ĐỀ THI MINH HỌA-KỲ THI THPT QUỐC GIA-BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 2015

Nội dung này yêu cầu tài khoản VIP, tháng này bạn còn 2 lượt làm bài thi miễn phí cho môn Vật lý. Nâng cấp lên tài khoản VIP chỉ với 30.000đ!

Nội dung

Bӹ GIÁO DԅC VÀ ĥÀO TӁO ĥӡ MINH HӭA - KȀ THI THPT QUӱC GIA NğM 2015 Môn thi: VӍT LÍ Th΂i gian làm bài: 90 phút. Cho biӠt: hӒng sӲ PlĠng 34h 6,625.10 J.s;= tӲc ĜӺ ánh sáng trong chân không 8c 3.10 m/s.= Câu 1: MӺt chӆt ĜiӤm dao ĜӺng ĜiӢu hòa theo phҊ҈ng trình x = 4cosɃt (x tính bӒng cm). Chӆt ĜiӤm dao ĜӺng vӼi biên ĜӺ A. 8 cm. B. 4 cm. C. 2 cm. D. 1 cm. Câu 2: M Ӻt con lӐc lò xo gӴm lò xo nhӚ có ĜӺ cԊng k và vӎt nhӰ khӲi lҊԄng m. Cho con lӐc dao ĜӺng ĜiӢu hòa theo phҊ҈ng ngang. Chu kì dao ĜӺng cԈa con lӐc là A. 1 m.2ʩk B. 2ʩm.k C. 2ʩk.m D. 1 k.2ʩm Câu 3: M Ӻt vӎt dao ĜӺng tӐt dӈn có các Ĝӂi lҊԄng giӄm liên tԆc theo thӾi gian là A. biên ĜӺ và nĠng lҊԄng. B. li ĜӺ và tӲc ĜӺ. C. biên ĜӺ và tӲc ĜӺ. D. biên ĜӺ và gia tӲc. Câu 4: Dao ĜӺng cԈa con lӐc ĜӴng hӴ là A. dao ĜӺng ĜiӨn tԌ. B. dao ĜӺng tӐt dӈn. C. dao ĜӺng cҊԂng bԊc. D. dao ĜӺng duy trì. Câu 5: M Ӻt vӎt nhӰ khӲi lҊԄng 100 g dao ĜӺng ĜiӢu hòa theo phҊ҈ng trình x = 10cos6t (x tính bӒng cm, t tính b Ӓng s). C҈ nĠng dao ĜӺng cԈa vӎt này bӒng A. 36 mJ. B.18 mJ. C. 18 J. D. 36 J. Câu 6: Hai dao ĜӺng ĜiӢu hòa cùng phҊ҈ng, cùng tӈn sӲ, lӨch pha nhau 0,5ʩ, có biên ĜӺ lӈn lҊԄt là 8 cm và 15 cm. Dao ĜӺng tӶng hԄp cԈa hai dao ĜӺng này có biên ĜӺ bӒng A. 23 cm. B. 7 cm. C.11 cm. D. 17 cm. Câu 7: M Ӻt con lӐc Ĝ҈n Ĝang dao ĜӺng ĜiӢu hoà vӼi biên ĜӺ góc ?0. BiӠt lԒc cĠng dây có giá trӬ lӼn nhӆt b Ӓng 1,02 lӈn giá trӬ nhӰ nhӆt. Giá trӬ cԈa ?0 là A. 6,6 o. B. 3,3o. C. 9,6o. D. 5,6o. Câu 8: M Ӻt con lӐc lò xo dao ĜӺng ĜiӢu hòa theo phҊ҈ng thӔng ĜԊng vӼi chu kì và biên ĜӺ lӈn lҊԄt là 0,4 s và 8 cm. Ch Ӯn trԆc x’x thӔng ĜԊng, chiӢu dҊ҈ng hҊӼng xuӲng, gӲc tӮa ĜӺ tӂi vӬ trí cân bӒng, gӲc th Ӿi gian (t = 0) khi vӎt qua vӬ trí cân bӒng theo chiӢu dҊ҈ng. Lӆy gia tӲc r҈i tԒ do g = 10 m/s2 và ?2 = 10. Th Ӿi gian ngӐn nhӆt kӤ tԌ khi t = 0 ĜӠn khi lԒc Ĝàn hӴi cԈa lò xo có ĜӺ lӼn cԒc tiӤu là A. 4s15. B. 7s30. C. 3s.10 D. 1s30. Câu 9: Hai con l Ӑc Ĝ҈n có chiӢu dài lӈn lҊԄt là 81 cm và 64 cm ĜҊԄc treo Ԁ trӈn mӺt cĠn phòng, tӂi n҈i có g = 10 m/s 2. Khi các vӎt nhӰ cԈa hai con lӐc Ĝang Ԁ vӬ trí cân bӒng, ĜӴng thӾi truyӢn cho chúng các v ӎn tӲc cùng hҊӼng sao cho hai con lӐc dao ĜӺng ĜiӢu hòa vӼi cùng biên ĜӺ góc, trong hai mӘt phӔng song song v Ӽi nhau. GӮi ?t là khoӄng thӾi gian ngӐn nhӆt kӤ tԌ lúc truyӢn vӎn tӲc ĜӠn lúc hai dây treo song song nhau. Giá tr Ӭ ?t gӈn giá trӬ nào nhӆt sau Ĝây? A. 8,12 s. B. 2,36 s. C. 7,20 s. D. 0,45 s. Câu 10: M Ӻt con lӐc lò xo gӴm vӎt nhӰ khӲi lҊԄng 0,02 kg và lò xo có ĜӺ cԊng 1 N/m. Vӎt nhӰ ĜҊԄc ĜӘt trên giá ĜԂ cӲ ĜӬnh nӒm ngang dӮc theo trԆc lò xo. HӨ sӲ ma sát trҊԄt giԐa giá ĜԂ và vӎt nhӰ là 0,1. Ban Ĝӈu giԐ vӎt Ԁ vӬ trí lò xo bӬ nén 10 cm rӴi buông nhӚ ĜӤ con lӐc dao ĜӺng tӐt dӈn. Lӆy g = 10 m/s2. T Ӳc ĜӺ lӼn nhӆt vӎt nhӰ Ĝӂt ĜҊԄc trong quá trình dao ĜӺng là A. 40 3 cm/s. B. 206cm/s. C. 1030cm/s. D.402cm/s. Câu 11: Phát bi Ӥu nào sau Ĝây là Ĝúng khi nói vӢ sóng c҈? A. B ҊӼc sóng là khoӄng cách giԐa hai ĜiӤm gӈn nhau nhӆt trên cùng mӺt phҊ҈ng truyӢn sóng mà dao ĜӺng tӂi hai ĜiӤm Ĝó cùng pha. B. Sóng c ҈ truyӢn trong chӆt lӰng luôn là sóng ngang. C. Sóng c ҈ truyӢn trong chӆt rӐn luôn là sóng dӮc. D. B ҊӼc sóng là khoӄng cách giԐa hai ĜiӤm trên cùng mӺt phҊ҈ng truyӢn sóng mà dao ĜӺng tӂi hai ĜiӤm Ĝó cùng pha. Câu 12: Hai âm cùng ĜӺ cao là hai âm có cùng A. c ҊӾng ĜӺ âm. B. mԊc cҊӾng ĜӺ âm. C. biên ĜӺ. D. tӈn sӲ. Câu 13: MӺt thiӠt bӬ tӂo ra sóng hình sin truyӢn trong mӺt môi trҊӾng, theo phҊ҈ng Ox tԌ nguӴn O vӼi t ӈn sӲ 20 Hz và tӲc ĜӺ truyӢn sóng nӒm trong khoӄng tԌ 0,7 m/s ĜӠn 1 m/s. GӮi A và B là hai ĜiӤm thu Ӻc Ox, Ԁ cùng mӺt phía so vӼi O và cách nhau 10 cm. Hai phӈn tԎ môi trҊӾng tӂi A và B luôn dao ĜӺng ngҊԄc pha vӼi nhau. TӲc ĜӺ truyӢn sóng là A. 90 cm/s. B. 80 cm/s. C. 85 cm/s. D. 100 cm/s. Câu 14: M Ӻt nguӴn ĜiӤm O phát sóng âm có công suӆt không ĜӶi trong mӺt môi trҊӾng truyӢn âm xem nh Ҋ ĜӔng hҊӼng và không hӆp thԆ âm. Hai ĜiӤm A, B cách nguӴn âm lӈn lҊԄt là r1 và r2. BiӠt cҊӾng ĜӺ âm t ӂi A gӆp 4 lӈn cҊӾng ĜӺ âm tӂi B. TӪ sӲ 2 1 r r bӒng A. 2. B. 1.2 C. 4. D. 1.4 Câu 15: MӺt hӮc sinh làm thԒc hành tӂo ra Ԁ mӘt chӆt lӰng hai nguӴn sóng A, B cách nhau 18 cm, dao ĜӺng theo phҊ҈ng thӔng ĜԊng vӼi phҊ҈ng trình là uA = uB = acos50?t (t tính bӒng s). TӲc ĜӺ truyӢn sóng Ԁ m Әt chӆt lӰng là 50 cm/s. GӮi O là trung ĜiӤm cԈa AB, ĜiӤm M Ԁ mӘt chӆt lӰng nӒm trên ĜҊӾng trung trԒc c Ԉa AB và gӈn O nhӆt sao cho phӈn tԎ chӆt lӰng tӂi M dao ĜӺng cùng pha vӼi phӈn tԎ chӆt lӰng tӂi O. Kho ӄng cách MO là A. 10 cm. B. 2 cm. C. .cm22 D. .cm102 Câu 16: Trong mӺt thí nghiӨm vӢ giao thoa sóng nҊӼc, hai nguӴn sóng kӠt hԄp O1và O2 dao ĜӺng cùng pha, cùng biên ĜӺ. ChӮn hӨ tӮa ĜӺ vuông góc xOy (thuӺc mӘt nҊӼc) vӼi gӲc tӮa ĜӺ là vӬ trí ĜӘt nguӴn O1 còn ngu Ӵn O2 nӒm trên trԆc Oy. Hai ĜiӤm P và Q nӒm trên Ox có OP = 4,5 cm và OQ = 8 cm. DӬch chuy Ӥn nguӴn O2 trên trԆc Oy ĜӠn vӬ trí sao cho góc có giá trӬ lӼn nhӆt thì phӈn tԎ nҊӼc tӂi P không dao ĜӺng còn phӈn tԎ nҊӼc tӂi Q dao ĜӺng vӼi biên ĜӺ cԒc Ĝӂi. BiӠt giԐa P và Q không còn cԒc Ĝӂi nào khác. Trên Ĝoӂn OP, ĜiӤm gӈn P nhӆt mà các phӈn tԎ nҊӼc dao ĜӺng vӼi biên ĜӺ cԒc Ĝӂi cách P m Ӻt Ĝoӂn là A. 3,4 cm. B. 2,0 cm. C. 2,5 cm. D. 1,1 cm. Câu 17: CҊӾng ĜӺ dòng ĜiӨn xoay chiӢu trong mӺt Ĝoӂn mӂch là ʩi = 2 2cos(100ʩt+ )(A)3 (t tính bӒng s). Phát bi Ӥu nào sau Ĝây Ĝúng? A. Tӈn sӲ dòng ĜiӨn là 100 Hz. B. CҊӾng ĜӺ dòng ĜiӨn sӼm pha ʩ 3 so vӼi ĜiӨn áp giԐa hai Ĝӈu Ĝoӂn mӂch. C. CҊӾng ĜӺ hiӨu dԆng cԈa dòng ĜiӨn là 2 A. D. CҊӾng ĜӺ dòng ĜiӨn ĜӶi chiӢu 50 lӈn trong mӺt giây. Câu 18: ĥӘt mӺt ĜiӨn áp xoay chiӢu có giá trӬ hiӨu dԆng U vào hai Ĝӈu Ĝoӂn mӂch RLC nӲi tiӠp, cҊӾng ĜӺ dòng ĜiӨn trong Ĝoӂn mӂch có giá trӬ hiӨu dԆng là I và lӨch pha so vӼi ĜiӨn áp giԐa hai Ĝӈu Ĝoӂn m ӂch mӺt góc ?. Công suӆt tiêu thԆ ĜiӨn cԈa Ĝoӂn mӂch là A. UI. B. UIsinŐ. C. UIcosŐ. D. UItanŐ. Câu 19: MӺt trӂm thԈy ĜiӨn nhӰ Ԁ xã Nàn Ma, huyӨn Xín Mӈn, tӪnh Hà Giang có mӺt máy phát ĜiӨn xoay chi Ӣu mӺt pha vӼi rôto là nam châm có p cӘp cԒc. Khi rôto quay ĜӢu vӼi tӲc ĜӺ n vòng/giây thì tԌ thông qua m Ӹi cuӺn dây cԈa stato biӠn thiên tuӈn hoàn vӼi tӈn sӲ bao nhiêu Hz? A. 60pf .n= B.f np.= C. npf .60= D. 60nf .p= Câu 20: ĥoӂn mӂch xoay chiӢu RLC nӲi tiӠp Ĝang có dung kháng lӼn h҈n cӄm kháng. ĥӤ có cӺng h ҊԀng ĜiӨn thì có thӤ A. giӄm ĜiӨn dung cԈa tԆ ĜiӨn. B. giӄm ĜӺ tԒ cӄm cԈa cuӺn dây. C. tĠng ĜiӨn trԀ Ĝoӂn mӂch. D. tĠng tӈn sӲ dòng ĜiӨn. Câu 21: Cho Ĝoӂn mӂch xoay chiӢu gӴm cuӺn dây có ĜiӨn trԀ thuӈn R, mӐc nӲi tiӠp vӼi tԆ ĜiӨn. BiӠt ĜiӨn áp giԐa hai Ĝӈu cuӺn dây lӨch pha 0,5ʩ so vӼi ĜiӨn áp Ԁ hai Ĝӈu Ĝoӂn mӂch. MӲi liên hӨ giԐa ĜiӨn tr Ԁ thuӈn R vӼi cӄm kháng ZL cԈa cuӺn dây và dung kháng ZC cԈa tԆ ĜiӨn là A. R2 = (ZL – ZC)ZL. B. R2 = (ZL – ZC)ZC. C. R2 = (ZC – ZL)ZL. D. R2 = (ZL + ZC)ZC. Câu 22: ĥӘt ĜiӨn áp u = U0cos(100?t4 ?+) (V) vào hai Ĝӈu Ĝoӂn mӂch chӪ có tԆ ĜiӨn thì cҊӾng ĜӺ dòng ĜiӨn trong mӂch là i = I0cos(100?t + Ő) (A). Giá trӬ cԈa Ő bӒng A. 3.4 ? B. .2 ? C. 3.4 ? D. .2 ? Câu 23: ĥiӨn nĠng ĜҊԄc truyӢn tԌ n҈i phát ĜӠn mӺt khu dân cҊ bӒng ĜҊӾng dây mӺt pha vӼi hiӨu suӆt truy Ӣn tӄi là 90%. Coi hao phí ĜiӨn nĠng chӪ do tӰa nhiӨt trên ĜҊӾng dây và không vҊԄt quá 20%. NӠu công su ӆt sԎ dԆng ĜiӨn cԈa khu dân cҊ này tĠng 20% và giԐ nguyên ĜiӨn áp Ԁ n҈i phát thì hiӨu suӆt truy Ӣn tӄi ĜiӨn nĠng trên chính ĜҊӾng dây Ĝó là A. 85,8%. B. 89,2%. C. 87,7%. D. 92,8%. Câu 24: MӺt Ĝoӂn mӂch AB gӴm cuӺn cӄm thuӈncó ĜӺ tԒ cӄm L, ĜiӨn trԀ thuӈn R1 = 100 ¼, tԆ ĜiӨn có ĜiӨn dung C và ĜiӨn trԀ thuӈn R2 =100 ¼ mӐc nӲi tiӠp theo Ĝúng thԊ tԒ trên. GӮi M là ĜiӤm nӲi giԐa R1 và t Ԇ ĜiӨn C. ĥӘt vào hai Ĝӈu Ĝoӂn mӂch AB ĜiӨn áp u = 200 cosɃt (V). Khi mӐc ampe kӠ có ĜiӨn trԀ r ӆt nhӰ vào hai Ĝӈu Ĝoӂn mӂch MB thì ampe kӠ chӪ 1A. Khi thay ampe kӠ bӒng mӺt vôn kӠ có ĜiӨn trԀ r ӆt lӼn thì hӨ sӲ công suӆt cԈa Ĝoӂn mӂch AB cԒc Ĝӂi. SӲ chӪ cԈa vôn kӠ khi Ĝó là A. 50 V. B. 502V. C. 100 V. D. 1002V. Câu 25: Trong giӾ thԒc hành, mӺt hӮc sinh mӐc Ĝoӂn mӂch AB gӴm ĜiӨn trԀ thuӈn 40 ?, tԆ ĜiӨn có ĜiӨn dung C thay ĜӶi ĜҊԄc và cuӺn dây có ĜӺ tԒ cӄm L nӲi tiӠp nhau theo Ĝúng thԊ tԒ trên. GӮi M là ĜiӤm nӲi giԐa ĜiӨn trԀ thuӈn và tԆ ĜiӨn. ĥӘt vào hai Ĝӈu Ĝoӂn mӂch AB mӺt ĜiӨn áp xoay chiӢu có giá trӬ hi Өu dԆng 200V và tӈn sӲ 50 Hz. Khi ĜiӢu chӪnh ĜiӨn dung cԈa tԆ ĜiӨn ĜӠn giá trӬ Cm thì ĜiӨn áp hiӨu d Ԇng giԐa hai Ĝӈu Ĝoӂn mӂch MB Ĝӂt giá trӬ cԒc tiӤu bӒng 75 V. ĥiӨn trԀ thuӈn cԈa cuӺn dây là A. 24 ?. B. 16 ?. C. 30 ?. D. 40 ?. Câu 26: ĥӘt ĜiӨn áp xoay chiӢu Ӷn ĜӬnh vào hai Ĝӈu Ĝoӂn mӂch AB m Ӑc nӲi tiӠp (hình vӞ). BiӠt tԆ ĜiӨn có dung kháng ZC, cuӺn c ӄm thuӈn có cӄm kháng ZL và 3ZL = 2ZC. ĥӴ thӬ biӤu diӦn sԒ ph Ԇ thuӺc vào thӾi gian cԈa ĜiӨn áp giԐa hai Ĝӈu Ĝoӂn mӂch AN và ĜiӨn áp giԐa hai Ĝӈu Ĝoӂn mӂch MB nhҊ hình vӞ. ĥiӨn áp hi Өu dԆng giԐa hai ĜiӤmM và N là A. 173 V. B. 122 V. C. 86 V. D. 102 V. Câu 27:ĥӘt ĜiӨn áp u=120 2cos2ʩft (V) (f thay ĜӶi ĜҊԄc) vào hai Ĝӈu Ĝoӂn mӂch mӐc nӲi tiӠp gӴm cu Ӻn cӄm thuӈn có ĜӺ tԒ cӄm L, ĜiӨn trԀ R và tԆ ĜiӨn có ĜiӨn dung C, vӼi 2CR <2L. Khi f = f1 thì ĜiӨn áp hi Өu dԆng giԐa hai Ĝӈu tԆ ĜiӨn Ĝӂt cԒc Ĝӂi. Khi 2 1f = f = f 2thì ĜiӨn áp hiӨu dԆng giԐa hai Ĝӈu ĜiӨn tr Ԁ Ĝӂt cԒc Ĝӂi. Khi f = f3 thì ĜiӨn áp hiӨu dԆng giԐa hai Ĝӈu cuӺn cӄm Ĝӂt cԒc Ĝӂi ULmax. Giá trӬ cԈa U Lmax gӈn giá trӬ nào nhӆt sau Ĝây? A. 85 V. B. 145 V. C. 57 V. D. 173 V. Câu 28: Phát biӤu nào sau Ĝây là sai khi nói vӢ sóng ĜiӨn tԌ? A. Trong sóng ĜiӨn tԌ, dao ĜӺng cԈa ĜiӨn trҊӾng và cԈa tԌ trҊӾng tӂi mӺt ĜiӤm luôn ĜӴng pha vӼi nhau. B. Sóng ĜiӨn tԌ là sóng ngang nên nó chӪ truyӢn ĜҊԄc trong chӆt rӐn. C. Khi sóng ĜiӨn tԌ gӘp mӘt phân cách giԐa hai môi trҊӾng thì nó có thӤ bӬ phӄn xӂ và khúc xӂ. D. Sóng ĜiӨn tԌ truyӢn ĜҊԄc trong chân không. Câu 29: ӿ trԆ sԀ Ban chӪ huy quân sԒ huyӨn Ĝӄo TrҊӾng Sa có mӺt máy Ĝang phát sóng ĜiӨn tԌ. Vào th Ӿi ĜiӤm t, tӂi ĜiӤm M trên phҊ҈ng truyӢn theo phҊ҈ng thӔng ĜԊng hҊӼng lên, vect҈ cӄm Ԋng tԌ Ĝang có ĜӺ lӼn cԒc Ĝӂi và hҊӼng vӢ phía Nam. Khi Ĝó, vect҈ cҊӾng ĜӺ ĜiӨn trҊӾng có ĜӺ lӼn A. cԒc Ĝӂi và hҊӼng vӢ phía Tây. B. cԒc Ĝӂi và hҊӼng vӢ phía ĥông. C. cԒc Ĝӂi và hҊӼng vӢ phía BӐc. D. bӒng không. Câu 30: MӺt mӂch dao ĜӺng LC lí tҊԀng gӴm tԆ ĜiӨn có ĜiӨn dung 18 nF và cuӺn cӄm thuӈn có ĜӺ tԒ c ӄm 6 µH. Trong mӂch Ĝang có dao ĜӺng ĜiӨn tԌ vӼi hiӨu ĜiӨn thӠ cԒc Ĝӂi giԐa hai bӄn tԆ ĜiӨn là 2,4 V. C ҊӾng ĜӺ dòng ĜiӨn cԒc Ĝӂi trong mӂch có giá trӬ là A. 212,54 mA. B. 65,73 mA. C. 92,95 mA. D. 131,45 mA. Câu 31: Gi ӄ sԎ mӺt vӨ tinh dùng trong truyӢn thông Ĝang ĜԊng yên so vӼi mӘt Ĝӆt Ԁ mӺt ĜӺ cao xác ĜӬnh trong mӘt phӔng Xích ĥӂo Trái ĥӆt; ĜҊӾng thӔng nӲi vӨ tinh vӼi tâm Trái ĥӆt Ĝi qua kinh ĜӺ sӲ 0. Coi Trái ĥӆt nhҊ mӺt quӄ cӈu, bán kính là 6370 km, khӲi lҊԄng là 6.1024 kg và chu kȁ quay quanh trԆc c Ԉa nó là 24 giӾ; hӒng sӲ hӆp dӌn G = 6,67.10–11 N.m2/kg2. Sóng cԒc ngӐn (f > 30 MHz) phát tԌ vӨ tinh truy Ӣn thӔng ĜӠn các ĜiӤm nӒm trên Xích ĥӂo Trái ĥӆt trong khoӄng kinh ĜӺ nào nêu dҊӼi Ĝây? A. T Ԍ kinh ĜӺ 81o20’ĥ theo hҊӼng Tây ĜӠn kinh ĜӺ 81o20’T. B. T Ԍ kinh ĜӺ 81o20’ĥ theo hҊӼng ĥông ĜӠn kinh ĜӺ 81o20’T. C. TԌ kinh ĜӺ 81o20’T theo hҊӼng Tây ĜӠn kinh ĜӺ 81o20’ĥ. D. T Ԍ kinh ĜӺ 8o40’ ĥ theo hҊӼng Tây ĜӠn kinh ĜӺ 8o40’T. Câu 32: Tia t Ԏ ngoӂi A. có cùng b ӄn chӆt vӼi tia X. B. có tӈn sӲ nhӰ h҈n tӈn sӲ cԈa tia hӴng ngoӂi. C. mang ĜiӨn tích âm. D. có cùng bӄn chӆt vӼi sóng âm. Câu 33: Khi nói v Ӣ tia hӴng ngoӂi và tia tԎ ngoӂi, phát biӤu nào sau Ĝây Ĝúng? A. Tia h Ӵng ngoӂi và tia tԎ ngoӂi gây ra hiӨn tҊԄng quang ĜiӨn ĜӲi vӼi mӮi kim loӂi. B. T ӈn sӲ cԈa tia hӴng ngoӂi nhӰ h҈n tӈn sӲ cԈa tia tԎ ngoӂi. C. Tia h Ӵng ngoӂi và tia tԎ ngoӂi ĜӢu làm ion hóa mӂnh các chӆt khí. D. M Ӻt vӎt bӬ nung nóng phát ra tia tԎ ngoӂi, khi Ĝó vӎt không phát ra tia hӴng ngoӂi. Câu 34: Trong chân không, các b Ԋc xӂ có bҊӼc sóng tĠng dӈn theo thԊ tԒ Ĝúng là A. tia gamma; tia X; tia t Ԏ ngoӂi; ánh sáng nhìn thӆy; tia hӴng ngoӂi và sóng vô tuyӠn. B. ánh sáng nhìn th ӆy; tia tԎ ngoӂi; tia X; tia gamma; sóng vô tuyӠn và tia hӴng ngoӂi. C. tia h Ӵng ngoӂi; ánh sáng nhìn thӆy; tia tԎ ngoӂi; tia X; tia gamma và sóng vô tuyӠn. D. sóng vô tuy Ӡn; tia hӴng ngoӂi; ánh sáng nhìn thӆy; tia tԎ ngoӂi; tia X và tia gamma. Câu 35: Chi Ӡu tԌ nҊӼc ra không khí mӺt chùm tia sáng song song rӆt hӚp (coi nhҊ mӺt tia sáng) gӴm 5 thành ph ӈn Ĝ҈n sӐc: tím, lam, ĜӰ, lԆc, vàng. Tia ló Ĝ҈n sӐc màu lԆc Ĝi là là mӘt nҊӼc (sát vӼi mӘt phân cách gi Ԑa hai môi trҊӾng). Không kӤ tia Ĝ҈n sӐc màu lԆc, ló ra ngoài không khí là các tia Ĝ҈n sӐc: A. tím, lam, ĜӰ. B. ĜӰ, vàng, lam. C. ĜӰ, vàng. D. lam, tím. Câu 36: Trong gi Ӿ hӮc thԒc hành, mӺt hӮc sinh làm thí nghiӨm Y-âng vӢ giao thoa ánh sáng vӼi khoӄng cách gi Ԑa hai khe là 0,5 mm và khoӄng cách tԌ mӘt phӔng chԊa hai khe ĜӠn màn là 2 m. Ánh sáng Ĝ҈n s Ӑc dùng trong thí nghiӨm có bҊӼc sóng 0,5 µm. Vùng giao thoa trên màn rӺng 26 mm (vân trung tâm Ԁ chính gi Ԑa). SӲ vân sáng quan sát ĜҊԄc trên màn là A. 15. B. 17. C. 13. D. 11. Câu 37: Trong m Ӻt thí nghiӨm Y-âng vӢ giao thoa ánh sáng, nguӴn sáng phát ĜӴng thӾi hai bԊc xӂ Ĝ҈n s Ӑc, trong Ĝó bԊc xӂ màu ĜӰ có bҊӼc sóng 720 nm và bԊc xӂ màu lԆc có bҊӼc sóng ȹ (có giá trӬ trong kho ӄng tԌ 500 nm ĜӠn 575 nm). Trên màn quan sát, giԐa hai vân sáng gӈn nhau nhӆt và cùng màu vӼi vân sáng trung tâm, có 8 vân sáng màu l Ԇc. Giá trӬ cԈa ȹ là A. 500 nm. B. 520 nm. C. 540 nm. D. 560 nm. Câu 38: Khi nói v Ӣ phôtôn, phát biӤu nào dҊӼi Ĝây Ĝúng? A. Phôtôn có th Ӥ tӴn tӂi trong trӂng thái ĜԊng yên. B. V Ӽi mӸi ánh sáng Ĝ҈n sӐc có tӈn sӲ f xác ĜӬnh, các phôtôn ĜӢu mang nĠng lҊԄng nhҊ nhau. C. N Ġng lҊԄng cԈa phôtôn càng lӼn khi bҊӼc sóng ánh sáng Ԋng vӼi phôtôn Ĝó càng lӼn. D. N Ġng lҊԄng cԈa phôtôn ánh sáng tím nhӰ h҈n nĠng lҊԄng cԈa phôtôn ánh sáng ĜӰ. Câu 39: Pin quang ĜiӨn là nguӴn ĜiӨn, trong Ĝó A. hóa n Ġng ĜҊԄc biӠn ĜӶi trԒc tiӠp thành ĜiӨn nĠng. B. quang n Ġng ĜҊԄc biӠn ĜӶi trԒc tiӠp thành ĜiӨn nĠng. C. c ҈ nĠng ĜҊԄc biӠn ĜӶi trԒc tiӠp thành ĜiӨn nĠng. D. nhi Өt nĠng ĜҊԄc biӠn ĜӶi trԒc tiӠp thành ĜiӨn nĠng. Câu 40: Hi Өn tҊԄng quang ĜiӨn ngoài là hiӨn tҊԄng êlectron bӬ bԊt ra khӰi tӆm kim loӂi khi A. chi Ӡu vào tӆm kim loӂi này mӺt chùm hӂt nhân heli. B. chi Ӡu vào tӆm kim loӂi này mӺt bԊc xӂ ĜiӨn tԌ có bҊӼc sóng thích hԄp. C. cho dòng ĜiӨn chӂy qua tӆm kim loӂi này. D. t ӆm kim loӂi này bӬ nung nóng bԀi mӺt nguӴn nhiӨt. Câu 41: Theo m ӌu nguyên tԎ Bo, bán kính quԘ Ĝӂo K cԈa êlectron trong nguyên tԎ hiĜrô là r0. Khi êlectron chuy Ӥn tԌ quԘ Ĝӂo N vӢ quԘ Ĝӂo L thì bán kính quԘ Ĝӂo giӄm bӼt A. 12r 0. B. 4r0. C. 9r0. D. 16r0. Câu 42: M Ӻt hӮc sinh làm thԒc hành vӢ hiӨn tҊԄng quang ĜiӨn bӒng cách chiӠu bԊc xӂ có bҊӼc sóng b Ӓng ȹ0/3 vào mӺt bӄn kim loӂi có giӼi hӂn quang ĜiӨn là ȹ0. Cho rӒng nĠng lҊԄng mà êlectron quang ĜiӨn hӆp thԆ tԌ phôtôn cԈa bԊc xӂ trên, mӺt phӈn dùng ĜӤ giӄi phóng nó, phӈn còn lӂi biӠn hoàn toàn thành ĜӺng nĠng cԈa nó. Giá trӬ ĜӺng nĠng này là A. 0 3hc.ȹ B. 0 hc.2ȹ C. 0 hc.3ȹ D. 0 2hc.ȹ Câu 43: Phӄn Ԋng phân hӂch A. chӪ xӄy ra Ԁ nhiӨt ĜӺ rӆt cao cԂ hàng chԆc triӨu ĜӺ. B. là sԒ vԂ cԈa mӺt hӂt nhân nӘng thành hai hӂt nhân nhӚ h҈n. C. là phӄn Ԋng hӂt nhân thu nĠng lҊԄng. D. là phӄn Ԋng trong Ĝó hai hӂt nhân nhӚ tӶng hԄp lӂi thành hӂt nhân nӘng h҈n. Câu 44: Phóng xӂ Ȳ- là A. phӄn Ԋng hӂt nhân thu nĠng lҊԄng. B. phӄn Ԋng hӂt nhân không thu và không toӄ nĠng lҊԄng. C. sԒ giӄi phóng êlectron tԌ lӼp êlectron ngoài cùng cԈa nguyên tԎ. D. phӄn Ԋng hӂt nhân toӄ nĠng lҊԄng. Câu 45: MӺt mӌu có N0 hӂt nhân cԈa chӆt phóng xӂ X. Sau 1 chu kì bán rã, sӲ hӂt nhân X còn lӂi là A. 0,25 N0. B. 0,5 N0. C. 0,75 N0. D.N0. Câu 46:Cho phӄn Ԋng hӂt nhân 1 235 94 1 0 92 38 0n U Sr X 2 n.+ ? + +Hӂt nhân X có cӆu tӂo gӴm A. 54 prôtôn và 86 n҈tron. B. 86 prôtôn và 54 n҈tron. C. 54 prôtôn và 140 n҈tron. D. 86 prôtôn và 140 n҈tron. Câu 47: MӺt lò phӄn Ԋng phân hӂch cԈa nhà máy ĜiӨn hӂt nhân Ninh Thuӎn có công suӆt 200 MW. Cho rӒng toàn bӺ nĠng lҊԄng mà lò phӄn Ԋng này sinh ra ĜӢu do sԒ phân hӂch cԈa 235Uvà ĜӴng vӬ này chӪ bӬ tiêu hao bԀi quá trình phân hӂch. Coi mӸi nĠm có 365 ngày; mӸi phân hӂch sinh ra 200 MeV; sӲ A-vô- ga-Ĝrô N A = 6,02.1023 mol–1. KhӲi lҊԄng 235U mà lò phӄn Ԋng tiêu thԆ trong 3 nĠm là A. 461,6 kg. B. 230,8 kg. C. 230,8 g. D. 461,6 g. Câu 48: BӐn hӂt prôtôn vӼi ĜӺng nĠng KP = 1,46MeV vào hӂt nhân Li ĜԊng yên, tӂo ra hai hӂt nhân giӲng nhau có cùng khӲi lҊԄng là m X và cùng ĜӺng nĠng. Cho mLi = 7,0142u, mp = 1,0073u, m X = 4,0015u, 1u=931,5MeV/c2. Hai hӂt sau phӄn Ԋng có vect҈ vӎn tӲc hԄp nhau mӺt góc là A. 168o36’. B. 48o18’. C. 60o. D. 70o. Câu 49: Dùng mӺt thҊӼc chia ĜӺ ĜӠn milimet Ĝo khoӄng cách d giԐa hai ĜiӤm A và B, cӄ 5 lӈn Ĝo ĜӢu cho cùng giá trӬ là 1,345 m. Lӆy sai sӲ dԆng cԆ là mӺt ĜӺ chia nhӰ nhӆt. KӠt quӄ Ĝo ĜҊԄc viӠt là A. d = (1345 ± 2) mm. B. d = (1,345 ± 0,001) m. C. d = (1345 ± 3) mm. D. d = (1,3450 ± 0,0005) m. Câu 50: Trong âm nhӂc, khoӄng cách giԐa hai nӲt nhӂc trong mӺt quãng ĜҊԄc tính bӒng cung và nԎa cung (nc). MӸi quãng tám ĜҊԄc chia thành12 nc. Hai nӲt nhӂc cách nhau nΒa cung thì hai âm (cao, thӆp) t Ҋ҈ng Ԋng vӼi hai nӲt nhӂc này có tӈn sӲ thӰa mãn . Tӎp hԄp tӆt cӄ các âm trong mӺt quãng tám g Ӯi là mӺt gam (âm giai). Xét mӺt gam vӼi khoӄng cách tԌ nӲt ĥӴ ĜӠn các nӲt tiӠp theo Rê, Mi, Fa, Sol, La, Si, ĥô tҊ҈ng Ԋng là 2nc, 4nc, 5nc, 7nc, 9nc, 11nc, 12nc.Trong gam này, nӠu âm Ԋng vӼi nӲt La có t ӈn sӲ 440 Hz thì âm Ԋng vӼi nӲt Sol có tӈn sӲ là A. 330 Hz. B. 415 Hz. C. 392 Hz. D. 494 Hz. -------------------------H ӟT----------------------------
00:00:00