Bài 1. Hình chóp tam giác đều

Buddy
Hướng dẫn giải Thảo luận (1)

Những hình khối có dạng như ở Hình 1 thường được gọi là hình chóp tam giác đều.

Trả lời bởi Hà Quang Minh
Buddy
Hướng dẫn giải Thảo luận (1)

c, Quan sát hình chóp tam giác đều ở hình 3, ta thấy có 4 mặt, 6 cạnh của hình chóp tam giác đều đó.

Trả lời bởi Hà Quang Minh
Buddy
Hướng dẫn giải Thảo luận (1)

Hình chóp tam giác đều S. ABCD có:

- Mặt đáy: ABC là một tam giác đều

- Các mặt bên SAB, SBC, SCA là những tam giác cân tại S.

- Các cạnh đáy: AB, BC, CA bằng nhau.

- Các cạnh bên; SA, SB, SC, SD

- S gọi là đỉnh của hình chóp tam giác đều S. ABC

Trả lời bởi Hà Quang Minh
Buddy
Hướng dẫn giải Thảo luận (1)

Diện tích xung quanh của hình chóp tam giác đều đó là\({S_{xq}} = \dfrac{1}{2}(3.8).10 = 120(c{m^2})\)\(\)

Trả lời bởi Hà Quang Minh
Buddy
Hướng dẫn giải Thảo luận (1)

Các miếng bìa ở hình 9a có thể gấp lại thành hình chóp tam giác đều.

Trả lời bởi Hà Quang Minh
Buddy
Hướng dẫn giải Thảo luận (1)

Diện tích xung quanh của hình chóp tam giác đều P.QRS là

\({S_{xq}} = \dfrac{1}{2}(3.4).10 = 60(c{m^2})\)

Trả lời bởi Hà Quang Minh
Buddy
Hướng dẫn giải Thảo luận (1)

Thể tích của hình chóp tam giác đều là:

\(V = \dfrac{1}{3}.15.8 = 40(c{m^3})\)

Vậy thể tích của hình chép là 40 \(c{m^3}\).

Trả lời bởi Hà Quang Minh
Buddy
Hướng dẫn giải Thảo luận (1)

Diện tích xung quanh của hình chóp tam giác đều là.

\(S = \dfrac{1}{2}(12 + 12 + 12).8 = 144({m^2})\)

Diện tích cần sơn là: \(144 - 5 = 139({m^2})\)

Số tiền cần trả để hoàn thành việc sơn là: 30000 x 139 = 4 170 000 (đồng)

Trả lời bởi Hà Quang Minh