Bài 13: Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

datcoder
Hướng dẫn giải Thảo luận (1)

1. Trang trại:

- Hình thành:

+ Xuất hiện từ đầu những năm 90, phát triển mạnh mẽ từ sau Đổi Mới.
+ Nhờ chính sách khuyến khích của Nhà nước, sự đầu tư của các doanh nghiệp và hộ gia đình.
- Phát triển:

+ Số lượng trang trại tăng nhanh, quy mô ngày càng lớn.
+ Áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến, nâng cao hiệu quả sản xuất.
+ Chuyển đổi sang sản xuất theo hướng hàng hóa, đáp ứng nhu cầu thị trường.
2. Vùng chuyên canh:

- Hình thành:

+ Lịch sử lâu đời, gắn liền với quá trình khai thác và phát triển lãnh thổ.
+ Do điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội phù hợp cho một số loại cây trồng hoặc vật nuôi.
- Phát triển:

+ Quy mô và diện tích vùng chuyên canh ngày càng mở rộng.
+ Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.
+ Tăng cường liên kết sản xuất - tiêu thụ, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm.
3. Vùng nông nghiệp:

- Hình thành:

+ Là khu vực tập trung nhiều hoạt động sản xuất nông nghiệp khác nhau.
+ Phân bố rộng khắp, đa dạng về cơ cấu và trình độ phát triển.
- Phát triển:

+ Tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng, ứng dụng khoa học kỹ thuật.
+ Phát triển các ngành công nghiệp chế biến nông sản.
+ Nâng cao thu nhập và đời sống cho người dân nông thôn.

Trả lời bởi Người Già
datcoder
Hướng dẫn giải Thảo luận (1)

(*) Khái niệm: Trang trại là cơ sở sản xuất nông nghiệp có quy mô lớn, sử dụng nhiều lao động, vốn và áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất.
(*) Đặc điểm:

- Diện tích sản xuất lớn hơn so với hộ gia đình.
- Trang trại thường sử dụng nhiều lao động hơn so với hộ gia đình.
- Trang trại thường áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất.
- Trang trại sản xuất theo hướng hàng hóa, cung cấp cho thị trường.
(*)  Phân loại:

- Trang trại trồng trọt: Chuyên môn hóa vào sản xuất một số loại cây trồng.
- Trang trại chăn nuôi: Chuyên môn hóa vào sản xuất một số loại vật nuôi.
- Trang trại nuôi trồng thủy sản: Chuyên môn hóa vào nuôi trồng một số loại thủy sản.
(*)  Vai trò:

- Trang trại góp phần quan trọng vào việc đảm bảo an ninh lương thực quốc gia.
- Trang trại cung cấp nguyên liệu cho các ngành công nghiệp chế biến nông sản.
- Trang trại giúp người dân có việc làm và thu nhập ổn định.

Trả lời bởi Người Già
datcoder
Hướng dẫn giải Thảo luận (1)

(*) Khái niệm:

- Vùng chuyên canh là khu vực có diện tích lớn, tập trung sản xuất một loại cây trồng hoặc vật nuôi chủ yếu, phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và có hiệu quả cao.

(*) Đặc điểm:

- Chuyên môn hóa: Vùng chuyên canh tập trung sản xuất một loại cây trồng hoặc vật nuôi chủ yếu.
- Quy mô lớn: Diện tích sản xuất lớn, tạo ra sản lượng hàng hóa cao.
- Hiệu quả: Năng suất lao động cao, giá thành sản phẩm thấp, lợi nhuận cao.
(*) Phân loại:

- Vùng chuyên canh cây trồng: Ví dụ: Vùng lúa Đồng bằng sông Cửu Long, vùng cà phê Tây Nguyên,...
- Vùng chuyên canh vật nuôi: Ví dụ: Vùng chăn nuôi lợn ở Đông Nam Bộ, vùng chăn nuôi bò sữa ở Lâm Đồng,...
(*) Vai trò:

- Cung cấp lương thực, thực phẩm: Vùng chuyên canh góp phần quan trọng vào việc đảm bảo an ninh lương thực quốc gia.
- Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp: Vùng chuyên canh cung cấp nguyên liệu cho các ngành công nghiệp chế biến nông sản.
- Tạo việc làm và thu nhập cho người dân: Vùng chuyên canh giúp người dân có việc làm và thu nhập ổn định.

Trả lời bởi Người Già
datcoder
Hướng dẫn giải Thảo luận (1)

(*) Các hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp:

- Hệ thống các vùng chuyên canh cây trồng:
- Ví dụ: Vùng lúa Đồng bằng sông Cửu Long, vùng cà phê Tây Nguyên,...
 - Lợi ích:
+ Tập trung sản xuất, tạo ra sản lượng lớn.
+ Chuyên môn hóa cao, áp dụng khoa học kỹ thuật hiệu quả.
+ Nâng cao giá trị sản phẩm.
- Hệ thống các vùng chăn nuôi tập trung:
- Ví dụ: Vùng chăn nuôi lợn ở Đông Nam Bộ, vùng chăn nuôi bò sữa ở Lâm Đồng,...
 - Lợi ích:
+ Tận dụng nguồn thức ăn, giảm chi phí sản xuất.
+ Dễ dàng áp dụng khoa học kỹ thuật, kiểm soát dịch bệnh.
+ Nâng cao chất lượng sản phẩm.
- Hệ thống các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa:
- Ví dụ: Vùng rau quả ngoại thành Hà Nội, vùng hoa Đà Lạt,...
 - Lợi ích:
+ Sản xuất theo nhu cầu thị trường, giảm thiểu rủi ro.
+ Tăng cường liên kết sản xuất - tiêu thụ.
+ Nâng cao thu nhập cho người dân.
(*) Phân bố:

- Vùng chuyên canh cây trồng: Phân bố ở các vùng đồng bằng, ven biển, nơi có điều kiện tự nhiên thuận lợi cho cây trồng phát triển.
- Vùng chăn nuôi tập trung: Phân bố ở các vùng có nguồn thức ăn dồi dào, thuận lợi cho việc chăn nuôi.
- Vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa: Phân bố ở các vùng ven thành phố, khu du lịch, nơi có nhu cầu thị trường cao.

Trả lời bởi Người Già
datcoder
Hướng dẫn giải Thảo luận (1)

- Năm 2011: Tổng số trang trại là 20.078 trang trại.
- Năm 2021: Tổng số trang trại tăng lên 23.771 trang trại, tăng 18,5% so với năm 2011.
- Năm 2011:
+ Trang trại trồng trọt chiếm tỷ trọng cao nhất (43%).
+ Tiếp theo là trang trại chăn nuôi (31,2%).
+ Trang trại nuôi trồng thủy sản chiếm tỷ trọng thấp nhất (22,1%).
- Năm 2021:
+ Cơ cấu trang trại có sự thay đổi:
+ Tỷ trọng trang trại trồng trọt giảm xuống còn 27,4%.
+ Tỷ trọng trang trại chăn nuôi tăng lên 57,9%.
+ Tỷ trọng trang trại nuôi trồng thủy sản giảm xuống 11,8%.

Trả lời bởi Người Già
datcoder
Hướng dẫn giải Thảo luận (1)

Hoạt động sản xuất nông nghiệp nổi bật ở Đồng bằng sông Cửu Long
- Trồng lúa:
loading...
- Nuôi trồng thủy sản:
loading...
- Chăn nuôi:
loading...

Trả lời bởi Người Già