Đề thi thử THPT Quốc Gia 2015 lần 2 chuyên Sư Phạm

Nội dung này yêu cầu tài khoản VIP, tháng này bạn còn 2 lượt làm bài thi miễn phí cho môn Vật lý. Nâng cấp lên tài khoản VIP chỉ với 30.000đ!

Nội dung

TRUôNG DHSI HÀ NOI TRIIÔNG TIIPT CHUYÉN DÈ TE TflÙ CHUÂN BI cHo Ki THI THPT QuôcMôN vÀT Lf - LÀN TEir 2 Thèi sian làn bài:90 phTit GIÂ2015 Ha, rfi rhi sini................ ... . s6 bâô dânh:.......................... câu l: cho hâi dâo dOns tlièù hôa cùLne pbùùs: xi - Àæ(or + d3) (cm) và x: = Bæ(ot ' 12) (cn) C do bàne siây). Biét phwns Einh dm dông 6;e nc,p là x - sos(ot + a) (cn). Biôn dô dao dôns B c6 aiâ Câu 2: Néu eiàû 1à sô dông diên xoay chièu imnc mach RIC n6i tiép datg c6 ti.ù dùs klâng thi hê sô A. sràn n6ns. B. c6 thè itug hoèc siàm. c. lnône dôi. s. i.Æ cm. B. l. CÂtr 3: Mô1con rÉc lô xo dao.rône dià hoà r€n plùqs dn nses vôi chù kr T- Chçn eéc thé nàns ô \r Fi (ân bârg cûa \âr KnoânE Lhô siù nsrin nùâl ke tit lni dôrg nùC cùâ \â bàns J là! rhé r eden khi dôos ntrs cu vâr bânÊ thé nàns là ^. L. 12o.L.ç.!.8 cÂu 4: Môl @n Éc lô xo dao ilôns dièù iûà tren phMs nàtn nsds tren ftôt qut dao Ià môt rio L!ânc dài IOcl. TmnC lor chL kr ddo dôns. c' sâu nn6g \hoinc.hoi si b e nnàu rà bàng ll s rhj dône nàls dæ dôns bÈns thé nàng dao tlôns. Khôi lùqns yi: !à!s là I OO g, Dôns .Àrs cæ rlei cùâ 6n lic là À,0,04 J. 8.0,32J. C.0.08J. D.0,16t. Cûu 5: K,r1i nôivé sire co. phât biéL nlr 'du dâJ LhôneddûCl a. Trcûe qLâ ùinh myèn eng, c4 ph:n ù vâr , I i ch: ddo dôns wng qu"nn \ i ûl ù bene ci â B:sôns .o ld rùyàn aoDe crâr ;. chi, ôns.chârLhi\à kiôns lù myéû tuûs chàn tliône. C, Sône co là 9! nnl lù mvèn.âc dao dôrs.o \oc rhêo ràoi Fa! rrons moill]mg vêr ch,', D, læ dô ùLyo sdDg.dptu ûuô. vao \Jl6ilùçrg nele. rurh dm bôivt uin so d@ dons cda nsrcn A. lrcne c!âr t]ô1g. !i!.ô cùa an! ss dô r a lâ! sô Ùia ann sane am là nhu_nhau. B, ArLh séng d@ <àc cô lù $ cimg bIô thj chiÉr qi. cu nd nôi rvdne irolc suôr dôi L d no co si; rn cùc lq C. Ânn se do sù ktù hyên tu môi trlmg ray .eg nôr ù!ûrc $âc Jri rau cic cù. n6 rhoy dôr. O. Ânn sing dm.àc.6 buc $ns that ddidr diqu céc môi tuiftg mrgsuô' khàc rhru. Câu 7: M& dông hô qul ldc chdy chén 4.12 s l-ong môi ngay dêm tai ûo !o dô.ao neûg mV. nm biê.vàdiniërtô25"c-.Thalhreoconlâcc6hôsénô,dàia=2-lo'r'.cûryraivilrrûydènghô chay drins Âiè, d nùiêt.10' À 3ooc. .. B 20"c. c. 15"c- D. r80c. Ciu S: ô v' 6. a.h nguôn ân rdm coi nnu rôl nguôn d'én, né' t hoâne .a d rhi we dô m |,; I NèL c x. ngÙôn ârn môr l\êm rôr doù 30 m ùù (ùùng dô ,jn Éi do chl côn .s / . r Vôi r,aène ruyù âar.@@i nlùdÀghûine,knôlghÂprÀuvàphàùxfl ânûran!). Kloàngcâchdlà'A.l5 n. B.60n. C.30n. D.lon r'âu 9: létsuSLô I 'oa -ja lsi.ongrÉn mar ruo..ô hùoc e4g l. ph;. r rù hainsxôn ker h@. n!,û.n\d. Nbiire dièm dao dône vôi bièn dô..n ddr æ nièu kloÀtr!.ah ru dô d;r c.. 0CLol i\,j;[ _0,1r,i2,11...) c6 siâ lrità CÂ! 10: cd lic lô xo lleo Înàns ôiiÊ. vâr m .tùs ôrls yê., truyèo cho vâr mOt v6n 6c hudns thàlg &!ns\Lôre.duqi ùi su ùûi giù ^r 820 !, \drdms tai Rk ùd tÀî dà \, tu dô'ô xô etu t0; r:ô c " 10tr/5'. Bién dô .lao dônÊ Nrur b A- 5 m. Â. l0 cn. C. 20 cn. D, t5 cncâuil: frcns ù' rgnien Y;nC vê guo lnoa ann sâne, ra. diéT V kn ntu @ vân eine Mc 5 Dichùyêd.matrr xa rhèn 20. m lai d.èn v co vrn ,ti. rhu <. Kl-o,rne cach ù nM qM s& ;é , hai Ur ^,2,2m. B.l,8n. C.l,6m- D.2_Om. Ctûi2:Da.di.' àp,=t'oJi.o)dL\rqiLo\d d;udoaûlahma.nôrri;oêômdien16LhuânR_uôn cân hdân cô dô nJcm L \a tu dién @ d.ên dunc ùd\ dôi atrc.I .r d;i-diçi d;ne cùa ru drindén s;d ui de diô âp hieu duns siim hâi br fil dât siâ r, .ù dar U.-., &l do dà Jp hÈu dùÀ gi;ùaidâu cuôn càn bânÊ 128 v. Cia tf, cùa U.-,,tàc.200v.D,180V, Câù 13r Dèc .lièrn qun r!o. !s cùa q@g phô liên iur là A. Môtre plu th@c vào rhành phân.jù bo vâ cùng $ônc phu ùuôc vdo trhiéL dô cù nÊ;n sùeb. phu ùuô( vâo trtriat dôlnmsUr6nC!hù rhuô. Lao thànn phrin du Ldo.ùs@ùônsâtr;. C, phu'huôc \ào rhùn ph; c:u uô và ntùâ dô rùâ nguôn sne D. phu rhuô. vao ûani phrin càu læ n}mg tlôrg pnv lbic vào nniètdô.ûa ûgùôr sàag. Câo 14: Do?û rcch AB gèn difu Ed R, cuôn dây cô iiiên lro iùùâ! r = 20 O và dO tlr cân , = I Il_ tu drén qj.liù dùc r ûay d6i drcc mac mr I êp heo ors Lhu,, n*. or, "t n. o:" O"* *in -odiéû âp roE (hiéLo giâ.h hiéu dr8 U )OO \ 4 Lin sô f - 50 tt. Tha déi C rO, ei; Fi C I C- thidi aphêudmcqhaid,iudoùra,rco@(@,dâr\arrdién(U,,dareiâûicDcuÉ;bùs50v.Lia À. 80 () '2 c.20Q,D.50 r) Cru 15: Mô' næh dm danE dilû lr I c I ùtng Côm aôû ddy lbuin cdn cô dô ù ;m I râ to disn \oqién dDe.C ûâ) dô, ituç. Khi diÉn dhs @ Fa ùi c ùi r; sd dao dalenoe;ù; mæh rà i. (hi oiùdLry côgiâ ùi C. 4.r rhi uiD çôdaodonedrin ùir:étrs mFsmah la B. f:=0,2511.C.ï=2.n.cru 16: vôrklugoô d.in Dli.g cd N ,ônsdty. qu, dèu vù rô( di sôc e quùh dc oôixùrscic0ô ùorg nôr li tlMe déu cô v( rô @ bs ru wông go( r{i ra. qùâJ. tù hôns ch d?i qD-nô, vông dây là @o Cié hi hieu dùng cùa sùât diên dône càm tng tr@g klus dây dân là A. E= 2Natan. s, r 0.5J2^rdD0. (. f . v[/,/do,. D, E= r,Æù {'âu l?: Mcch chan sôtrg cjâ mJ) ùu vô r/€0 gom cùôn dAr cm nuàn L va.uroa\ lonnhiéù râ rimloêiehepo+hdén\dinlù@e6cqla)biénùÉnruo"(hsvôidiflduunnô;i,dÉnls0",,in;\d rliln duns l6nnhâr,I'Ii dd bàr d@ sônA ô bûo. sons ù'o,om aér so,on rriÉiru xoar ouai eéc.120"1ê h' 0'lni bd ttuçc sdns !ô buæ sônC bing b& rnieù - Chor;re d6 bièr lnien oièn d;A (i; C.65,12m câù 18: Con Éc lô xo dao itônc dièu bùa v6i phùmc ûtnh: , = 5 cos(6fl +LXc,). phâi biéu lào sù À1rcnenàieiâ).auciiù@nhcùæbift duç. Jdiodôrgqdidmquâredurlg r.co - B rslgnoig'âr.4àoi'.o' ta..hrchrùdrd'cooôncwdroLcquded@nÊo(]cdc, ronc mô,.glày. qù; kù @c lic hr hièn db. o ddo dôs và di d^ {"a,g a,-l 2o * D. Tàj ihôr t!ém t = o, !u, càu @n É 05 ti dO cR dài âu 19: Haicon lac dd côlhièu dai dây oeo nhu nnau,v"', irr6,@s .ôitrûbe (ùnpdar hno môrdié, r ûdùe dèL co phuos tr# ns" ,g I.loD bidlâ col rjc Lhû di;,
00:00:00