bool(false)

Đề thi vào 10 chuyên Hóa - Sở Hà Nội năm 2020

Nội dung

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC Đề thi gồm 2 trang KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC: 2020 – 2021 Môn thi: Hóa học Thời gian làm bài: 120 phút Câu 1: (2 điểm) 1. Trên bề mặt các hố nước tôi vôi lâu ngày thường có lớp màng chất rắn. Hãy giải thích hiện tượng này và viết phương trình hóa học minh họa. 2. Nêu hiện tượng, giải thích và viết phương trình hóa học xảy ra trong các thí nghiệm sau: a) Quấn thêm vào đầu dây sắt một mẩu than gỗ, đốt cho sắt và than nóng đỏ rồi đưa vào bình khí đựng oxi. b) Nhỏ vài giọt dung dịch AgNO3 vào ống nghiệm có sẵn 1 ml dung dịch NaCl, lọc lấy kết tủa để ngoài ánh sáng. c) Cho một mẩu Natri vào ống nghiệm đựng nước. Đậy ống nghiệm bằng nút cao su có vuốt dẫn khí bằng thủy tinh xuyên qua. Sau một thời gian đốt khí thoát ra từ vuốt dẫn khí. Câu 2: (2 điểm) 1. Viết phương trình hóa học của các phản ứng có thể xảy ra giữa các cặp chất sau: a) Rượu etylic (lỏng) và natri (rắn). b) Axit axetic (dung dịch) và natri cacbonat (dung dịch). c) Sắt từ oxit (rắn) và cacbon oxit (khí) nung nóng. d) Axit clohi đric (dung dịch đặc) và mangan đioxit (rắn), đun nhẹ. 2. Có bốn bình mất nhãn, mỗi bình chứa một trong bốn dung dịch không màu là: HCl, H2SO4, Na2SO4, NaNO3. Trình bày cách phân biệt dung dịch đựng trong mỗi bình, viết phương trình hóa học minh họa. Câu 3: (2 điểm) 1. Cho hình vẽ bên mô tả thí nghiệm điều chế khí Y từ chất rắn X (giàu oxi). a, Hỏi khí Y là gì? Viết phương trình hóa học điều chế khí Y từ 2 chất X khác nhau (ghi rõ điều kiện, nếu có). b, Khi ngừng thu khí, ta cần tắt đèn rồi mới tháo ống dẫn khí hay tháo rời ống dẫn khí trước khi tắt đèn? Vì sao? 2. Hòa tan hết 2,08 gam hỗn hợp bột gồm Fe, FeS, FeS2, S bằng dung dịch H2SO4 đặc, nóng dư thu được 2,688 lít khí SO2 (đktc) duy nhất và dung dịch X. Cho toàn bộ dung dịch X tác dụng với dung dịch NaOH dư, lọc lấy toàn bộ kết tủa đem nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi, thu được m gam chất rắn. Tìm giá trị của m. Câu 4: (2 điểm) 1. Cho 1,896 gam KMnO4 vào dung dịch HCl đặc, dư đun nhẹ. Sau khi kết thúc phản ứng, cho toàn bộ lượng Cl2 tạo ra tác dụng với kim loại M (hóa trị n không đổi trong các hợp chất), thu được 5,38 gam hỗn hợp chất rắn X. Cho toàn bộ lượng X vào dung dịch AgNO3 dư thu được 12,93 gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Xác định kim loại M. 2. Hỗn hợp X gồm FeO, Cu, Fe2O3. Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X trong dung dịch HCl vừa đủ chỉ thu được dung dịch Y gồm 2 chất tan. Đem toàn bộ dung dịch Y tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thu được 36,8 gam kết tủa gồm AgCl và Ag. Nếu cho toàn bộ dung dịch Y tác dụng với dung dịch NaOH dư, lọc lấy kết tủa nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi thu được 8 gam chất rắn khan. Mặt khác, nếu hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X trong H2SO4 đặc, nóng dư thu được V lít khí SO2 (đktc) là sản phẩm khử duy nhất. Tìm giá trị của m và V. Câu 5: (2 điểm) 1. Tiến hành thí nghiệm: cho chất X (C2H6O) và chất Y (C2H4O2) vào ống nghiệm, thêm một ít H2SO4 đặc làm xúc tác rồi đun nóng thu được sản phẩm chứa chất hữu cơ Z (C4H8O2). Biết chất Y làm quỳ tím ẩm chuyển sang màu đỏ. Xác định công thức cấu tạo, gọi tên các chất X, Y, Z và viết các phản ứng hóa học đã xảy ra. 2. Hỗn hợp X gồm C2H4, C3H6, CH4, C2H6 và H2. Khi cho 1,92 gam hỗn hợp X vào bình đựng dung dịch Br2 dư thì có tối đa 0,04 mol Br2 tham gia phản ứng. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 0,135 mol X cần vừa đủ V lít (đktc) khí oxi, sau phản ứng thu được m gam CO2 và 4,86 gam H2O. Tìm giá trị của m và V.
00:00:00