Đề thi khảo sát chất lượng lớp 12 chuyên đại học Vinh 2014 (lần 4)

Nội dung này yêu cầu tài khoản VIP, tháng này bạn còn 2 lượt làm bài thi miễn phí cho môn Vật lý. Nâng cấp lên tài khoản VIP chỉ với 30.000đ!

Nội dung

Trang 1/4 - Mã đề thi 469 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12, LẦN CUỐI NĂM 2014 Môn: VẬT LÍ (Thời gian làm bài : 90 phút; 50 câu trắc nghiệm) Họ, tên thí sinh:..................................................................Số báo danh: ........................................ Mã đề thi 469 A. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (40 câu: Từ câu 01 đến câu 40) Câu 1: Trong mạch RLC mắc nối tiếp, độ lệch pha của dòng điện so với điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch phụ thuộc vào A. điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch. B. đặc tính của mạch điện và tần số của dòng điện xoay chiều. C. cách chọn gốc thời gian để tính pha ban đầu. D. cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch. Câu 2: Trong hiện tượng quang - phát quang, có sự hấp thụ ánh sáng để A. tạo ra dòng điện trong chân không. B. làm cho vật phát quang. C. thay đổi điện trở của vật. D. làm nóng vật. Câu 3: Cho mạch điện nối tiếp gồm điện trở 50 ,R : cuộn cảm thuần 1/LHS và tụ điện 50/ ( ).CFSP Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp 50 100 2 os100 t+50 2 os200 t(V).u c cSS  &{QJVX©WWLrXWKéFëDP¥FKÿLËQOj A. 50 W. B. 200 W. C. 100 W. D. 40 W. Câu 4: Một vật dao động điều hòa khi đang chuyển động từ vị trí cân bằng đến vị trí biên âm thì A. độ lớn vận tốc và gia tốc cùng tăng. B. vận tốc và gia tốc cùng có giá trị âm. C. véc tơ vận tốc ngược chiều với véc tơ gia tốc. D. độ lớn vận tốc và gia tốc cùng giảm. Câu 5: Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến gồm cuộn cảm thuần L và một bộ tụ gồm tụ C0 ghép song song với tụ xoay CX có điện dung biến thiên từ C1 = 10 pF đến C2 = 310 pF khi góc xoay biến thiên từ 00 đến 1500. Mạch thu được sóng điện từ có bước sóng từ λ1 = 10 m đến λ2 = 40 m. Biết điện dung của tụ xoay là hàm bậc nhất của góc xoay. Để mạch thu được sóng điện từ có bước sóng λ = 20 m thì góc xoay của bản tụ là A. 450. B. 750. C. 600. D. 300. Câu 6: Đặt điện áp 120 2cos100 ( )u t VS vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm biến trở R, tụ điện 1/(4 )C mFS và cuộn cảm thuần 1/ ( ).LHS Khi thay đổi giá trị của biến trở thì ứng với hai giá trị của biến trở là 1R và 2R thì mạch tiêu thụ cùng một công suất P và độ lệch pha của điện áp hai đầu đoạn mạch so với dòng điện trong mạch tương ứng là 12,MM với 122.MM Giá trị công suất P bằng A. 120 3 W. B. 240 W. C. 120 W. D. 60 3 W. Câu 7: Một vòng dây kín, phẳng có diện tích S đặt trong một từ trường đều với cảm ứng từ B vuông góc với mặt phẳng vòng dây. Nếu cho vòng dây quay một góc 0180 xung quanh một trục nằm trong mặt phẳng của nó thì trong vòng dây có một điện lượng Q di chuyển. Bỏ qua độ tự cảm của vòng dây. Nếu cho vòng dây quay đều xung quanh trục này với tốc độ góc không đổi Z WKuFmáQJÿÝGzQJÿLËQFõFÿ¥LWURQJYzQJGk\Oj A. / 2.QZ B. 2.QZ C. .QZ D. /2.QZ Câu 8: Đặt điện áp xoay chiều 0cos ,u U tZ (trong đó: 0U không đổi, Z thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch RLC (cuộn dây thuần cảm). Khi 1ZZ thì điện áp hiệu dụng trên mỗi phần tử R, L, C lần lượt là 100 ; 25 ; 100 .R L CU V U V U V Khi 12ZZ thì điện áp hiệu dụng trên cuộn dây bằng A. 50,5 V. B. 125 V. C. 101 V. D. 62,5 V. Câu 9: Laze A có bước sóng 400 nm với công suất 0,6 W. Laze B có bước sóng λ với công suất 0,2W. Trong cùng một đơn vị thời gian số phôtôn do laze A phát ra gấp 2 lần số phôtôn do laze B phát ra. Một chất phát quang có khả năng phát ánh sáng màu đỏ và lục. Nếu dùng laze B kích thích chất phát quang trên thì nó phát ra ánh sáng màu A. đỏ. B. đỏ và lục. C. lục. D. vàng. Câu 10: Đặt điện áp xoay chiều ổn định vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây không thuần cảm nối tiếp với tụ điện, vôn kế nhiệt mắc vào hai đầu cuộn dây. Nếu nối tắt tụ điện thì số chỉ vôn kế tăng 3 lần và cường độ dòng điện tức thời trong hai trường hợp vuông pha với nhau. Hệ số công suất của mạch điện lúc đầu là A. 3/ 10. B. 1/3. C. 1/ 10. D. 1/ 3. Câu 11: Cho phản ứng hạt nhân: 3 2 4 1 1 2.T D He X o  Biết độ hụt khối của các hạt nhân T, D và He lần lượt là 0,009106u; 0,002491u; 0,030382u và 1u = 931,5 MeV/c2. Năng lượng tỏa ra của phản ứng xấp xỉ bằng A. 17,499 MeV. B. 21,076 MeV. C. 200,025 MeV. D. 15,017 MeV. Câu 12: Chiếu vào mặt bên một lăng kính có góc chiết quang A một chùm ánh sáng trắng hẹp coi như một tia sáng dưới góc tới i khác không. Biết góc lệch của tia màu lục đạt giá trị cực tiểu, khi đó: A. tia ló màu tím đối xứng với tia tới qua mặt phẳng phân giác của góc chiết quang. B. tia ló màu lục đối xứng với tia tới qua mặt phẳng phân giác của góc chiết quang. C. góc lệch của tia màu lục nhỏ hơn góc lệch của tia màu đỏ. D. tia màu đỏ bị phản xạ toàn phần. Câu 13: Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp (cuộn dây thuần cảm, 22L CR! PÝWÿLËQiS 45 26cos ( )u t VZ YßL& có thể thay đổi. Điều chỉnh Z đến giá trị sao cho / 2/11LCZZ thì điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ đạt cực đại. Giá trị cực đại đó là A. 205 V. B. 165 V. C. 180 V. D. 200 V. Trang 2/4 - Mã đề thi 469 Câu 14: Một vật dao động điều hòa trên trục Ox quanh vị trí cân bằng là gốc O. Tại thời điểm ban đầu vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương, đến thời điểm 1/6tsS thì vật vẫn chưa đổi chiều và động năng của vật giảm đi 4 lần so với lúc đầu, đến thời điểm 25 /12tsS vật đi được quãng đường 12 cm. Tốc độ ban đầu của vật bằng A. 24 cm/s. B. 12 cm/s. C. 16 cm/s. D. 8 cm/s. Câu 15: Các mức năng lượng của các trạng thái dừng của nguyên tử hiđrô được xác định bằng biểu thức 213,6/ ( ) ( 1,2,3...).nE n eV n  Nguyên tử đang ở trạng thái kích thích thứ nhất. Kích thích nguyên tử để bán kính quỹ đạo electron tăng 9 lần. Tỉ số giữa bước sóng hồng ngoại lớn nhất và bước sóng nhìn thấy nhỏ nhất mà nguyên tử có thể phát ra bằng A. 32/7. B. 32/5. C. 8/3. D. 200/11. Câu 16: Một cuộn dây có điện trở thuần 100 3r : và độ tự cảm 3/LHS mắc nối tiếp với đoạn mạch X rồi mắc vào điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 120 ,V tần số 50 Hz thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch là 0,3 A và dòng điện chậm pha 300 so với điện áp hai đầu mạch. Công suất tiêu thụ trên đoạn mạch X là A. 9 3W. B. 20 3W. C. 5,4 3W. D. 18 3W. Câu 17: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 2 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 2 m. Nguồn S phát ánh sáng trắng có bước sóng từ 380 nm đến 760 nm. Vùng phủ nhau giữa quang phổ bậc hai và bậc ba có bề rộng là A. 1,52 mm. B. 0,38 mm. C. 0,76 mm. D. 1,14 mm. Câu 18: Chọn phát biểu sai về sóng âm? A. Sóng âm truyền trong nước với tốc độ lớn hơn trong không khí. B. Tốc độ truyền âm trong không khí xấp xỉ bằng tốc độ truyền âm trong chân không. C. Tốc độ truyền âm phụ thuộc vào tính chất của môi trường và nhiệt độ. D. Khi sóng âm truyền từ không khí vào nước thì bước sóng tăng. Câu 19: Một anten parabol, đặt tại điểm O trên mặt đất, phát ra một sóng truyền theo phương làm với mặt phẳng nằm ngang một góc 450 hướng lên cao. Sóng này phản xạ trên tầng điện li, rồi trở lại gặp mặt đất ở điểm M. Biết bán kính Trái Đất R = 6400 km, tầng điện li coi như một lớp cầu ở độ cao 100 km so với mặt đất. Độ dài cung OM bằng A. 390 km. B. 3456 km. C. 1728 km. D. 195 km. Câu 20: Hạt Pôlôni 210 84 0()P đứng yên phóng xạ hạt D tạo thành chì 206 82( ).Pb Hạt D sinh ra có động năng 5,768 .K MeVD Lấy khối lượng các hạt nhân tính theo u xấp xỉ bằng số khối của nó. Năng lượng mà mỗi phân rã toả ra bằng A. 9,255 MeV. B. 6,659 MeV. C. 5,880 MeV. D. 4,275 MeV. Câu 21: Tia tử ngoại không có tác dụng nào sau đây? A. Quang điện. B. Kích thích sự phát quang. C. Chiếu sáng. D. Sinh lí Câu 22: Có thể coi hạt nhân nguyên tử như một quả cầu bán kính 1531,2.10 ( ),R A m trong đó A là số khối. Mật độ điện tích của hạt nhân vàng 197 79Au là A. 17 32,3.10 / .Cm B. 24 38,9.10 / .Cm C. 15 31,2.10 / .Cm D. 24 31,8.10 / .Cm Câu 23: Trong truyền tải điện năng đi xa, biện pháp nhằm nâng cao hiệu suất truyền tải được áp dụng rộng rãi nhất là A. tăng tiết diện dây dẫn. B. chọn dây có điện trở suất nhỏ. C. giảm chiều dài dây dẫn truyền tải. D. tăng điện áp đầu đường dây truyền tải. Câu 24: Hai tấm kim loại A và B đặt song song đối diện nhau và nối với hai cực của nguồn điện một chiều. Chiếu chùm ánh sáng vào khoảng giữa hai tấm kim loại: khi chùm sáng chỉ đến được tấm A thì trong mạch không có dòng điện, còn khi chiều đến được tấm B thì trong mạch có dòng điện. Ta có thể kết luận: A. Tấm A nối với cực âm, còn tấm B nối với cực dương của nguồn điện B. Tấm A nối với cực dương, còn tấm B nối với cực âm của nguồn điện. C. Giới hạn quang điện của tấm B nhỏ hơn giới hạn quang điện của tấm A. D. Nếu hoán đổi vị trí hai tấm kim loại cho nhau thì có thể cả hai trường hợp đều không có dòng điện. Câu 25: Một con lắc lò xo dao động điều hòa trên trục Ox với phương trình cos( ).x A tZM  Biết cơ năng dao động là 0,125J và vật có khối lượng 1.m kg Tại thời điểm ban đầu vật có vận tốc 0,25 /ms và có gia tốc 26,25 / .ms Tần số góc của dao động là A. 25 / .rad s B. 50 / .rad s C. 25/ 3 / .rad s D. 25 3 / .rad s Câu 26: Hai điểm sáng M và N dao động điều hòa cùng biên độ trên trục Ox, tại thời điểm ban đầu hai chất điểm cùng đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Chu kỳ dao động của M gấp 5 lần chu kỳ dao động của N. Khi hai chất điểm ngang nhau lần thứ nhất thì M đã đi được 10 cm. Quãng đường đi được của N trong khoảng thời gian đó bằng A. 50 cm. B. 30 cm. C. 25 cm. D. 40 cm. Câu 27: Một chùm ánh sáng hẹp song song gồm hai thành phần đơn sắc tím và đỏ, có bề rộng .a Được chiều từ không khí đến mặt khối thủy tinh dưới góc tới 600. Biết chiết suất của thủy tinh đối với ánh sáng tím và ánh sáng đỏ lần lượt là 1,732 và 1,712. Tỉ số giữa bề rộng chùm khúc xạ tím và đỏ trong thủy tinh là A. 0,962. B. 1,040. C. 0,996. D. 1,004. Câu 28: Hạt D có động năng 5MeV bắn vào hạt nhân 9 4Be đứng yên sinh ra hạt X và hạt nơtrôn. Biết hạt nơtrôn sinh ra có động năng 8MeV và bay theo hướng hợp với hướng chuyển động của hạt D một góc 060 . Lấy khối lượng các hạt nhân tính theo u xấp xỉ bằng số khối của nó. Động năng của hạt X bằng A. 18,3 .MeV B. 1,3 .MeV C. 2,9 .MeV D. 2,5 .MeV Trang 3/4 - Mã đề thi 469 Câu 29: Phát biểu nào sau đây sai? Đối với dao động tắt dần thì A. tần số giảm dần theo thời gian. B. ma sát và lực cản càng lớn thì dao động tắt dần càng nhanh. C. cơ năng giảm dần theo thời gian. D. biên độ dao động giảm dần theo thời gian. Câu 30: Trong hiện tượng giao thoa sóng nước, hai nguồn kết hợp đặt tại A, B cách nhau một khoảng a dao động với phương trình lần lượt là 124cos 10 ; 4cos 10 /2 .u t cm u t cmS S S  Điểm M trên mặt nước thuộc đường tròn tâm A, bán kính AB, sao cho góc 060BAM‘ dao động với biên độ là A. 8.cm B. 2 2 .cm C. 4 2 .cm D. 4.cm Câu 31: Sóng dừng trên một sợi dây có biên độ ở bụng là 5cm. Điểm M có biên độ 2,5cm cách điểm nút gần nó nhất 6cm. Bước sóng trên dây là A. 72 cm. B. 36 cm. C. 18 cm. D. 108 cm. Câu 32: Trong thí nghiệm giao thoa Y-âng, nguồn sáng phát đồng thời hai bức xạ đơn sắc 120,45 ; 0,75 .mmO P O P Giả sử bề rộng trường giao thoa đủ lớn, quan sát trên màn sẽ A. không có vị trí vân sáng trùng vân tối. B. không có vị trí vân giao thoa. C. không có vị trí hai vân sáng trùng nhau. D. không có vị trí hai vân tối trùng nhau. Câu 33: Một con lắc đơn gồm một dây kim loại nhẹ dài 1,lm đầu trên cố định, đầu dưới treo vật khối lượng m. Kéo vật nặng ra khỏi vị trí cân bằng một góc 0,15rad rồi thả nhẹ để vật dao động điều hoà. Con lắc dao động trong từ trường đều có vectơ cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳng dao động của con lắc với 0,75 ,BT lấy 210 / .g m s Suất điện động cực đại xuất hiện giữa hai đầu dây kim loại là A. 0,18 V. B. 0,36 V. C. 0,72 V. D. 2,34 V. Câu 34: Trong phản ứng phân hạch hạt nhân, năng lượng mà phản ứng tỏa ra chủ yếu dưới dạng động năng của A. các mảnh sản phẩm. B. các êlectron. C. các prôtôn. D. các nơtron. Câu 35: Điện từ trường được sinh ra bởi A. quả cầu tích điện không đổi đặt cố định. B. tụ điện có điện tích không đổi đặt cô lập. C. dòng điện không đổi trong ống dây xác định. D. tia lửa điện. Câu 36: Một vật dao động điều hoà trên trục Ox, gốc tọa độ O tại vị trí cân bằng, khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp vật qua vị trí cân bằng là 0,5s; quãng đường vật đi được trong 2s là 32cm. Tại thời điểm t =1,5s vật qua vị trí có li độ 23x cm theo chiều dương. Phương trình dao động của vật là: A. 4cos(2 /6) .x t cmSS  B. 8cos( /3) .x t cmSS  C. 4cos(2 5 /6) .x t cmSS  D. 8cos( /6) .x t cmSS  Câu 37: Ba điểm O, A, B thuộc nửa đường thẳng xuất phát từ O. Tại O đặt một nguồn phát âm đẳng hướng có công suất không đổi, coi môi trường không hấp thụ âm. Mức cường độ âm tại A và B lần lượt là 60 dB, tại B là 20dB. Nếu đặt nguồn âm tại A thì mức cường độ âm tại B bằng A. 20 .dB B. 28 .dB C. 58 .dB D. 40 .dB Câu 38: Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào sau đây là sai? A. Sóng điện từ mang năng lượng. B. Sóng điện từ tuân theo quy luật giao thoa, nhiễu xạ. C. Sóng điện từ không truyền được trong chân không. D. Sóng điện từ là sóng ngang. Câu 39: Trong quang phổ vạch của nguyên tử hiđrô, các vạch nằm trong vùng tử ngoại thuộc các dãy: A. Lai-man và Pa-sen. B. Ban-me và Lai-man. C. Lai-man, Ban-me và Pa-sen. D. Ban-me và Pa-sen. Câu 40: Trong không khí, tia phóng xạ nào sau đây có tốc độ nhỏ nhất? A. Tia .J B. Tia .E C. Tia .D D. Tia .E B. PHẦN RIÊNG: Thí sinh chỉ được chọn làm 1 trong 2 phần (Phần I hoặc Phần II) Phần I. Theo chương trình chuẩn (10 câu: Từ câu 41 đến câu 50) Câu 41: Một con lắc lò xo nằm ngang gồm 100 / ,k N m 100 .mg Ban đầu vật m được giữ ở vị trí lò xo bị nén 4,cm đặt vật '3mm tại vị trí cân bằng O của .m Buông nhẹ m VDXÿyKDLY±WYDFK¥PKRjQWRjQPÅP OX{QGtQKFK»WYjRQKDX %Ó TXDPÑLPDViWO©\ 210.S| Quãng đường vật m đi được sau 41/60s NÇWïNKLWK§Oj A. 17 cm. B. 12 cm. C. 13 cm. D. 25 cm. Câu 42: Một hạt nhân có số khối A phóng xạ .D Lấy khối lượng của hạt nhân tính theo u bằng số khối của nó. Tỉ số khối lượng giữa hạt nhân con và hạt nhân mẹ sau 2 chu kỳ bán rã bằng A. 3( 4)/ .AA B. ( 4)/ .AA C. ( 4)/(3 ).AA D. 3 /( 4).AA Câu 43: Đặt điện áp 120 2cos100 ( )u t VS YjRKDLÿ«XÿR¥QP¥FKQÕLWLÃSWKHRWKíWõ5/&FXÝQGk\NK{QJWKX«QF§P%LÃW ÿLËQiSKLËXGéQJWUrQ5Oj 40 3 .V Điện áp của đoạn mạch chứa cuộn dây và tụ sớm pha hơn điện áp toàn mạch là S Ý OËFKSKDJLóDÿLËQiSFëDWRjQP¥FKYjGzQJÿLËQOj A. /4.S B. /3.S C. /6.S D. /2.S Câu 44: Con lắc lò xo treo thẳng đứng có m = 100g; k = 40N/m, vật được kéo tới vị trí lò xo dãn 5 cm rồi thả nhẹ cho vật dao động. Chọn gốc tọa độ tại vị trí cân bằng, gốc thời gian khi thả vật. Sau khoảng thời gian 13 /60tsS' kể từ khi thả thì động năng của vật A. cực đại. B. bằng không. C. đang tăng. D. đang giảm. Trang 4/4 - Mã đề thi 469 Câu 45: Đặt điện áp 0cos100u U tS vào hai đầu đoạn mạch AB theo thứ tự gồm RLC nối tiếp (cuộn dây thuần cảm), M là điểm nối giữa R và L. Điện áp tức thời của đoạn mạch AM(chứa R) và MB(chứa L và C) tại thời điểm 1t là 60 ; 15 7AM MBu V u V và tại thời điểm 2t là 40 3 ; 30 .AM MBu V u V Giá trị của 0U bằng A. 100 2 .V B. 100 .V C. 50 2 .V D. 25 2 .V Câu 46: Một sóng ngang truyên trên mặt nước với bước sóng ,O xét hai điểm M và N trên cùng một phương truyền cách nhau một đoạn 10 /3O (M gần nguồn sóng hơn N), coi biên độ sóng không đổi. Biết phương trình sóng tại M có dạng 3cos 10 .Mu t cm Vào thời điểm t, tốc độ dao động của phần tử M là 30 /cm s thì tốc độ dao động của phần tử N là A. 30 / .cm s B. 15 2 / .cm s C. 15 3 / .cm s D. 15 / .cm s Câu 47: Chiếu ánh sáng đơn sắc vào máy quang phổ lăng kính, nếu mở rộng khe của ống chuẩn trực lên một chút thì vạch quang phổ sẽ A. xê dịch đi. B. không thay đổi. C. mở rộng ra. D. thu hẹp lại. Câu 48: Một sóng âm có tần số f = 100 Hz truyền hai lần từ điểm A đến điểm B. Lần thứ nhất tốc độ truyền sóng là v1 = 330 m/s, lần thứ hai do nhiệt độ tăng lên nên tốc độ truyền sóng là v2 = 340m/s. Biết rằng trong hai lần truyền thì số bước sóng giữa hai điểm vẫn là số nguyên nhưng hơn kém nhau một bước sóng. Khoảng cách AB là A. 561 m. B. 112,2 m. C. 225 m. D. 1122 m. Câu 49: Trạng thái kích thích của các nguyên tử Hiđrô trong trường hợp chỉ thu được 6 vạch quang phổ phát xạ của nguyên tử Hiđrô là A. trạng thái M. B. trạng thái O. C. trạng thái P. D. trạng thái N. Câu 50: Một mạch dao động LC, với cuộn cảm thuần 9.L mH Trong quá trình dao động, hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ là 12V. Tại thời điểm điện tích trên bản tụ có độ lớn 24q nC thì dòng điện trong mạch có cường độ 4 3 .i mA Chu kỳ dao động riêng của mạch bằng A. 12 ( ).sSP B. 6 ( ).sSP C. 6 ( ).msS D. 12 ( ).msS Phần II. Theo chương trình nâng cao (10 câu: Từ câu 51 đến câu 60) Câu 51: Đặt điện áp 100 6cos 100 ( )u t VS vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây không thuần cảm nối tiếp với một tụ điện. Biết hệ số công suất của cuộn dây là 3/2 và điện áp giữa hai bản tụ lệch pha /6S so với điện áp hai đầu mạch điện. Điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ bằng A. 100 .V B. 100 3 .V C. 200 .V D. 200/ 3 .V Câu 52: Một mạch dao động điện từ lý tưởng LC và đang duy trì một dao động điện, với dòng điện có biểu thức 50,01cos10 ( ).i t AS Muốn dùng mạch dao động này để thu sóng điện từ thì sóng đó thuộc dải A. sóng trung. B. sóng dài. C. sóng ngắn. D. sóng cực ngắn. Câu 53: Một cảnh sát giao thông đứng ở bên đường dùng còi điện phát ra âm có tần số 1300 Hz hướng về chiếc ô tô đang chuyển động về phía mình với tốc độ 54 km/h, biết sóng âm truyền trong không khí với tốc độ 340 m/s. Tấn số của âm phản xạ từ ô tô mà người cảnh sát nghe được là A. 1350 Hz. B. 1230 Hz. C. 1560 Hz. D. 1420 Hz. Câu 54: Chiếu lần lượt các bức xạ có bước sóng ; 2 ; 3O O O vào ca tốt của tế bào quang điện thì độ lớn hiệu điện thế hãm cần thiết để triệt tiêu dòng quang điện lần lượt là ; 2 ; .kU U U Giá trị của k bằng A. 3. B. 5. C. 4. D. 6. Câu 55: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, tại vị trí cân bằng lò xo giãn 4 cm, lấy 210 / .g m s Kéo vật xuống phía dưới vị trí cân bằng 1cm rồi thả nhẹ cho vật dao động, gia tốc của vật lúc vừa mới thả là A. 0,25 m/s2. B. 2,5 m/s2. C. 10 m/s2. D. 25 m/s2. Câu 56: Tỉ số tốc độ góc của kim giờ và kim phút của một đồng hồ đang hoạt động bình thường bằng A. 1/9. B. 1/12. C. 1/4. D. 1/16. Câu 57: Một bánh đà có momen quán tính I đang quay chậm dần đều. Momen động lượng của nó giảm từ L1 đến L2 trong khoảng thời gian Δt. Trong khoảng thời gian Δt đó bánh đà quay được một góc là A. 120,5 ( )/ .t L L I' B. 120,5 ( )/ .t L L I' C. 12( )/ .t L L I' D. 12( )/ .t L L I' Câu 58: Sóng dừng A. là sự truyền pha của dao động. B. tồn tại trên dây có chiều dài bất kỳ. C. không có sự truyền pha từ điểm này sang điểm khác. D. tồn tại trên dây có độ dài bằng số nguyên lần biên độ. Câu 59: Momen quán tính của một vật rắn không phụ thuộc vào A. vị trí trục quay của vật. B. khối lượng của vật. C. kích thước và hình dạng của vật. D. tốc độ góc của vật. Câu 60: Một quả cầu đặc khối lượng 10kg và bán kính 0,2m quay xung quanh một trục đi qua tâm của nó với góc quay biến thiên theo thời gian với quy luật 22 3 4ttM   ( M đo bằng rad, t đo bằng s). Mômen lực tác dụng lên quả cầu là A. 1,28 Nm. B. 6,40 Nm. C. 2,40 Nm. D. 3,60 Nm. ----------- HẾT ----------
00:00:00