Đề thi minh họa - Kỳ thi THPT Quốc gia 2015 - Môn Sinh học

Nội dung này yêu cầu tài khoản VIP, tháng này bạn còn 2 lượt làm bài thi miễn phí cho môn Sinh học. Nâng cấp lên tài khoản VIP chỉ với 30.000đ!

Nội dung

ЊΉБ Bӹ GIÁO DԅC VÀ ĥÀO TӁO ĥӡ THI MINH HӭA - KȀ THI THPT QUӱC GIA NğM 2015 Môn: SINH HӭC Th΂i gian làm bài: 90 phút. Câu 1. Trong các phát biӤu sau, có bao nhiêu phát biӤu Ĝúng vӢ nhiӦm sӐc thӤ giӼi tính Ԁ ĜӺng vӎt? (1) NhiӦm sӐc thӤ giӼi tính chӪ tӴn tӂi trong tӠ bào sinh dԆc, không tӴn tӂi trong tӠ bào xôma. (2) Trên nhiӦm sӐc thӤ giӼi tính, ngoài các gen quy ĜӬnh tính ĜԒc, cái còn có các gen quy ĜӬnh các tính trӂng thҊӾng. (3) ӿ tӆt cӄ các loài ĜӺng vӎt, cá thӤ cái có cӘp nhiӦm sӐc thӤ giӼi tính XX, cá thӤ ĜԒc có cӘp nhiӦm sӐc thӤ giӼi tính XY. (4) ӿ tӆt cӄ các loài ĜӺng vӎt, nhiӦm sӐc thӤ giӼi tính chӪ gӴm mӺt cӘp tҊ҈ng ĜӴng, giӲng nhau giԐa giӼi ĜԒc và giӼi cái. A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. Câu 2. Hình vӞ bên mô tӄ c҈ chӠ phát sinh dӂng ĜӺt biӠn nào sau Ĝây ? A. ĥӄo Ĝoӂn nhiӦm sӐc thӤ. B. ChuyӤn Ĝoӂn trong mӺt nhiӦm sӐc thӤ. C. ChuyӤn Ĝoӂn tҊ҈ng hӸ giԐa các nhiӦm sӐc thӤ. D. ChuyӤn Ĝoӂn không tҊ҈ng hӸ giԐa các nhiӦm sӐc thӤ. Câu 3. MӺt trong nhԐng ĜӘc ĜiӤm cԈa các gen ngoài nhân là A. không bӬ ĜӺt biӠn dҊӼi tác ĜӺng cԈa các tác nhân ĜӺt biӠn. B. có khӄ nĠng nhân Ĝôi và phiên mã. C. luôn tӴn tӂi thành tԌng cӘp alen. D. chӪ mã hóa cho các prôtêin tham gia cӆu trúc nhiӦm sӐc thӤ. Câu 4. MӺt loài thԒc vӎt lҊԂng bӺi có 12 nhóm gen liên kӠt. Giӄ sԎ có 6 thӤ ĜӺt biӠn cԈa loài này ĜҊԄc kí hiӨu tԌ I ĜӠn VI vӼi sӲ lҊԄng nhiӦm sӐc thӤ (NST) Ԁ kì giԐa trong mӸi tӠ bào sinh dҊԂng nhҊ sau: ThӤ ĜӺt biӠn I II III IV V VI SӲ lҊԄng NST trong mӺt tӠ bào sinh dҊԂng 48 84 72 36 60 25 Trong các thӤ ĜӺt biӠn trên có bao nhiêu thӤ Ĝa bӺi lӜ? A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. Câu 5. Khi làm tiêu bӄn tӂm thӾi ĜӤ quan sát nhiӦm sӐc thӤ dҊӼi kính hiӤn vi, cӈn sԎ dԆng oocxêin axêtic ĜӤ A. nhuӺm màu các nhiӦm sӐc thӤ. B. các nhiӦm sӐc thӤ tung ra và không chӴng lӆp nhau. C. cӲ ĜӬnh các nhiӦm sӐc thӤ và giԐ cho chúng không dính vào nhau. D. các nhiӦm sӐc thӤ co ngӐn và hiӨn rõ h҈n. Câu 6. Theo dõi quá trình phân bào Ԁ mӺt c҈ thӤ sinh vӎt lҊԂng bӺi bình thҊӾng, ngҊӾi ta vӞ ĜҊԄc s҈ ĜӴ minh hӮa sau Ĝây: ЋΉБ Cho biӠt quá trình phân bào không xӄy ra ĜӺt biӠn. Hình này mô tӄ A. kì giԐa cԈa giӄm phân II. B. kì giԐa cԈa giӄm phân I. C. kì giԐa cԈa nguyên phân. D. kì Ĝӈu cԈa giӄm phân I. Câu 7. ӿ mӺt loài thԒc vӎt, alen B quy ĜӬnh hoa ĜӰ trӺi hoàn toàn so vӼi alen b quy ĜӬnh hoa trӐng. Trong mӺt phép lai giԐa cây hoa ĜӰ thuӈn chԈng vӼi cây hoa ĜӰ có kiӤu gen Bb, thu ĜҊԄc ĜӾi con gӴm phӈn lӼn các cây hoa ĜӰ và mӺt vài cây hoa trӐng. BiӠt rӒng sԒ biӤu hiӨn màu sӐc hoa không phԆ thuӺc vào ĜiӢu kiӨn môi trҊӾng, không xӄy ra ĜӺt biӠn gen và ĜӺt biӠn cӆu trúc nhiӦm sӐc thӤ. Các cây hoa trӐng này có thӤ là A. thӤ mӺt. B. thӤ ba. C. thӤ tam bӺi. D. thӤ tԊ bӺi. Câu 8. Trong mӺt tӠ bào sinh tinh, xét hai cӘp nhiӦm sӐc thӤ ĜҊԄc kí hiӨu là Aa và Bb. Khi tӠ bào này giӄm phân, cӘp Aa phân li bình thҊӾng, cӘp Bb không phân li trong giӄm phân I, giӄm phân II diӦn ra bình thҊӾng. Các loӂi giao tԎ có thӤ ĜҊԄc tӂo ra tԌ quá trình giӄm phân cԈa tӠ bào trên là A. Abb và B hoӘc ABB và b. B. ABb và A hoӘc aBb và a. C. ABB và abb hoӘc AAB và aab. D. ABb và a hoӘc aBb và A. Câu 9. ӿ cà ĜӺc dҊԄc (2n = 24), ngҊӾi ta Ĝã phát hiӨn ĜҊԄc các dӂng thӤ ba Ԁ cӄ 12 cӘp nhiӦm sӐc thӤ. Các thӤ ba này A. có sӲ lҊԄng nhiӦm sӐc thӤ trong tӠ bào xôma khác nhau và có kiӤu hình khác nhau. B. có sӲ lҊԄng nhiӦm sӐc thӤ trong tӠ bào xôma giӲng nhau và có kiӤu hình giӲng nhau. C. có sӲ lҊԄng nhiӦm sӐc thӤ trong tӠ bào xôma khác nhau và có kiӤu hình giӲng nhau. D. có sӲ lҊԄng nhiӦm sӐc thӤ trong tӠ bào xôma giӲng nhau và có kiӤu hình khác nhau. Câu 10. MӺt cá thӤ Ԁ mӺt loài ĜӺng vӎt có bӺ nhiӦm sӐc thӤ 2n = 8. Khi quan sát quá trình giӄm phân cԈa 1000 tӠ bào sinh tinh, ngҊӾi ta thӆy 10 tӠ bào có cӘp nhiӦm sӐc thӤ sӲ 1 không phân li trong giӄm phân I, các sԒ kiӨn khác trong giӄm phân diӦn ra bình thҊӾng; các tӠ bào còn lӂi giӄm phân bình thҊӾng. Theo lí thuyӠt, trong tӶng sӲ giao tԎ ĜҊԄc tӂo thành tԌ quá trình trên thì sӲ giao tԎ có 3 nhiӦm sӐc thӤ chiӠm tӪ lӨ A. 1%. B. 0,5%. C. 0,25%. D. 2%. Câu 11. MӺt loài thԒc vӎt có bӺ nhiӦm sӐc thӤ 2n = 6. Trên mӸi cӘp NST, xét mӺt gen có hai alen. Do ĜӺt biӠn, trong loài Ĝã xuӆt hiӨn 3 dӂng thӤ ba tҊ҈ng Ԋng vӼi các cӘp NST. Theo lí thuyӠt , các thӤ ba này có tӲi Ĝa bao nhiêu loӂi kiӤu gen vӢ các gen Ĝang xét? A. 64. B. 108. C. 144. D. 36. Câu 12. Khi nói vӢ quy luӎt di truyӢn, phát biӤu nào sau Ĝây Ĝúng? A. Quy luӎt phân li là sԒ phân li ĜӴng ĜӢu cԈa các cӘp tính trӂng. B. Gen trong tӠ bào chӆt di truyӢn theo dòng mӚ. C. SԒ phân li ĜӺc lӎp cԈa các gen làm giӄm biӠn dӬ tӶ hԄp. D. SԒ liên kӠt gen hoàn toàn làm tĠng biӠn dӬ tӶ hԄp. Câu 13. Theo quy luӎt phân li ĜӺc lӎp, nӠu F1 có n cӘp gen dӬ hԄp tԎ thì Ԁ F2 có sӲ loӂi kiӤu gen là A. 2n. B. 4n. C . 3n + 1. D. 3n. Câu 14. Cho mӺt cây lҊԂng bӺi (I) lӈn lҊԄt giao phӆn vӼi 2 cây lҊԂng bӺi khác cùng loài, thu ĜҊԄc kӠt quӄ sau: - VӼi cây thԊ nhӆt, ĜӾi con gӴm: 210 cây thân cao, quӄ tròn; 90 cây thân thӆp, quӄ bӈu dԆc; 150 cây thân cao, quӄ bӈu dԆc; 30 cây thân thӆp, quӄ tròn. - VӼi cây thԊ hai, ĜӾi con gӴm: 210 cây thân cao, quӄ tròn; 90 cây thân thӆp, quӄ bӈu dԆc; 30 cây thân cao, quӄ bӈu dԆc; 150 cây thân thӆp, quӄ tròn. Cho biӠt tính trӂng chiӢu cao cây ĜҊԄc quy ĜӬnh bԀi mӺt gen có hai alen (A và a), tính trӂng hình dӂng quӄ ĜҊԄc quy ĜӬnh bԀi mӺt gen có hai alen (B và b), các cӘp gen này ĜӢu nӒm trên nhiӦm sӐc thӤ thҊӾng và không xӄy ra ĜӺt biӠt. KiӤu gen cԈa cây (I) là A. Abab. B. AbaB. C. ABab. D. aBab. Câu 15. Khi nói vӢ liên kӠt gen, phát biӤu nào sau Ĝây là Ĝúng? A. ӿ tӆt cӄ các loài ĜӺng vӎt, liên kӠt gen chӪ có Ԁ giӼi ĜԒc mà không có Ԁ giӼi cái. B. Liên kӠt gen luôn làm tĠng biӠn dӬ tӶ hԄp. C. SӲ nhóm gen liên kӠt cԈa mӺt loài thҊӾng bӒng sӲ lҊԄng nhiӦm sӐc thӤ trong bӺ nhiӦm sӐc thӤ Ĝ҈n bӺi cԈa loài Ĝó. D. Các gen trên cùng mӺt nhiӦm sӐc thӤ luôn di truyӢn cùng nhau. Câu 16. BiӠt rӒng mӸi gen quy ĜӬnh mӺt tính trӂng, alen trӺi là trӺi hoàn toàn. Phép lai nào sau Ĝây cho ĜӾi con có kiӤu hình phân li theo tӪ lӨ 3 : 1? A. Ab aB × .ab ab B. Ab aB × .ab aB C. AB Ab × .aB ab D. ab ab × .aB ab Câu 17. ӿ mӺt loài thԒc vӎt, alen A quy ĜӬnh thân cao trӺi hoàn toàn so vӼi alen a quy ĜӬnh thân thӆp; alen B quy ĜӬnh quӄ tròn trӺi hoàn toàn so vӼi alen b quy ĜӬnh quӄ dài. Theo lí thuyӠt, phép lai nào sau Ĝây cho ĜӾi con có tӪ lӨ kiӤu gen giӲng tӪ lӨ kiӤu hình? A. AaBB × aaBb. B. Aabb × aaBb. C. AABB × Aabb. D. AaBb × aaBb. Câu 18. ӿ mӺt loài thԒc vӎt, tính trӂng chiӢu cao cây do nhiӢu gen phân li ĜӺc lӎp (mӸi gen ĜӢu có 2 alen) tҊ҈ng tác vӼi nhau theo kiӤu cӺng gӺp. CԊ mӸi alen trӺi trong kiӤu gen làm cây cao thêm 10cm. Cho cây cao nhӆt giao phӆn vӼi cây thӆp nhӆt có chiӢu cao 120cm, thu ĜҊԄc F1. Cho F1 giao phӆn vӼi nhau, thu ĜҊԄc F2 gӴm 7 loӂi kiӤu hình. BiӠt rӒng không xӄy ra ĜӺt biӠn, theo lí thuyӠt, cây có chiӢu cao 130cm Ԁ F2 chiӠm tӪ lӨ A. 1/64. B. 3/32. C. 9/64 D. 15/64. Câu 19. Giao phӆn giԐa hai cây hoa trӐng (P), thu ĜҊԄc F1 gӴm toàn cây hoa ĜӰ. Cho F1 tԒ thԆ phӆn, thu ĜҊԄc F2 có kiӤu hình phân li theo tӪ lӨ 9 cây hoa ĜӰ : 7 cây hoa trӐng. Lӆy ngӌu nhiên mӺt cây có hoa màu ĜӰ Ԁ F2 cho tԒ thԆ phӆn. Cho biӠt không xӄy ra ĜӺt biӠn, theo lí thuyӠt, xác suӆt xuӆt hiӨn cây hoa trӐng có kiӤu gen ĜӴng hԄp lӘn Ԁ F3 là A. 81/256. B. 1/36. C. 1/81. D. 1/16 Câu 20. ӿ mӺt loài ĜӺng vӎt, cho phép lai AB Ab × .ab aB BiӠt rӒng quá trình sinh giao tԎ ĜԒc và giao tԎ cái ĜӢu xӄy ra hoán vӬ gen vӼi tӈn sӲ nhҊ nhau. DԒ Ĝoán kӠt quӄ nào Ԁ ĜӾi con sau Ĝây là Ĝúng? A. Có tӲi Ĝa 9 loӂi kiӤu gen. B. Có 4 loӂi kiӤu gen ĜӴng hԄp tԎ vӢ 2 cӘp gen vӼi tӪ lӨ bӒng nhau. C. Có 2 loӂi kiӤu gen ĜӴng hԄp tԎ trӺi. D. Có 4 loӂi kiӤu hình vӼi tӪ lӨ bӒng nhau. Câu 21. Lai hai cá thӤ ĜӢu dӬ hԄp tԎ vӢ 2 cӘp gen (Aa và Bb). Trong tӶng sӲ các cá thӤ thu ĜҊԄc Ԁ ĜӾi con, sӲ cá thӤ có kiӤu gen ĜӴng hԄp tԎ lӘn vӢ cӄ 2 cӘp gen trên chiӠm tӪ lӨ 4%. BiӠt hai cӘp gen này cùng nӒm trên mӺt cӘp nhiӦm sӐc thӤ thҊӾng và không xӄy ra ĜӺt biӠn. DԒ Ĝoán nào không thӤ xӄy ra trong quá trình phát sinh giao tԎ ? A. Hoán vӬ gen Ĝã xӄy ra Ԁ cӄ bӲ và mӚ vӼi tӈn sӲ 20%. B. Hoán vӬ gen Ĝã xӄy ra Ԁ cӄ bӲ và mӚ vӼi tӈn sӲ 16%. C. Hoán vӬ gen chӪ xӄy ra Ԁ bӲ hoӘc mӚ vӼi tӈn sӲ 16%. D. Hoán vӬ gen Ĝã xӄy ra Ԁ cӄ bӲ và mӚ vӼi tӈn sӲ 40%. Câu 22. ӿ mӺt loài ĜӺng vӎt, cho biӠt mӸi gen quy ĜӬnh mӺt tính trӂng, trong quá trình giӄm phân Ĝã xӄy ra hoán vӬ gen Ԁ cӄ hai giӼi vӼi tӈn sӲ nhҊ nhau. Phép lai P: Ɵ AB XDXd × Ơ AB XDY thu ĜҊԄc F1 ab ab có tӪ lӨ kiӤu hình lӘn vӢ cӄ 3 tính trӂng trên chiӠm tӪ lӨ 4%. Theo lí thuyӠt, dԒ Ĝoán nào sau Ĝây Ĝúng vӢ kӠt quӄ Ԁ F1? A. Có 40 loӂi kiӤu gen và 16 loӂi kiӤu hình. B. Trong tӶng sӲ cá thӤ cái mang kiӤu hình trӺi cԈa 3 tính trӂng trên, sӲ cá thӤ có kiӤu gen ĜӴng hԄp 3 cӘp gen chiӠm tӪ lӨ 4/33. ЌΉБ ЍΉБ C. SӲ cá thӤ mang kiӤu hình trӺi cԈa 1 trong 3 tính trӂng trên chiӠm tӪ lӨ 11/52. D. SӲ cá thӤ mang 3 alen trӺi cԈa 3 gen trên chiӠm tӪ lӨ 36%. Câu 23. ӿ mӺt loài thԒc vӎt, alen A quy ĜӬnh quӄ tròn trӺi hoàn toàn so vӼi alen a quy ĜӬnh quӄ bӈu dԆc; alen B quy ĜӬnh hoa ĜӰ trӺi hoàn toàn so vӼi alen b quy ĜӬnh hoa vàng. Hai cӘp gen này nӒm trên cӘp nhiӦm sӐc thӤ tҊ҈ng ĜӴng sӲ 1. Alen D quy ĜӬnh quӄ ngӮt trӺi hoàn toàn so vӼi alen d quy ĜӬnh quӄ chua, cӘp gen Dd nӒm trên cӘp nhiӦm sӐc thӤ tҊ҈ng ĜӴng sӲ 2. Cho giao phӆn giԐa hai cây (P) ĜӢu thuӈn chԈng ĜҊԄc F1 dӬ hԄp vӢ 3 cӘp gen trên. Cho F1 giao phӆn vӼi nhau thu ĜҊԄc F2, trong Ĝó cây quӄ bӈu dԆc, hoa vàng, quӄ chua chiӠm tӪ lӨ 4%. BiӠt rӒng hoán vӬ gen xӄy ra cӄ trong quá trình phát sinh giao tԎ ĜԒc và giao tԎ cái vӼi tӈn sӲ bӒng nhau. Theo lí thuyӠt, trong tӶng sӲ cây F2, cây quӄ tròn, hoa ĜӰ, quӄ ngӮt chiӠm tӪ lӨ A. 54,0%. B. 66,0%. C. 16,5%. D. 49,5%. Câu 24. MӺt quӈn thӤ có thành phӈn kiӤu gen là 0,4AA : 0,2Aa : 0,4aa. Tӈn sӲ alen A và alen a cԈa quӈn thӤ này lӈn lҊԄt là A. 0,5 và 0,5. B. 0,7 và 0,3. C. 0,4 và 0,6. D. 0,2 và 0,8. Câu 25. ӿ mӺt loài thԒc vӎt giao phӆn, alen A quy ĜӬnh hoa màu ĜӰ trӺi hoàn toàn so vӼi alen a quy ĜӬnh hoa màu trӐng. Quӈn thӤ nào sau Ĝây chӐc chӐn Ԁ trӂng thái cân bӒng di truyӢn? A. Quӈn thӤ gӴm tӆt cӄ các cây ĜӢu có hoa màu ĜӰ. B. Quӈn thӤ gӴm 75% các cây hoa màu ĜӰ và 25% các cây hoa màu trӐng. C. Quӈn thӤ gӴm 50% các cây hoa màu ĜӰ và 50% các cây hoa màu trӐng. D. Quӈn thӤ gӴm tӆt cӄ các cây có hoa trӐng. Câu 26. MӺt quӈn thӤ thԒc vӎt có thành phӈn kiӤu gen Ԁ thӠ hӨ xuӆt phát (P) là 0,2AA : 0,4Aa : 0,4aa. Sau mӺt thӠ hӨ ngӌu phӲi thu ĜҊԄc F1, tԌ F1 ngҊӾi ta cho tԒ thԆ phӆn bӐt buӺc qua hai thӠ hӨ thu ĜҊԄc F3. Theo lí thuyӠt, thành phӈn kiӤu gen cԈa quӈn thӤ này Ԁ F3 là: A. 0,375AA : 0,050Aa : 0,575aa. B. 0,34AA : 0,12Aa : 0,54aa. C. 0,16AA : 0,48Aa : 0,36aa. D. 0,2AA : 0,4Aa : 0,4aa. Câu 27. ӿ mӺt quӈn thӤ thԒc vӎt lҊԂng bӺi, xét mӺt gen có hai alen nӒm trên nhiӦm sӐc thӤ thҊӾng: alen A quy ĜӬnh hoa ĜӰ trӺi hoàn toàn so vӼi alen a quy ĜӬnh hoa trӐng. Khi quӈn thӤ này Ĝang Ԁ trӂng thái cân bӒng di truyӢn có sӲ cây hoa ĜӰ chiӠm tӪ lӨ 96%. Cho các cây hoa ĜӰ trong quӈn thӤ Ĝó giao phӆn vӼi cây hoa trӐng, theo lí thuyӠt, tӪ lӨ kiӤu hình thu ĜҊԄc Ԁ ĜӾi con là: A. 5 cây hoa ĜӰ : 1 cây hoa trӐng. B. 15 cây hoa ĜӰ : 1 cây hoa trӐng. C. 6 cây hoa ĜӰ : 1 cây hoa trӐng. D. 3 cây hoa ĜӰ : 1 cây hoa trӐng. Câu 28. Khi nói vӢ Ҋu thӠ lai, phát biӤu nào sau Ĝây không Ĝúng ? A. ҉u thӠ lai thҊӾng biӤu hiӨn cao nhӆt Ԁ F1 và sau Ĝó giӄm dӈn Ԁ các ĜӾi tiӠp theo. B. ҉u thӠ lai có thӤ biӤu hiӨn Ԁ con lai cԈa phép lai giԐa hai dòng thuӈn chԈng. C. Các con lai F1 có Ҋu thӠ lai cao thҊӾng ĜҊԄc sԎ dԆng ĜӤ làm thҊ҈ng phӊm. D. ҉u thӠ lai chӪ biӤu hiӨn Ԁ phép lai thuӎn. Câu 29. Trong kNJ thuӎt chuyӤn gen, ĜӤ chuyӤn gen vào tӠ bào vi khuӊn, ngҊӾi ta không sԎ dԆng nhԐng cӆu trúc nào sau Ĝây làm thӤ truyӢn? (1) Plasmit. (2) ARN. (3) Ribôxôm. (4) ADN thӤ thԒc khuӊn. A. (1), (2). B. (2), (3). C. (3), (4). D. (1), (4). Câu 30. Cho các thành tԒu sau: (1) Tӂo giӲng lúa “gӂo vàng” có khӄ nĠng tӶng hԄp Ȳ - carôten (tiӢn chӆt tӂo vitamin A) trong hӂt. (2) Tӂo giӲng cây trӴng lҊԂng bӺi có kiӤu gen ĜӴng hԄp tԎ vӢ tӆt cӄ các gen. (3) Tӂo giӲng cԌu sӄn sinh prôtêin huyӠt thanh cԈa ngҊӾi trong sԐa. (4) Tӂo giӲng cà chua có gen làm chín quӄ bӬ bӆt hoӂt. (5) Tӂo giӲng cây trӴng song nhӬ bӺi hԐu thԆ. Có bao nhiêu thành tԒu là Ԋng dԆng công nghӨ gen? A. 3. B. 2. C. 4. D. 5. Câu 31. ӿ ngҊӾi, bӨnh nào sau Ĝây do alen lӘn nӒm trên nhiӦm sӐc thӤ giӼi tính quy ĜӬnh? A. Ung thҊ máu. B. Máu khó Ĝông. C. Bӂch tӂng. D. Phêninkêto niӨu. Câu 32. Cho biӠt mӺt sӲ bӨnh, tӎt và hӺi chԊng di truyӢn Ԁ ngҊӾi: (1) Tӎt có túm lông trên vành tai. (2) HӺi chԊng ĥao. (3) BӨnh mù màu ĜӰ - xanh lԆc. (4) BӨnh phêninkêto niӨu. (5) BӨnh bӂch tӂng. (6) HӺi chԊng T҈cn҈. (7) BӨnh ung thҊ máu. Có bao nhiêu bӨnh, tӎt và hӺi chԊng di truyӢn là do ĜӺt biӠn gen? A. 4. B. 6. C. 3. D. 5. Câu 33. Cho s҈ ĜӴ phӄ hӨ sau: S҈ ĜӴ phӄ hӨ trên mô tӄ sԒ di truyӢn cԈa mӺt bӨnh Ԁ ngҊӾi do mӺt trong hai alen cԈa mӺt gen quy ĜӬnh. BiӠt rӒng không xӄy ra ĜӺt biӠn Ԁ tӆt cӄ các cá thӤ trong phӄ hӨ. KӠt luӎn nào sau Ĝây phù hԄp vӼi thông tin trong phӄ hӨ trên? A. Gen gây bӨnh là gen lӘn nӒm trên nhiӦm sӐc thӤ giӼi tính. B. Con cԈa cӘp vԄ chӴng Ԁ thӠ hӨ thԊ III chӐc chӐn sӞ mӐc bӨnh. C. NhԐng ngҊӾi không mӐc bӨnh Ԁ thӠ hӨ thԊ II ĜӢu có kiӤu gen ĜӴng hԄp trӺi. D. CӘp vԄ chӴng Ԁ thӠ hӨ thԊ II ĜӢu có kiӤu gen dӬ hԄp. Câu 34. ĥӤ xác ĜӬnh mӲi quan hӨ hӮ hàng giԐa ngҊӾi và các loài thuӺc bӺ Linh trҊԀng (bӺ KhӪ), ngҊӾi ta nghiên cԊu mԊc ĜӺ giӲng nhau vӢ ADN cԈa các loài này so vӼi ADN cԈa ngҊӾi. KӠt quӄ thu ĜҊԄc (tính theo tӪ lӨ % giӲng nhau so vӼi ADN cԈa ngҊӾi) nhҊ sau: Các loài trong bӺ Linh trҊԀng KhӪ Capuchin KhӪ Rhesut Tinh tinh VҊԄn Gibbon khӪ Vervet TӪ lӨ % ADN giӲng so vӼi ADN ngҊӾi 84,2% 91,1% 97,6% 94,7% 90,5% CĠn cԊ vào kӠt quӄ này, có thӤ xác ĜӬnh mӲi quan hӨ hӮ hàng xa dӈn giԐa ngҊӾi và các loài thuӺc bӺ Linh trҊԀng nói trên theo trӎt tԒ Ĝúng là: A. NgҊӾi - tinh tinh - khӪ Vervet - vҊԄn Gibbon- khӪ Capuchin - khӪ Rhesut. B. NgҊӾi - tinh tinh - vҊԄn Gibbon - khӪ Rhesut - khӪ Vervet - khӪ Capuchin. C. NgҊӾi - tinh tinh - khӪ Rhesut - vҊԄn Gibbon - khӪ Capuchin - khӪ Vervet. D. NgҊӾi - tinh tinh - vҊԄn Gibbon - khӪ Vervet - khӪ Rhesut - khӪ Capuchin. Câu 35. Cho mӺt sӲ hiӨn tҊԄng sau: (1) NgԒa vӒn phân bӲ Ԁ châu Phi nên không giao phӲi ĜҊԄc vӼi ngԒa hoang phân bӲ Ԁ Trung Á. (2) CԌu có thӤ giao phӲi vӼi dê, có thԆ tinh tӂo thành hԄp tԎ nhҊng hԄp tԎ bӬ chӠt ngay. (3) LԌa giao phӲi vӼi ngԒa sinh ra con la không có khӄ nĠng sinh sӄn. (4) Các cây khác loài có cӆu tӂo hoa khác nhau nên hӂt phӆn cԈa loài cây này thҊӾng không thԆ phӆn cho hoa cԈa loài cây khác. NhԐng hiӨn tҊԄng nào trên Ĝây là biӤu hiӨn cԈa cách li trҊӼc hԄp tԎ? A. (2), (3). B. (1), (4). C. (3), (4). D. (1), (2). Câu 36. Phát biӤu nào sau Ĝây Ĝúng vӢ chӮn lӮc tԒ nhiên theo quan niӨm cԈa ĥacuyn? ЎΉБ L LL LLL ? Quy ҊӼc: : Nam bình thҊӾng : Nam bӬ bӨnh : NԐ bình thҊӾng : NԐ bӬ bӨnh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ЏΉБ A. KӠt quӄ cԈa chӮn lӮc tԒ nhiên là tӂo nên các quӈn thӤ sinh vӎt có kiӤu gen quy ĜӬnh kiӤu hình thích nghi vӼi môi trҊӾng. B. ChӮn lӮc tԒ nhiên Ĝào thӄi các cá thӤ mang ĜӺt biӠn có hӂi. C. ChӮn lӮc tԒ nhiên tác ĜӺng lên cá thӤ nhҊng kӠt quӄ là tӂo nên loài sinh vӎt có các ĜӘc ĜiӤm thích nghi vӼi môi trҊӾng. D. Nguyên liӨu chԈ yӠu cԈa chӮn lӮc tԒ nhiên là các ĜӺt biӠn gen. Câu 37. Cho các nhân tӲ sau: (1) ChӮn lӮc tԒ nhiên. (2) Giao phӲi ngӌu nhiên. (3) Giao phӲi không ngӌu nhiên. (4) Các yӠu tӲ ngӌu nhiên. (5) ĥӺt biӠn. (6) Di - nhӎp gen. Có bao nhiêu nhân tӲ có thӤ vԌa làm thay ĜӶi tӈn sӲ alen vԌa làm thay ĜӶi thành phӈn kiӤu gen cԈa quӈn thӤ? A. 2. B. 3. C. 4. D. 5. Câu 38: MӺt quӈn thӤ sinh vӎt ngӌu phӲi Ĝang chӬu tác ĜӺng cԈa chӮn lӮc tԒ nhiên có cӆu trúc di truyӢn Ԁ các thӠ hӨ nhҊ sau: ThӠ hӨ Thành phӈn kiӤu gen AA Aa aa P 0,50 0,30 0,20 F1 0,45 0,25 0,30 F2 0,40 0,20 0,40 F3 0,30 0,15 0,55 F4 0,15 0,10 0,75 Nhӎn xét nào sau Ĝây là Ĝúng vӢ tác ĜӺng cԈa chӮn lӮc tԒ nhiên ĜӲi vӼi quӈn thӤ này? A. Các cá thӤ mang kiӤu hình trӺi Ĝang bӬ chӮn lӮc tԒ nhiên loӂi bӰ dӈn. B. ChӮn lӮc tԒ nhiên Ĝang loӂi bӰ các kiӤu gen ĜӴng hԄp và giԐ lӂi nhԐng kiӤu gen dӬ hԄp. C. ChӮn lӮc tԒ nhiên Ĝang loӂi bӰ nhԐng kiӤu gen dӬ hԄp và ĜӴng hԄp lӘn. D. Các cá thӤ mang kiӤu hình lӘn Ĝang bӬ chӮn lӮc tԒ nhiên loӂi bӰ dӈn. Câu 39. Các bӒng chԊng cӶ sinh vӎt hӮc cho thӆy: Trong lӬch sԎ phát triӤn sԒ sӲng trên Trái ĥӆt, thԒc vӎt có hoa xuӆt hiӨn Ԁ A. kӪ ĥӨ tam (ThԊ ba) thuӺc Ĝӂi Tân sinh. B. kӪ Triat (Tam ĜiӨp) thuӺc Ĝӂi Trung sinh. C. kӪ Krêta (Phӆn trӐng) thuӺc Ĝӂi Trung sinh. D. kӪ Jura thuӺc Ĝӂi Trung sinh. Câu 40. Mӎt ĜӺ cá thӤ cԈa quӈn thӤ sinh vӎt là A. tӪ lӨ giԐa sӲ lҊԄng cá thӤ ĜԒc và sӲ lҊԄng cá thӤ cái trong quӈn thӤ. B. sӲ lҊԄng cá thӤ ít nhӆt mà quӈn thӤ cӈn có ĜӤ duy trì và phát triӤn. C. sӲ lҊԄng cá thӤ trên mӺt Ĝ҈n vӬ diӨn tích hay thӤ tích cԈa quӈn thӤ. D. giӼi hӂn lӼn nhӆt vӢ sӲ lҊԄng cá thӤ mà quӈn thӤ có thӤ Ĝӂt ĜҊԄc, phù hԄp vӼi khӄ nĠng cung cӆp nguӴn sӲng cԈa môi trҊӾng. Câu 41. Khi nói vӢ quan hӨ cӂnh tranh giԐa các cá thӤ cԈa quӈn thӤ sinh vӎt trong tԒ nhiên, phát biӤu nào sau Ĝây là Ĝúng? A. Cӂnh tranh giԐa các cá thӤ trong quӈn thӤ không xӄy ra do Ĝó không ӄnh hҊԀng ĜӠn sӲ lҊԄng và sԒ phân bӲ các cá thӤ trong quӈn thӤ. B. Khi mӎt ĜӺ cá thӤ cԈa quӈn thӤ vҊԄt quá sԊc chӬu ĜԒng cԈa môi trҊӾng, các cá thӤ cӂnh tranh vӼi nhau làm tĠng khӄ nĠng sinh sӄn. C. Cӂnh tranh là ĜӘc ĜiӤm thích nghi cԈa quӈn thӤ. NhӾ có cӂnh tranh mà sӲ lҊԄng và sԒ phân bӲ các cá thӤ trong quӈn thӤ duy trì Ԁ mԊc ĜӺ phù hԄp, Ĝӄm bӄo cho sԒ tӴn tӂi và phát triӤn cԈa quӈn thӤ. АΉБ D. Cӂnh tranh cùng loài, Ġn thӬt ĜӴng loӂi giԐa các cá thӤ trong quӈn thӤ là nhԐng trҊӾng hԄp phӶ biӠn và có thӤ dӌn ĜӠn tiêu diӨt loài. Câu 42. Ví dԆ nào sau Ĝây là mӺt quӈn thӤ sinh vӎt? A. Tӎp hԄp cӰ sӲng trong rԌng Cúc PhҊ҈ng. B. Tӎp hԄp mèo sӲng Ԁ 3 hòn Ĝӄo cách xa nhau Ԁ Nhӎt Bӄn. C. Tӎp hԄp thông nhԒa sӲng trên mӺt quӄ ĜӴi Ԁ Côn S҈n, Hӄi DҊ҈ng. D. Tӎp hԄp cá sӲng trong mӺt cái ao. Câu 43: So vӼi biӨn pháp sԎ dԆng thuӲc trԌ sâu hóa hӮc ĜӤ tiêu diêt sinh vӎt gây hӂi, biӨn pháp sԎ dԆng loài thiên ĜӬch có nhԐng Ҋu ĜiӤm nào sau Ĝây? (1) ThҊӾng không gây ӄnh hҊԀng xӆu ĜӠn sԊc khӰe cԈa con ngҊӾi. (2) Không phԆ thuӺc vào ĜiӢu kiӨn khí hӎu, thӾi tiӠt. (3) Nhanh chóng dӎp tӐt tӆt cӄ các loӂi dӬch bӨnh. (4) Không gây ô nhiӦm môi trҊӾng. A. (3) và (4). B. (2) và (3). C. (1) và (2). D. (1) và (4). Câu 44. Phát biӤu nào sau Ĝây là Ĝúng khi nói vӢ chuӸi thԊc Ġn và lҊӼi thԊc Ġn trong quӈn xã sinh vӎt? A. Cӆu trúc cԈa lҊӼi thԊc Ġn càng phԊc tӂp khi Ĝi tԌ vNJ ĜӺ thӆp ĜӠn vNJ ĜӺ cao. B. Trong mӺt quӈn xã sinh vӎt, mӸi loài chӪ có thӤ tham gia vào mӺt chuӸi thԊc Ġn nhӆt ĜӬnh. C. Quӈn xã sinh vӎt càng Ĝa dӂng vӢ thành phӈn loài thì lҊӼi thԊc Ġn trong quӈn xã càng phԊc tӂp. D. Trong tӆt cӄ các quӈn xã sinh vӎt trên cӂn, chӪ có loӂi chuӸi thԊc Ġn ĜҊԄc khԀi Ĝӈu bӒng sinh vӎt tԒ dҊԂng. Câu 45. Cho mӺt lҊӼi thԊc Ġn có sâu Ġn hӂt ngô, châu chӆu Ġn lá ngô, chim chích và Ӡch xanh ĜӢu Ġn châu chӆu và sâu, rӐn hӶ mang Ġn Ӡch xanh. Trong lҊӼi thԊc Ġn trên, sinh vӎt tiêu thԆ bӎc 2 là A. châu chӆu và sâu. B. rӐn hӶ mang và chim chích. C. rӐn hӶ mang. D. chim chích và Ӡch xanh. Câu 46. Trong mӺt hӨ sinh thái trên cӂn, nhóm sinh vӎt nào sau Ĝây thҊӾng có sinh khӲi lӼn nhӆt? A. Sinh vӎt sӄn xuӆt. B. ĥӺng vӎt Ġn thԒc vӎt. C. ĥӺng vӎt Ġn thӬt. D. Sinh vӎt phân hԈy. Câu 47. Bên cӂnh nhԐng tác ĜӺng cԈa ngoӂi cӄnh, sԒ cӂnh tranh gay gӐt giԐa các loài trong quӈn xã là nhân tӲ sinh thái quan trӮng làm biӠn ĜӶi quӈn xã sinh vӎt gây ra diӦn thӠ sinh thái. Nhóm loài sinh vӎt Ĝóng vai trò quan trӮng nhӆt trong diӦn thӠ là A. nhóm loài ngӌu nhiên. B. nhóm loài ĜӘc trҊng. C. nhóm loài thԊ yӠu. D. nhóm loài Ҋu thӠ. Câu 48. So vӼi hӨ sinh thái tԒ nhiên, hӨ sinh thái nhân tӂo A. Ӷn ĜӬnh h҈n do con ngҊӾi thҊӾng bӶ sung nĠng lҊԄng cho chúng. B. là mӺt hӨ mԀ còn hӨ sinh thái tԒ nhiên là mӺt hӨ khép kín. C. có khӄ nĠng tԒ ĜiӢu chӪnh cao h҈n. D. có ĜӺ Ĝa dӂng sinh hӮc thӆp h҈n. Câu 49. Cho các hoӂt ĜӺng cԈa con ngҊӾi: (1) Bón phân, tҊӼi nҊӼc, diӨt cӰ dӂi ĜӲi vӼi các hӨ sinh thái nông nghiӨp. (2) Khai thác triӨt ĜӤ các nguӴn tài nguyên không tái sinh. БΉБ (3) Loӂi bӰ các loài tӄo ĜӺc, cá dԐ trong các hӨ sinh thái ao hӴ nuôi tôm, cá. (4) Xây dԒng các hӨ sinh thái nhân tӂo mӺt cách hԄp lí. (5) Bӄo vӨ các loài thiên ĜӬch. (6) TĠng cҊӾng sԎ dԆng các chӆt hoá hӮc ĜӤ tiêu diӨt các loài sâu hӂi. Có bao nhiêu hoӂt ĜӺng nhӒm nâng cao hiӨu quӄ sԎ dԆng hӨ sinh thái? A. 2. B. 3. C. 4. D. 5. Câu 50. Giӄ sԎ nĠng lҊԄng ĜӴng hoá cԈa các sinh vӎt dӬ dҊԂng trong mӺt chuӸi thԊc Ġn nhҊ sau: Sinh vӎt Tiêu thԆ bӎc 1 Tiêu thԆ bӎc 2 Tiêu thԆ bӎc 3 Tiêu thԆ bӎc 4 MԊc nĠng lҊԄng ĜӴng hóa 1 500 000 Kcal 180 000 Kcal 18 000 Kcal 1 620 Kcal HiӨu suӆt sinh thái giԐa bӎc dinh dҊԂng cӆp 3 vӼi bӎc dinh dҊԂng cӆp 2 và giԐa bӎc dinh dҊԂng cӆp 4 vӼi bӎc dinh dҊԂng cӆp 3 trong chuӸi thԊc Ġn trên lӈn lҊԄt là: A. 10% và 9%. B. 12% và 10%. C. 9% và 10%. D. 10% và 12%. ……………… HӠt ……………….
00:00:00