Bài 2. Hình chóp tứ giác đều

Buddy
Hướng dẫn giải Thảo luận (1)

Những hình khối có dạng ở hình 11 được gọi là hình chóp tứ giác đều.

Trả lời bởi Hà Quang Minh
Buddy
Hướng dẫn giải Thảo luận (1)

a) Học sinh tự thực hiện.

b) Học sinh tự thực hiện.

c) Hình chóp tứ giác đều như hình 13 có 5 mặt và 8 cạnh.

Trả lời bởi Hà Quang Minh
Buddy
Hướng dẫn giải Thảo luận (1)

Hình chóp tứ giác đều S.ABCD có:

- Mặt đáy ABCD là hình vuông.

- Các mặt bên là SAB, SBC, SCD, SDA là những tam giác cân tại S.

- Các cạnh đáy AB, BC, CD, DA bằng nhau.

- Các cạnh bên SA, SB, SC, SD bằng nhau.

- S gọi là đỉnh của hình chóp đều S. ABCD

Trả lời bởi Hà Quang Minh
Buddy
Hướng dẫn giải Thảo luận (1)

Diện tích xung quanh của hình chóp tứ giác đều là:\({S_{xq}} = \dfrac{1}{2}(10.4).15 = 300(c{m^2})\)

Trả lời bởi Hà Quang Minh
Buddy
Hướng dẫn giải Thảo luận (1)

Miếng bìa hình 19c có thể gấp lại (theo các nét đứt) để được hình chóp tứ giác đều.

Trả lời bởi Hà Quang Minh
Hà Quang Minh
Hướng dẫn giải Thảo luận (1)

Diện tích xung quanh của hình chóp tứ giác đều là:

\({S_{xq}} = \dfrac{1}{2}(7.4).10 = 140(c{m^2})\)

Trả lời bởi Hà Quang Minh
Buddy
Hướng dẫn giải Thảo luận (1)

Thể tích của hình chóp tứ giác đều đó là.

\(V = \dfrac{1}{3}{.15^2}.8 = 600(c{m^3})\)

Trả lời bởi Hà Quang Minh
Buddy
Hướng dẫn giải Thảo luận (1)

Diện tích xung quanh của mái che giếng trời là.

\({S_{xq}} = \dfrac{1}{2}(2,2.4).2,8 = 12,32({m^2})\)

Số tiền cần phải trả để làm mái che giếng trời là.

1800000.12,32 = 22 176 000 (đồng)

Trả lời bởi Hà Quang Minh