bool(false)

Đề thi vào 10 chuyên Hóa - Hà Tĩnh

Nội dung

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ TĨNH ĐỀ CHÍNH THỨC KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ TĨNH NĂM HỌC 2020 – 2021 MÔN THI: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 150 phút Câu 1: (1 điểm) Chất X vừa tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng, vừa tác dụng với dung dịch NaOH. Hãy viết phương trình phản ứng xảy ra với X là 1. một kim loại. 2. một oxit. 3. một hiđroxit. 4. một muối. Câu 2: (1 điểm) Trước những năm 50 của thế kỉ XX, công nghiệp hữu cơ dựa trên nguyên liệu chính là axetilen. Ngày nay, nhờ sự phát triển vượt bậc của công nghệ khai thác và chế biên dầu mỏ, etilen trở thành nguyên liệu rẻ tiền và tiện lợi hơn so với axetilen. Từ etilen hãy viết các phương trình phản ứng điều chế đicloetan, rượu etylic, axit axetic, etyl axetat, polietilen, poli (vinyl clorua) (chỉ được dùng thêm các chất vô cơ, điều kiện của các phản ứng có đủ). Câu 3: (1 điểm) Viết các phương trình hóa học xảy ra trong các thí nghiệm sau: 1. Cho bột Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 loãng dư. 2. Nhỏ vài giọt giấm ăn vào mẩu đá vôi. 3. Cho từ từ đến dư dung dịch H2SO4 đặc vào dung dịch Pb(NO3)2. 4. Nhỏ từ từ 1-2 ml dung dịch H2SO4 đặc vào cốc chứa 1 ít đường saccarozơ. Câu 4: (1 điểm) Chất A là một muối của axit photphoric. Cho x mol NaOH vào dung dịch chứa x mol A, thu được dung dịch B chứa 2 muối có số mol bằng nhau. Nếu cho x mol HCl vào dung dịch chứa x mol A, thu được dung dịch C chứa 2 chất tan có số mol bằng nhau. A có thể phản ứng với dung dịch Ca(OH)2 dư tạo kết tủa trắng. Xác định A và viết các phương trình phản ứng xảy ra. Câu 5: (1 điểm) 1. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp X gồm C2H6, CH3COOH, CH3CH2COOH, C2H4(COOH)2 cần vừa đủ V lít khí O2 thu được 11,2 lít khí CO2 và 9 gam H2O. Tìm V, biết các khí đều đo ở đktc. 2. Nước rửa tay khô được sử dụng rộng rãi trong phòng chống dịch Covid 19. Thành phần chính của nước rửa tay khô là rượu etylic 750 và một số chất như glixerol, nước oxi già… Để điều chế được 20 lít nước rửa tay khô trên thì khối lượng tinh bột cần dùng là m kg. Tính giá trị của m (biết hiệu suất của cả quá trình là 72% và khối lượng riêng của rượu etylic nguyên chất là 0,8 g/ml) Câu 6: (1 điểm) Cho 1,792 lít khí O2 tác dụng hết với hỗn hợp X gồm các kim loại Na, K, Ba (trong đó số mol Ba lớn hơn 0,16 thu được hỗn hợp Y gồm các oxit Na2O, K2O, BaO và các kim loại dư. Hòa tan hết hỗn hợp Y vào H2O dư thu được dung dịch Z và 3,136 lít khí H2. Cho 10,08 lít khí CO2 hấp thụ hết vào dung dịch Z thu được m gam kết tủa. Tìm m, biết các khí đều đo ở đktc. Câu 7: (1 điểm) Hỗn hợp M gồm một rượu CnH2n+1OH và một axit CxHyCOOH đều mạch hở và có cùng số nguyên tử cacbon. Đốt cháy hoàn toàn 0,5 mol hỗn hợp M thu được 33,6 lít khí CO2 (đktc) và 25,2 gam H2O. Mặt khác, nếu đun nóng M với H2SO4 đặc để thực hiện phản ứng este hóa (hiệu suất phản ứng là 80%) thì thu được m gam este. Tìm giá trị của m. Câu 8: (1 điểm) Cho 3,25 gam hỗn hợp X gồm một kim loại kiềm M và một kim loại N (hóa trị II, không tan trong nước ở điều kiện thường) tan hết trong nước dư, thu được dung dịch Y (chứa hai chất tan có khối lượng 4,06 gam) và 0,045 mol H2. 1. Xác định hai kim loại M và N. 2. Cho lượng N trong X phản ứng hoàn toàn với 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm Cu(NO3)2 0,15M và AgNO3 0,2M, thu được m gam chất rắn. Tìm giá trị của m. Câu 9: (1 điểm) X là dung dịch HCl, Y là dung dịch NaOH. Cho 120 ml dung dịch X vào cốc chứa 200 gam Y, tạo ra dung dịch chỉ chứa 1 chất tan. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được 28,35 gam chất rắn Z. Nung Z đến khối lượng không đổi còn lại 17,55 gam chất rắn. 1. Tìm nồng độ mol của dung dịch X, nồng độ phần trăm của dung dịch Y và công thức của Z. 2. Cho 16,4 gam hỗn hợp X1 gồm Al, Fe vào cốc đựng dung dịch 840 ml dung dịch X. Sau phản ứng thêm tiếp 1600 gam Y vào cốc. Khuấy đều cho phản ứng xảy ra hoàn toàn, lọc lấy kết tủa, đem nung ngoài không khí đến khối lượng thu được 13,1 gam chất rắn Y1. Tính phần trăm theo khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp X1. Câu 10: (1 điểm) Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm Al, Cu và FeS vào dung dịch chứa 0,64 mol H2SO4 đặc, đun nóng thu được dung dịch Y (chất tan chỉ gồm các muối trung hòa) và 0,48 mol SO2 là chất khí duy nhất. Cho 0,5 mol NaOH phản ứng hết với dung dịch Y, thu được 15,26 gam kết tủa. Tính phần trăm khối lượng của FeS trong hỗn hợp X.
00:00:00