bool(false)

Đề thi thử lần 17 môn hóa-đề tham khảo theo cấu trúc mới của bộ GD-ĐT

Nội dung

HOC24.VN 1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Đề tham khảo hay theo cấu trúc mới ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 17 Môn thi: Hóa học Thời gian làm bài: 50 phút Câu 1: Khi nước thải các nhà máy có chứa nhiều ion Cu2+, Fe3+, Pb2+ thì có thể xử lý bằng chất nào trong các chất sao A. Giấm ăn B. Muối ăn C. Vôi tôi D. Phèn chua Câu 2: Etyl axetat không tác dụng với: A. H2O(xúc tác H2SO4 loãng , đun nóng) B. H2(xúc tác Ni, nung nóng ) C. Dung dịch Ba(OH)2 đun nóng D. O2 Câu 3: Cho sơ đồ phản ứng sau: 02,0, 4 2 2 7()24dd dd H SO lCl KOHdut ddHCl tNH CrO X Y Z T  o o o o A. K2Cr2O7 B. K2CrO4 C. Cr2(SO4)3 D. CrSO4 Câu 4: Cần ít nhất bao nhiêu gam Al để khử hoàn toàn 2,32g Fe3O4. Biết phản ứng xẩy ra hoàn toàn. A. 0,54 B. 0,9 C. 0,72 D. 1,08 Câu 5: Có 4 dung dịch riêng biệt: CuSO4, ZnCl2, FeCl3, AgNO3. Nhúng vào mỗi dung dịch một thanh Ni, số trường hợp xuất hiện ăn mòn điện hóa là A. 1 B. 2 C. 4 D. 3 Câu 6: Nhận xét đúng trong các trường hợp sau là: A. Để lâu trong không khí anilin bị nhuốm màu vàng do bị oxi hóa. B. Các amin có độ tan giảm dần theo chiều tăng khối lượng phân tử. C. Tất cả các amin đều có khả năng tạo liên kết hidro. D. Anilin làm quỳ tím chuyển sang màu xanh. Câu 7: Nếu thủy phân không hoàn toàn pentapeptit Gly-Lys-Ala-Gly thì thu được tối đa bao nhiêu đipeptit khác nhau? A. 3 B. 1 C. 2 D. 4 Câu 8: Sử dụng dung dịch NaOH có thể phân biệt trực tiếp dãy dung dịch nào sau đây A. Na2CO3, HCl, MgCl2. FeCl2 B. HCl, NH4Cl, NaHCO3, MgCl2 C. NH4Cl, MgCl2, AlCl3, HCl D. NH4Cl, ZnCl2, AlCl3, FeCl2 Câu 9: Để bảo quản Kali trong phòng thí nghiệm người ta dùng cách nào sau đây A. Ngâm trong rượu. B. Ngâm trong nước. C. Ngâm trong dầu hỏa . D. Nhâm trong axit fomic. Câu 10: Cho 9g hỗn hợp Na cà Al có tỉ lệ mol 1:1 vào nước dư thấy thoát ra V lít khí H2 (đktc).Giá trị của V là: A. 2,016 B. 6,72 C. 8,064 D. 7,168 HOC24.VN 2 Câu 11: Nung m gam Cu trong oxi thu được hỗn hợp chất rắn X có khối lượng 24,8g gồm Cu2O, CuO, Cu. Hòa tan hoàn toàn X trong dung dịch H2SO4 đặc nóng thu được 4,48 lít SO2 (đktc). Hãy tìm giá trị của m. A. 22,4g B. 2,24g C. 6,4g D. 32g Câu 12: Thủy phân hoàn toàn 21,12g este X được tạo bởi axit carboxylic Y và ancol Z bằng dung dịch NaOH thu được 23,04 gam muối và m gam hơi ancol Z. Từ Z bằng một phản ứng có thể tạo ra được A. CH3COOH, C2H4. CH3CHO B. CO2, C2H4, CH3CHO C. HCHO, HCOOH, CH3COOH D. CH3Cl, C2H4, CH2=CH-CH=CH2 Câu 13: Cho các este: C6H5OOCCH3 (1): CH3COOCH=CH2 (2); CH2=CH-COOCH3(3); CH3- CH=CH-OOC-CH3(4); (CH3COO)2CH-CH3(5). Những este nào thủy phân không tạo ra ancol. A. 1,2,4,5 B. 1,2,4 C. 1,2,3 D. 1,2,3,4,5 Câu 14: Trong các thí nghiệm sau, thí nghiệm nào không tạo ra NaHCO3 ? A. Sục CO2 vào dung dịch natriphenolat. B. Sục CO2 vào dung dịch Na2CO3. C. Sục CO2 vào dung dịch bão hòa chứa NaCl và NH3. D. Cho dung dịch NaOH vào Ba(HCO3)2 Câu 15: Một este E mạch hở có công thức phân tử C5H8O2. Đun nóng E với dung dịch NaOH thu được hai sản phẩm hữu cơ X,Y, biết rằng Y làm mất màu dung dịch nước Br2, có các trường hợp sau về X, Y 1. X là muối, Y là anđehit 2. X là muối, Y là ancol không no 3. X là muối, Y là xeton 4. X là ancol, Y là muối của axit không no A.1 B. 3 C.2 D. 4 Câu 16: Có các nhận xét về kim loại kiềm: (1) Cấu hình electron lớp ngoài cùng của kim loại kiềm là ns1 với n nguyên và 1MZ). Các thể tích khí đều ở điều kiện chuẩn. Tỉ lệ a:b là A. 2:3 B. 2:1 C. 1:5 D. 3:2 Câu 40: Tripeptit M và tetrapeptit Q được tạo từ một amino axit X mạch hở (phân tử chỉ chứa một nhóm NH2). Phần trăm khối lượng nitơ trong X bằng 18,667%. Thủy phân không hoàn toàn m gam hỗn hợp M,Q (Có tỉ lệ số mol 1:1) trong môi trường Axit thu được 0,945 gam M; 4,62 gam đipeptit và 3,76 gam X. Giá trị của m là A. 12,58 gam B. 4,195 gam C. 8,389 gam D. 25,167 gam HOC24.VN 6
00:00:00