Bài 9: Mở rộng học thuyết Mendel

GV Nguyễn Trần Thành Đạt
Hướng dẫn giải Thảo luận (1)

Một gene có thể có nhiều hơn hai allele và quy định nhiều tính trạng nhưng một tính trạng cũng có thể do nhiều gene quy định. (QL đa allele)

Trả lời bởi Nguyễn Trần Thành Đạt
GV Nguyễn Trần Thành Đạt
Hướng dẫn giải Thảo luận (1)

Sản phẩm của các allele thuộc cùng một gene có thể quy định kiểu hình theo 2 cách:

- Trội không hoàn toàn

- Đồng trội

Trả lời bởi Nguyễn Trần Thành Đạt
GV Nguyễn Trần Thành Đạt
Hướng dẫn giải Thảo luận (1)

Hệ nhóm máu ABO ở người:

- Do 3 alen A, B, O quy định:

+ A và B: đồng trội, quy định nhóm máu A.

+ O: lặn, quy định nhóm máu O.

- Kiểu gen và kiểu hình:

+ AA, AO: Nhóm máu A.

+ BB, BO: Nhóm máu B.

+ AB: Nhóm máu AB.

+ OO: Nhóm máu O.

Trả lời bởi Nguyễn Trần Thành Đạt
GV Nguyễn Trần Thành Đạt
Hướng dẫn giải Thảo luận (1)

Sản phẩm của các gene khác nhau có thể cùng tham gia tạo nên một sản phẩm theo các cách:

- Tương tác gián tiếp với nhau

- Tương tác trực tiếp với nhau theo kiểu cộng gộp

Trả lời bởi Nguyễn Trần Thành Đạt
GV Nguyễn Trần Thành Đạt
GV Nguyễn Trần Thành Đạt
Hướng dẫn giải Thảo luận (1)

Hemoglobin do 2 gene khác nhau mã hóa, không phải là ví dụ về tương tác giữa các allele của cùng một gene.

Trả lời bởi Nguyễn Trần Thành Đạt