đề thi THPT QG môn Hóa học 2016 - mã đề136

Nội dung này yêu cầu tài khoản VIP, tháng này bạn còn 2 lượt làm bài thi miễn phí cho môn Hóa học. Nâng cấp lên tài khoản VIP chỉ với 30.000đ!

Nội dung

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 06 trang) KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2016 Môn: HOÁ HỌC Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Mã đề thi 136 Họ và tên thí sinh:.......................................................................... Số báo danh:................................................................................ Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba = 137. Câu 1: Chất nào sau đây thuộc loại chất điện li mạnh? A. H 2 O. B. C 2 H 5 OH. C. NaCl. D. CH 3 COOH. Câu 2: Xà phòng hóa chất nào sau đây thu được glixerol? A. Benzyl axetat. B. Tristearin. C. Metyl fomat. D. Metyl axetat. Câu 3: Kim loại sắt không phản ứng được với dung dịch nào sau đây? A. H 2 SO 4 đặc, nóng. B. HNO 3 loãng. C. H 2 SO 4 loãng. D. HNO 3 đặc, nguội. Câu 4: PVC là chất rắn vô định hình, cách điện tốt, bền với axit, được dùng làm vật liệu cách điện, ố ng d ẫn nước, vải che mưa,... PVC được tổng hợp trực tiếp từ monome nào sau đây? A. Vinyl clorua. B. Propilen. C. Acrilonitrin. D. Vinyl axetat. Câu 5: Kim loại X được sử dụng trong nhiệt kế, áp kế và một số thiết bị khác. Ở điều kiện thường, X là chất lỏng. Kim loại X là A. W. B. Cr. C. Pb. D. Hg. Câu 6: Trong tự nhiên, canxi sunfat tồn tại dưới dạng muối ngậm nước (CaSO 4 .2H 2 O) được gọi là A. đ á vôi. B. boxit. C. thạch cao nung. D. thạch cao sống. Câu 7: Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc ba? A. C 2 H 5 –NH 2 . B. (CH 3 ) 3 N. C. CH 3 –NH–CH 3 . D. CH 3 –NH 2 . Câu 8: Etanol là chất có tác động đến thần kinh trung ương. Khi hàm lượng etanol trong máu tăng cao sẽ có hiện tượng nôn, mất tỉnh táo và có thể dẫn đến tử vong. Tên gọi khác của etanol là A. ancol etylic. B. axit fomic. C. etanal. D. phenol. Câu 9: Trước những năm 50 của thế kỷ XX, công nghiệp tổng hợp hữu cơ dựa trên nguyên liệu chính là axetilen. Ngày nay, nhờ sự phát triển vượt bậc của công nghệ khai thác và chế biến dầu mỏ, etilen tr ở thành nguyên liệu rẻ tiền, tiện lợi hơn nhiều so với axetilen. Công thức phân tử của etilen là A. CH 4 . B. C 2 H 6 . C. C 2 H 4 . D. C 2 H 2 . Câu 10: Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm? A. Al. B. Li. C. Ca. D. Mg. Câu 11: Chất X có công thức cấu tạo CH 3 CH 2 COOCH 3 . Tên gọi của X là A. propyl axetat. B. metyl propionat. C. metyl axetat. D. etyl axetat. Câu 12: Chất X (c = 60 và chứa C, H, O). Chất X phản ứng được với Na, NaOH và NaHCO 3 . Tên g ọ i của X là A. axit fomic. B. ancol propylic. C. axit axetic. D. metyl fomat. Câu 13: Điện phân nóng chảy hoàn toàn 5,96 gam MCl n , thu được 0,04 mol Cl 2 . Kim lo ại M là A. Ca. B. Na. C. Mg. D. K. Trang 1/6 - Mã đề thi 136 Câu 14: Cho các phát biểu sau: (a) Độ dinh dưỡng của phân đạm được đánh giá theo phần trăm khối lượng nguyên tố nitơ. (b) Thành phần chính của supephotphat kép gồm Ca(H 2 PO 4 ) 2 và CaSO 4 . (c) Kim cương được dùng làm đồ trang sức, chế tạo mũi khoan, dao cắt thủy tinh. (d) Amoniac được sử dụng để sản xuất axit nitric, phân đạm. Số phát biểu đúng là A. 2. B. 1. C. 3. D. 4. Câu 15: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm xenlulozơ, tinh bột, glucozơ và saccarozơ cần 2,52 lít O 2 (đktc), thu được 1,8 gam nước. Giá trị của m là A. 3,15. B. 5,25. C. 6,20. D. 3,60. Câu 16: Hình vẽ sau mô tả thí nghiệm điều chế khí Z: ` Phương trình hoá học điều chế khí Z là A. 2HCl (dung dịch) + Zn ⎯⎯→ H 2 ↑ + ZnCl 2 . B. H 2 SO 4 (đặc) + Na 2 SO 3 (rắn) ⎯⎯→SO 2 ↑ + Na 2 SO 4 + H 2 O. C. Ca(OH) 2 (dung dịch) + 2NH 4 Cl (rắn) o t ⎯⎯→2NH 3 ↑ + CaCl 2 + 2H 2 O. D. 4HCl (đặc) + MnO 2 o t ⎯⎯→Cl 2 ↑ + MnCl 2 + 2H 2 O. Câu 17: Phát biểu nào sau đây sai? A. Cr 2 O 3 tan được trong dung dịch NaOH loãng. B. Trong hợp chất, crom có số oxi hóa đặc trưng là +2, +3, +6. C. CrO 3 là oxit axit. D. Dung dịch K 2 Cr 2 O 7 có màu da cam. Câu 18: Thực hiện các thí nghiệm sau ở nhiệt độ thường: (a) Cho bột Al vào dung dịch NaOH. (b) Cho bột Fe vào dung dịch AgNO 3 . (c) Cho CaO vào n ước. (d) Cho dung dịch Na 2 CO 3 vào dung d ịch CaCl 2 . Số thí nghiệm có xảy ra phản ứng là A. 4. B. 2. C. 1. D. 3. Câu 19: Thủy phân hoàn toàn 14,6 gam Gly-Ala trong dung dịch NaOH dư, thu được m gam muối. Giá trị của m là A. 16,8. B. 22,6. C. 20,8. D. 18,6. Câu 20: Cho các nhóm tác nhân hóa học sau: (1) Ion kim loại nặng như Hg 2+ , Pb 2+ . (2) Các anion NO 3 - , PO 4 3- , SO 4 2- ở nồng độ cao. (3) Thuốc bảo vệ thực vật. (4) CFC (khí thoát ra từ một số thiết bị làm lạnh). Những nhóm tác nhân đều gây ô nhiễm nguồn nước là: A. (1), (2), (3). B. (1), (2), (4). C. (1), (3), (4). D. (2), (3), (4). Trang 2/6 - Mã đề thi 136 Câu 21: Đốt cháy đơn chất X trong oxi thu được khí Y. Khi đun nóng X với H 2 , thu được khí Z. Cho Y tác dụng với Z tạo ra chất rắn màu vàng. Đơn chất X là A. lưu huỳnh. B. cacbon. C. photpho. D. nitơ. Câu 22: Phương trình hóa học nào sau đây sai? A. 2Na + 2H 2 O ⎯⎯→ 2NaOH + H 2 . B. Fe + ZnSO 4 (dung d ịch) ⎯⎯→ FeSO 4 + Zn. C. H 2 + CuO o t ⎯⎯→Cu + H 2 O. D. Cu + 2FeCl 3 (dung d ịch) ⎯⎯→ CuCl 2 + 2FeCl 2 . Câu 23: Đốt cháy 2,15 gam hỗn hợp gồm Zn, Al và Mg trong khí oxi dư, thu được 3,43 gam hỗn hợp X. Toàn b ộ X phản ứng vừa đủ với V ml dung dịch HCl 0,5M. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của V là A. 160. B. 320. C. 240. D. 480. Câu 24: Thủy phân m gam saccarozơ trong môi trường axit với hiệu suất 90%, thu được sản phẩm chứa 10,8 gam glucozơ. Giá trị của m là A. 22,8. B. 17,1. C. 18,5. D. 20,5. Câu 25: Cho dãy các chất: CHC–CH=CH≡ 2 ; CH 3 COOH; CH 2 =CH–CH 2 –OH; CH 3 COOCH=CH 2 ; CH 2 =CH 2 . Số chất trong dãy làm mất màu nước brom là A. 2. B. 5. C. 4. D. 3. Câu 26: Cho luồng khí CO dư đi qua ống sứ đựng 5,36 gam hỗn hợp FeO và Fe 2 O 3 (nung nóng), thu được m gam chất rắn và hỗn hợp khí X. Cho X vào dung dịch Ca(OH) 2 dư, thu được 9 gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là A. 3,88. B. 3,75. C. 2,48. D. 3,92. Câu 27: Hòa tan hết 0,54 gam Al trong 70 ml dung dịch HCl 1M, thu được dung dịch X. Cho 75 ml dung d ịch NaOH 1M vào X, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là A. 1,56. B. 0,39. C. 0,78. D. 1,17. Câu 28: Cho m gam H 2 NCH 2 COOH phản ứng hết với dung dịch KOH, thu được dung dịch chứa 28,25 gam muối. Giá trị của m là A. 37,50. B. 18,75. C. 21,75. D. 28,25. Câu 29: Nguyên tố R thuộc chu kì 3, nhóm VIIA của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Công thức oxit cao nhất của R là A. RO 3 . B. R 2 O 7 . C. R 2 O 3 . D. R 2 O. Câu 30: Axit fomic có trong nọc kiến. Khi bị kiến cắn, nên chọn chất nào sau đây bôi vào vết thương để giảm sưng tấy? A. Vôi tôi. B. Giấm ăn. C. Nước. D. Muối ăn. Câu 31: Cho các phát biểu sau: (a) Glucozơ được gọi là đường nho do có nhiều trong quả nho chín. (b) Ch ất béo là đieste của glixerol với axit béo. (c) Phân tử amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh. (d) Ở nhiệt độ thường, triolein ở trạng thái rắn. (e) Trong mật ong chứa nhiều fructozơ. (f) Tinh bột là một trong những lương thực cơ bản của con người. Số phát biểu đúng là A. 5. B. 6. C. 3. D. 4. Trang 3/6 - Mã đề thi 136 Câu 32: Tiến hành các thí nghiệm sau: (a) Sục khí Cl 2 vào dung dịch NaOH ở nhiệt độ thường. (b) Hấp thụ hết 2 mol CO 2 vào dung d ịch chứa 3 mol NaOH. (c) Cho KMnO 4 vào dung d ịch HCl đặc, dư. (d) Cho hỗn hợp Fe 2 O 3 và Cu (tỉ lệ mol tương ứng 2 : 1) vào dung dịch HCl dư. (e) Cho CuO vào dung d ịch HNO 3 . (f) Cho KHS vào dung d ịch NaOH vừa đủ. Số thí nghiệm thu được hai muối là A. 6. B. 3. C. 5. D. 4. Câu 33: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm anđehit malonic, anđehit acrylic và một este đơn chức mạch hở cần 2128 ml O 2 (đktc), thu được 2016 ml CO 2 (đktc) và 1,08 gam H 2 O. Mặt khác, m gam X tác dụng vừa đủ với 150 ml dung dịch NaOH 0,1M, thu được dung dịch Y (giả thiết chỉ xảy ra phản ứng xà phòng hóa). Cho Y tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO 3 trong NH 3 , kh ối lượng Ag tối đa thu được là A. 8,10 gam. B. 10,80 gam. C. 4,32 gam. D. 7,56 gam. Câu 34: Cho 3 hiđrocacbon mạch hở X, Y, Z (M X < M Y < M Z < 62) có cùng s ố nguyên tử cacbon trong phân tử, đều phản ứng với dung dịch AgNO 3 trong NH 3 d ư. Trong các phát biểu sau: (a) 1 mol X ph ản ứng tối đa với 4 mol H 2 (Ni, t o ). (b) Ch ất Z có đồng phân hình học. (c) Ch ất Y có tên gọi là but-1-in. (d) Ba chất X, Y và Z đều có mạch cacbon không phân nhánh. Số phát biểu đúng là A. 3. B. 1. C. 4. D. 2. Câu 35: Cho dãy chuyển hóa sau: CrO 3 ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ + dung dòch NaOH dö X 424 FeSO H SO++ ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ loaõng, dö Y ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ + dung dòch NaOH dö Z Các chất X, Y, Z lần lượt là: A. Na 2 Cr 2 O 7 , CrSO 4 , NaCrO 2 . B. Na 2 CrO 4 , CrSO 4 , Cr(OH) 3 . C. Na 2 CrO 4 , Cr 2 (SO 4 ) 3 , NaCrO 2 . D. Na 2 Cr 2 O 7 , Cr 2 (SO 4 ) 3 , Cr(OH) 3 . Câu 36: Hỗn hợp X gồm 3 peptit Y, Z, T (đều mạch hở) với tỉ lệ mol tương ứng là 2 : 3 : 4. Tổng số liên kết peptit trong phân tử Y, Z, T bằng 12. Thủy phân hoàn toàn 39,05 gam X, thu được 0,11 mol X 1 ; 0,16 mol X 2 và 0,2 mol X 3 . Biết X 1 , X 2 , X 3 đều có dạng H 2 NC n H 2n COOH. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam X cần 32,816 lít O 2 (đktc). Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây? A. 26. B. 28. C. 31. D. 30. Câu 37: Hòa tan m gam hỗn hợp FeO, Fe(OH) 2 , FeCO 3 và Fe 3 O 4 (trong đó Fe 3 O 4 chiếm 1/3 tổng số mol hỗn hợp) vào dung dịch HNO 3 loãng (dư), thu được 8,96 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm CO 2 và NO (sản phẩm khử duy nhất của N +5 ) có t ỉ khối so với H 2 là 18,5. Số mol HNO 3 ph ản ứng là A. 1,8. B. 3,2. C. 2,0. D. 3,8. Câu 38: Điện phân dung dịch hỗn hợp NaCl và 0,05 mol CuSO 4 bằng dòng điện một chiều có cường độ 2A (điện cực trơ, có màng ngăn). Sau thời gian t giây thì ngừng điện phân, thu được khí ở hai điện cực có tổng thể tích là 2,352 lít (đktc) và dung dịch X. Dung dịch X hòa tan được tối đa 2,04 gam Al 2 O 3 . Giả sử hiệu suất điện phân là 100%, các khí sinh ra không tan trong dung dịch. Giá trị của t là A. 9650. B. 8685. C. 7720. D. 9408. Trang 4/6 - Mã đề thi 136 Câu 39: Cho 7,65 gam hỗn hợp Al và Mg tan hoàn toàn trong 500 ml dung dịch gồm HCl 1,04M và H 2 SO 4 0,28M, thu được dung dịch X và khí H 2 . Cho 850 ml dung dịch NaOH 1M vào X, sau khi các ph ản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 16,5 gam kết tủa gồm 2 chất. Mặt khác, cho từ từ dung dịch hỗn h ợp KOH 0,8M và Ba(OH) 2 0,1M vào X đến khi thu được lượng kết tủa lớn nhất, lọc lấy kết tủa đem nung đến khối lượng không đổi, thu được m gam chất rắn. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đ ây? A. 27,4. B. 46,3. C. 38,6. D. 32,3. Câu 40: Hỗn hợp X gồm một axit cacboxylic T (hai chức, mạch hở), hai ancol đơn chức cùng dãy đồ ng đẳng và một este hai chức tạo bởi T với hai ancol đó. Đốt cháy hoàn toàn a gam X, thu được 8,36 gam CO 2 . Mặt khác, đun nóng a gam X với 100 ml dung dịch NaOH 1M, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thêm tiếp 20 ml dung dịch HCl 1M để trung hòa lượng NaOH dư, thu được dung dịch Y. Cô cạn Y, thu được m gam muối khan và 0,05 mol hỗn hợp hai ancol có phân tử khối trung bình nh ỏ h ơn 46. Giá trị của m là A. 7,09. B. 5,92. C. 6,53. D. 5,36. Câu 41: Hỗn hợp X gồm glyxin, alanin và axit glutamic (trong đó nguyên tố oxi chiếm 41,2% về kh ố i l ượng). Cho m gam X tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được 20,532 gam muối. Giá trị của m là A. 13,8. B. 13,1. C. 12,0. D. 16,0. Câu 42: Đun nóng 48,2 gam hỗn hợp X gồm KMnO 4 và KClO 3 , sau một thời gian thu được 43,4 gam hỗn hợp chất rắn Y. Cho Y tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl đặc, sau phản ứng thu được 15,12 lít Cl 2 (đktc) và dung dịch gồm MnCl 2 , KCl, HCl dư. Số mol HCl phản ứng là A. 2,1. B. 2,4. C. 1,9. D. 1,8. Câu 43: Đốt cháy hoàn toàn 0,33 mol hỗn hợp X gồm metyl propionat, metyl axetat và 2 hiđrocacbon mạch hở cần vừa đủ 1,27 mol O 2 , tạo ra 14,4 gam H 2 O. Nếu cho 0,33 mol X vào dung dịch Br 2 dư thì số mol Br 2 phản ứng tối đa là A. 0,33. B. 0,26. C. 0,30. D. 0,40. Câu 44: Nung m gam hỗn hợp X gồm Fe, Fe(NO 3 ) 2 , Fe(NO 3 ) 3 và FeCO 3 trong bình kín (không có không khí). Sau khi các ph ản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được chất rắn Y và khí Z có tỉ khối so với H 2 là 22,5 (giả sử khí NO 2 sinh ra không tham gia phản ứng nào khác). Cho Y tan hoàn toàn trong dung d ịch gồm 0,01 mol KNO 3 và 0,15 mol H 2 SO 4 (loãng), thu được dung dịch chỉ chứa 21,23 gam muối trung hòa của kim loại và hỗn hợp hai khí có tỉ khối so với H 2 là 8 (trong đ ó có một khí hóa nâu trong không khí). Giá trị của m là A. 13,76. B. 11,32. C. 13,92. D. 19,16. Câu 45: Ứng với công thức C 2 H x O y (M < 62) có bao nhiêu chất hữu cơ bền, mạch hở có phản ứng tráng b ạc? A. 4. B. 1. C. 2. D. 3. Câu 46: Cho m gam Mg vào dung dịch X gồm 0,03 mol Zn(NO 3 ) 2 và 0,05 mol Cu(NO 3 ) 2 , sau một thời gian thu được 5,25 gam kim loại và dung dịch Y. Cho dung dịch NaOH vào Y, khối lượng kết tủa lớn nhất thu được là 6,67 gam. Giá trị của m là A. 3,60. B. 2,02. C. 4,05. D. 2,86. Câu 47: Hòa tan hết 14,8 gam hỗn hợp Fe và Cu trong 126 gam dung dịch HNO 3 48%, thu được dung d ịch X (không chứa muối amoni). Cho X phản ứng với 400 ml dung dịch hỗn hợp NaOH 1M và KOH 0,5M, thu được kết tủa Y và dung dịch Z. Nung Y trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được 20 gam hỗn hợp Fe 2 O 3 và CuO. Cô cạn Z, thu được hỗn hợp chất rắn khan T. Nung T đến kh ố i l ượng không đổi, thu được 42,86 gam hỗn hợp chất rắn. Nồng độ phần trăm của Fe(NO 3 ) 3 trong X có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây? A. 8,2. B. 7,9. C. 7,6. D. 6,9. Trang 5/6 - Mã đề thi 136 Câu 48: Hợp chất hữu cơ X (chứa C, H, O) chỉ có một loại nhóm chức. Cho 0,15 mol X phản ứng v ừa đủ với 180 gam dung dịch NaOH, thu được dung dịch Y. Làm bay hơi Y, chỉ thu được 164,7 gam hơi nước và 44,4 gam hỗn hợp chất rắn khan Z. Đốt cháy hoàn toàn Z, thu được 23,85 gam Na 2 CO 3 ; 56,1 gam CO 2 và 14,85 gam H 2 O. Mặt khác, Z phản ứng với dung dịch H 2 SO 4 loãng (dư), thu được hai axit cacboxylic đơn chức và hợp chất T (chứa C, H, O và M T < 126). Số nguyên tử H trong phân tử T bằng A. 10. B. 8. C. 6. D. 12. Câu 49: Kết quả thí nghiệm của các dung dịch X, Y, Z, T với thuốc thử được ghi ở bảng sau: Mẫu thử Thuốc thử Hiện tượng X Dung dịch I 2 Có màu xanh tím Y Cu(OH) 2 trong môi trường kiềm Có màu tím Z Dung dịch AgNO 3 trong NH 3 d ư, đun nóngKết tủa Ag trắng sáng T Nước Br 2 Kết tủa trắng Dung d ịch X, Y, Z, T lần lượt là: A. Hồ tinh bột, anilin, lòng trắng trứng, glucozơ. B. Hồ tinh bột, lòng trắng trứng, anilin, glucozơ. C. Hồ tinh bột, lòng trắng trứng, glucozơ, anilin. D. Lòng trắng trứng, hồ tinh bột, glucozơ, anilin. Câu 50: Sục khí CO 2 vào V ml dung dịch hỗn hợp NaOH 0,2M và Ba(OH) 2 0,1M. Đồ thị biểu diễn kh ố i l ượng kết tủa theo số mol CO 2 ph ản ứng như sau: 0,03 m kết tủa 0,13 0 2 CO n Giá trị của V là A. 300. B. 250. C. 400. D. 150. ---------- HẾT ---------- Trang 6/6 - Mã đề thi 136
00:00:00