7C. Listening

Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
19 tháng 11 2023 lúc 13:48

Person A: Hi, have you ever read any Vietnamese poetry or song lyrics that you really love?

Person B: Yes, I have! One of my favorites is "Điệu Ru Tình Yêu" by Trịnh Công Sơn. It's a beautiful lullaby that he wrote in the 1960s.

Person A: That sounds lovely. What is it about?

Person B: Well, the song is about a mother singing to her child and telling the child how much she loves them. It's very emotional and heartfelt.

Person A: That sounds really touching. Do you remember any of the lyrics?

Person B: Yes, I do! The first verse goes like this:

"Riêng mình ta đêm nay ngoài trời mưa gió

Mưa rơi buồn như tình ta vô tình đong đưa

Nếu con khóc đêm nay mẹ làm sao ngủ được

Để mẹ ru con giữa đêm mưa dầm dề."

Person A: Wow, that's beautiful. Do you know why Trịnh Công Sơn wrote this song?

Person B: Yes, I think he wrote it during a difficult time in his life when he was feeling lonely and sad. But he turned his pain into art and created this wonderful lullaby that has touched the hearts of so many people over the years.

Person A: That's amazing. I really appreciate you sharing this with me. I'm going to look up the song and listen to it.

Person B: You're welcome! I hope you enjoy it as much as I do.

Bình luận (0)
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
19 tháng 11 2023 lúc 13:48

- The poem's message is pessimistic - it predicts life will get worse unless we make changes.

(Thông điệp của bài thơ khá tiêu cực - nó dự đoán một cuộc sống tồi tệ hơn nếu chúng ta không chịu thay đổi.)

- The last line encourages us to think about how to make these changes.

(Dòng cuối cùng cổ vũ chúng ta nghĩ đến việc làm thế nào để tạo ra sự thay đổi.)

Bình luận (0)
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
19 tháng 11 2023 lúc 13:49

Bình luận (0)
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
19 tháng 11 2023 lúc 13:49

Starting the poem with the last line changes the meaning of the poem as it adds a sense of hope and possibility. It suggests that the situation described in the poem is not inevitable and can be reversed if the current generation takes action to change it.

Without the last line, the poem is a bleak and pessimistic commentary on the current generation's apathy and lack of concern for the future. However, with the last line, the poem becomes a call to action, urging the current generation to take responsibility and work towards creating a better future.

Bình luận (0)
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
19 tháng 11 2023 lúc 13:50

1. b

2. a

3. b

4. a

b He was much stronger in the past.

(Anh ấy khoẻ khoắn hơn nhiều trong quá khứ.)

Thông tin: ....I was really surprised how little I can lift now. (Tôi đã rất bất ngờ khi mà hiện tại tôi chỉ có thể nâng được ít đến vậy.)

b She is not a big fan of Robbie Williams.

(Cô ấy không phải là một fan hâm mộ lớn của Robbie Williams.)

Thông tin: I went to see Robbie Williams in concert last weekend ... again! (Tôi đã đến xem Robbie Williams ở buổi hoà nhạc vào cuối tuần trước... một lần nữa!)

3 b He rarely tries food from other countries.

(Anh ấy hiếm khi thử đồ ăn từ các nước khác.)

Thông tin: We had Thai food because they wanted to try something different – and for once, I agreed!

(Chúng tôi đac ăn đồ Thái bởi vì chúng tôi muốn thử cái gì đó khác - và lần đầu tiên, tôi đã đồng ý!)

4 a He does not like the jumper very much.

(Anh ấy không thích cái áo len lắm.)

Thông tin: Unusual. Well, anyway ... (Sao mà thấy sai sai. Chà, dù sao thì...)

Bình luận (0)
Nguyễn Quốc Đạt
19 tháng 11 2023 lúc 13:50

Bài nghe: 

Speaker 1 I went to the gym last week. It was the first timein years! I tried lifting some weights and could only manage about 120 kilos. I know that would be a lot for most people, but for me ... well, I was really surprised how little I can lift now.

Speaker 2 I went to see Robbie Williams in concert last weekend ... again! It was in Manchester. He played some of his old songs and some of the songs from his new album. It was OK ... but even I had to admit that he wasn’t brilliant. Maybe he wasn’t feeling good.

Speaker 3 I went out for a meal with some friends last weekend. We had Thai food because they wanted to try something different – and for once, I agreed! And you know, it wasn’t too bad. A bit hot and spicy for me, but very tasty. I actually enjoyed it. I might try Indian some time ... perhaps.

Speaker 4 My sister called round and gave me my birthday present. It was a jumper, which was ... a surprise. She doesn’t usually buy me clothes. It’s quite a colourful jumper – red, blue and orange. Unusual. Well, anyway ... it was very kind of her to buy it for me.

Tạm dịch: 

Người nói 1 Tôi đã đi đến phòng tập thể dục vào tuần trước. Đó là lần đầu tiên trong nhiều năm! Tôi đã thử nâng một vài cái tạ và chỉ cố gắng nâng được khoảng 120 kg. Tôi biết điều đó sẽ là nhiều đối với hầu hết mọi người, nhưng đối với tôi ... tôi thực sự ngạc nhiên về việc bây giờ tôi có thể nâng được ít như thế nào.

Người nói 2 Tôi đã đến xem buổi hòa nhạc của Robbie Williams vào cuối tuần trước ... một lần nữa! Đó là ở Manchester. Anh ấy đã biểu diễn một số bài hát cũ của mình và một số bài hát trong album mới của anh ấy. Cũng ổn... nhưng ngay cả tôi cũng phải thừa nhận rằng anh ấy không được tốt lắm. Có lẽ anh ấy cảm thấy không ổn..

Người nói 3 Tôi đã đi ăn với một số người bạn vào cuối tuần trước. Chúng tôi dùng đồ ăn Thái vì họ muốn thử một thứ gì đó khác biệt – và lần đầu tiên, tôi đồng ý! Và bạn biết đấy, nó không quá tệ. Một chút nóng và cay đối với tôi, nhưng rất ngon. Tôi thực sự rất thích nó. Tôi có thể thử tiếng Ấn Độ vào khi nào đó... có lẽ vậy.

Người nói 4 Em gái tôi gọi điện đến và tặng quà sinh nhật cho tôi. Đó là một cái áo len chui đầu, điều mà... thật bất ngờ. Em ấy không thường xuyên mua quần áo cho tôi đâu. Đó là một chiếc áo len sặc sỡ – màu đỏ, xanh dương và cam. Sao mà thấy sai sai. Chà, dù sao thì... em thật tốt bụng khi mua nó cho tôi.

Bình luận (0)
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
19 tháng 11 2023 lúc 13:51

Speaker 1 - C

Speaker 2 – E

Speaker 3 – A

Speaker – B

This speaker believes that

(Người nói này cho rằng)

Speaker 1

C poetry is still popular with young people.

(thơ vẫn được giới trẻ ưa chuộng.)

Thông tin: Now a lot of people say that young people are no longer interested in great poetry. But that’s wrong, isn’t it? (Bây giờ nhiều người nói giới trẻ không còn mặn mà với thơ ca nữa. Nhưng điều đó không đúng, phải không?)

Speaker 2

E good poems tell us about the poet's feelings.

(những bài thơ hay cho ta biết cảm nghĩ của nhà thơ.)

Thông tin: To be a good poem, it has to come from the writer’s heart and contain some real emotion. (Một bài thơ hay xuất phát từ trái tim người nghệ sĩ và có những cảm xúc chân thật.)

Speaker 3

A poetry was better in previous eras.

(bài thơ hay hơn ở các thời đại trước.)

Thông tin: 

In the past, it was always clear what the meaning of the lines was. And usually, it rhymed too. For me, that’s what poetry should be like. (Trong quá khứ, ý nghĩa của những dòng thơ luôn rõ ràng. Và nó cũng thường có giai điệu nữa. Với tôi, thơ lẽ ra nên như thế.)

Speaker 4

B men are not as good as women at writing poems. 

(đàn ông làm thơ không giỏi bằng phụ nữ.) 

Thông tin:

I think women make better poets than men – but that’s just my personal opinion, of course! (Tôi nghĩ là phụ nữ làm thơ giỏi hơn đàn đông - nhưng tất nhiên đó chỉ là ý kiến cá nhân của tôi thôi! 

Bình luận (0)
Nguyễn Quốc Đạt
19 tháng 11 2023 lúc 13:51

Bài nghe: 

Speaker 1 If you take the time to listen carefully to the words of the best rappers – people like Eminem and Jay Z, and some of the female rappers too, like Lil’ Kim and Missy Elliott – then you’ll realise how good they are. It isn’t just poetry, it’s fantastic poetry. In fact, I’d say that some of them are the best poems being written today. Seriously, that’s my opinion. Now a lot of people say that young people are no longer interested in great poetry. But that’s wrong, isn’t it? A lot of teenagers listen to rap music and rap can be great poetry – even though some people don’t look at it like that. So I’d say that in some ways, poetry is more popular than ever among young people.

Speaker 2 You know the poems I hate most? They’re the ones you get in greetings cards – birthday cards, Mother’s Day cards, that kind of thing. I mean, a poem has to be original, doesn’t it? To be a good poem, it has to come from the writer’s heart and contain some real emotion. It has to be about why the poet loves a particular man or woman – or why the poet is feeling particularly sad. These poems in greetings cards are all the same. ‘I hope your birthday is full of fun ... er ... You really are a wonderful son.’ That kind of rubbish. I suppose people actually have to spend time writing them. Imagine doing that job! It would be so depressing, wouldn’t it? Writing rubbish every day.

Speaker 3 We’ve been looking at some modern poetry at school, in our English classes. Some of it is OK but to be honest, I’m not keen on most of it. I just don’t get it. I mean, half of it  doesn’t even mean anything! Or at least, I can’t work out what it means. It just seems like random words. Poetry didn’t use to be like that. In the past, it was always clear what the meaning of the lines was. And usually, it rhymed too. For me, that’s what poetry should be like. That’s the skill of the poet, isn’t it? If you don’t worry about meaning or rhyme, then you can just write anything and call it a poem! ‘A leaf on a tree ... the sun shines ... water flows ... life goes on.’ There, that’s a poem. Huh!

Speaker 4 ‘Hope is the thing with feathers / That perches in the soul, / And sings the tune without the words, / And never stops at all.’ er ... ‘And something something something heard, and something is the storm’. Hang on ... I can’t remember the rest. But it’s one of my favourites. It’s by Emily Dickinson. I love her poems. In fact, most of the poems I like best are by women. I think women make better poets than men – but that’s just my personal opinion, of course! I don’t find it very easy to memorize poems. It takes me ages! But I enjoy doing it and I really like having a few poems that I know from memory.

Tạm dịch: 

Người nói 1 Nếu bạn dành thời gian lắng nghe kỹ lời nói của những rapper giỏi nhất – những người như Eminem và Jay Z, và một số nữ rapper nữa, như Lil' Kim và Missy Elliott – thì bạn sẽ nhận ra họ giỏi như thế nào . Nó không chỉ là thơ, nó là tuyệt tác. Trên thực tế, tôi muốn nói rằng một số trong số chúng là những bài thơ hay nhất được viết ngày nay. Nghiêm túc đấy, đó là ý kiến của tôi. Bây giờ nhiều người nói giới trẻ không còn mặn mà với thơ ca nữa. Nhưng điều đó là không đúng, phải không? Rất nhiều thanh thiếu niên nghe nhạc rap và rap có thể là một bài thơ hay – mặc dù một số người không cho rằng như vậy. Vì vậy, tôi muốn nói rằng ở một khía cạnh nào đó, thơ đang phổ biến hơn bao giờ hết trong giới trẻ.

Người nói 2 Bạn biết những bài thơ tôi ghét nhất? Chúng là những thứ bạn nhận được trong thiệp chúc mừng – thiệp sinh nhật, thiệp Ngày của Mẹ, đại loại thế. Ý tôi là, một bài thơ phải là bản gốc, phải không? Để trở thành một bài thơ hay, nó phải xuất phát từ trái tim của người viết và chứa đựng những cảm xúc thực sự. Nó phải là về lý do tại sao nhà thơ yêu một người đàn ông hay phụ nữ cụ thể - hoặc tại sao nhà thơ cảm thấy đặc biệt buồn. Những bài thơ trong thiệp chúc mừng đều giống nhau. ‘Tôi hy vọng sinh nhật của bạn tràn đầy niềm vui… er… Bạn thực sự là một người con trai tuyệt vời.’ Nghe rác thật chứ. Tôi cho rằng mọi người thực sự phải dành thời gian để viết chúng. Tưởng tượng về việc đó đi! Nó sẽ nhàm chán, phải không? Viết ra mấy thứ không đâu mỗi ngày.

Người nói 3 Chúng tôi đã xem một số bài thơ hiện đại ở trường, trong các lớp học tiếng Anh của chúng tôi. Một vài thì không sao nhưng thành thật mà nói, tôi chả quan tâm lắm. Tôi không thấm nổi. Ý tôi là, phân nửa trong số chúng thậm chí không có nghĩa gì cả! Hoặc ít nhất, tôi không thể tìm ra ý nghĩa của nó. Nó chỉ giống như những từ ngẫu nhiên. Thơ đã từng không như thế. Trước đây, ý nghĩa của các câu thơ luôn rõ ràng. Và thường thì nó cũng có vần điệu chứ. Đối với tôi, thơ lẽ ra nên như thế. Đó là kỹ năng của một nhà thơ nhỉ? Nếu bạn không quan tâm đến ý nghĩa hay vần điệu thì bạn có thể viết bất cứ thứ gì vào và gọi nó là một bài thơ! ‘Chiếc lá trên cây… nắng chiếu… nước chảy… đời vẫn tiếp diễn.’ Đấy, thơ đấy. Huh!

Người nói 4 'Hy vọng là loài chim/ Đậu xuống cành hồn, / Và hát giai điệu không lời, / Chẳng bao giờ ngừng nghỉ.' ờ ... 'Và cái gì gì đấy đã nghe, và cái gì đó là cơn bão'. Khoan... Tôi không thể nhớ nổi phần còn lại. Nhưng đó là một trong những sở thích của tôi. Nó của Emily Dickinson. Tôi yêu những bài thơ của cô ấy. Trên thực tế, hầu hết những bài thơ tôi thích nhất là của phụ nữ. Tôi nghĩ phụ nữ làm thơ giỏi hơn đàn ông – nhưng đó chỉ là ý kiến cá nhân của tôi thôi, tất nhiên! Tôi thấy thật khó để thuộc những bài thơ. Tôi mất nhiều thời gian để làm được điều đó! Nhưng tôi thích việc đó và thích việc có một vài bài thơ trong tâm trí tôi.

Bình luận (0)
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
19 tháng 11 2023 lúc 13:51

1. are

2. wouldn’t

3. has

4. isn’t

1 These days, rap artists are the best poets.

(Ngày nay, các nghệ sĩ nhạc rap là những nhà thơ giỏi nhất.)

Thông tin: If you take the time to listen carefully to the words of the best rappers – people like Eminem and Jay Z, and some of the female rappers too, like Lil’ Kim and Missy Elliott – then you’ll realise how good they are. It isn’t just poetry, it’s fantastic poetry. In fact, I’d say that some of them are the best poems being written today. (Nếu bạn dành thời gian lắng nghe kỹ lời nói của những rapper giỏi nhất – những người như Eminem và Jay Z, và một số nữ rapper nữa, như Lil' Kim và Missy Elliott – thì bạn sẽ nhận ra họ giỏi như thế nào . Nó không chỉ là thơ, nó là tuyệt tác. Trên thực tế, tôi muốn nói rằng một số trong số chúng là những bài thơ hay nhất được viết ngày nay.)

2 Writing poems for greetings cards wouldn’t be a good job.

(Viết thơ cho thiệp chúc mừng sẽ không phải là một công việc tốt.)

Thông tin: These poems in greetings cards are all the same. ‘I hope your birthday is full of fun ... er ... You really are a wonderful son.’ That kind of rubbish. I suppose people actually have to spend time writing them. Imagine doing that job! It would be so depressing, wouldn’t it? Writing rubbish every day. (Những bài thơ trong thiệp chúc mừng đều giống nhau. ‘Tôi hy vọng sinh nhật của bạn tràn đầy niềm vui… er… Bạn thực sự là một người con trai tuyệt vời.’ Nghe rác thật chứ. Tôi cho rằng mọi người thực sự phải dành thời gian để viết chúng. Tưởng tượng về việc đó đi! Nó sẽ nhàm chán, phải không? Viết ra mấy thứ không đâu mỗi ngày.)

3 A good poem has to rhyme and make sense.

(Một bài thơ hay phải có vần điệu và có ý nghĩa.)

Thông tin: In the past, it was always clear what the meaning of the lines was. And usually, it rhymed too. For me, that’s what poetry should be like. (Trước đây, ý nghĩa của các câu thơ luôn rõ ràng. Và thường thì nó cũng có vần điệu chứ. Đối với tôi, thơ lẽ ra nên như thế.)

4 Learning poems by heart isn't a waste of time.

(Học thuộc lòng các bài thơ không lãng phí thời gian.)

Thông tin: I don’t find it very easy to memorize poems. It takes me ages! But I enjoy doing it and I really like having a few poems that I know from memory. (Tôi thấy thật khó để thuộc những bài thơ. Tôi mất nhiều thời gian để làm được điều đó! Nhưng tôi thích việc đó và thích việc có một vài bài thơ trong tâm trí tôi.)

Bình luận (0)
Nguyễn Quốc Đạt
19 tháng 11 2023 lúc 13:51

Bài nghe: 

Speaker 1 If you take the time to listen carefully to the words of the best rappers – people like Eminem and Jay Z, and some of the female rappers too, like Lil’ Kim and Missy Elliott – then you’ll realise how good they are. It isn’t just poetry, it’s fantastic poetry. In fact, I’d say that some of them are the best poems being written today. Seriously, that’s my opinion. Now a lot of people say that young people are no longer interested in great poetry. But that’s wrong, isn’t it? A lot of teenagers listen to rap music and rap can be great poetry – even though some people don’t look at it like that. So I’d say that in some ways, poetry is more popular than ever among young people.

Speaker 2 You know the poems I hate most? They’re the ones you get in greetings cards – birthday cards, Mother’s Day cards, that kind of thing. I mean, a poem has to be original, doesn’t it? To be a good poem, it has to come from the writer’s heart and contain some real emotion. It has to be about why the poet loves a particular man or woman – or why the poet is feeling particularly sad. These poems in greetings cards are all the same. ‘I hope your birthday is full of fun ... er ... You really are a wonderful son.’ That kind of rubbish. I suppose people actually have to spend time writing them. Imagine doing that job! It would be so depressing, wouldn’t it? Writing rubbish every day.

Speaker 3 We’ve been looking at some modern poetry at school, in our English classes. Some of it is OK but to be honest, I’m not keen on most of it. I just don’t get it. I mean, half of it doesn’t even mean anything! Or at least, I can’t work out what it means. It just seems like random words. Poetry didn’t use to be like that. In the past, it was always clear what the meaning of the lines was. And usually, it rhymed too. For me, that’s what poetry should be like. That’s the skill of the poet, isn’t it? If you don’t worry about meaning or rhyme, then you can just write anything and call it a poem! ‘A leaf on a tree ... the sun shines ... water flows ... life goes on.’ There, that’s a poem. Huh!

Speaker 4 ‘Hope is the thing with feathers / That perches in the soul, / And sings the tune without the words, / And never stops at all.’ er ... ‘And something something something heard, and something is the storm’. Hang on ... I can’t remember the rest. But it’s one of my favourites. It’s by Emily Dickinson. I love her poems. In fact, most of the poems I like best are by women. I think women make better poets than men – but that’s just my personal opinion, of course! I don’t find it very easy to memorize poems. It takes me ages! But I enjoy doing it and I really like having a few poems that I know from memory.

Tạm dịch: 

Người nói 1 Nếu bạn dành thời gian lắng nghe kỹ lời nói của những rapper giỏi nhất – những người như Eminem và Jay Z, và một số nữ rapper nữa, như Lil' Kim và Missy Elliott – thì bạn sẽ nhận ra họ giỏi như thế nào . Nó không chỉ là thơ, nó là tuyệt tác. Trên thực tế, tôi muốn nói rằng một số trong số chúng là những bài thơ hay nhất được viết ngày nay. Nghiêm túc đấy, đó là ý kiến của tôi. Bây giờ nhiều người nói giới trẻ không còn mặn mà với thơ ca nữa. Nhưng điều đó là không đúng, phải không? Rất nhiều thanh thiếu niên nghe nhạc rap và rap có thể là một bài thơ hay – mặc dù một số người không cho rằng như vậy. Vì vậy, tôi muốn nói rằng ở một khía cạnh nào đó, thơ đang phổ biến hơn bao giờ hết trong giới trẻ.

Người nói 2 Bạn biết những bài thơ tôi ghét nhất? Chúng là những thứ bạn nhận được trong thiệp chúc mừng – thiệp sinh nhật, thiệp Ngày của Mẹ, đại loại thế. Ý tôi là, một bài thơ phải là bản gốc, phải không? Để trở thành một bài thơ hay, nó phải xuất phát từ trái tim của người viết và chứa đựng những cảm xúc thực sự. Nó phải là về lý do tại sao nhà thơ yêu một người đàn ông hay phụ nữ cụ thể - hoặc tại sao nhà thơ cảm thấy đặc biệt buồn.

Người nói 3 Chúng tôi đã xem một số bài thơ hiện đại ở trường, trong các lớp học tiếng Anh của chúng tôi. Một vài thì không sao nhưng thành thật mà nói, tôi chả quan tâm lắm. Tôi không thấm nổi. Ý tôi là, phân nửa trong số chúng thậm chí không có nghĩa gì cả! Hoặc ít nhất, tôi không thể tìm ra ý nghĩa của nó. Nó chỉ giống như những từ ngẫu nhiên. Thơ đã từng không như thế. Trước đây, ý nghĩa của các câu thơ luôn rõ ràng. Và thường thì nó cũng có vần điệu chứ. Đối với tôi, thơ lẽ ra nên như thế. Đó là kỹ năng của một nhà thơ nhỉ? Nếu bạn không quan tâm đến ý nghĩa hay vần điệu thì bạn có thể viết bất cứ thứ gì vào và gọi nó là một bài thơ! ‘Chiếc lá trên cây… nắng chiếu… nước chảy… đời vẫn tiếp diễn.’ Đấy, thơ đấy. Huh!

Người nói 4 'Hy vọng là loài chim/ Đậu xuống cành hồn, / Và hát giai điệu không lời, / Chẳng bao giờ ngừng nghỉ.' ờ ... 'Và cái gì gì đấy đã nghe, và cái gì đó là cơn bão'. Khoan... Tôi không thể nhớ nổi phần còn lại. Nhưng đó là một trong những sở thích của tôi. Nó của Emily Dickinson. Tôi yêu những bài thơ của cô ấy. Trên thực tế, hầu hết những bài thơ tôi thích nhất là của phụ nữ. Tôi nghĩ phụ nữ làm thơ giỏi hơn đàn ông – nhưng đó chỉ là ý kiến cá nhân của tôi thôi, tất nhiên! Tôi thấy thật khó để thuộc những bài thơ. Tôi mất nhiều thời gian để làm được điều đó! Nhưng tôi thích việc đó và thích việc có một vài bài thơ trong tâm trí tôi.

Bình luận (0)
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
19 tháng 11 2023 lúc 13:52

Bài tham khảo

- I think rap artists are the best poets these days because they are able to convey powerful messages through their lyrics and use poetic devices such as alliteration, metaphor, and rhyme to create memorable verses.

(Tôi nghĩ các nghệ sĩ nhạc rap ngày nay là những nhà thơ giỏi nhất vì họ có thể truyền tải những thông điệp mạnh mẽ thông qua lời bài hát của họ và sử dụng các biện pháp thi ca như ám chỉ, ẩn dụ và gieo vần để tạo ra những câu thơ đáng nhớ.)

- I think writing poems for greeting cards would be a good job because it allows one to express creativity, play with words, and bring joy and comfort to others.

(Tôi nghĩ viết thơ cho thiệp chúc mừng sẽ là một công việc tốt vì nó cho phép một người thể hiện sự sáng tạo, chơi chữ và mang lại niềm vui và sự thoải mái cho người khác.)

- I think a good poem has to rhyme and make sense because it demonstrates the poet's mastery of language, structure, and meaning, and appeals to the reader's aesthetic and intellectual senses.

(Tôi nghĩ một bài thơ hay phải có vần điệu và có ý nghĩa vì nó thể hiện sự tinh thông về ngôn ngữ, cấu trúc và ý nghĩa của nhà thơ, đồng thời thu hút các giác quan thẩm mỹ và trí tuệ của người đọc.)

- I think learning poems by heart is a waste of time because it is an outdated and impractical form of education that does not enhance one's critical thinking, creativity, or career prospects.

(Tôi nghĩ học thuộc lòng các bài thơ là lãng phí thời gian bởi vì nó là một hình thức giáo dục lỗi thời và không thực tế, không nâng cao tư duy phản biện, khả năng sáng tạo hoặc triển vọng nghề nghiệp của một người.)

Bình luận (0)