Hỏi đáp Địa lý lớp 8

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA HKII

MÔN ĐỊA LÍ 8 – NH 2017 – 2017

I. LÝ THUYẾT:

Câu 1: Chứng minh biển Việt Nam có tài nguyên phong phú? Tài nguyên của vùng biển nước ta tạo điều kiện phát triển những ngành kinh tế nào? Vì sao phải bảo vệ môi trường biển?

Câu 2: Dựa vào Atlat địa lí VN: Xác định những ngọn núi, những con sông lớn ở nước ta chạy theo hướng Tây Bắc – Đông Nam.

Câu 3: Nêu đặc điểm chung của địa hình nước ta? Tại sao nói: đồi núi là bộ phận quan trọng nhất của cấu trúc địa hình VN.

Câu 4: So sánh sự khác nhau giữa địa hình vùng núi Đông Bắc và Tây Bắc?

Câu 5: Trình bày đặc điểm chung của khí hậu nước ta? Nêu những thuận lợi và khó khăn do khí hậu mang lại?

Câu 6: Chứng minh khí hậu nước ta mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa? Câu 7: Nước ta có mấy mùa khí hậu? Nêu đặc trưng khí hậu của từng mùa?

Câu 8: Trong mùa gió Đông Bắc, thời tiết và khí hậu Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ có giống nhau không? Vì sao?

Câu 9: Sông ngòi nước ta có những đặc điểm chung nào? Nêu giá trị của sông ngòi? Giải thích vì sao phần lớn sông ngòi nước ta lại nhỏ, ngắn và dốc?

Câu 10: Những nguyên nhân làm cho nước sông bị ô nhiễm? Nêu những biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm nước sông?

II. BÀI TẬP:

Câu 1: Cho bảng số liệu sau:

Cơ cấu các loại đất chính ở Việt Nam

Các loại đất

Tỉ lệ (%)

- Đất feralit đồi núi thấp.

- Đất mùn núi cao.

- Đất phù sa.

65,0

11,0

24,0

a. Em hãy vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu diện tích của 3 nhóm đất chính của nước ta.

b. Từ đó rút ra nhận xét về tỉ lệ các loại đất ở nước ta?

Câu 2: Cho bảng số liệu sau:

Lượng mưa (mm) và lưu lượng (m3/s) theo các tháng trong năm của lưu vực sông Gianh

Tháng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Lượng mưa(mm)

50,7

34,9

47,2

66,0

104,7

170,0

136,1

209,5

530,1

582,0

231,0

67,9

Lưu lượng(m3/s)

27,7

19,3

17,5

10,7

28,7

36,7

40,6

58,4

185,0

178,0

94,1

43,7

a. Vẽ biểu đồ thể hiện chế độ mưa và chế độ dòng chảy trên lưu vực sông Gianh.

b. Qua biểu đồ đã vẽ, nhận xét về chế độ mưa và chế độ dòng chảy trên lưu vực sông Gianh.

Câu 3 : Dựa vào bảng số liệu sau, nhận xét về mùa lũ trên các lưu vực sông ở nước ta và giải thích vì sao?

Tháng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Các sông ở Bắc Bộ

+

+

++

+

+

Các sông ở Trung Bộ

+

+

++

+

Các sông ở Nam Bộ

+

+

++

+

Ghi chú: ++: tháng lũ lên cao nhất

Câu 4: Cho bảng số liệu sau:

Độ che phủ rừng của nước ta qua các năm (đơn vị %)

Năm

1943

1983

2005

2011

Tổng diện tích rừng

43,3

21,8

38,5

40,9

a. Vẽ biểu đồ thể hiện độ che phủ rừng của nước ta giai đoạn 1943 – 2011.

b. Hãy nhận xét sự thay đổi diện tích rừng của nước ta giai đoạn 1943 – 2011? Nêu hậu quả của việc suy giảm tài nguyên rừng?

Được cập nhật 5 tháng 8 lúc 21:06 2 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.