7F. Reading

Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
19 tháng 11 2023 lúc 18:35

- There is a coloured bus on the street in the first picture.

(Có một chiếc xe buýt nhiều màu trên đường phố trong bức tranh đầu tiên.)

- There is a statue of a boxer in the second picture.

(Trong bức tranh thứ hai có tượng võ sĩ quyền Anh.)

- In the third picture, a girl is covering something with striped wool.

(Trong bức tranh thứ ba, một cô gái đang che cái gì đó bằng len có sọc.)

Bình luận (0)
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
19 tháng 11 2023 lúc 18:36

Photo A: A bus covered entirely in knitted wool in a blue-and-pink pattern.

Photo B: Jessie Hemmons with the statue of Rocky wearing a pink knitted jacket and the words 'Go see the art'.

Photo C: A stop sign and a parking meter covered in colorful knitted wool.

Artists: Jessie Hemmons and Magda Sayeg.

Bình luận (0)
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
19 tháng 11 2023 lúc 18:36

Yes, question 5 is about the writer's overall opinion of ‘yarn bombing’.

Bình luận (0)
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
19 tháng 11 2023 lúc 18:36

1 Jessie Hemmons 'yarn bombed' the statue of Rocky because

(Jessie Hemmons ‘đan móc' tượng Rocky vì)     

a she wants people to take photos of it.

(cô ấy muốn mọi người chụp ảnh nó.)

b she thinks too many tourists come and see it.

(cô ấy nghĩ có quá nhiều du khách đến xem.)

c she wants more people to go and see the paintings in the museum.

(cô ấy muốn nhiều người đi xem tranh trong viện bảo tàng.)

Thông tin: “Jessie Hemmons knitted a bright pink jacket with the words 'Go see the art' on the statue of Rocky outside the Philadelphia Museum of Art because she hopes that more people will visit the gallery.”

(Jessie Hemmons đã đan một chiếc áo khoác màu hồng sáng có dòng chữ 'Đi xem nghệ thuật' trên bức tượng Rocky bên ngoài Bảo tàng Nghệ thuật Philadelphia vì cô ấy hy vọng rằng sẽ có nhiều người đến thăm phòng trưng bày hơn.)

Chọn c

2 Why did Magda Sayeg knit a cover for the door handle of her shop?

(Tại sao Magda Sayeg đan một tấm che cho tay nắm cửa của cửa hàng cô ấy?)

a For her own amusement

(Để giải trí cho riêng mình)

b To attract customers

            (Để thu hút khách hàng)  

c Because someone passing the shop suggested it

(Vì có người đi qua cửa hàng gợi ý)

Thông tin: “Magda Sayeg knitted a cover for her shop's door handle just for fun,”

(“Magda Sayeg đan một tấm che cho tay nắm cửa của cửa hàng cô ấy chỉ để cho vui,)        

Chọn a

3 Jessie thinks that yarn bombing is different from other forms of street art because

(Jessie nghĩ rằng đan móc len khác với các loại hình nghệ thuật đường phố khác bởi vì)

a its popularity has spread via the internet.

(sự phổ biến của nó đã lan rộng qua internet.)

b it's temporary and soon disappears.

(nó chỉ là tạm thời và sẽ sớm biến mất.)

c it's less masculine.

(nó ít nam tính hơn.)

Thông tin: “Jessie Hemmons believes that most street art is done by men and that yarn bombing is a more feminine activity.”

(Jessie Hemmons tin rằng hầu hết các tác phẩm nghệ thuật đường phố đều do nam giới thực hiện và việc đan móc bằng sợi là một hoạt động nữ tính hơn)

Chọn c

4 What is the police's usual attitude to yarn bombing?

(Thái độ thông thường của cảnh sát đối với vụ đánh bom sợi là gì?)

a They make it clear that it is against the law.

(Họ nói rõ rằng điều đó là vi phạm pháp luật.)

b They think that yarn bombers are strange people.

(Họ nghĩ rằng những kẻ đan móc len là những người kỳ lạ.)

c They hardly ever try to arrest yarn bombers.

(Họ hầu như không bao giờ cố gắng bắt giữ những kẻ đánh bom sợi.)

Thông tin: “the police have a relatively relaxed attitude towards yarn bombers and do not often view them as criminals.”

(cảnh sát có thái độ tương đối thoải mái đối với những kẻ đánh bom sợi và không thường coi họ là tội phạm.)

Chọn c

5 What is the writer's overall opinion of yarn bombing?

(Ý kiến chung của người viết về việc đan móc sợi len là gì?)

a The writer doesn't express a personal view.

(Người viết không bày tỏ quan điểm cá nhân.)

b It's a more feminine version of graffiti.

(Đó là một phiên bản graffiti nữ tính hơn.)

c It deserves to be called 'art'.

(Nó xứng đáng được gọi là 'nghệ thuật'.)

Tác giả không nêu ra quan điểm cá nhân.

Chọn a

Bình luận (0)
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
19 tháng 11 2023 lúc 18:37

- Four things I might find in the street: Statue of Rocky, a stop sign, a lamp post, a parking meter.

(Bốn thứ tôi có thể tìm thấy trên đường phố: Tượng Rocky, biển báo dừng, cột đèn, đồng hồ đỗ xe.)

- Additional items that could be added to the list include sidewalks, benches, trees, trash cans, mailboxes, public fountains.

(Các mục bổ sung có thể được thêm vào danh sách bao gồm vỉa hè, băng ghế, cây cối, thùng rác, hộp thư, đài phun nước công cộng.)

Bình luận (0)
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
19 tháng 11 2023 lúc 18:37

1 Do you think that yarn bombing is art, or vandalism and littering? Why?

(Bạn nghĩ rằng đan len là nghệ thuật, hay phá hoại và xả rác? Tại sao?)

In my opinion, yarn bombing can be considered a form of art because it is a creative and temporary way to decorate public spaces. As I see it, yarn bombing can also be seen as vandalism and littering because it involves covering public objects in a way that may not be permitted.

(Theo tôi, đan len có thể được coi là một loại hình nghệ thuật bởi vì nó là một cách sáng tạo và tạm thời để trang trí không gian công cộng. Theo tôi thấy, đan len cũng có thể được coi là hành vi phá hoại và xả rác vì nó liên quan đến việc che đậy các vật thể công cộng theo cách không được phép.)

2 What about other forms of street art, such as graffiti and chalk drawings on the pavement? Are they art or vandalism? Give reasons for your opinion.

(Còn các hình thức nghệ thuật đường phố khác, chẳng hạn như graffiti và phấn vẽ trên vỉa hè thì sao? Họ là nghệ thuật hay phá hoại? Đưa ra lý do cho ý kiến của bạn.)

I agree that graffiti and chalk drawings on the pavement can be seen as forms of art, especially if they are done with skill and creativity.

However, I see your point that graffiti and chalk drawings can also be seen as vandalism and defacing public property, especially if they are done without permission or in an inappropriate location.

That may be true, but it's also important to consider the message behind the street art. Some graffiti and chalk drawings can be positively political or social commentary, which adds to their artistic value.

(Tôi đồng ý rằng những bức vẽ graffiti và vẽ bằng phấn trên vỉa hè có thể được coi là những hình thức nghệ thuật, đặc biệt nếu chúng được thực hiện với kỹ năng và sự sáng tạo.

Tuy nhiên, tôi thấy quan điểm của bạn rằng các bức vẽ graffiti và vẽ bằng phấn cũng có thể bị coi là hành vi phá hoại và làm xấu tài sản công, đặc biệt nếu chúng được thực hiện mà không được phép hoặc ở một địa điểm không phù hợp.

Điều đó có thể đúng, nhưng điều quan trọng là phải xem xét thông điệp đằng sau nghệ thuật đường phố. Một số bức vẽ graffiti và phấn có thể là bình luận tích cực về chính trị hoặc xã hội, điều này làm tăng thêm giá trị nghệ thuật của chúng.)

Bình luận (0)