V_{lp} = 30^3 = 27000 (cm^3)\)

Thể tích vật thể có hình chóp tứ giác đều là:

\(V_{hc} = \frac{1}{3}.30^2.30 = 9000 (cm^3)\)

Thể tích phần khúc gỗ bị cắt bỏ là:

\( V = V_{lp} - V_{hc} = 27000 - 9000 = 18000 (cm^3)\)

Vậy thể tích của phần khúc gỗ đã bị cắt bỏ là \(18000 cm^3\)

Trả lời bởi Hà Quang Minh
Buddy
Hướng dẫn giải Thảo luận (1)

Thể tích của lều trại đó là.

\(V = {3^3} + \dfrac{1}{3}{3^2}.1,8 = 32,4({m^3})\)

Trả lời bởi Hà Quang Minh