Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

HOC24.VN 1 HOC24.VN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN LỊCH SỬ Thời gian làm bài: 50 phút (40 câu trắc nghiệm) (Đề số 5) Câu 1: Mọi quyết định của Hội đồng bảo an chỉ được thông qua với điều kiện nào? A. Phải được tất cả các thành viên tán thành. B. Phải có sự nhất trí của 5 nước lớn: Mĩ, Anh, Pháp, Liên Xô, Trung Quốc. C. Phải có 2/3 số thành viên tán thành D. Phải có hơn 1 nửa số thành viên đồng ý Câu 2: Nội dung nào dưới đây không được ghi trong mục tiêu thành lập khối VACSAVA? A. Xây dựng liên minh phòng thủ về quân sự - chính trị của các nước XHCN ở Châu Âu. B. Tăng cường chạy đua vũ trang để gây xung đột, chiến tranh thế giới. C. Chống lại sự hiếu chiến của Mĩ và khối NATO. D. Duy trì hòa bình và an ninh châu Âu, củng cố tình hữu nghị, sự hợp tác và tăng cường sức mạnh của các nước XHCN Câu 3: Ý nào không phản ánh đúng mục đích công cuộc cải tổ ở Liên Xô (từ năm 1985)? A. Để củng cố quyền lực của Goócbachốp và Đảng Cộng sản. B. Để đổi mới mọi mặt đời sống của xã hội Xô viết. C. Để sửa chữa những thiếu sót, sai lầm trước đây. D. Đưa đất nước thoát khỏi sự trì trệ và xây dựng CNXH đúng như bản chất của nó. Câu 4: Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, ở Trung Quốc đã diễn ra: A. Cuộc nội chiến giữa hai lực lượng: Quốc dân đảng và Đảng Cộng sản B. Cuộc kháng chiến chống Nhật và Mĩ do Đảng Cộng sản lãnh đạo C. Phong trào li khai đòi tách Đài Loan ra khỏi Trung Quốc lục địa D. Cuộc cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới để đánh bại thế lực bên ngoài can thiệp Câu 5: Hãy sắp xếp các dữ kiện sau đây theo đúng trình tự thời gian các nước tiến hành điều chỉnh chiến lược xây dựng, phát triển đất nước: 1. Việt nam tiến hành công cuộc đổi mới đất nước; 2. Liên Xô tiến hành cải tổ; 3. Trung Quốc tiến hành công cuộc cải cách- mở cửa; 4. Nhật Bản tiến hành cải cách dân chủ. A. 4, 1, 3, 2 B. 2, 4, 3, 1 C. 4, 3, 2, 1 D. 4, 1, 2, 3 Câu 6: Ý nào dưới đây không phải là nội dung cơ bản trong chiến lược kinh tế hướng ngoại của năm nước sáng lập ASEAN trong những năm 60 – 70 của thế kỉ XX? A. Tiến hành “mở cửa” nền kinh tế B. Lấy thị trường trong nước làm chỗ dựa để phát triển sản xuất C. Thu hút vốn đầu tư và kĩ thuật của bên ngoài D. Tập trung sản xuất hàng hóa để xuất khẩu, phát triển ngoại thương Câu 7: Sau thất bại ở Việt Nam năm 1975, các chính quyền Mĩ: A. vẫn tiếp tục "Chiến lược toàn cầu" và theo đuổi Chiến tranh lạnh B. từ bỏ "Chiến lược toàn cầu" HOC24.VN 2 C. chỉ theo đuổi Chiến tranh lạnh chống Liên Xô và các nước XHCN D. tiếp tục "Chiến lược toàn cầu" nhưng thu hẹp ở châu Á do thất bại ở Đông Dương Câu 8: Hiến pháp Nam Phi (11-1993) được thông qua đánh dấu ý nghĩa căn bản nào? A. Đưa N.Manđêla lên làm Tổng thống B. Chủ nghĩa thực dân cũ ở Nam Phi bị lật đổ C. Đưa Nam Phi trở thành một nước Cộng hòa D. Xóa bỏ chủ nghĩa phân biệt chủng tộc Apácthai Câu 9: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, giữa các nước Tây Âu và Nhật Bản có gì khác biệt trong quan hệ với Mĩ? A. Nhật Bản và Tây Âu luôn liên minh chặt chẽ với Mĩ, là đồng minh tin cậy của Mĩ. B. Nhật Bản liên minh chặt chẽ với Mĩ, nhưng nhiều nước Tây Âu tìm cách thoát dần ảnh hưởng của Mĩ C. Tây Âu liên minh chặt chẽ với Mĩ, nhưng Nhật Bản tìm cách thoát dần ảnh hưởng của Mĩ D. Nhật Bản liên minh với cả Mĩ và Liên Xô, còn Tây Âu chỉ liên minh với Mĩ Câu 10: Mĩ đề ra “Chiến lược toàn cầu” trong thời gian diễn ra Chiến tranh lạnh không nhằm mục tiêu cơ bản nào? A. Đàn áp phong trào giải phóng dân tộc, khống chế các nước đồng minh B. Ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới tiêu diệt các nước XHCN trên thế giới C. Đàn áp phong trào giải phóng dân tộc, phong trào công nhân quốc tế D. Dùng khẩu hiệu “Thúc đẩy dân chủ” can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác. Câu 11: Trước xu thế mới trong quan hệ quốc tế thế kỉ XXI, Việt Nam có thuận lợi gì? A. Ứng dụng các thành tựu khoa học - kĩ thuật vào sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm B. Nâng cao trình độ tập trung vốn và lao động, ứng dụng khoa học - kĩ thuật C. Hợp tác kinh tế, thu hút vốn đầu tư và ứng dụng khoa học - kĩ thuật D. Thu hút vốn đầu tư nước ngoài, có được thị trường lớn để tăng cường xuất khẩu hàng hóa. Câu 12: Cuộc chiến tranh nào sau Chiến tranh thế giới thứ hai không có đế quốc Mĩ tham gia trực tiếp? A. Chiến tranh Triều Tiên (1950 - 1953) B. Chiến tranh ở Angieri (1954 - 1962) C. Chiến tranh ở vùng vịnh Irac (trong thập kỉ 90 của thế kỉ XX) D. Chiến tranh Việt Nam (1954 - 1975) Câu 13: Ông là người từng tham gia vụ binh biến trên tàu chiến Pháp ở Biển Đen (năm 1918) phản đối chính sách can thiệp vào cách mạng Nga của đế quốc Pháp, khi về nước đã lập ra tổ chức đầu tiên của công nhân Việt Nam. Ông là ai? A. Tôn Đức Thắng B. Phan Anh C. Trường Chinh D. Lê Duẩn Câu 14: Ngày 03/02 hàng năm chính thức trở thành ngày kỉ niệm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm nào? A. Năm 1935 B. Năm 1945 C. Năm 1954 D. Năm 1960 Câu 15: Nguyên nhân khách quan dẫn đến thắng lợi chung của ba nước Đông Dương trong kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954) và kháng chiến chống Mĩ (1954 - 1975) là: HOC24.VN 3 A. Đảng Cộng sản Đông Dương lãnh đạo B. sự đoàn kết, gắn bó của ba dân tộc Việt Nam, Lào, Campuchia C. các nước có chung đường lối kháng chiến chống Pháp và Mĩ D. truyền thống yêu nước chống xâm lược của ba dân tộc Câu 16: Ý nào không phản ánh đúng đóng góp của Nguyễn Ái Quốc trong Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản ở Việt Nam đầu năm 1930? A. Là người chủ trì Hội nghị B. Thống nhất các tổ chức cộng sản để thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam C. Tuyên truyền chủ nghĩa Mác – Lênin cho những người Cộng sản Việt Nam D. Soạn thảo Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Câu 17: Đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam được xác định tỏng Cương lĩnh chính trị đầu tiên (đầu năm 1930) là làm cuộc “tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản”. Đường lối đó có điểm gì khác so với Luận cương chính trị (10/1930)? A. Tư sản dân quyền cách mạng tức là cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, không bao gồm cách mạng ruộng đất B. Tư sản dân quyền cách mạng bao gồm cả nhiệm vụ giải phóng dân tộc và cách mạng ruộng đất C. Nhằm đi tới xã hội cộng sản D. Tư sản dân quyền cách mạng nhằm chống phong kiến và cách mạng ruộng đất. Câu 18: Tổ chức nào gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 24/02/1930? A. Đông Dương Cộng sản Đảng B. An Nam Cộng sản Đảng C. Đông Dương Cộng sản liên đoàn D. Việt Nam Quang phục hội Câu 19: Ý nào không phản ánh đúng điểm mới của phong trào 1930 – 1931 so với phong trào yêu nước trước năm 1930? A. Đây là phong trào cách mạng đầu tiên do Đảng Cộng sản tổ chức và lãnh đạo B. Mang tính chất cách mạng triệt để: nhằm vào hai kẻ thù đế quốc và tay sai C. Đã thành lập được mặt trận dân tộc thống nhất chống đế quốc và tay sai D. Diễn ra trên quy mô rộng lớn từ Bắc vào Nam, cả nông thôn và thành thị,…mang tính thống nhất cao. Câu 20: Hội nghị Ban chấp hành Trung ương nào của Đảng đã góp phần khắc phục những hạn chế của Luận cương chính trị (10/1930)? A. Hội nghị Ban chấp hành Tủng ương tháng 7-1936 B. Các Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương tháng 11-1939 và lần thứ 8 (5-1941) C. Hội nghị Ban chấp hành Tủng ương tháng 7-1936 và tháng 11-1940 D. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 8 (5-1941) Câu 21: Quãng thời gian nào là thời cơ để cách mạng Việt Nam giành chính quyền? A. Nhật tuyên bố đầu hàng đến lúc quân Đồng minh hoàn thành nhiệm vụ quân quản. B. Nhật kí văn kiện đầu hàng phe Đồng minh đến khi quân Đồng minh vào Việt Nam. HOC24.VN 4 C. Nhật tuyên bố đầu hàng phe Đồng minh đến trước khi quân đội Đồng minh vào Việt Nam. D. Từ khi Nhật kí văn kiện đầu hàng phe Đồng minh đến khi quân Nhật rút về nước Câu 22: Thủ đoạn chính trị của phát xít Nhật khi xâm lược Đông Dương là: A. coi Đông Dương nằm trong khối Liên hiệp Nhật B. dùng thủ đoạn lừa bịp để nhân dân ta tưởng chúng là "bạn" chứ không phải là "thù" C. bắt tay với Pháp cai trị nhân dân Đông Dương D. tuyên truyền về "Khu vực thịnh vượng chung Đại Đông Á", sức mạnh vô địch của Đế quốc Nhật Câu 23: Mục tiêu chung của các thế lực phản động trong và ngoài nước đối với nước ta sau cách mạng tháng Tám là gì? A. Bảo vệ chính quyền Trần Trọng Kim ở Việt Nam B. Đưa thực dân Pháp trở lại Việt Nam C. Mở đường cho đế quốc Mĩ xâm lược Việt Nam D. Chống phá chính quyền cách mạng Việt Nam Câu 24: Chế độ phong kiến Việt Nam hoàn toàn sụp đổ với sự kiện nào? A. Khởi nghĩa giành thắng lợi ở Hà Nội (19-8-1945) B. Các địa phương cuối cùng ở Nam Kì (Đồng Nai Thượng, Hà Tiên) giành thắng lợi (18-08- 1945) C. Vua Bảo Đại tuyên bố thoái vị (30-08-1945) D. Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (2-9-1945) Câu 25: Sự kiện nào mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược nước ta lần thứ hai của thực dân Pahps? A. Xả súng vào đám đông ngày 2-9-1945 khi nhân dân Sài Gòn – Chợ Lớn tổ chức mít tinh mừng ngày độc lập B. Pháp đánh úp trụ sở Ủy ban nhân dân Nam Bộ và Cơ quan tự vệ thành phố Sài Gòn ngày 23-9-1945 C. Quấy nhiễu nhân ngày Tổng tuyển cử bầu Quốc hội 6-1-1946 D. Pháp gửi tối hậu thư đòi Chính phủ ta phải giải tán lực lượng tự vệ chiến đấy, để cho Pháp làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự ở Hà Nội (18-12-1946) Câu 26: Trong chiến dịch Biên giới, trận đánh nào mang tính chất ác liệt và có ý nghĩa nhất? A. Đông Khê B. Thất Khê C. Phục kích đánh địch trên đường số 4 D. Phục kích đánh địch từ Cao Bằng rút chạy Câu 27: Vì sao tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II (02/1951), Đảng Cộng sản Đông Dương quyết định tách Đảng và thành lập ở mỗi nước Đông Dương một Đảng Mác - Lênin? A. Vì đặc điểm riêng của từng quốc gia B. Vì xu thế phát triển của thế giới B. Vì sự chỉ đạo của Quốc tế Cộng sản D.Vì nguyện vọng của nhân dân ba nước Đông Dương HOC24.VN 5 Câu 28: Hội nghị bất thường Ban thường vụ Trung ương Đảng mở rộng tại Vạn Phúc (Hà Đông) đã có quyết định gì? A. Chấp nhận tối hậu thư của Pháp, giải tán lực lượng tự vệ chiến đấu. B. Phát động cả nước kháng chiến C. Kí với Pháp bản Tạm ước D. Ra Chỉ thị “Toàn dân kháng chiến” Câu 29: Câu văn nào được trích trong "Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện cuộc kháng chiến của ta là cuộc kháng chiến toàn dân? A. ".....Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta lần nữa,......" B. ".......Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu tổ quốc....." C. ".......Không! Chúng ta thà hi sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ......" D. "........Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã trở thành một nước tự do, độc lập....." Câu 30: Nguyên tắc quan trọng nhất của Việt nam trong việc kí kết Hiệp định Sơ bộ (6-3-1946) và Hiệp định Giơnevơ về Đông Dương (21-7-1954) là gì? A. Phân hóa và cô lập cao độ kẻ thù B. Đảm bảo giành thắng lợi từng bước B. Đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng D. Không vi phạm chủ quyền quốc gia Câu 31: Anh (chị) đánh giá như thế nào về kế hoạch Nava? A. Kế hoạch Nava phản ánh nỗ lực cao nhất của quân Pháp với sự giúp đỡ của Mĩ B. Kế hoạch Nava phản ánh sự lệ thuộc sâu sắc của Pháp vào Mĩ trong cuộc chiến tranh ở Đông Dương C. Kế hoạch Nava phản ánh tính chủ quan của quân Pháp khi không giải quyết được mâu thuẫn giữa vấn đề tập trung và phân tán lực lượng D. Một kế hoạch quy mô lớn, chặt chẽ và có khả năng giành thắng lợi cao Câu 32: Chiến thắng quân sự nào của quân và dân miền Nam đã làm phá sản về cơ bản chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ? A. Chiến thắng Ấp Bắc (Mĩ Tho) B. Chiến thắng Bình Giã (Bà Rịa) B. Chiến thắng Đồng Xoài (Biên Hòa) D. Chiến thắng Ba Gia (Quảng Ngãi) Câu 33: Đáp ứng yêu cầu phát triển của cách mạng miền Nam trong những năm 1961 – 1965, Đảng đã chủ trương thành lập cơ quan hay lực lượng nào ở miền Nam? A. Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam B. Mặt trận Tổ quốc Việt nam C. Trung ương Cục miền Nam, Quân giải phóng miền Nam D. Chính phủ lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam Câu 34: Âm mưu thâm độc của đế quốc Mĩ trong chiến lược “Chiến tranh cục bộ” được thể hiện trong chiến thuật nào? A. “Trực thăng vận”, “Thiết xa vận” B. Dồn dân lập “ấp chiến lược” C. “Tìm diệt” và “Chiếm đóng” HOC24.VN 6 D. “Tìm diệt” và “bình định” vào “vùng đất thánh Việt cộng” Câu 35: Vì sao Mĩ buộc phải tuyên bố ngừng hẳn ném bom, bắn phá miền Bắc? A. Bị thiệt hại nặng nề ở cả hai miền Nam - Bắc cuối năm 1968 B. Bị thất bại trong "Chiến tranh cục bộ" ở miền Nam C. Bị thiệt hại nặng nề trong chiến tranh phá hoại miền Bắc D. Bị nhân dân Mĩ và nhân dân thế giới lên án Câu 36: Chiến thắng nào đã mở ra bước ngoặt cho cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước của nhân dân ta? A. Phong trào “Đồng khởi” (1960) B. Chiến thắng Ấp Bắc (1963) C. Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân (1968) D. Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 Câu 37: Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng điểm giống nhau giữa hai chiến lược "Chiến tranh cục bộ" và "Chiến tranh đặc biệt"? A. Đều là những cuộc chiến tranh xâm lược nhằm chiếm đất, giành dân, đặt ách thống trị thực dân mới. B. Đều hoạt động phối hợp phá hoại miền Bắc. C. Đều phối hợp hoạt động quân sự với chính trị, ngoại giao. D. Đều có quân Mĩ vừa trực tiếp chiến đấu, vừa là cố vấn chỉ huy. Câu 38: Hãy sắp xếp các sự kiện sau theo đúng trình tự thời gian: 1. Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung trong cả nước 2. Hội nghị lần thứ 24 Ban chấp hành Trung ương Đảng 3. Nước Việt Nam trở thành thành viên thứ 149 của Liên hợp quốc 4. Quốc hội nước Việt Nam quyết định tên nước là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam A. 3, 1, 2, 4 B. 2, 1, 4, 3 C. 1, 2, 4, 3 D. 2, 3, 1, 4 Câu 39: Yếu tố nào không thể hiện đúng những khó khăn, yếu kém của nền kinh tế Việt Nam trong công cuộc đổi mới từ 1986 - 2000? A. Kinh tế phát triển chưa vững chắc B. Hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế thấp C. Nền kinh tế vẫn duy trì cơ chế quản lí quan liêu bao cấp D. Năng suất lao động thấp, chất lượng sản phẩm chưa tốt, giá thành cao Câu 40: Hội chứng "sau Việt Nam" ở Mĩ đề cập đến tác động của sự kiện nào? A. Thất bại của Mĩ ở miền Nam Việt Nam năm 1975 B. Chính sách di tản người Việt Nam vào Mĩ sau năm 1975 C. Chính sách cấm vận của Mĩ đối với Việt Nam sau năm 1975 D. Thất bại của Mĩ trong việc đưa quân Mĩ và miền Nam Việt Nam
00:00:00