bool(false)

Đề thi vào lớp 10 Chuyên Hóa - Sở Nghệ An năm 2020

Nội dung

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN ĐỀ CHÍNH THỨC KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRƯỜNG THPT CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU TRƯỜNG THPT CHUYÊN – TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH NĂM HỌC 2020 - 2021 Môn thi chuyên: Hóa học Thời gian làm bài: 150 phút Câu 1: (3 điểm) 1. Chọn các chất A, B, D, E, G, H, I phù hợp và hoàn thành các phương trình hóa học sau: 0 2 2 2 2 t 2 A 2H O B B 2NaOH D 2E 2H O B 2HCl 2G H H O B H H O 2L L E H H O r  r    r     r bbr   ết A là một hợp chất có trong phân bón hóa học. 2. Cho FeCl2 vào lượng dư dung dịch hỗn hợp gồm KMnO4 và H2SO4 (loãng) rồi đun nóng, thu được khí X. Sục khí X vào dung dịch NaOH dư, thu được dung dịch Y. Chia Y thành 2 phần bằng nhau. Sục CO2 dư vào phần 1. Nhỏ dung dịch H2SO4 (loãng, dư) vào phần 2. Viết các phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra. Câu 2: (3 điểm) 1. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra khi: a) Cho bột Al vào dung dịch NaOH. b) Cho Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 loãng. c) Sục khí CO2 vào dung dịch KMnO4. 2. Nêu hiện tượng xảy ra và viết phương trình hóa học giải thích khi: a) Sục từ từ đến dư khí CO2 vào dung dịch hỗn hợp gồm NaOH và Ba(OH)2. b) Cho từ từ đến dư dung dịch AlCl3 vào dung dịch hỗn hợp gồm NaOH và NaAlO2. c) Cho từ từ dung dịch hỗn hợp gồm Na2CO3 và KHCO3 vào dung dịch HCl dư. Câu 3: (3 điểm) 1. Cho sơ đồ chuyển hóa sau: (1) 2CObbr ột (2) (3) (4) (5) (6) 2 4 2 4 6 2X Y C H O C H Obbr bbr bbr bbr bbr (7) (8) 2 3 2 4C H O Na CHbbr bbr ất X, Y, Z và viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra (các chất hữu cơ viết dưới dạng công thức cấu tạo; các phương trình hóa học ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có). 2. Khi thủy phân chất béo A trong dung dịch NaOH đun nhẹ thu được glixerol và hỗn hợp hai muối C17H35COONa, C15H31COONa. a) Viết các công thức cấu tạo có thể có của A. b) Nhỏ dung dịch H2SO4 loãng vào A đun nhẹ. Viết phương trình hóa học minh họa. Câu 4: (3 điểm) 1. Để nghiên cứu tính chất của axit X (SGK hóa học 9 – trang 16,17), người ta tiến hành thí nghiệm sau: Cho một ít tinh thể hợp chất Y vào đáy cốc thủy tinh, sau đó nhỏ từ từ 1 đến 2 ml dung dịch axit X đậm đặc vào cốc. Quan sát hiện tượng thấy: màu trắng của Y chuyển sang màu vàng, sau đó chuyển sang màu nâu và cuối cùng thành khối màu đen xốp bị bọt khí đẩy lên khỏi miệng cốc. a) Xác định các chất X và Y. Viết phương trình hóa học giải thích hiện tượng trên. b) Thí nghiệm trên chứng minh tính chất gì của X? Nếu thay axit đậm đặc bằng axit X loãng thì có hiện tượng như trên không? c) Qua thí nghiệm trên cần lưu ý điều gì khi sử dụng axit X đậm đặc. 2. Có các chất làm khô: H2SO4 đặc, CaO. Dùng chất nào nói trên để làm khô mỗi khí ẩm sau đây: SO2, O2, CO2, H2, H2S. Hãy giải thích sự lựa chọn đó. Câu 5: (4 điểm) 1. Hỗn hợp X gồm Mg, MgO, Zn, ZnO, S. Nung 56,4 gam X trong bình kín (không chứa không khí) sau một thời gian, thu được hỗn hợp Y. Chia Y thành 2 phần bằng nhau: i Phần 1: cho vào dung dịch H2SO4 loãng dư đến khi phản ứng hoàn toàn thu được 4,48 lít (đktc) hỗn hợp khí. i Phần 2: hòa tan trong dung dịch H2SO4 đặc, nóng dư thu được 11,2 lít (đktc) khí SO2 duy nhất và dung dịch Z. Tính phần trăm khối lượng S trong hỗn hợp X. 2. Dẫn 1 mol hỗn hợp X gồm khí CO2 và hơi H2O qua than nóng đỏ thu được 33,6 lít (đktc) hỗn hợp khí Y gồm CO2, H2 và CO. Dẫn toàn bộ Y đi từ từ qua m1 gam hỗn hợp (lấy dư) gồm Fe2O3, Fe3O4, CuO đun nóng đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m2 gam chất rắn. Tính m1 – m2. Câu 6: (4 điểm) 1. Hỗn hợp khí X (ở điều kiện thường) gồm 5 hiđrocacbon, mạch hở, không phân nhánh. Sục a mol X vào dung dịch brom dư, thấy có 12 gam Br2 phản ứng và thoát ra hỗn hợp khí Y gồm 3 chất. Đốt cháy hoàn toàn Y thu được 7,84 lít khí CO2 (đktc) và 9,45 gam H2O. Nếu đốt cháy hoàn toàn a mol X rồi dẫn sản phẩm cháy vào dung dịch Ba(OH)2 dư thì thu được 108,35 gam kết tủa và khối lượng dung dịch sau phản ứng giảm 71,1 gam so với dung dịch Ba(OH)2 ban đầu. a) Xác định công thức phân tử của các hiđrocacbon trong Y. b) Xác định công thức cấu tạo của 2 hiđrocacbon đã phản ứng với dung dịch brom (biết tỉ lệ số mol của 2 hiđrocacbon đó bằng 1:2). 2. Axit xitric (X) là hợp chất hữu cơ có trong quả chanh. Phân tử X chỉ chứa 3 nguyên tố C, H, O có tỉ lệ khối lượng mC : mH : mO = 9 : 1 : 14. a) Xác định công thức phân tử của X (biết X có CTPT trùng với CTĐGN). b) Biết 1 mol X phản ứng được tối đa với 3 mol NaHCO3 và 4 mol Na. Xác định số lượng mỗi loại nhóm chức của X. 3. Hỗn hợp A chứa ba este mạch hở (mỗi este chứa không quá 2 nhóm chức). Cho A tác dụng vừa đủ với 300 ml dung dịch NaOH 2M, đến khi phản ứng hoàn toàn chỉ thu được hỗn hợp muối X và hỗn hợp ancol Y. Đốt cháy hoàn toàn X trong O2 dư, thu được 6,72 lít khí CO2 (đktc). Nếu đốt cháy hoàn toàn Y trong O2 dư, thu được 13,44 lít khí CO2 (đktc). Xác định công thức cấu tạo của mỗi este trong A.
00:00:00