bool(false)

Đề thi HSG lớp 9 môn Hóa học tỉnh Bình Thuận năm 2017-2018

Nội dung

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH THUẬN KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP TỈNH MÔN : Hóa Học Năm học : 2017– 2018 ( Thời gian làm bài 150 phút không kể thời gian phát đề ) Câu 1: 1. Thay các chất A,B,C,D,E,F bằng các hợp chất hợp rồi viết đầy đủ các phương trình hóa học theo sơ đồ sau: (1) A (5) C (6) E Fe (3) (4) (7) (10) (2) B (6) D (9) F 2. Chỉ dung nước, một dung dịch axit và một dung dịch bazơ. Hãy nêu phương pháp hóa học để nhận biết 5 chất bột mất nhãn sau: Mg. MgO, MgSO4, Mg(NO3)2, MgCO3. Viết các PTHH xảy ra nếu có Câu 2: 1. Hòa tan hỗn hợp gồm 12,8 gam CuO và 16 gam Fe2O3 trong 155 ml dung dịch H2SO4 2M cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Sau phản ứng thấy có m gam chất rắn không tan. Tính m 2. Tiến hành 2 thí nghiệm sau: Thí nghiệm 1: Cho m gam bột sắt dư vào V1 lít dung dịch Cu(NO3)2 1M Thí nghiệm 2: Cho m gam bột sắt dư vào V2 lít dung dịch AgNO3 0,1M Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng chất rắn thu được ở hai thí nghiệm bằng nhau. Tìm mối liên hệ giữa V1 và V2. Câu 3: 1. Hòa tan hoàn toàn 24,625 gam hỗn hợp muối gồm KCl , MgCl2 và NaCl vào nước rồi thêm vào đó 300 ml dung dịch AgNO3 1,5M. Sau phản ứng thu được dung dịch A và kết tủa B. Cho 2,4 g Mg vào dung dịch A, khi phản ứng kết thúc lọc tách riêng chất rắn C và dung dịch D. Cho toàn bộ chất rắn C đi qua dung dịch HCl loãng dư, sau phản ứng thấy khối lượng của chất rắn C giảm đi 1,92 gam. Thêm dung dịch NaOH dư vào dung dịch D, lọc lấy kết tủa rồi đem nung đến khối lượng không đổi thu được 4 gam chất rắn E. Tính thành phần phần trăm theo khối lượng các muối có trong hỗn hợp đầu. 2. Cho 8,4 gam Fe tan hết trong dung dịch H2SO4 đặc , nóng thu được khí SO2 và dung dịch X, cô cạn X thu được 26,4 gam muối khan. Tính khối lượng H2SO4 đã phản ứng. Câu 4: 1. Khử hoàn toàn một lượng oxit sắt FexOy bằng H2 nóng dư. Hơi nước tạo ra được hấp thu hết vào 100 g dung dịch H2SO4 98% thì thấy nồng độ axit giảm 3,405%. Chất rắn thu được sau phản ứng trên được hoàn tan hoàn toàn bằng dung dịch HCl thì thoát ra 3,36 lít khí H2 (đktc). Tìm CTHH của oxit sắt trên 2. Hỗn hợp bột X gồm bột nhôm và kim loại kiềm M ( hóa trị I). Hòa tan hoàn toàn 3,18 g X trong lượng vừa đủ dung dịch axit H2SO4 loãng thu được 2,464 lít khí H2 (đktc) và dung dịch Y (chỉ gồm muối trung hòa). Cho Y tác dụng với lượng vừa đủ dung dịch Ba(OH)2 cho tới khí gốc sunfat chuyển hết thành kết tủa thì thu được 27,19 g kết tủa. Xác định kim loại M. Câu 5: 1. Dẫn 4,48 lít (đktc) hỗn hợp kh Z gồm metan, etilen, axetilen qua bình đựng dung dịch brom dư thấy khối lượng bình tăng 2,7 gam. Mặt khác nếu đốt cháy hoàn toàn 1,075 gam hỗn hợp Z, toàn bộ sản phẩm được dẫn qua bình đựng H2SO4 đặc thấy khối lượng bình tăng 1,575 g. Tính thành phần % thể tích mỗi khí trong hỗn hợp Z. 2. Đốt cháy một hiđrocacbon X ở thể khí với 0,96 g khí oxi trong một bình kín rồi cho các sản phẩm lần lượt đi qua bình (1) chứa P2O5 dư, bình (2) chứa dung dịch Ca(OH)2 dư. Sau thí nghiệm thấy ở bình (2) thu được 1,5 g kết tủa và cuối cùng còn 0,112 lít (đktc) một chất khí duy nhất thoát ra. Xác định công thức phân tử của hiđrocacbon X. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.
00:00:00