Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

SÐ GDT BC NINH PHÁNG QUƒN LÞ CH‡TL×ÑNG (· gçm câ 5 trang) — THI THÛ TÈT NGHI›P THPT N‹M 2020 B i thi: To¡n Thíi gian l m b i:90 phót(khæng kº thíi gian giao ·) M¢ · thi: 101 Hå v  t¶n th½ sinh:............................................Sè b¡o danh:............ C¥u 1. Têng sè t§t c£ ÷íng ti»m cªn ùng v  ti»m cªn ngang cõa ç thà h m sèy=x1x 24x+ 3 l  A.3.B.4.C.1.D.2. C¥u 2. Gi¡ trà cõa2R 1xexdxb¬ng A.3e22e.B.e.C.e2.D.e2. C¥u 3. Bi¸t ÷íng th¯ngy=x+1c­t ç thà h m sèy=2x+ 5x1t¤i hai iºm ph¥n bi»tA;Bcâ ho nh ë l¦n l÷ñtxA;xB. Khi â gi¡ trà cõaxA:xBb¬ng A.6.B.6.C.2.D.2. C¥u 4. Trong khæng gianOxyz, ph÷ìng tr¼nh ÷íng th¯ng i qua hai iºmA(3;1;2),BA;1;0)câ d¤ng A.x+ 32 =y11 =z21.B.x12=y+ 11=z1 . C.x12 =y+ 11=z1.D.x+ 32 =y11=z21 . C¥u 5. H m sèy= 3x44x2+ 1câ bao nhi¶u iºm cüc trà? A.3.B.2.C.1.D.0. C¥u 6. Trong khæng gian vîi h» tåa ëOxyz, cho v²c tì!u= 2!i3!k, khi â A.!uB; 0; 3).B.!uB; 1;3).C.!uB; 0;3).D.!uB;3; 0). C¥u 7. Câ bao nhi¶u gi¡ trà nguy¶n cõa sèmº ph÷ìng tr¼nh2x2=mcâ nghi»m? A.3.B.0.C.2.D.1 . C¥u 8. Thº t½chVcõa khèi hëp câ chi·u cao b¬nghv  di»n t½ch ¡y b¬ngBl  A.V=12 Bh.B.V=16 Bh.C.V=13 Bh.D.V=Bh. C¥u 9. Cho1R 0f(x)dx= 3, gi¡ trà cõa1R 03f(x)dxb¬ng A.9.B.1.C.3.D.27. C¥u 10. Choal  sè thüc d÷ìng kh¡c 1. Gi¡ trà cõaloga3pab¬ng A.3.B.0.C.3.D.13 .Trang 1/5- M¢ ·thi 101 C¥u11. Cho sè phùczthäa m¢niz= 1 + 3i. Mæun cõazb¬ng A.p10.B.2.C.4.D.2p2. C¥u 12. Trong c¡c h m sè sau, h m sè n o çng bi¸n tr¶nR? A.y=2x1x+ 3.B.y=x42x2.C.y=x3+x.D.y=x2+ 2x1. C¥u 13. Gi¡ trà cõa1R 0Ex43)dxl  A.2.B.2.C.3.D.4. C¥u 14. Trong khæng gianOxyz, h¼nh chi¸u vuæng gâc cõaMA;2;3)l¶n m°t ph¯ng(Oyz)l  A.AA;2;3).B.AA;2;0).C.A@;2;3).D.AA; 0; 3). C¥u 15. Nghi»m cõa ph÷ìng tr¼nh3x1= 9l  A.x= 1.B.x= 4.C.x= 2.D.x= 3. C¥u 16. Câ bao nhi¶u ti¸p tuy¸n cõa ç thà h m sèy=x33x+ 2song song vîi ÷íng th¯ng y= 9x14? A.3.B.2.C.0.D.1. C¥u 17. Sè phùcz= 43icâ ph¦n £o b¬ng A.3.B.4.C.3.D.3i. C¥u 18. T¼m tªp nghi»m cõa b§t ph÷ìng tr¼nhlog23 Cx)>log23 Bx+ 7)l  A.@; 7).B.G; +1).C. 0;134 .D.(; 7). C¥u 19. Gåiz1,z2l  c¡c nghi»m cõa ph÷ìng tr¼nhz2+ 2z+ 5 = 0. Gi¡ trà cõajz21j+jz22jb¬ng A.12.B.2p34.C.10.D.4p5. C¥u 20. iºmMC;1)l  iºm biºu di¹n sè phùc n o sau ¥y? A.z=1 + 3i.B.z= 3i.C.z= 13i.D.z=3 +i. C¥u 21. T½ch gi¡ trà lîn nh§t v  gi¡ trà nhä nh§t cõa h m sèy=x2+2x tr¶n o¤n12 ;2 b¬ng A.854 .B.15.C.8.D.514 . C¥u 22. Cho tªpA=f1;2;:::;9;10g. Mët tê hñp chªp2cõa 10 ph¦n tû cõaAl  A.f1;2g.B.2!.C.C210.D.A210. C¥u 23. Sè phùc li¶n hñp cõaz= 3 + 2il  A.z= 32i.B.z= 23i.C.z=23i.D.z=32i. C¥u 24. Trong khæng gianOxyz, cho hai vectì!up3; 0; 1 ;!v@;1;1)khi â A.!u :!v= 1p3.B.!u :!v= 3p3.C.!u :!v= 0.D.!u :!v= 1. C¥u 25. Trong khæng gianOxyz, cho m°t ph¯ng(P) :x2 +y1 +z3 = 1. V²c tì n o d÷îi ¥y l  mët v²c tì ph¡p tuy¸n cõa(P)? A.!n3= (3; 6; 2).B.!n4= (3; 6;2).C.!n1= C; 6; 2).D.!n2= B; 1; 3).Trang 2/5- M¢ ·thi 101 C¥u26. Tªp x¡c ành cõa h m sèy= (x21)2l  A.@;+1).B.(;1).C.A;+1).D.Rnf1g. C¥u 27. Cho h¼nh lªp ph÷ìngABCD:A0B0C0D0câ c¤nha. Kho£ng c¡ch tøA¸n(BDD0B0)b¬ng A.a.B.p2a.C.a2 .D.ap2 2 . C¥u 28. H m sè n o trong c¡c h m sè sau ¥y câ ç thà nh÷ h¼nh v³?xy O11 1 p2p2 A.y=x4+ 2x2.B.y=x42x2.C.y=x42x21.D.y=x42x2+x. C¥u 29. Cho5R 2f(x)dx= 2, gi¡ trà cõa2R 1fCx1)dxb¬ng A.23 .B.32 .C.3.D.13 . C¥u 30. Cho khèi c¦u câ thº t½chV= 4a3(a >0), b¡n k½nhRcõa khèi c¦u tr¶n theoal  A.R=a3p3.B.R=a3p4.C.R=a3p2.D.R=a. C¥u 31. Ti»m cªn ùng cõa ç thà h m sèy=5x3x2l  ÷íng th¯ng A.y= 2.B.x= 3.C.x= 2.D.y= 3. C¥u 32. Mët h¼nh nân câ thi¸t di»n qua tröc l  mët tam gi¡c vuæng c¥n câ c¤nh gâc vuæng b¬nga. Di»n t½ch xung quanh cõa h¼nh nân b¬ng A.a2p2 2 .B.a2p2 4 .C.a2p2.D.2a2p2 3 . C¥u 33. Cho h¼nh nân câ b¡n k½nh ÷íng trán ¡y b¬ngR, chi·u cao b¬ngh, ë d i ÷íng sinh b¬ng `. Kh¯ng ành n o sau ¥y l  óng? A.R2=`2+h2.B.`=pR 2h2.C.h=pR 2`2.D.`=pR 2+h2. C¥u 34. Cæng thùc t½nh thº t½ch khèi trö trán xoay câ b¡n k½nh ¡yrv  chi·u caohl  A.V= 2rh.B.V=rh.C.V=13 r2h.D.V=r2h. C¥u 35. Cho c§p sè cëng(un)câ sè h¤ng ¦u ti¶nu1= 2, cæng said= 2. Khi âu3b¬ng A.4.B.6.C.14 .D.8. C¥u 36. Cho khèi hëpABCD:A0B0C0D0. GåiV;V0l¦n l÷ñt l  thº t½ch cõa khèi hëpABCD:A0B0C0D0 v  thº t½ch cõa khèi châpA0:ABC0D0:Khi â, A.V0V =25 .B.V0V =13 .C.V0V =27 .D.V0V =14 .Trang 3/5- M¢ ·thi 101 C¥u37. Cho sè thüc d÷ìngx. Kh¯ng ành n o d÷îi ¥y óng? A.(x2)3=x32 .B.(x2)3=x5.C.(x2)3=x8.D.(x2)3=x6. C¥u 38. Cho h m sèy=x33 (m1)x2+ 3(m1)x+ 1. Sè c¡c gi¡ trà nguy¶n cõamº h m sè çng bi¸n tr¶nA;+1)l  A.4.B.6.C.7.D.5. C¥u 39. Cho h m sèy=f(x)câ ç thày=f0(x)c­t tröcOxt¤i ba iºm câ ho nh ëa < b < cnh÷ h¼nh v³. M»nh · n o d÷îi ¥y l  óng?xy OabcA.f(a)> f(b)> f(c).B.f(c)> f(b)> f(a). C.f(b)> f(a)> f(c).D.f(c)> f(a)> f(b). C¥u 40. Cho h m sèf(x)li¶n töc tr¶nRv  câ ç thà nh÷ h¼nh v³. H m sèg(x) =f e xx2+ 2x2 câ bao nhi¶u iºm cüc trà?xy O24 1 A.6.B.7.C.3.D.4. C¥u 41. Cho h m sèf(x)câ b£ng bi¸n thi¶n nh÷ saux f 0(x)f(x)101+10+00+ +1+11133 22+1+1Sè nghi»m thuëc o¤n 54 ;54 cõa ph÷ìng tr¼nh3fsinxcosxp2 7 = 0l  A.3.B.6.C.4.D.5.Trang 4/5- M¢ ·thi 101 C¥u42. Trong khæng gianOxyz, cho m°t ph¯ng(P) : (m+ 2)x(m+ 1)y+m2z1 = 0, vîiml  tham sè thüc. ÷íng th¯ngluæn c­t m°t ph¯ng(P)t¤i iºm cè ành, gåidl  kho£ng c¡ch tø iºm IB;1;3)¸n ÷íng th¯ng. Gi¡ trà lîn nh§t cõadb¬ng A.2p2.B.p11.C.2p3.D.p10. C¥u 43. Cho h m sè bªc bay=f(x)câ ç thà i qua c¡c iºmAA;1),BB;4),CC;9). C¡c ÷íng th¯ngAB,AC,BCl¤i c­t ç thà t¤i l¦n l÷ñt t¤i c¡c iºmM,N,P(Mkh¡cAv B,Nkh¡cAv C, Pkh¡cBv C). Bi¸t r¬ng têng c¡c ho nh ë cõaM,N,Pb¬ng5, gi¡ trà cõaf@)l  A.18.B.18.C.6.D.6. C¥u 44. Cho h m sèf(x) = lnxx+ 2 . Têngf0A) +f0C) +:::+f0)b¬ng A.2021.B.20222023 .C.20212022 .D.40352021 . C¥u 45. GåiSl  tªp t§t c£ gi¡ trà cõamº ph÷ìng tr¼nh16x6:8x+8:4xm:2x+1m2= 0câ óng hai nghi»m ph¥n bi»t. Khi âScâ A.8tªp con.B.16tªp con.C.v æsè tªp con. D.4tªp con. C¥u 46. Cho tù di»nABCDcâ thº t½ch b¬ng18. GåiA1l  trång t¥m tam gi¡cBCD;(P)l  m°t ph¯ng quaAsao cho gâc giúa(P)v (BCD)b¬ng60. C¡c ÷íng th¯ng quaB,C,Dsong song vîiAA1c­t m°t ph¯ng(P)l¦n l÷ñt t¤iB1,C1,D1. Thº t½ch khèi tù di»nA1B1C1D1b¬ng A.12p3.B.12.C.9p3.D.18. C¥u 47. Câ bao nhi¶u c°p sè nguy¶n d÷ìng(x; y), thäa m¢n3x+yx2Cx1) = (x+ 1)3yx3, vîi x <2020? A.7.B.6.C.15.D.13. C¥u 48. GåiAl  tªp hñp t§t c£ c¡c sè tü nhi¶n câ8chú sè æi mët kh¡c nhau. Chån ng¨u nhi¶n mët sè thuëcA. X¡c su§t º sè tü nhi¶n ÷ñc chån chia h¸t cho25b¬ng A.1781 .B.127 .C.43324 .D.11324 . C¥u 49. Cho h¼nh châpS:ABCDcâ ¡y l  h¼nh thoi c¤nha;[ABC= 120,SAvuæng gâc vîi(ABCD). Bi¸t gâc giúa hai m°t ph¯ng(SBC)v (SCD)b¬ng60, khi â A.SA=ap3 2 .B.SA=ap6 2 .C.SA=ap6.D.SA=ap6 4 . C¥u 50. Cho h¼nh châpS:ABCDcâ ¡y l  h¼nh thang vuæng t¤iAv B. Bi¸tSAvuæng gâc vîi (ABCD),AB=BC=a,AD= 2a,SA=ap2. GåiEl  trung iºm cõaAD. B¡n k½nh m°t c¦u i qua c¡c iºmS,A,B,C,Eb¬ng A.a.B.ap3 2 .C.ap30 6 .D.ap6 3 . - - - - - - -H˜T- - - - - - -Trang 5/5- M¢ ·thi 101 CâuMã 101Mã 102Mã 103Mã 104Mã 105Mã 106Mã 107Mã 108 Mã 109Mã 110Mã 111Mã 112Mã 113Mã 114Mã 115Mã 116 ĐÁPÁNTOÁN Mã 117Mã 118Mã 119Mã 120Mã 121Mã 122Mã 123Mã 124 NHÓMTOÁNVD–VDCSGDBẮ CNINH- 2020 HoàiH oàiTrịn hTrang16Ӣ* Ĉ7%Ҳ&1,1+ .Đӄ TH, THӰ TӔT NGH,ӊP THPT NĂM 2020 Bài thi: TOÈN 7hờigianljmbji90phút(khôngkểthờigianphitđề) Đề thi gồm 06 trang - 50 câu trắc nghiệm BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBHọvàtên:………………………………………………………… SBD:………………Câu1. Tìmt ậpnghiệm củabấtphươngt rình  22 33log3 log 27x x làA. ;7.B. 7;.C.130;4: 9 )8 (.D. 0;7. Câu2. Cho 1 0 3f xd x., giátrị của 1 0 3f xd x.bằngA.27.B.1.C.3.D.9. Câu3. Cóba onhiêu tiếptuyế ncủađồthịhà msố33 2y xx   songs ongvớiđư ờngth ẳng9 14y x .A.1.B.0.C.3.D.2. Câu4. Sốphứ c4 3z i cóphầ nảobằ ng:A.3i.B.3.C.3.D.4. Câu5. Trongkhông gi anOxyz,hình chiếuvuônggốccủa điểm 1;2 ;3Mlênmặ tphẳng(Oy z)là A. 1;2 ;3A.B. 0;2 ;3A.C. 1;2 ;0A.D. 1;0;3A. Câu6. Chos ốphứcz thỏamã n1 3. izi  Môđunc ủazbằng A.10B.4C.2 2D.2Câu7. Chohì nhnóncó bán kínhđườ ngtròn đáybằng R, chiềucaobằ ngh, độdà iđường sinhbằngl. Khẳngđịnhnà osau đâylà đúng?A.2 22 R lh  .B.2 2l Rh  .C.2 2l Rh  .D.2 2h Rl  . Câu8. Sốphứ cliê nhợpcủa3 2z i là.A.2 3z i .B.3 2z i .C.2 3z i  .D.3 2z i  . Câu9. Côngt hứctínht hểtíchkhối trụt rònxoaycóbán kính đáyrvà chiềucaohlà:A.2V rh.B.21 3V rh .C.V rh.D.2V rh . Câu10. Chot ập 1;2;;9; 10A d. Mộttổ hợpch ập2c ủa10phầntửcủa Alà:A.2 10C.B. 1;2.C.2!.D.2 10A. Câu11. Tổng sốtấ tcảđường tiệm cậnđứngvà tiệmcậnng angcủađồt hịhàm số 21 4 3xyx x làA.2.B.4.C.3.D.1. Câu12. Trongc áchàmsố sau,hà msốnà ođồngbiếnt rên?A.2 1 3xyx.B.4 22y xx  .C.3y xx  .D.22 1y xx   . 1+Ï072È19'±9'&6*'%²&1,1+ +RjL+RjL7USQK7UDQJ &kX&KRNKÕLF«XFyWKÇWtFK 9DDS !EiQNtQK5FëDNKÕLF«XWUrQWKHRDOj$5D %5D &5D '5D &kX*LiWUÏFëD G[[³Oj$%&'&kX&yEDRQKLrXJLiWUÏQJX\rQFëDPÿÇSKmkQJWUuQK[P FyQJKLËP$%&'&kX1JKLËPFëDSKmkQJWUuQK[ Oj$[ %[ &[ '[ &kX&KRNKÕLKÝS$%&'$%&'cccc*ÑL99cO«QOmçWOjWKÇWtFKFëDNKÕLKÝS$%&'$%&'ccccYjWKÇWtFKFëDNKÕLFKyS$$%&'ccc.KLÿy$99c %99c &99c '99c &kX&KRKuQKO±SSKmkQJ$%&'$%&'ccccFyF¥QKD.KR§QJFiFKWï$ÿÃQ %''%ccEµQJ$D%D&D'D&kXLÇP 0OjÿLÇPELÇXGLÉQFëDVÕSKíFQjRVDXÿk\"$]L %]L &]L ']L &kX0ÝWKuQKQyQFyWKLÃWGLËQTXDWUéFOjPÝWWDPJLiFYX{QJFkQFyF¥QKJyFYX{QJEµQJD'LËQWtFK[XQJTXDQKFëDKuQKQyQEµQJ$DS%DS&DS'DS&kX7KÇWtFK9FëDNKÕLKÝSFyFKLÅXFDREµQJKYjGLËQWtFKÿi\%EµQJ$9%K %9%K &9%K '9%K &kX+jPVÕQjRWURQJFiFKjPVÕVDXÿk\Fyÿ×WKÏQKmKuQKYÁ $\[[ %\[[ &\[[[ '[[&kX*LiWUÏFëD[[HG[³EµQJ 1+Ï072È19'±9'&6*'%²&1,1+ +RjL+RjL7USQK7UDQJ $H%H&HH'H&kX7URQJNK{QJJLDQ2[\]FKRKDLYHFWk XG YGNKLÿy$XY GG%XY GG&XY GG'XY GG&kX7URQJNK{QJJLDQ2[\]FKRP»WSK·QJ [\]3 9HFWkQjRGmßLÿk\OjPÝWYHFWkSKiSWX\ÃQFëD 3"$ Q JJG% Q JJG& Q JG' Q JG&kX&KRVÕWKõFGmkQJ[.K·QJÿÏQKQjRGmßLÿk\ÿ~QJ"$ [[ % [[ & [[ ' [[ &kX+jPVÕ\[[ FyEDRQKLrXÿLÇPFõFWUÏ"$%&'&kX&KRDOjVÕWKõFGmkQJNKiF*LiWUÏFëDORJDDEµQJ$%&'&kX7LËPF±QÿíQJFëDÿ×WKÏKjPVÕ[\[ OjÿmáQJWK·QJ$[ %\ &[ '\ &kX%LÃWÿmáQJWK·QJ\[ F³Wÿ×WKÏKjPVÕ[\[ W¥LKDLÿLÇPSKkQELËW$%FyKRjQKÿÝO«QOmçWOj$%[[.KLÿyJLiWUÏ$%[[EµQJ$%&'&kX*ÑL]]OjFiFQJKLËPFëDSKmkQJWUuQK]] *LiWUÏFëD]]EµQJ$%&'&kX7URQJNK{QJJLDQ2[\]FKRYpFWkXLN GGGNKLÿy$ X G% X G& X G' X G&kX7±S[iFÿÏQKFëDKjPVÕ \[ Oj$^`?r\% f& f' f&kX&KRF©SVÕFÝQJ QXFyVÕK¥QJÿ«XWLrQX F{QJVDLG .KLÿyXEµQJ$%&'&kX7URQJNK{QJJLDQ2[\]SKmkQJWUuQKÿmáQJWK·QJÿLTXDKDLÿLÇP $% FyG¥QJ$[\] %[\] &[\] '[\] 1+Ï072È19'±9'&6*'%²&1,1+ +RjL+RjL7USQK7UDQJ &kX7tFKJLiWUÏOßQQK©WYjQKÓQK©WFëDKjPVÕ\[[ WUrQÿR¥Qªº«»¬¼EµQJ$%&'&kX&KR I[G[ ³JLiWUÏ I[G[³EµQJ$%&'&kX*ÑL$OjW±SKçSW©WF§FiFVÕWõQKLrQFyFKóVÕÿ{LPÝWNKiFQKDX&KÑQQJ¯XQKLrQPÝWVÕWKXÝF$;iFVX©WÿÇVÕWõQKLrQÿmçFFKÑQFKLDKÃWFKREµQJ$%&'&kX7URQJNK{QJJLDQ2[\]FKRP»WSK·QJ 3P]P\P] YßLPOjWKDPVÕWKõFÿmáQJWK·QJ'OX{QF³WP»WSK·QJ 3W¥LÿLÇPFÕÿÏQKJÑLGOjNKR§QJFiFKWïÿLÇP ,ÿÃQÿmáQJWK·QJ'*LiWUÏOßQQK©WFëDGEµQJ$%&'&kX&KRKjPVÕ I[FyE§QJELÃQWKLrQQKmVDX 6ÕQJKLËPWKXÝFÿR¥QSSªº«»¬¼FëDSKmkQJWUuQKVLQFRV[[I§· ¨¸©¹Oj$%&'&kX&yEDRQKLrXF»SVÕQJX\rQGmkQJ [\WK§RPmQ [\[\[[[ YßL["$%&'&kX&KRKjPVÕ \I[ Fyÿ×WKÏ \I[c F³WWUéF2[W¥LEDÿLÇPFyKRjQKÿÝDEFQKmKuQKYÁ0ËQKÿÅQjRGmßLÿk\Ojÿ~QJ" 1+Ï072È19'±9'&6*'%²&1,1+ +RjL+RjL7USQK7UDQJ $ IEIDIF!!% IDIEIF!!& IFIDIE!!' IFIEID!!&kX*ÑL6OjW±SW©WF§FiFJLiWUÏFëDPÿÇSKmkQJWUuQK[[[[PP Fyÿ~QJKDLQJKLËPSKkQELËW.KLÿy6Fy$W±SFRQ%9{VÕW±SFRQ&W±SFRQ'W±SFRQ&kX&KRWíGLËQ$%&'FyWKÇWtFKEµQJ*ÑL$OjWUÑQJWkPFëDWDPJLiF%&' 3OjP»WSK·QJTXD$VDRFKRJyFJLóD 3YjP»WSK·QJ %&'EµQJ&iFÿmáQJWK·QJTXD%&'VRQJVRQJYßL$$F³W 3O«QOmçWW¥L%&'7KÇWtFKNKÕLWíGLËQ$%&'EµQJ"$%&'&kX&KRKjPVÕ [\P[P[ 6ÕFiFJLiWUÏQJX\rQFëDPÿÇKjPVÕÿ×QJELÃQWUrQ fOj$%&'&kX&KRKjPVÕE±FED \I[ Fyÿ×WKÏÿLTXDÿLÇP $%&&iFÿmáQJWK·QJ$%$&%&O¥LF³Wÿ×WKÏO«QOmçWW¥LFiFÿLÇP013 0NKiF$Yj%1NKiF$Yj&3NKiF%Yj&%LÃWUµQJWÙQJFiFKRjQKÿÝFëD013EµQJJLiWUÏFëD IOj$%&'&kX&KRKuQKFKyS6$%&'Fyÿi\OjKuQKWKRLF¥QKnD$%&6$ YX{QJJyFYßLP»WSK·QJ $%&'%LÃWJyFJLóDKDLP»WSK·QJ 6%&Yj 6&'EµQJNKLÿy$D6$ %6$D &D6$ 'D6$ &kX&KRKjPVÕ OQ[I[[§· ¨¸©¹7ÙQJ IIIIEµQJ$%&'&kX&KRKuQKFKyS$%&'Fyÿi\OjKuQKWKDQJYX{QJW¥L$Yj'%LÃW6$YX{QJJyFYßL$%&' $%%&D $'D6$D*ÑL(OjWUXQJÿLÇPFëD$'%iQNtQKP»WF«XÿLTXDFiFÿLÇP6$%&(EµQJ$D%D&D'D&kX&KRKjPVÕ I[OLrQWéFWUrQ\YjFyÿ×WKÏQKmKuQKYÁ+jPVÕ §· ¨¸©¹[[[J[IHFyEDRQKLrXÿLÇPFõFWUÏ" 1+Ï072È19'±9'&6*'%²&1,1+ +RjL+RjL7USQK7UDQJ $%&'+Â7 NHÓMTOÁNVD–VDCSGDBẮ CNINH- 2020 HoàiH oàiTrịn hTrang7 BẢNGĐÁP ÁN1.D2.D3.A4.B5.B6.A7.B8.B9.D10.B11.A12.C13.B14.A15.D16.C17.A18.C19.C20.C21.B22.A23.D24.D25.C26.D27.D28.C29.A30.A31.A32.C33.A34.A3536373839.B40.C41.D42.A43.D44.B45.C46.B47.A48.D49.D50HNGDNG IẢICHI TIẾTCâu1. Tìmt ậpnghiệm củabấtphươngt rình  22 33log3 log 27x x làA. ;7.B. 7;.C.130;4: 9 )8 (.D. 0;7. Lờigiải ChọnD Điềukiện xácđịnh:0x. Ta có:  22 33log3 log 27x x 3 27 x xE  7xE . Kếthợp điềuki ện,tậpng hiệmbấtphư ơngtrình là 0;7. Câu2. Cho 1 0 3f xd x., giátrị của 1 0 3f xd x.bằngA.27.B.1.C.3.D.9. Lờigiải ChọnD Ta có   111 0003 33 9f xd xfxd xf xd x B . .. Câu3. Cóba onhiêu tiếptuyế ncủađồthịhà msố33 2y xx   songs ongvớiđư ờngth ẳng9 14y x .A.1.B.0.C.3.D.2. Lờigiải ChọnA Ta có:23 3y x Gọi 0 0;M xy thuộcđồt hị hàmsố33 2y xx   Phươngtrình tiếptuyếnt ạiM: 2 00 03 3( )y xx xy    23 00 00 3 33 3x xx xy    Vìt iếptuyếncủa đồthịhàms ố33 2y xx   songs ongvớiđư ờngthẳ ng9 14y x  1+Ï072È19'±9'&6*'%²&1,1+ +RjL+RjL7USQK7UDQJ 1rQWDFy[[[\­ °®z°¯ [[[[[­ °œ®z°¯[[ r­°œ®z°¯[[ r­œ®z¯[Ÿ 9±\FyPÝWWLÃSWX\ÃQFëDÿ×WKÏKjPVÕ\[[ VRQJVRQJYßLÿmáQJWK·QJ\[ &kX6ÕSKíF]L FySK«Q§REµQJ$L%&'/áLJL§L&KÑQ%6ÕSKíF]L FySK«QWKõFD SK«Q§RE &kX7URQJNK{QJJLDQ2[\]KuQKFKLÃXYX{QJJÕFFëDÿLÇP 0OrQP»WSK·QJ 2\] Oj$ $% $& $' $/áLJL§L&KÑQ%7DFyKuQKFKLÃXYX{QJJÕFFëDÿLÇP 0OrQP»WSK·QJ 2\] Oj $&kX&KRVÕSKíF]WKÓDPmQL]L 0{ÿXQFëD]EµQJ$%&'/áLJL§L&KÑQ$7DFy LLLL]L]LLLL œ 9±\ ] &kX&KRKuQKQyQFyEiQNtQKÿmáQJWUzQÿi\EµQJ5FKLÅXFDREµQJKÿÝGjLÿmáQJVLQKEµQJO.K·QJÿÏQKQjRVDXÿk\Ojÿ~QJ"$5OK %O5K &O5K 'K5O /áLJL§L 1+Ï072È19'±9'&6*'%²&1,1+ +RjL+RjL7USQK7UDQJ &KÑQ% ÝGjLÿmáQJVLQKEµQJO5K &kX6ÕSKíFOLrQKçSFëD]L Oj$]L %]L &]L ']L /áLJL§L&KÑQ%6ÕSKíFOLrQKçSFëD]L Oj]L &kX&{QJWKíFWtQKWKÇWtFKNKÕLWUéWUzQ[RD\FyEiQNtQKÿi\UYjFKLÅXFDRKOj$9UKS %9UKS &9UKS '9UKS /áLJL§L&KÑQ'&{QJWKíFWtQKWKÇWtFKNKÕLWUéWUzQ[RD\FyEiQNtQKÿi\UYjFKLÅXFDRKOj9UKS &kX&KRW±S^`$ }0ÝWWÙKçSFK±SFëDSK«QWñFëD$Oj$&%^`&'$/áLJL§L&KÑQ%7±SKçS^`OjPÝWWÙKçSFK±SFëDSK«QWñFëD$&kX7ÙQJVÕW©WF§ÿmáQJWLËPF±QÿíQJYjWLËPF±QQJDQJFëDÿ×WKÏKjPVÕ[\[[ Oj$%&'/áLJL§L&KÑQ$7±S[iFÿÏQK^`?' \7DFyOLP[\orf Ÿÿ×WKÏKjPVÕQK±QÿmáQJWK·QJ\ OjPWLËPF±QQJDQJOLP[\o YjOLP[\o OLP[\o fYjOLP[\o f 1+Ï072È19'±9'&6*'%²&1,1+ +RjL+RjL7USQK7UDQJ Ÿÿ×WKÏKjPVÕQK±QÿmáQJWK·QJ[ OjPWLËPF±QÿíQJ9±\ÿ×WKÏKjPVÕFyÿmáQJWLËPF±Q&kX7URQJFiFKjPVÕVDXKjPVÕQjRÿ×QJELÃQWUrQ\"$[\[ %\[[ &\[[ '\[[ /áLJL§L&KÑQ&;pWKjPVÕ\[[ 7±S[iFÿÏQK' \7DFy \[ \[Ÿ!\Ÿ+jPVÕÿ×QJELÃQWUrQ\&kX&KRNKÕLF«XFyWKÇWtFK 9DDS !EiQNtQK5FëDNKÕLF«XWUrQWKHRDOj$5D %5D &5D '5D /áLJL§L&KÑQ%7ïF{QJWKÇWtFKNKÕLF«X95S 5OjEiQNtQKNKÕLF«X WDFy5D5D5DSS œ œ &kX*LiWUÏFëD G[[³Oj$%&'/áLJL§L&KÑQ$&y G[[[[ ³&kX&yEDRQKLrXJLiWUÏQJX\rQFëDPÿÇSKmkQJWUuQK[P FyQJKLËP$%&'/áLJL§L&KÑQ'7DFy[[Pdœd œd9uPOjFiFVÕQJX\rQQrQP WKÓDPmQ\rXF«XEjLWRiQ9±\FyJLiWUÏQJX\rQFëDM&kX1JKLËPFëDSKmkQJWUuQK[ Oj$[ %[ &[ '[ 1+Ï072È19'±9'&6*'%²&1,1+ +RjL+RjL7USQK7UDQJ /áLJL§L&KÑQ&7DFy[[[[ œ œ œ &kX&KRNKÕLKÝS$%&'$%&'cccc*ÑL99cO«QOmçWOjWKÇWtFKFëDNKÕLKÝS$%&'$%&'ccccYjWKÇWtFKFëDNKÕLFKyS$$%&'ccc.KLÿy$99c %99c &99c '99c /áLJL§L&KÑQ$ 7DFy%$%&%%&$$'$$%&'%%&$$'99999ccccccccccccccc Ÿ 0j%%&$$'$%&'$%&'999cccccccc 'Rÿy99999cc Ÿ &kX&KRKuQKO±SSKmkQJ$%&'$%&'ccccFyF¥QKD.KR§QJFiFKWï$ÿÃQ %''%ccEµQJ$D%D&D'D/áLJL§L&KÑQ& 1+Ï072È19'±9'&6*'%²&1,1+ +RjL+RjL7USQK7UDQJ 7URQJP»WSK·QJ $%&'JÑL2$&%' ˆ7DFy $2%'$2%''%$2%%A­ccŸA®cA¯ DG$%''%$2$&ccŸ &kXLÇP 0OjÿLÇPELÇXGLÉQFëDVÕSKíFQjRVDXÿk\"$]L %]L &]L ']L /áLJL§L&KÑQ& 0OjÿLÇPELÇXGLÉQFëDVÕSKíF]L &kX0ÝWKuQKQyQFyWKLÃWGLËQTXDWUéFOjPÝWWDPJLiFYX{QJFkQFyF¥QKJyFYX{QJEµQJD'LËQWtFK[XQJTXDQKFëDKuQKQyQEµQJ$DS%DS&DS'DS/áLJL§L&KÑQ& 7KLÃWGLËQTXDWUéFKuQKQyQOj$%&$%&'Ÿ'YX{QJFkQW¥L$'Rÿy%&$&DO$&DU 1+Ï072È19'±9'&6*'%²&1,1+ +RjL+RjL7USQK7UDQJ 'LËQWtFK[XQJTXDQKKuQKQyQOjD6UOSS &kX7KÇWtFK9FëDNKÕLKÝSFyFKLÅXFDREµQJKYjGLËQWtFKÿi\%EµQJ$9%K %9%K &9%K '9%K /áLJL§L&KÑQ%7KÇWtFK9FëDNKÕLKÝSFyFKLÅXFDREµQJKYjGLËQWtFKÿi\%EµQJ9%K &kX+jPVÕQjRWURQJFiFKjPVÕVDXÿk\Fyÿ×WKÏQKmKuQKYÁ $\[[ %\[[ &\[[[ '[[/áLJL§L&KÑQ$4XDQViWÿ×WKÏKjPVÕk\Ojÿ×WKÏKjPVÕ\D[E[F YßLD!1rQOR¥L%Yj&4XDJÕFWÑDÿÝQrQOR¥L'&kX*LiWUÏFëD[[HG[³EµQJ$H%H&HH'H/áLJL§L&KÑQ'»W[[X[GXG[GYHG[YH ­­Ÿ®® ¯¯ [[[[[[HG[[HHG[[HHHHHHHŸ  ³³&kX7URQJNK{QJJLDQ2[\]FKRKDLYHFWk XG YGNKLÿy$XY GG%XY GG&XY GG'XY GG/áLJL§L&KÑQ' 1+Ï072È19'±9'&6*'%²&1,1+ +RjL+RjL7USQK7UDQJ 7DFyXY GG&kX7URQJNK{QJJLDQ2[\]FKRP»WSK·QJ [\]3 9HFWkQjRGmßLÿk\OjPÝWYHFWkSKiSWX\ÃQFëD 3"$ Q JJG% Q JJG& Q JG' Q JG/áLJL§L&KÑQ&0»WSK·QJ 3FyPÝWYHFWkSKiSWX\ÃQOjQ§· ¨¸©¹G7DFy QQ GJG9±\ Q JGOjPÝWYHFWkSKiSWX\ÃQFëD 3&kX&KRVÕWKõFGmkQJ[.K·QJÿÏQKQjRGmßLÿk\ÿ~QJ"$ [[ % [[ & [[ ' [[ /áLJL§L&KÑQ'9ßLVÕWKõFGmkQJ[WDFy [[[ &kX+jPVÕ\[[ FyEDRQKLrXÿLÇPFõFWUÏ"$%&'/áLJL§L&KÑQ'7±S[iFÿÏQK' \\[[c [\[[ª« ««c œ ««« «¬%§QJELÃQWKLrQ[ff\c\9±\KjPVÕFyÿLÇPFõFWUÏ&kX&KRDOjVÕWKõFGmkQJNKiF*LiWUÏFëDORJDDEµQJ$%&' 1+Ï072È19'±9'&6*'%²&1,1+ +RjL+RjL7USQK7UDQJ /áLJL§L&KÑQ&7DFyORJORJORJDDDDDD &kX7LËPF±QÿíQJFëDÿ×WKÏKjPVÕ[\[ OjÿmáQJWK·QJ$[ %\ &[ '\ /áLJL§L&KÑQ$máQJWK·QJ[ OjWLËPF±QÿíQJFëDÿ×WKÏKjPVÕYuOLPOLP[[[[[[oo f f&kX%LÃWÿmáQJWK·QJ\[ F³Wÿ×WKÏKjPVÕ[\[ W¥LKDLÿLÇPSKkQELËW$%FyKRjQKÿÝO«QOmçWOj$%[[.KLÿyJLiWUÏ$%[[EµQJ$%&'/áLJL§L&KÑQ$máQJWK·QJ\[ F³Wÿ×WKÏKjPVÕ[\[ W¥LKDLÿLÇPSKkQELËW$%'Rÿy$%[[OjKDLQJKLËPFëDSKmkQJWUuQK[[[ œ[[[z­® ¯9±\$%[[ VX\UD $%[[ &kX*ÑL]]OjFiFQJKLËPFëDSKmkQJWUuQK]] *LiWUÏFëD]]EµQJ$%&'/áLJL§L&KÑQ$]L]]]L ª œ« ¬ ]]]]  &kX7URQJNK{QJJLDQ2[\]FKRYpFWkXLN GGGNKLÿy$ X G% X G& X G' X G/áLJL§L&KÑQ&XLN GGG XŸ G&kX7±S[iFÿÏQKFëDKjPVÕ \[ Oj 1+Ï072È19'±9'&6*'%²&1,1+ +RjL+RjL7USQK7UDQJ $^`?r\% f& f' f/áLJL§L&KÑQ$LÅXNLËQ[[zœzr7±S[iFÿÏQK^`?' r\&kX&KRF©SVÕFÝQJ QXFyVÕK¥QJÿ«XWLrQX F{QJVDLG .KLÿyXEµQJ$%&'/áLJL§L&KÑQ$7DFyXXG  &kX7URQJNK{QJJLDQ2[\]SKmkQJWUuQKÿmáQJWK·QJÿLTXDKDLÿLÇP $% FyG¥QJ$[\] %[\] &[\] '[\] /áLJL§L&KÑQ&7DFyYWFSFëDÿmáQJWK·QJF«QWuPOj X GYjÿLTXDÿLÇP %QrQFySKmkQJWUuQKOj[\] &kX7tFKJLiWUÏOßQQK©WYjQKÓQK©WFëDKjPVÕ\[[ WUrQÿR¥Qªº«»¬¼EµQJ$%&'/áLJL§L&KÑQ%7DFy [\[[[[[[c§·c  œ ¨¸©¹§·¨¸©¹0j PLQPD[PD[PLQ\\\\\\\§· Ÿ Ÿ ¨¸©¹&kX&KR I[G[ ³JLiWUÏ I[G[³EµQJ$%&'/áLJL§L 1+Ï072È19'±9'&6*'%²&1,1+ +RjL+RjL7USQK7UDQJ &KÑQ'7tQK I[G[³»WGW[WG[ Ÿ ÙLF±Q[W[W Ÿ Ÿ <<7ïÿk\WDFy I[G[IWGWI[G[ ³³³&kX*ÑL$OjW±SKçSW©WF§FiFVÕWõQKLrQFyFKóVÕÿ{LPÝWNKiFQKDX&KÑQQJ¯XQKLrQPÝWVÕWKXÝF$;iFVX©WÿÇVÕWõQKLrQÿmçFFKÑQFKLDKÃWFKREµQJ$%&'/áLJL§L&KÑQ&7DFy $Q: *ÑLDOjVÕWõQKLrQWKXÝFW±S$7DFyDDDDDDDDDDDDDDDDD 'Rÿy DDDœ##WURQJÿyD KR»FD 6X\UDDDOjPÝWWURQJFiFVÕVDX7K1ÃXDD WKuFy$FiFKFKÑQFiFFKóVÕFzQO¥L7K1ÃXDD KR»FDD WKuFy$FiFKFKÑQFiFFKóVÕFzQO¥L9±\[iFVX©WF«QWuPOj$$$ &kX7URQJNK{QJJLDQ2[\]FKRP»WSK·QJ 3P]P\P] YßLPOjWKDPVÕWKõFÿmáQJWK·QJ'OX{QF³WP»WSK·QJ 3W¥LÿLÇPFÕÿÏQKJÑLGOjNKR§QJFiFKWïÿLÇP ,ÿÃQÿmáQJWK·QJ'*LiWUÏOßQQK©WFëDGEµQJ$%&'/áLJL§L&KÑQ% 1+Ï072È19'±9'&6*'%²&1,1+ +RjL+RjL7USQK7UDQJ 0OjÿLÇPFÕÿÏQKWKXÝFP»WSK·QJ 3 D[PGG,,+,0G,0 ' dŸ &kX&KRKjPVÕ I[FyE§QJELÃQWKLrQQKmVDX 6ÕQJKLËPWKXÝFÿR¥QSSªº«»¬¼FëDSKmkQJWUuQKVLQFRV[[I§· ¨¸©¹Oj$%&'/áLJL§L&KÑQ&VLQFRVVLQ[[[S§· ¨¸©¹>@VLQVLQ VLQFRVVLQVLQ [[[[D[[II[[ESSSSSSSSSªºªº§·ŸŸ¨¸«»«»¬¼¬¼©¹ª§· ¨¸«§·§·©¹§·« œ œ¨¸¨¸¨¸«©¹§·©¹©¹ «¨¸©¹¬VLQ [DS§· ¨¸©¹FyQJKLËPVLQ [ES§· ¨¸©¹FyQJKLËP9±\SKmkQJWUuQKFyQJKLËP&kX&yEDRQKLrXF»SVÕQJX\rQGmkQJ [\WK§RPmQ [\[\[[[ YßL["$%&'/áLJL§L 1+Ï072È19'±9'&6*'%²&1,1+ +RjL+RjL7USQK7UDQJ &KÑQ'7DFy [\[\\[[[\[[[[[[[[ œ œ 7DWK©\ ORJ[[\\N[[[[[\[[!!Ÿ œ œ Ÿ 9u^`NN[NŸŸdŸ &kX&KRKjPVÕ \I[ Fyÿ×WKÏ \I[c F³WWUéF2[W¥LEDÿLÇPFyKRjQKÿÝDEFQKmKuQKYÁ0ËQKÿÅQjRGmßLÿk\Ojÿ~QJ" $ IEIDIF!!% IDIEIF!!& IFIDIE!!' IFIEID!!/áLJL§L&KÑQ$7DFyE§QJELÃQWKLrQFëDKjPVÕ \I[ 7DFy EEDD6I[G[I[G[IEIDcc ³³ FFEE6I[G[I[G[IEIFcc ³³9u ED66IEIDIEIFIFIDIFIDIEI[G[IEID­œœ°Ÿ®c!œ!°¯³&kX*ÑL6OjW±SW©WF§FiFJLiWUÏFëDPÿÇSKmkQJWUuQK[[[[PP Fyÿ~QJKDLQJKLËPSKkQELËW.KLÿy6Fy$W±SFRQ%9{VÕW±SFRQ&W±SFRQ'W±SFRQ/áLJL§L 1+Ï072È19'±9'&6*'%²&1,1+ +RjL+RjL7USQK7UDQJ &KÑQ'»W [WW !SKmkQJWUuQKÿmFKRWUãWKjQK WWWPWPW !3KmkQJWUuQKÿmFKRFyÿ~QJKDLQJKLËPSKkQELËWNKLYjFKÍNKLSKmkQJWUuQK Fyÿ~QJKDLQJKLËPGmkQJSKkQELËW PWWWWWWPWPPWWª œ œ« «¬;pWKDLKjPVÕ IWWWJWWW WUrQNKR§QJ fFyÿ×WKÏQKmVDX 'õDYjRÿ×WKÏKDLKjPVÕQj\WDVX\UDSKmkQJWUuQK Fyÿ~QJKDLQJKLËPGmkQJSKkQELËWNKLYjFKÍNKL^`PKD\6FySK«QWñ9±\6Fy W±SFRQ&kX&KRWíGLËQ$%&'FyWKÇWtFKEµQJ*ÑL$OjWUÑQJWkPFëDWDPJLiF%&' 3OjP»WSK·QJTXD$VDRFKRJyFJLóD 3YjP»WSK·QJ %&'EµQJ&iFÿmáQJWK·QJTXD%&'VRQJVRQJYßL$$F³W 3O«QOmçWW¥L%&'7KÇWtFKNKÕLWíGLËQ$%&'EµQJ"$%&'/áLJL§L&KÑQ% 1+Ï072È19'±9'&6*'%²&1,1+ +RjL+RjL7USQK7UDQJ &'%$%&'$7ïJL§WKLÃW$OjWUÑQJWkPWDPJLiF%&'QrQWDVX\UD$FÊQJOjWUÑQJWkPWDPJLiF%&''Rÿy$%&'$$%&%$$&999 Yj$%&'$$%&%$$&999 0»WNKiFGRTXDQKËVRQJVRQJQrQ %$$&&%$$&&%$$&%$$&$$&$$&GG9966ªºªº¬¼¬¼'' ­°Ÿ ® °¯9±\QrQ$%&'$%&'99 &kX&KRKjPVÕ [\P[P[ 6ÕFiFJLiWUÏQJX\rQFëDPÿÇKjPVÕÿ×QJELÃQWUrQ fOj$%&'/áLJL§L&KÑQ&7DFy \[P[Pc <FEW [P[P[œtf PPPPc' ªº¬¼7UmáQJKçS>@PPPc'dœdœ7DÿmçFJLiWUÏQJX\rQFëDP7UmáQJKçSPPPPªc'!œ!œ«!¬.KLÿySKmkQJWUuQK [P[P FyKDLQJKLËPSKkQELËW[[d 1+Ï072È19'±9'&6*'%²&1,1+ +RjL+RjL7USQK7UDQJ [[[[­°œ®t°¯ [[[[[[­°œ®t°¯ PPP­°œ®t°¯Pœd.ÃWKçSYßLÿLÅXNLËQWDÿmçFPd.KLÿyFyJLiWUÏQJX\rQFëDP9±\FyJLiWUÏQJX\rQFëDP&kX&KRKjPVÕE±FED \I[ Fyÿ×WKÏÿLTXDÿLÇP $%&&iFÿmáQJWK·QJ$%$&%&O¥LF³Wÿ×WKÏO«QOmçWW¥LFiFÿLÇP013 0NKiF$Yj%1NKiF$Yj&3NKiF%Yj&%LÃWUµQJWÙQJFiFKRjQKÿÝFëD013EµQJJLiWUÏFëD IOj$%&'/áLJL§L&KÑQ%7ïJL§WKX\ÃWEjLWRiQWDJL§Vñ I[D[[[[ Dz 7DFy$%\[ $&\[ %&\[ .KLÿy+RjQKÿÝFëD0OjQJKLËPFëDSKmkQJWUuQK 00000D[[[[[ 00000D[[[[[œ 0D[œ 0[Dœ +RjQKÿÝFëD1OjQJKLËPFëDSKmkQJWUuQK 11111D[[[[[ 11111D[[[[[œ 1D[œ 1[Dœ +RjQKÿÝFëD3OjQJKLËPFëDSKmkQJWUuQK 33333D[[[[[ 33333D[[[[[œ 3D[œ 3[Dœ 7ïJL§WKX\ÃWWDFy013[[[DD œ œ 'Rÿy I[[[[[ I &kX&KRKuQKFKyS6$%&'Fyÿi\OjKuQKWKRLF¥QKnD$%&6$ YX{QJJyFYßLP»WSK·QJ $%&'%LÃWJyFJLóDKDLP»WSK·QJ 6%&Yj 6&'EµQJNKLÿy$D6$ %6$D &D6$ 'D6$ 1+Ï072È19'±9'&6*'%²&1,1+ +RjL+RjL7USQK7UDQJ /áLJL§L&KÑQ$ *ÑL2OjJLDRÿLÇPFëD$&%'*ÑL+OjKuQKFKLÃXYX{QJJyFFëD2WUrQ6&.KLÿy '6&+%AYu6&%'6&2+AA9±\JyFJLóDKDLP»WSK·QJ 6%&Yj 6&'OjJyFJLóDKDLÿmáQJWK·QJ+%+'9u6&'6%&+%+' 'Ÿ +»W 6$[[ !7DFy+%%'+%+'%'FRV+%+%%'%'+%+'+%ª « œ œ« «¬7DFy &+2&6$2+&6&26$|'Ÿ +7URQJWDPJLiF$%&WDFyD$&D2%%'D Ÿ 7+D+%%'D2++%2% Ÿ 7KD\YjR WDFy[[D Y{QJKLËP 7+%'DD+%2++%2% Ÿ 7KD\YjR WDFy DDD[D[[ Ÿ &kX&KRKjPVÕ OQ[I[[§· ¨¸©¹7ÙQJ IIIIEµQJ$%&'/áLJL§L&KÑQ'7DFy OQ[I[I[[[[[[§· Ÿ ¨¸©¹ 1+Ï072È19'±9'&6*'%²&1,1+ +RjL+RjL7USQK7UDQJ 9±\ IIII  &kX&KRKuQKFKyS$%&'Fyÿi\OjKuQKWKDQJYX{QJW¥L$Yj'%LÃW6$YX{QJJyFYßL$%&' $%%&D $'D6$D*ÑL(OjWUXQJÿLÇPFëD$'%iQNtQKP»WF«XÿLTXDFiFÿLÇP6$%&(EµQJ$D%D&D'D/áLJL§L&KÑQ' 7DWK©\FiFWDPJLiF'''6$&6%&6(&YX{QJW¥L$&(9±\FiFÿLÇP6$%&(QµPWUrQP»WF«XÿmáQJNtQKŸ 6&6$$&6&5D&kX&KRKjPVÕ I[OLrQWéFWUrQ\YjFyÿ×WKÏQKmKuQKYÁ+jPVÕ §· ¨¸©¹[[[J[IHFyEDRQKLrXÿLÇPFõFWUÏ" $%&' 1+Ï072È19'±9'&6*'%²&1,1+ +RjL+RjL7USQK7UDQJ /áLJL§L&KÑQ$7DFy  §· ¨¸©¹[[[[J[H[IH;pW  ª §·« œ œ§·¨¸« ©¹¨¸«©¹¬[[[[H[[[J[H[IH[[IH ª «« ««œ« ««« «¬[[[[H[[[H[[H[[H7D[pW  [[[[X[H[Y[H7DFy  œ [X[HX[[  [[X[HY[H[%§QJELÃQWKLrQ 9±\ t\X[[;pWKjPVÕ [[[Y[H7DFy tŸ\[Y[H[[KjPVÕÿ×QJELÃQWUrQ\%§QJELÃQWKLrQ .KLÿyFiFSKmkQJWUuQK   FyQJKLËPGX\QK©WYj J[ÿÙLG©XTXDFiFQJKLËPÿy9±\KjPVÕ J[FyÿLÇPFõFWUÏ+Â7
00:00:00