Đề thi khảo sát chất lượng lớp 12 chuyên đại học Vinh 2014 (lần 3)

Nội dung này yêu cầu tài khoản VIP, tháng này bạn còn 2 lượt làm bài thi miễn phí cho môn Vật lý. Nâng cấp lên tài khoản VIP chỉ với 30.000đ!

Nội dung

Trang 1/4 - Mã đề thi 135 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12, LẦN III - 2014 Môn: VẬT LÍ (Thời gian làm bài: 90 phút, 50 câu trắc nghiệm) Họ, tên thí sinh:......................................................................Số báo danh ... Mã đề thi 135 A. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (40 câu: từ câu 01 đến câu 40) Câu 1: Chiết suất tuyệt đối của một môi trường trong suốt A. phụ thuộc vào tần số của ánh sáng truyền trong môi trường đó. B. chỉ phụ thuộc vào bản chất môi trường. C. có một giá trị như nhau đối với mọi ánh sáng có bước sóng khác nhau. D. phụ thuộc vào góc tới của tia sáng gặp môi trường đó. Câu 2: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng đơn sắc với D không đổi, a có thể thay đổi được. Ban đầu tại điểm M trên màn quan sát là vân sáng bậc 6. Nếu lần lượt tăng hoặc giảm khoảng cách giữa hai khe một lượng a thì tại M là vân sáng bậc 3k hoặc k; bây giờ nếu tăng khoảng cách giữa hai khe thêm một lượng 3/a (nguồn S luôn cách đều hai khe) thì tại M là vân sáng bậc A. 9. B. 7. C. 8. D. 10. Câu 3: Cho mạch điện xoay chiều nối tiếp R, C. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế ),V(t100cos2120u thì .3/RZC Tại thời điểm )s(1501t thì hiệu điện thế trên tụ có giá trị bằng A. .V630 B. .V230 C. .V260 D. .V660 Câu 4: Ba màu cơ bản của màn hình ti vi màu phát ra khi êlectron đến đập vào là A. vàng, lam, tím. B. vàng, lục, lam C. đỏ, vàng, tím. D. đỏ, lục, lam. Câu 5: Sóng dừng được tạo thành trên một sợi dây đàn hồi có phương trình ),cm()2/t20cos()x25,0sin(4u WURQJÿyXjL ÿӝGRÿӝQJFӫӝWKҫQWӱWUrQGk\jYӏWUmFkQҵQJFӫQyFiFKJӕFWӑÿӝ2ӝWÿRҥQҵQJ[ [ tính bằng cm, t tính bằng s). Những điểm có cùng biên độ, ở gần nhau nhất và đều cách đều nhau (không xét các điểm bụng hoặc nút) thì có tốc độ dao động cực đại bằng A. 220 cm/s. B. 80 cm/s. C. 80  D. 240 cm/s. Câu 6: Chọn kết luận sai khi nói về hiện tượng phóng xạ? A. Trong các phân rã , phải đi kèm hạt nơtrinô. B. Quá trình phân rã phóng xạ tỏa năng lượng. C. Một chất phóng xạ có thể chỉ phóng ra tia gamma. D. Quá trình phân rã phóng xạ không phụ thuộc bên ngoài. Câu 7: Kí hiệu c là vận tốc ánh sáng trong chân không. Một hạt vi mô, có năng lượng nghỉ 0E và có vận tốc bằng 13/c12 thì theo thuyết tương đối hẹp, năng lượng toàn phần của nó bằng A. .12/E130 B. .E4,20 C. .E6,20 D. .13/E250 Câu 8: Một chất điểm tham gia đồng thời hai dao động điều hòa có cùng tần số trên trục Ox. Biết dao động 1 có biên độ ,cm35A1 dao động tổng hợp có biên độ ).cm(A Dao động 2 sớm pha hơn dao động tổng hợp là  YjFyLrQÿӝ .A2A2 Giá trị của A bằng A. 5 cm. B. 10 3 cm. C. 10 cm. D. 5 3 cm. Câu 9: Trong thí nghiệm giao thoa Y-âng, nếu chiếu vào hai khe ánh sáng đơn sắc có bước sóng m72,0 thì trên màn trong một đoạn L thấy chứa 9 vân sáng (hai vân sáng ở 2 mép ngoài của đoạn L, vân trung tâm ở chính giữa). Còn nếu dùng ánh sáng tạp sắc gồm hai bước sóng m48,01 và m64,02 thì trên đoạn L số vân sáng quan sát được là A. 18. B. 16. C. 17. D. 19. Câu 10: Khi mắc tụ điện có điện dung C với cuộn cảm thuần có độ tự cảm 1L để làm mạch dao động thì tần số dao động riêng của mạch là .MHz20 Khi mắc tụ C với cuộn cảm thuần 2L WKuW«QVÕGDRÿÝQJULrQJFëDP¥FKOj .MHz30 Nếu mắc tụ C với cuộn cảm thuần có độ tự cảm 213L7L4L WKuWҫQVӕGRÿӝQJULrQJFӫҥFKj A. 7,5 MHz. B. 6 MHz. C. 4,5 MHz. D. 8 MHz. Câu 11: Chọn kết luận sai khi nói về phản ứng hạt nhân? A. Thường được chia làm hai loại. B. Với khối lượng bất kỳ của nguyên liệu đều có thể xảy ra phản ứng nhiệt hạch. C. Phản ứng tạo ra các hạt nhân bền vững hơn là phản ứng tỏa năng lượng. D. Để có phản ứng phân hạch dây chuyền xảy ra cần phải có hệ số nhân nơtron .1km Câu 12: Đặt hiệu điện thế xoay chiều )V()t100cos(Uu0 hai đầu đoạn mạch nối tiếp theo thứ tự gồm C,R YjFXÝQWKX«Q F§PFyÿÝWõF§P .L Tụ điện có điện dung C thay đổi được. Ban đầu điều chỉnh C để hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch chứa R Yj&ÿ¥WFõFÿ¥L6DXÿySK§LJL§PJLiWUÏÿLËQGXQJÿLEDO«QWKuKLËXÿLËQWKÃKDLÿ«XWéPßLÿ¥WFõFÿ¥L7ÍVÕ LZ/R FëDÿR¥QP¥FK[©S[Í A. .6,3 B. .8,2 C. .2,3 D. .4,2 Câu 13: Tại đài truyền hình Nghệ An có một máy phát sóng điện từ. Xét một phương truyền nằm ngang, hướng từ Tây sang Đông. Gọi M là một điểm trên phương truyền đó. Ở thời điểm t, véc tơ cường độ điện trường tại M có độ lớn cực đại và hướng từ trên xuống. Khi đó vectơ cảm ứng từ tại M có A. độ lớn bằng không. B. độ lớn cực đại và hướng về phía Tây. C. độ lớn cực đại và hướng về phía Bắc. D. độ lớn cực đại và hướng về phía Nam. Câu 14: Mạch dao động LC lí tưởng tụ có điện dung nF5C YjFXӝQWKXҫQFҧ .mH5L Điện tích cực đại trên tụ .nC20Q0 Lấy gốc thời gian khi hiệu điện thế giữa hai bản tụ V2u YjWөÿQJKyQJÿLӋQ%LӇXWKӭFFѭӡQJÿӝGzQJÿLӋQWURQJҥFK A. ).A()65t10.2cos(4i5 B. ).A()3t10.2cos(4i5 C. ).mA()65t10.2cos(4i5 D. ).mA()3t10.2cos(4i5 Trang 2/4 - Mã đề thi 135 Câu 15: Một nguồn âm được đặt ở miệng một ống hình trụ thẳng đứng chứa đầy nước, mốc tính chiều sâu nước bằng 0 ở miệng ống. Hạ dần mực nước thì thấy khi chiều sâu của nước trong ống nhận các giá trị 4321l,l,l,l WKuQJKHÿmçFkPWRQK©W7DFyWÍVÕ A. .73l/l42 B. .75l/l42 C. .52l/l42 D. .74l/l42 Câu 16: Cho biết các mức năng lượng ở các trạng thái dừng của nguyên tử Hidrô xác định theo công thức ),eV(n6,13E2 nn QJX\rQGmkQJ7ÍVÕJLóDEmßFVyQJOßQQK©WYjEmßFVyQJQKÓQK©WWURQJFiFGm\/DLPDQ%DQPH3DVHQ FëDTXDQJSKÙ+LGU{WXkQWKHRF{QJWKíF A. .)1n2(n4 B. .)1n2()1n(2 C. .)1n2()1n(2 D. .)1n2(n4 Câu 17: Gọi c là vận tốc ánh sáng trong chân không thì 2c/eV là đơn vị đo A. công suất. B. điện tích. C. năng lượng. D. khối lượng. Câu 18: Một vật dao động điều hòa với chu kỳ .s2,1T Khoảng thời gian nhỏ nhất từ khi động năng đang cực đại đến khi nó giảm đi một phần tư bằng A. s2,0 . B. s4,0 . C. s3,0 . D. s1,0 . Câu 19: Hiện tượng quang điện trong xảy ra A. với ánh sáng có bước sóng bất kỳ. B. khi ánh sáng kích thích có tần số lớn hơn một tần số giới hạn. C. thì êlectron sẽ bị bứt ra khỏi khối chất bán dẫn. D. khi ánh sáng kích thích có bước sóng lớn hơn một bước sóng giới hạn. Câu 20: Một khung dây dẫn kín hình chữ nhật có thể quay đều quanh trục đi qua trung điểm hai cạnh đối diện, trong một từ trường đều có cảm ừng từ ,B vuông góc với trục quay. Suất điện động xoay chiều xuất hiện trong khung có giá trị cực đại khi mặt khung A. song song với .B B. vuông góc với .B C. tạo với B PÝWJyF0. D. tạo với B PÝWJyF0. Câu 21: Trong một máy phát điện xoay chiều ba pha, khi suất điện động ở một pha đạt giá trị cực tiểu 01Ee thì suất điện động ở các pha kia đạt các giá trị A. .2Ee;2Ee0302 B. .2E3e;2E3e0302 C. .2Ee;2Ee0302 D. .2Ee;2Ee0302 Câu 22: Đặt một hiệu điện thế xoay chiều )V(t100cos2120u vào hai đầu một mạch điện xoay chiều nối tiếp gồm 1R và cuộn dây thuần cảm L thì u lệch pha so với i là ,4 đồng thời .A25,1I Sau đó, nối tiếp thêm vào mạch trên điện trở 2R và tụ C thì công suất tỏa nhiệt trên 2R là .W90 Giá trị của 2R Yj&SK§LOj A. ).F(10và404 B. ).F(10và504 C. ).F(10.5,2và404 D. ).F(10.5,2và504 Câu 23: Hiện tượng giao thoa sóng trên mặt nước với hai nguồn 21S,S FQJELrQÿÝQJmçFSKD .cm13SS21 Tia yS1 trên mặt nước, ban đầu tia yS1 FKíD .SS21 Điểm C luôn ở trên tia yS1 và .cm5CS1 yS1 quay quanh 1S đến vị trí sao cho CS1 là trung bình nhân giữa hình chiếu của chính nó lên 21SS YßL .SS21 Lúc này C ở trên vân cực đại giao thoa thứ 4. Số vân giao thoa cực tiểu quan sát được là A. 13. B. 10. C. 11. D. 9. Câu 24: Hai điểm sáng dao động điều hòa chung gốc tọa độ, cùng chiều dương, có phương trình dao động lần lượt )3/6/tcos(A2x1 và ).6/3/tcos(Ax2 Tính từ ,0t thời gian ngắn nhất để hai điểm sáng gặp nhau là A. .s4 B. .s2 C. .s5 D. .s1 Câu 25: Một quả lắc đồng hồ có chu kì s2T (chu kỳ dao động được tính như của con lắc đơn có cùng chiều dài), dao động tại nơi có 2s/m10g YӟLLrQÿӝJyFj .3,60 Lấy .102 Vật chịu tác dụng của lực cản có độ lớn không đổi .N10.5,12F4 c  Dùng một pin có suất điện động ,V3E điện trở trong không đáng kể để bổ sung năng lượng cho con lắc dao động duy trì với hiệu suất là 95%. Pin có điện tích ban đầu là .C10q3 0 Hỏi đồng hồ chạy khoảng bao lâu thì hết pin? A. .ngày144 B. .ngày120 C. .ngày60 D. .ngày66 Câu 26: Một con lắc lò xo đặt nằm ngang gồm vật g100M và lò xo có độ cứng m/N10k đang dao động điều hòa xung quanh vị trí cân bằng với biên độ .cm10A Khi M đi qua vị trí có li độ cm6x người ta thả nhẹ vật g300m lên M (m dính chặt ngay vào M). Sau đó hệ m và M dao động với biên độ xấp xỉ A. 6,3 cm. B. 5,7 cm. C. 7,2 cm. D. 8,1 cm. Câu 27: Một chất phóng xạ có chu kỳ bán rã .h693T Hỏi sau bao lâu thì số hạt nhân của chất đó giảm đi e O«Q YßL 1eln )? A. 1884 h. B. 693 h. C. 936 h. D. 1000 h. Câu 28: Khi nói về dao động tắt dần, phát biểu nào sau đây không đúng? A. Dao động tắt dần là dao động có biên độ giảm dần theo thời gian. B. Lực cản của môi trường là một trong những nguyên nhân gây ra dao động tắt dần. C. Do động tắt dần là dao động có cơ năng giảm dần theo thời gian. D. Dao động tắt dần luôn là dao động không có lợi. Câu 29: Êlectron trong nguyên tử Hidrô chuyển từ quỹ đạo dừng có mức năng lượng lớn về quỹ đạo dừng có mức năng lượng nhỏ hơn thì vận tốc êlectron tăng lên 2,5 lần. Êlectron đã chuyển từ quỹ đạo A. O về L. B. O về K. C. N về K. D. N về L. Câu 30: Một tấm pin quang điện gồm nhiều pin mắc nối tiếp. Diện tích tổng cộng của các pin nhận năng lượng ánh sáng là .m6,02 Ánh sáng chiếu vào bộ pin có cường độ .m/W13602 Dùng bộ pin cung cấp năng lượng cho mạch ngoài, khi cường độ dòng điện là A4 thì điện áp hai cực của bộ pin là .V24 Hiệu suất của bộ pin là A. 14,25% . B. 11,76%. C. 12,54%. D. 16,52%. Trang 3/4 - Mã đề thi 135 Câu 31: Tại một nơi trên mặt đất, một con lắc đơn có chu kỳ dao động là T khi chiều dài của dây treo là . Khi chiều dài dây treo tăng lên hoặc giảm đi một lượng  rất nhỏ so với chiều dài  thì chu kỳ dao động nhỏ của con lắc đều thay đổi một lượng là .T Ta có hệ thức A. ./TT B. .2/TT C. .2//TT D. .//TT Câu 32: Chất phóng xạ X có chu kỳ bán rã T1, chất phóng xạ Y có chu kỳ bán rã T2 với .T4T12 Ban đầu hai mẫu nguyên chất. Sau một khoảng thời gian, nếu chất phóng xạ Y có số hạt nhân còn lại bằng 25,0 lần số hạt nhân Y ban đầu thì tỉ số giữa số hạt nhân X bị phân rã so với số hạt nhân X ban đầu là A. .64/1 B. .256/1 C. .256/255 D. .64/63 Câu 33: Một sóng cơ lan truyền trên mặt thoáng chất lỏng nằm ngang, có tần số ,Hz10f tốc độ truyền sóng m/s. 1,2v Hai điểm M và N thuộc mặt thoáng, trên cùng một phương truyền sóng, cách nhau cm 2,4 0QµPJ«QQJX×QVyQJKkQ 7¥LWKáLÿLÇP WÿLÇP1K¥[XÕQJWK©SQK©W.KR§QJWKáLJLDQQJ³QQK©WVDXÿyÿLÇP0K¥[XÕQJWK©SQK©WOj A. .s05,0 B. .s06,0 C. .s07,0 D. .s08,0 Câu 34: Dùng hạt α làm đạn bắn phá hạt nhân N14 7 đang đứng yên gây ra phản ứng .pXN14 7r Năng lượng tối thiểu cần dùng cho phản ứng này là .MeV21,1 Cho rằng khối lượng của các hạt nhân (tính theo đơn vị khối lượng nguyên tử) bằng số khối của chúng. Biết rằng, hai hạt sinh ra trong phản ứng này có cùng véc tơ vận tốc. Động năng của hạt α xấp xỉ bằng A. 1,6 MeV. B. 4 MeV. C. 2,4 MeV. D. 3,1 MeV. Câu 35: Đặt hiệu điện thế xoay chiều )V()t100cos(Uu0 hai đầu đoạn mạch nối tiếp theo thứ tự gồm 21R,R YjFXÝQ WKX«QF§PFyÿÝWõF§P L WKD\ÿÙLÿmçF%LÃW .3200R2R21 Điều chỉnh L cho đến khi hiệu điện thế tức thời giữa hai đầu đoạn mạch chứa 2R Yj/OËFKSKDFõFÿ¥LVRYßLKLËXÿLËQWKÃKDLÿ«XÿR¥QP¥FK*LiWUÏFëDÿÝWõF§PO~FÿyOj A. ).H(/2L B. ).H(/3L C. ).H(/4L D. ).H(/1L Câu 36: Vận tốc của chất điểm dao động điều hòa có giá trị cực tiểu thì A. động năng cực tiểu. B. li độ cực tiểu. C. động năng cực đại. D. thế năng cực đại. Câu 37: Hạt nhân có độ hụt khối càng lớn thì A. năng lượng liên kết càng lớn. B. càng dễ phá vỡ. C. năng lượng liên kết riêng càng nhỏ. D. năng lượng liên kết riêng càng lớn. Câu 38: Có ba dụng cụ gồm điện trở thuần ,30R FXӝQ Fҧ WKXҫQ / Yj Wө ÿLӋQ & ĈһW ÿLӋQ i [R\ FKLӅX )V()tcos(Uu0 lần lượt vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm RL và RC khi đó cường độ dòng điện trong mạch )A()7tcos(6i1 và ).A()2110tcos(6i2 Đặt điện áp trên vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp thì công suất mạch điện lúc đó bằng A. .W960 B. .W720 C. .W480 D. .W240 Câu 39: Một nguồn âm đặt tại O trong môi trường đẳng hướng. Hai điểm M và N trong môi trường tạo với O thành một tam giác đều. Mức cường độ âm tại M và N đều bằng dB. 24,77 Mức cường độ âm lớn nhất mà một máy thu thu được đặt tại một điểm trên đoạn MN là A. .dB28 B. .dB27 C. .dB25 D. .dB26 Câu 40: Chọn kết luận sai khi nói về dao động và sóng điện từ? A. Để duy trì dao động của mạch LC, chỉ cần mắc thêm nguồn điện xoay chiều vào mạch. B. Không có sự tồn tại riêng biệt của điện trường biến thiên và từ trường biến thiên. C. Trong mạch dao động tự do LC, điện trường và từ trường biến thiên vuông pha. D. Sóng điện từ là sóng ngang. B. PHẦN RIÊNG: Thí sinh chỉ được chọn làm 1 trong 2 phần (Phần I hoặc Phần II) Phần I. Theo chương trình chuẩn (10 câu: từ câu 41 đến câu 50) Câu 41: Độ dài tự nhiên của một lò xo là 36cm. Khi treo vào lò xo vật nặng m thì con lắc dao động riêng với chu kỳ T. Nếu cắt bớt chiều dài tự nhiên của lò xo đi 11cm, rồi cũng treo vật m thì chu kỳ dao động riêng của con lắc so với T sẽ A. giảm 16,67%. B. tăng 16,67%. C. giảm 20%. D. tăng 20%. Câu 42: Cacbon C14 6 là chất phóng xạ  FyFKXNǤiQUmQă1ӃXQÿҫXFyg chất này thì sau bao lâu còn lại 4g? A. 11460 năm. B. 17190 năm. C. 22920 năm. D. 20055 năm. Câu 43: Một chất quang dẫn có giới hạn quang dẫn là .m6625,0 Chiếu vào chất bán dẫn đó lần lượt các chùm bức xạ đơn sắc có năng lượng ,J10.5,019 1  ,J10.5,119 2  ,J10.5,319 3  .J10.5,219 4  Hiện tượng quang dẫn xảy ra với chùm bức xạ A. .2 B. .3 C. .4 D. .1 Câu 44: Đoạn mạch nối tiếp gồm cuộn cảm thuần và điện trở. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế xoay chiều )V()6tcos(Uu0 thì hiệu điện thế hai đầu cuộn cảm là ).V()6tcos(UuL0L Hệ số công suất của mạch bằng A. .2/3 B. .5,0 C. .25,0 D. .2/2 Câu 45: Một lăng kính thủy tinh có góc chiết quang ,5A0 đặt trong không khí. Chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng đỏ và tím lần lượt là 1,632 và 1,676. Chiếu một tia sáng tạp sắc gồm hai bức xạ đỏ và tím vào mặt bên của lăng kính với góc tới nhỏ. Góc lệch tạo bởi tia đỏ và tia tím sau khi ló ra khỏi mặt bên kia của lăng kính bằng A. .44,00 B. .39,00 C. .26,00 D. .22,00 Trang 4/4 - Mã đề thi 135 Câu 46: Trong mạch dao động LC, hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ là ,U0 khi cường độ dòng điện trong mạch có giá trị bằng một phần tư giá trị cực đại thì hiệu điện thế giữa hai bản tụ có độ lớn A. .2/5U0 B. .2/3U0 C. .4/15U0 D. .5/15U0 Câu 47: Kết luận nào sau đây không đúng về quá trình lan truyền của sóng cơ? A. Quãng đường mà sóng đi được trong nửa chu kỳ đúng bằng nửa bước sóng. B. Không có sự truyền pha của dao động. C. Không mang theo phần tử môi trường khi lan truyền. D. Là quá trình truyền năng lượng. Câu 48: Một chất phóng xạ có số khối là A đứng yên, phóng xạ hạt  và biến đổi thành hạt nhân X. Động lượng của hạt  khi bay ra là p. Lấy khối lượng của các hạt nhân (theo đơn vị khối lượng nguyên tử )u EµQJVÕNKÕLFëDFK~QJ3K§QíQJWÓDQQJOmçQJEµQJ A. .u)4A/(Ap2 B. .u)4A(2/Ap2 C. .u)4A/(p42 D. .u)4A(8/Ap2 Câu 49: Một máy phát điện xoay chiều một pha có công suất ,kW932,4P cung cấp điện để thắp sáng bình thường 66 bóng đèn dây tóc cùng loại W60V220 ҳFVRQJVRQJYӟLQKXӣWҥLӝWQѫLNKi[i\KiW&RLÿLӋQWUӣFiFÿRҥQGk\QӕLFiF yQJYӟLKLGk\WҧLjUҩWQKӓYjXFQJKL+LӋXÿLӋQWKӃKLӋXGөQJӣKLFӵFFӫi\KiWҵQJ A. 274 V. B. 254 V. C. 296 V. D. 300 V. Câu 50: Một con lắc đơn gồm hòn bi nhỏ bằng kim loại được tích điện q, dây treo dài 2 m. »WFRQO³FYjRWURQJÿLËQWUmáQJ ÿÅXFyYpFWkFmáQJÿÝÿLËQWUmáQJ nằm ngang thì khi vật đứng cân bằng dây treo hợp với phương thẳng đứng một góc .rad05,0 Lấy 2s/m10g . Nếu đột ngột đổi chiều điện trường (phương vẫn nằm ngang) thì tốc độ cực đại của vật sau đó là A. .s/cm74,44 B. .s/cm37,22 C. .s/cm72,40 D. .s/cm36,20 Phần II. Theo chương trình nâng cao (10 câu: từ câu 51 đến câu 60) Câu 51: Công thoát êlêctron ra khỏi kim loại là .J10.288,719 Chiếu một bức xạ điện từ có bước sóng bằng  vào một quả cầu làm bằng kim loại ấy đặt cô lập về điện thì điện thế cực đại mà quả cầu đạt được bằng 5 V. Giá trị của bước sóng  bằng A. .m18,0 B. .m13,0 C. .m26,0 D. .m21,0 Câu 52: Cho hai chất điểm dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, có phương trình vận tốc lần lượt );tsin(Vv111 ).tsin(Vv222 Cho biết: ).s/cm(900v9v222 2 2 1 Khi chất điểm thứ nhất có tốc độ s/cm15v1 WKuJLWӕFFyÿӝӟQ ҵQJ ;s/cm3150a2 1 khi đó độ lớn gia tốc của chất điểm thứ hai là A. .s/cm502 B. .s/cm602 C. .s/cm1002 D. .s/cm2002 Câu 53: Một dây đàn hồi AB dài 2 m căng ngang, B giữ cố định, A dao động điều hòa theo phương vuông góc với dây với tần số f có thể thay đổi từ 63 Hz đến 79 Hz. Tốc độ truyền sóng trên dây là 24 m/s. Để trên dây có sóng dừng với A, B là nút thì giá trị của f là A. 76 Hz. B. 64 Hz. C. 68 Hz. D. 72 Hz. Câu 54: Một xe máy chuyển động thẳng đều trên một con đường, còi xe phát âm có tần số không đổi. Một máy thu được đặt bên đường để đo tần số còi xe. Khi xe lại gần máy thu thì tần số thu được là ,f1 sau khi xe đi qua máy thu thì máy lại thu được âm có tần số .f2 Cho tốc độ truyền âm là 340 m/s, tốc độ của xe là 20 m/s. Tỷ số 21f/f bằng A. .8/9 B. .17/18 C. .9/8 D. .18/17 Câu 55: Một mạch dao động lí tưởng gồm tụ điện có điện dung F2C và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Khi mạch hoạt động, năng lượng điện từ của mạch là .J10.16W6 Khi hiệu điện thế giữa hai bản tụ có giá trị V2 WKuWÍVÕJLóDÿÝOßQFmáQJÿÝ GzQJÿLËQWURQJP¥FKO~FÿyYjFmáQJÿÝGzQJÿLËQFõFÿ¥LFëDP¥FKEµQJ A. .2/2 B. .3/3 C. .2/3 D. .3/2 Câu 56: Một tam giác đều có cạnh là .a Ba vật nhỏ được coi là ba chất điểm có khối lượng m được đặt tại ba đỉnh của tam giác. Momen quán tính của hệ đối với trục quay là một đường cao của tam giác bằng A. .4/ma2 B. .4/ma32 C. .2/ma2 D. .2/ma32 Câu 57: Một ống phát tia X đang hoạt động ở hiệu điện thế không đổi 13,25 kV. Coi êlectron khi bật ra khỏi catôt có vận tốc ban đầu bằng không. Tần số lớn nhất của tia X mà ống có thể phát ra là A. 3,2.1015 Hz. B. 3,2.1018 Hz. C. 1,6.1015 Hz. D. 1,6.1018 Hz. Câu 58: Một vật rắn quay quanh một trục cố định đi qua vật và có phương trình: 2t10 (trong đó  tính bằng rad, t tính bằng s). Góc mà vật quay được trong s5 kể từ thời điểm t = 0 là A. 25 rad. B. 30 rad. C. 35 rad. D. 40 rad. Câu 59: Đặt điện áp )V(t100cos200u vào hai đầu một đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C mắc nối tiếp. Dòng điện trong mạch có cường độ là ).A()3t100cos(4i Giá trị của R bằng A. .250 B. .50 C. .225 . D. .25 Câu 60: Một con lắc vật lí là một thanh mảnh đồng chất, hình trụ, dài  GDRÿӝQJÿLӅXKzDWURQJPһWSKҷQJWKҷQJÿӭQJTXDQKPӝWWUөFFӕÿӏQKQҵPQJDQJÿLTXDPӝWÿҫXWKDQK*LDWӕFWUӑQJWUѭӡQJQѫLÿһWFRQOҳFOjJ&KXNuGDRÿӝQJQKӓFӫDFRQOҳFQj\Oj A. .g38T B. .g6T C. .g8T D. .g2T ----------- HẾT ----------
00:00:00