Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

HOC24.VN 1 ĐỀ SỐ 6 Đề thi gồm 05 trang uuuuu BỘ ĐỀ THI THPT QUỐC GIA CHUẨN CẤU TRÚC BỘ GIÁO DỤC Môn: Hóa học Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Câu 1: Cấu hình electron của lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại kiềm thổ là A. ns2. B. ns2np1. C. ns1 D. ns2np2 Câu 2: Nước có chứa nhiều các ion nào sau đây được gọi là nước cứng? A. Zn2+, Al3+ B. K+, Na+ C. Ca2+, Mg2+ D. Cu2+, Fe2+ Câu 3: Cho 1,56 gam Cr phản ứng hết với dung dịch H2SO4 loãng (dư), đun nóng, thu được V ml khí H2 (đktc). Giá trị của V là: A. 896 B. 224 C. 336 D. 672 Câu 4: Chỉ dùng dung dịch KOH để phân biệt được các chất riêng biệt trong nhóm nào sau đây? A. Mg, Al2O3, Al. B. Mg, K, Na C. Zn, Al2O3, Al D. Fe, Al2O3, Mg Câu 5: Hỗn hợp X gồm các este no, đơn chức, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X bằng một lượng oxi vừa đủ. Toàn bộ sản phẩm cháy được dẫn chậm qua dung dịch H2SO4 đặc, dư thấy khối lượng bình axit tăng m gam và có 13,44 lít khí thoát ra (đktc). Giá trị của m là: A. 5,4 B. 7,2 C. 10,8 D. 14,4 Câu 6: Este X phản ứng với dung dịch NaOH, đun nóng tạo ra ancol metylic và natri axetat. Công thức cấu tạo thu gọn của X là: A. CH3COOCH3 B. HCOOCH3 C. C2H5COOCH3 D. CH3COOC2H5 Câu 7: Số hợp chất hữu cơ đơn chức, có công thức phân tử C3H6O2 và tác dụng được với dung dịch NaOH là: A. 3 B. 2 C. 1 D. 4 Câu 8: Cho 500ml dung dịch glucozơ phản ứng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 10,8 gam Ag. Nồng độ của dung dịch glucozơ đã dùng là: A. 0,20M B. 0,01M C. 0,02M D. 0,10M Câu 9: Etylamin được dùng để sản xuất thuốc chữa bệnh, các chất phòng trừ dịch hại, chất dẫn dụ côn trùng, chất ức chế ăn mòn kim loại... Công thức cấu tạo thu gọn của etylamin là: A. CH3NHCH3 B. CH3CH2NH2 C.(CH3)3N D. CH3NH2 Câu 10: Phát biểu nào sau đây không đúng? A. Thủy phân saccarozơ thu được 2 monosaccarit khác nhau. B. To visco thuộc loại tơ poli amit C. Thủy phân hoàn toàn tinh bột và xenlulozơ vùng thu được một monosaccarit D. Glucozơ và fructozơ là đồng phân của nhau. HOC24.VN 2 Câu 11: Dung dịch X chứa 0,01 mol H2NCH2COOH; 0,03 mol HCOOC6H5 và 0,02 mol ClH3N- CH2COOH. Để tác dụng hết với dung dịch X cần tối đa V ml dung dịch NaOH 0,5M, đun nóng thu được dung dịch Y. Giá trị của V là: A. 220 B. 200 C. 120 D. 160 Câu 12: Cho dung dịch KHSO4 vào lượng dư dung dịch Ba(HCO3)2 A. Không hiện tượng gì vì không có phản ứng hóa học xảy ra. B. Có sủi bọt khí CO2, tạo chất không tan BaSO4, phần dung dịch có K2SO4 và H2O C. Có tạo hai chất không tan BaSO4, BaCO3, phần dung dịch chứa KHCO3, H2O D. Có sủi bọt khí, tạo chất không tan BaSO4, phần dung dịch chứa KHCO3 và H2O Câu 13: Thủy phân hoàn toàn 7,02 gam hỗn hợp X gồm glucozơ và saccarozơ trong môi trường axit, thu được dung dịch Y. Trung hòa axit trong dung dịch Y sau đó cho thêm dung dịch AgNO3 trong NH3 dư, đun nóng, thu được 8,64 gam Ag. Thành phần % về khối lượng của glucozơ trong hỗn hợp X là: A. 51,3% B. 24,35% C. 48,7% D. 12,17% Câu 14: Cho 11,34 gam bột nhôm vào 300ml dung dịch hỗn hợp gồm FeCl3 1,2M và CuCl2 x(M) sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch X và 26,4 gam hỗn hợp hai kim loại. x có giá trị là: A. 0,8M B. 0,4M C. 1,0M D. 0,5M Câu 15: Amin nào sau đây không làm đổi màu quỳ tím? A. C6H5NH2 B. CH3NHC2H5 C. (CH3)2NH D. C2H5NH2 Câu 16: Cho Cu lần lượ tác dụng với các dung dịch sau: (1) FeCl3, (2) AgNO3. (3) KHSO4 + KNO3, (4) Al2(SO4)3, (5) H2SO4 loãng. Số dung dịch có phản ứng với Cu là: A. 5 B. 2 C. 4 D. 3 Câu 17: Phát biểu nào sau đây là đúng: A. Trong ăn mòn điện hóa trên cực âm xảy ra quá trình oxi hóa. B. Trong điện phân dung dịch NaCl trên catot xảy ra quá trình oxi hóa nước. C. Than cốc là nguyên liệu cho quá trình sản xuất thép. D. Criolit có tác dụng hạ nhiệt độ nóng chảy của Al. Câu 18: Cho các loại polime sau đây: (1) tơ tằm; (2) sợi bông; (3) sợi đay; (4) tơ enang; (5) tơ visco; (6) nilon- 6,6; (7) tơ axetat. Số loại polime có nguồn gốc xenlulozơ là: A. 4 B. 2 C. 5 D. 3 Câu 19: Cho các nhận định sau: (1) Dùng dung dịch Br2, có thể nhận biết được các dung dịch anilin, phenol và glucozơ. (2) Các aminoaxit có tính chất lưỡng tính nên dung dịch của chúng không làm đổi màu quì tím. (3) Các amin đều có tính bazơ nên dung dịch của chúng làm quỳ tím hóa xanh (4) Phân tử amilozơ, amilopectin và xenlulozơ đều có mạch phân nhánh. (5) Khuyên các bệnh nhân bị bệnh đái tháo đường ăn nhiều nho chín để tăng cường thể tạng. HOC24.VN 3 (6) Etylen glicol và glyxerol hòa tan được Cu(OH)2 ở điều kiện thường tạo phức xanh lam. Số nhận định đúng là: A. 3 B. 4 C. 1 D. 2 Câu 20: X là a-aminoaxit, trong phân tử chứa 1 nhóm - NH2 và 1 nhóm - COOH. Lấy m gam X tác dụng với dung dịch HCl loãng dư thu được 223m 150 gam muối. Nếu lấy 2m gam X tác dụng với 300ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch thu được 2,72m gam rắn. Khối lượng phân tử của X là: A. 103 B. 98 C. 117 D. 75 Câu 21: Cho các dung dịch sau: AgNO3, CuSO4, FeCl2, Al2(SO4)3, ZnSO4, Ba(NO3)2, Fe(NO3)3. Khi cho dung dịch NH3 đến dư lần lượt vào các dung dịch trên thì số dung dịch tạo kết tủa là: A. 6 B. 5 C. 3 D. 4 Câu 22: Cho V lít hỗn hợp X gồm NH3 và N2 (đktc) có tỉ khối so với hidro là 10,15 vào 64 gam CuO đun nóng sau khi phản ứng kết thúc thu được hỗn hợp rắn Y. Chất rắn Y tác dụng vừa hết với 1,88 lít dung dịch HNO3 1M ( sản phẩm khử duy nhất là NO). Giá trị của V là A. 11,20 B. 10,08 C. 8,96 D. 6,72 Câu 23: Tên thường của các amino axit xuất phát từ tên của axit cacboxlylic tương ứng có thêm tiếp đầu ngữ amino và số (2,3,4...) hoặc chữ cái Hi Lạp (α,β,,..) chỉ vị trí của nhóm NH2 trong mạch. Đun nóng axit - aminocaproic xảy ra sự ngưng tụ giữa các phân tử để tạo ra sản phẩm polyamit B- còn gọi là nilon-6. Tên gọi của axit - aminocaproic theo danh pháp IUPAC là: A. 5-aminoheptanoic B. 6-aminohexanoic C. hexametylendiamin D. 5-aminopentanoic Câu 24: Cho 13,6 gam phenylaxetat tác dụng với 200ml dung dịch NaOH 1,5M đun nóng. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch X. Cô cạn X thu được a gam chất rắn khan. Giá trị của a là: A. 23,8 gam B. 19,8 gam C. 12,2 gam D. 16,2 gam Câu 25: Khi xà phòng hóa một trieste bằng một lượng KOH vừa đủ thu được 9,2 gam glixerol và 31,8 gam kali linoleat C17H31COOK và m gam muối kali oleat C17H33COOK. Giá trị m là: A. 32,0 B. 30,4 C. 60,8 D. 64,0 Câu 26: Cho 74,45 gam hỗn hợp gồm 2 muối caconat của kim loại kiềm thổ vào dung dịch HCl loãng dư thu đucợ dung dịch chứa 80,5 gam muối và khí X. Hấp thụ toàn bộ khí X vào 250ml dung dịch chứa NaOH 1M và Ba(OH)2 1M. Lọc bỏ kết tủa, cô cạn sau đó nung đến khối lượng không đổi dung dịch nước lọc thu được m gam rắn. Giá trị m gần nhất là: A. 26,50 gam B. 21 gam C. 23 gam D. 18 gam Câu 27: Xà phòng hóa một este no đơn chức mạch hở X bằng 0,6 mol MOH ( M là kim loại kiềm) thu được dung dịch Y. Cô cạn Y và đốt chất rắn thu được trong khí O2 dư, đến phản ứng hoàn toàn tạo ra 2,24 lít CO2 (đtkt), a gam H2O và 31,8 gam muối. Giá trị của a không thể là? HOC24.VN 4 A. 7,2 gam B. 9 gam C. 5,4 gam D. 10,8 gam Câu 28: Hỗn hợp X gồm este thơm là đồng phân của nhau có công thức C8H8O2. Lấy 34 gam X thì tác dụng được tối đa với 0,3 mol NaOH. Số cặp chất có thể thõa mãn X là? A. 8 B. 4 C. 2 D. 6 Câu 29: Có các thí nghiệm: (1) Nhỏ dung dịch NaOH dư vào dung dịch hỗn hợp KHCO3 và CaCl2. (2) Đun nóng nước cứng toàn phần. (3) Đun nóng nước cững vĩnh cửu. (4) Nhỏ dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào dung dịch KAl(SO4)2.12H2O (5) Cho dung dịch Na3PO4 vào nước cứng vĩnh cửu. Có tối đa mấy thí nghiệm thu được kết tủa? A. 3 B. 4 C. 5 D. 2 Câu 30: X là hỗn hợp gồm Al và 2 oxit sắt, trong đó oxi chiếm 13,71% khối lượng hỗn hợp. Tiến hành nhiệt nhôm ( không có không khí) m gam rắn X được hỗn hợp rắn Y. cho Y vào dung dịch NaOH dư thấy có H2 thoát ra và có 1,2 mol NaOH tham gia phản ứng. Chất rắn còn lại không tan có khối lượng là 28 gam. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị m là: A. 70,00 B. 88,88 C. 67,72 D. 112,24 Câu 31: Nhỏ từ từ đến dư KOH vào dung dịch hỗn hợp gồm x mol ZnSO4 và y mol HCl. Quan sát hiện tượng theo đồ thị hình bên. Tỉ lệ x:y gần nhất với giá trị nào sau đây? A. 2,0 B.2,5 C. 3,0 D.3,5 Câu 32: Hợp chất hữu cơ X có công thức C2H8N2O4. Khi cho 3,1 gam X tác dụng với 50ml dung dịch NaOH 1,5M thu được 1,12 lít (đktc) khí Y làm xanh quỳ tím ẩm. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là: A. 3,35 B. 4,05 C. 4,3 D. 4,35 Câu 33: Hỗn hợp X gồm 2 chất hữu cơ đơn chức A và B ( chứa C, H, O và đều có phân tử khối lớn hơn 50). Lấy m gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, sau phản ứng hoàn toàn thu được sản phẩm là dung dịch Y chỉ chứa hai muối, trong đó có một muối chứa 19,83% natri về khối lượng. Chia dung Y thành 2 phần bằng nhau. Phần 1 đem thực hiện phản ứng tráng bạc, thu được tối đa 16,2 gam Ag. Phần 2 đem cô cạn rồi đốt cháy hoàn toàn thu được CO2, H2O và 10,6 gam Na2CO3. Giá trị m là: A. 13,85 B. 30,40 C. 41,80 D. 27,70 Câu 34: Cho các phát biểu sau: (1) C4H11N có 4 đồng phân amin bậc I HOC24.VN 5 (2) Để chứng minh cấu tạo glucozơ ở dạng mạch hở, ta có thể thực hiện phản ứng lên men rượu cho glucozơ tạo thành C2H5OH. (3) Hợp chất A có công thức C8H8O2, khi tác dụn với dung dịch KOH được hai muối. Số đồng phân cấu tạo phù hợp với giả thiết trên là 3. (4) Cao su Buna - S được điều chế bằng phản ứng đồng trùng ngưng của stiren và butađien Số phát biểu đúng là: A. 3 B. 2 C. 1 D. 4 Câu 35: Nung nóng 8,96 gam bột Fe trong khí O2 một thời gian, thu được 11,2 gam hỗn hợp chất rắn X gồm Fe, Fe2O3 và Fe3O4. Hòa tan hết X trong dungd ịch hỗn hợp gồm a mol HNO3 và 0,06 mol H2SO4, thu được dung dịch Y ( không chứa NH4+ và 0,896 lít khí NO duy nhất ( đktc). Giá trị của a là: A. 0,16 B. 0,32 C. 0,04 D. 0,44 Câu 36: Tiến hành điện phân 400ml dung dịch chứa Cu(NO3)2 1,2a (mol/l) và KCl 0,4a (mol/l) bằng điện cực trơ, đến khi khối lượng catot tăng 12,8 gam thì dừng điện phân. Cho 0,4 mol bột Fe vào dung dịch sau điện phân, kết thúc phản ứng thấy thoát ra khí NO ( sản phẩm khử duy nhất của N+5 và còn lại 16,0 gam rắn không tan. Giá trị của a là: A. 0,5 B. 0,9 C. 0,6 D. 0,8 Câu 37: Cho m gam hỗn hợp H gồm Al, MgO, AlCl3, Mg(NO3)2 tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 1,38 mo KHSO4, kết thúc phản ứng thu được 0,14 mol NO; 0,04 mol H2; dung dịch X chứa ( m + 173,5) gam muối trung hòa. Cho dung dịch X tác dụng với dung dịch NaOH thì lượng kết tủa thu được là lớn nhất, nung kết tủa đến khối lượng không đổi thu được 29 gam chất rắn. Phần trăm khối lượng AlCl3 trong H có giá trị gần nhất với A. 33% B. 22% C. 34% D. 25% Câu 38: Cho sơ đồ phản ứng sau ( đúng với tỉ lệ mol các chất): 0t 7 10 4 2 3 4(1)X(C H O ) 2NaOH X X X bbr   2 2 4 5 2 4(2)X H SO X Na SO r  024H SO ,140 C 3 2 6 2(3)2X C H O H Obbbbbr  6 5 7 X(4)X HBrX rrr Điều khẳng định nào sau đây là sai? A. Trong phân tử chất X chứa 2 nhóm - CH3 B. Đun nóng chất X4 với H2SO4 đặc ở 1700C thu được một anken duy nhất. C. Chất X không tồn tại đồng phân hình học D. Chất X2 có công thức phân tử C5H4O4Na2 Biết X4 là hợp chất hữu cơ X6, X7 là đồng phân của nhau. HOC24.VN 6 Câu 39: Thủy phân hoàn toàn 20,52 gam hỗn hợp gồm peptit A ( C6H11O4N3) và este mạch hở B (C3H4O2) bằng dung dịch NaOH vừa đủ đun nóng, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được một chất hữu cơ Z có khối lượng 7,92 gam và hỗn hợp muối, trong đó có x gam muối X và Y gam muối Y (MX< MY). Tỉ lệ gần nhất của x:y là: A. 0,95 B. 1,35 C. 1,05 D. 1,50 Câu 40: X là axit cacboxylic đơn chức; Y là este 3 chức (X,Y đều mạch hở). Đun nóng 25,8 gam hỗn hợp E chứa X,Y bằng dung dịch KOH vừa đủ thu được hỗn hợp F gồm 3 muối có khối lượng 35,3 gam và glyxerol. Axit hóa hỗn hợp F thu được 3 axit cacboxylic ( trong đó có 2 axit no cùng dãy đồng đẳng kế tiếp có phần trăm khối lượng oxi chiếm 47,76%). Mặt khác đốt cháy 25,8 gam hỗn hợp E thu được 26,88 lít CO2 (đktc) và 16,2 gam H2O. Công thức của X là: A. C4H7COOH B. C2H5COOH C. C3H5-COOH D. C2H3COOH
00:00:00