bool(false)

Đề thi thử lần 19 môn hóa-Đề tham khảo theo cấu trúc mới của bộ GD-ĐT

Nội dung

HOC24.VN 1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Đề tham khảo hay theo cấu trúc mới ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 19 Môn thi: Hóa học Thời gian làm bài: 50 phút Câu 1: Amilopectin là thành phần của A. Tinh bột B. Xenlulozơ C. Protein D.Tecpen Câu 2: Trong dầu mỡ động vật, thực vật có A. Axit acrylic B. Axit metacrylic C. Axit oleic D. Axit axetic Câu 3: Trong các kim loại sau: Li, K, Rb, Cs. Kim loại mềm nhất là A. Cs B. K C. Li D. Rb Câu 4: Brađikinin có tác dụng làm giảm huyết áp. Đó là một nonapeptit có công thức là: Arg-Pro- Pro-Gly-Phe-Ser-Pro-Phe-Arg. Khi thủy phân không hoàn toàn, số tripeptit có chứa phenylamin (Phe) là A. 6 B. 8 C. 7 D. 5 Câu 5: Chất nào sau đây không có phản ứng tráng gương A. Saccarozo B. Mantozo C. GIucozo D. Fructozo Câu 6: Este nào sau đây khi thủy phân trong môi trường kiềm cho hai sản phẩm có khả năng tráng gương? A. HCOOCH2 - CH - CH2 B. CH3COOCH = CH2 C. HCOOCH = CH2 D. HCOOC(CH3) = CH2 Câu 7: Cho các polime: (1) polietilen, (2) poli (metylmetacrilat), (3) polibutađien, (4) polisitiren, (5) poli(vinylaxetat); (6) tơ niIon-6,6. Trong các polime trên các polime bị thủy phân trong dung dịch axit và trong dung dịch kiềm là A. (1), (4), (5), (3) B. (1), (2), (5), (4) C. (2), (5), (6) D. (2), (3), (6) Câu 8: Cho Cu (dư) tác dụng với dung dịch Fe(NO3)3 được dung dịch X. Cho AgNO3 dư tác dụng với dung dịch X được dung dịch Y. Cho Fe (dư) tác dụng với dung dịch Y được hỗn hợp kim loại Z. Số phương trình phản ứng xảy ra là A. 6 B. 7 C. 5 D. 4 Câu 9: Chất nào sau đây vừa phản ứng đưọc với dung dịch HCl vừa tác dụng được với dung dịch NaOH loãng ? A. CrCl3 B. Cr(OH)3 C. Na2CrO4 D. NaCrO2 Câu 10: Các chất đều không bị thủy phân trong dung dịch H2SO4 loãng nóng là A. tơ capron; tơ nilon -6,6; polietilen B. poli (vinyl axetat); polietilen; cao su buna C. nilon-6,6; poli (etylen-terephtalat) ; polistien. D. polietilen; cao su buna; polistiren HOC24.VN 2 Câu 11: Nung 1 mol FeCO3 trong bình kín chứa a mol O2 ở nhiệt độ cao tới phản ứng hoàn toàn. Chất rắn trong bình hòa tan vừa hết trong dung dịch chứa 2,4 mol HCl; a mol O2 có giá trị là A. 0,3 mol B. 0,1 mol C. 0,2 mol D. 0,4 mol Câu 12: Cho các chất sau: Ba(HSO3)2; Cr(OH)2; Sn(OH)2; NaHS; NaHSO4; NH4Cl; CH3COONH4; C6H5ONa; ClH3NCH2COOH. Số chất vừa tác dụng với NaOH vừa tác dụng với HCl là A. 5 B. 6 C. 4 D. 7 Câu 13: Chất hữu cơ X có công thức phân tử là C3H9O2N. X tác dụng với NaOH đun nóng thu được muối Y có phân tử khối lớn hơn phân tử khối của X. Hãy lựa chọn công thức đúng phân tử của X A. HCOONH2(CH3)2. B. CH3COONH3-CH3. C. CH3CH2COONH4. D. HCOONH3-CH2CH3. Câu 14: Thủy phân hoàn toàn tripeptit X thu được hỗn hợp chỉ gồm glyxin và valin. Số công thức cấu tạo có thể có của X là A. 8 B. 6 C. 3 D. 9 Câu 15: Hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử C8H14O4. Cho X thực hiện các thí nghiệm (1) X + 2NaOH→X1 + X2+ H2O. (2) X1 + H2SO4→X3+ Na2SO4. (3) nX3 + nX4→nilon 6,6 + nH2O, (4) 2X2 + X3→ X5 + 2H2O. Công thức cấu tạo phù hợp của X là A. CH3OOC[CH2]5COOH. B. CH3OOC[CH2]4COOCH3. C. CH3CH2OOC[CH2]4COOH. D. HCOO[CH2]6OOCH. Câu 16: Cho các thí nghiệm sau: (1) Sục khí CO2 (dư) vào dung dịch chứa 1 mol Ba(OH)2. (2) Cho dung dịch Ba(OH)2 (dư) vào dung dịch chứa 1 mol NaHCO3. (3) Sục khí NH3 (dư) vào dung dịch chứa 1 mol AlCl3. (4) Sục khí NH3 (dư) vào dung dịch chứa 1 mol CuCl2. (5) Cho dung dịch HCl (dư) vào dung dịch chứa 1 mol Na[Al(OH)4]. (6) Cho dung dịch Ba(OH)2 (dư) vào dung dịch chứa 1 mol Na2CO3. (7) Sục khí CO2 (dư) vào dung dịch chứa 1 mol Na[Al(OH)4]. Phản ứng thư được lượng kết tủa nhiều nhất là A. (2), (6). B. (6). C. (2),(7). D. (2),(3). Câu 17: Từ 10 kg gạo nếp (có 80% tinh bột); khi lên men sẽ thu được bao lít cồn 96°? Biết hiệu suất quá trình lên men đạt 80% và khối lượng riêng cuả ancol etylic là 0,8g/ml A. 4,73 lít B. 4,35 lít C. 4,1 lít D. 4,52 lít Câu 18: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm các amin đồng đẳng của vinylamin thu được 41,8 gam CO2 và 18,9 gam H2O. Giá trị của m là A. 16,7 gam B. 17,1 gam C. 16,3 gam D. 15,9 gam HOC24.VN 3 Câu 19: Chỉ dùng thuốc thử duy nhất là phenolphtalein có thế nhận biết được bao nhiêu dung dịch sau đây: NaCl, NaHSO4, CaCl2, AlCl3, FeCl3, Na2CO3? A. 3 B. 6 C. 4 D. 2 Câu 20: Một loại mỡ chứa: 50% triolein, 30% tripanmitin, 20% tristearin. Giả sử phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng xà phòng thu được từ 100 kg loại mỡ đó là A. 206,50 kg. B. 309,75 kg. C. 51,63 kg D. 103,25 kg. Câu 21: Cho 10,41g hỗn hợp gồm Cu, Al tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO3 dư, thu được dung dịch Y và 2,912l khí NO (đktc) là sản phẩm khử duy nhất. Khối lượng muối trong Y là A. 37,59 B. 10,67 C. 11,52 D. 34,59 Câu 22: Cho glixerol (glixerin) phản ứng với hỗn hợp axit béo gồm C17H35COOH, C15H31COOH, C17H31COOH, C17H33COOH. Số loại trieste chứa 3 gốc axit khác nhau được tạo ra là: A. 18 B. 9 C. 12 D. 16 Câu 23: Hòa tan hỗn hợp gồm FeS2 0,24mol và Cu2S vào dung dịch HNO3 vừa đủ thu được dung dich X(chỉ chứa 2 muối sunfat) và V lít khí NO duy nhất (đktc). Giá trị của V là A. 35,84 lít B. 34,048 lít C. 25,088 lít D. 39,424 lít Câu 24: X là một sản phẩm của phản ứng este hoá giữa glyxerol với hai axit: axit panmitic và axit stearic. Hóa hơi 59,6 g este X thu được một thể tích đúng bằng thể tích của 2,8 g khí nitơ ở cùng điều kiện. Tổng số nguyên tử cacbon trong 1 phân tử X là A. 35 B. 37 C. 54 D. 52 Câu 25: Hòa tan hỗn hợp gồm 6,4 gam CuO và 16 gam Fe2O3 trong 160 ml dung dịch H2SO4 2M đến phản ứng hoàn toàn. Sau phản ứng thấy có m gam chất rắn không tan. Giá trị của m là A. 4,8 gam B. 3,2 gam C. 3,2gam
00:00:00