Bài 15: Di truyền gene ngoài nhân

GV Nguyễn Trần Thành Đạt
GV Nguyễn Trần Thành Đạt
GV Nguyễn Trần Thành Đạt
GV Nguyễn Trần Thành Đạt
GV Nguyễn Trần Thành Đạt
GV Nguyễn Trần Thành Đạt
GV Nguyễn Trần Thành Đạt
GV Nguyễn Trần Thành Đạt
GV Nguyễn Trần Thành Đạt
Hướng dẫn giải Thảo luận (1)

Tổng số người có trong quần thể người trên là : 182 + 172 + 44 = 398 ( người )

Ta có quần thể người có cấu trúc :

P : \(\dfrac{182}{398}\)MM : \(\dfrac{172}{398}\)MN : \(\dfrac{44}{398}\)NN

=> Tần số alen M : \(\dfrac{182}{398}+\dfrac{172}{398}.\dfrac{1}{2}=0,67\)

      Tần số alen N : 1 - 0,67 = 0,33

Trả lời bởi Trịnh Long