bool(false)

Đề thi học kì 2 lớp 11 môn LỊch sử

Nội dung

SƠ ̉ GIÁO DỤC - ĐA ̀O TẠO ……. TRƯƠ ̀NG THPT …. KIÊ ̉M TRA HỌC KÌ II. MÔN LỊCH SỬ LƠ ́P 11 NĂM HO ̣C 2018- 2019 Thơ ̀i gian làm bài 45 phút I. Tră ́c nghiệm: ( 3 điểm) Khoanh tro ̀n vào đáp án mà em cho là đúng nhất Câu 1: Chọn câu sai trong những nguyên nhân thất bại của phong trào Cần vương là A. Thực dân Pháp còn mạnh B. Các cuộc KN chưa có sự liên kết thống nhất C. Chưa có đường lối rõ ràng D. Chưa có sự lãnh đạo thống nhất trong cả nước Câu 2: Trong những cuộc khởi nghĩa sau đây cuộc khởi nghĩa nào không thuộc phong trào Cần vương A. Ba đình B. Bãi sậy C. Hương khê D. Yên thế Câu 3: Chọn câu đúng nhất: Mục đích Pháp xâm lược Việt nam A. Biến VN thành thuộc địa. B. Khai thác tài nguyên . C. Làm bàn đạp xâm lược Lào và Căm pu chia D. Chiếm đất Việt nam lập các đồn điền Câu 4: Tướng giặc bị giết chết ở trận Cầu giấy lần thứ nhất là: A. Đuy- puy B. Ga ́c- ni- ê C. Ri- vi- e D. Hác- măng Câu 5: Hiệp ước Giáp Tuất được ký năm: A.1864 B.1862 C.1874 D.1784 Câu 6: Sau khi không chiếm được Đà nẵng, Pháp chuyển quân vào đa ́nh Gia định nhằm: A. Làm bàn đạp xâm lược Căm pu chia B. Chiếm vựa lúa Nam bộ, gây khó khăn cho nhà Nguyễn C. Nhằm cô lập 3 tỉnh Miền Tây nam kỳ D. Gia định là nơi giàu có Câu 7: Tính đến 1858 Việt nam là một nước A.Là nước thuộc địa B.Là nước phong kiến lệ thuộc vào nước ngoài C.Là nước nửa thuộc địa nửa phong kiến D.Theo chế độ quân chủ , có độc lập chủ quyền Câu 8: Pháp tấn công Gia định lần thứ nhất năm A.1860 B.1861 C.1859 D. 1862 Câu 9: Pháp chính thức nổ súng xâm lược Việt nam: A.1/9/1858 B.11/8/1858 C.31/8/1858 D.3/8/1858 Câu 10: Thời kỳ đầu phong trào Cần vương lãnh đạo trực tiếp là: A. các thủ lĩnh nông dân B. Phan Đình Phùng C. Các sỹ phu, văn thân D.Hàm Nghi và Tôn Thất Thuyết Câu 11: Cuô ̣c khởi nghı̃a được coi là tiêu biểu nhất trong phong trào Cần Vương la ̀ khởi nghı̃a A.Bãi sậy B.Hương khê C.Yên thế D.Ba đình Câu 12: Trong các cuộc KN sau đây cuộc KN nào tồn tại lâu nhất A.Yên thế B.Hương khê C.Bãi sậy D.Ba đình II. TƯ ̣ LUẬN( 7 điểm) Câu 1(4,0 điểm): Trı ̀nh bày tı̀nh hı̀nh Việt Nam trước khi thực dân Pháp xâm lược? Cho biết vı ̀ sao thực dân Pháp chọn Đà Nă ̃ng làm vị trı́ tấn công đầu tiên trong cuộc chiến tranh xâm lươ ̣c Việt Nam? Câu 2(3,0 điểm): Nguyên nhân na ̀o dẫn đến Nguyễn Ái Quốc Sang phương tây tı̀m đươ ̀ng cứu nước?
00:00:00