ĐỀ THI CHÍNH THỨC THPT QUỐC GIA NĂM 2015 (MÃ ĐỀ 357)

Nội dung này yêu cầu tài khoản VIP, tháng này bạn còn 2 lượt làm bài thi miễn phí cho môn Hóa học. Nâng cấp lên tài khoản VIP chỉ với 30.000đ!

Nội dung

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 05 trang) KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2015 Môn: HOÁ HỌC Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Mã đề thi 357 Họ và tên thí sinh:.......................................................................... Số báo danh:................................................................................ Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Sr = 88; Ag = 108; Ba = 137. Câu 1: Trong các ion sau đây, ion nào có tính oxi hóa mạnh nhất? A. Cu 2+ . B. Ag + . C. Ca 2+ . D. Zn 2+ . Câu 2: Phản ứng nào sau đây không phải là phản ứng oxi hóa - khử? A. 2NaOH + Cl 2 → NaCl + NaClO + H 2 O. B. 4Fe(OH) 2 + O 2 o t ⎯⎯→2Fe 2 O 3 + 4H 2 O. C. CaCO 3 o t ⎯⎯→CaO + CO 2 . D. 2KClO 3 o t ⎯⎯→2KCl + 3O 2 . Câu 3: Cấu hình electron của nguyên tử nguyên tố X là 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 1 . Số hiệu nguyên tử của X là A. 15. B. 13. C. 27. D. 14. Câu 4: Hòa tan hoàn toàn 1,6 gam Cu bằng dung dịch HNO 3 , thu được x mol NO 2 (là sản phẩm khử duy nh ất của N +5 ). Giá trị của x là A. 0,05. B. 0,10. C. 0,15. D. 0,25. Câu 5: Lưu huỳnh trong chất nào sau đây vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử? A. H 2 S. B. Na 2 SO 4 . C. SO 2 . D. H 2SO 4 . Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn m gam Fe trong khí Cl 2 d ư, thu được 6,5 gam FeCl 3 . Giá trị của m là A. 2,24. B. 1,12. C. 2,80. D. 0,56. Câu 7: Phương pháp chung để điều chế các kim loại Na, Ca, Al trong công nghiệp là A. điện phân dung dịch. B. điện phân nóng chảy. C. nhiệt luyện. D. thủy luyện. Câu 8: Cho 0,5 gam một kim loại hoá trị II phản ứ ng hết với dung dịch HCl dư, thu được 0,28 lít H2 (đktc). Kim lo ại đó là A. Ca. B. Ba. C. Sr. D. Mg. Câu 9: Quặng boxit được dùng để sản xuất kim loại nào sau đây? A. Al. B. Cu. C. Na. D. Mg. Câu 10: Hòa tan hoàn toàn 6,5 gam Zn bằng dung dịch H 2 SO 4 loãng, thu được V lít H 2 (đktc). Giá trị của V là A. 2,24. B. 1,12. C. 4,48. D. 3,36. Câu 11: Thực hiện các thí nghiệm sau ở điều kiện thường: (a) Sục khí H 2 S vào dung dịch Pb(NO 3 ) 2 . (b) Cho CaO vào H 2 O. (c) Cho Na 2 CO 3 vào dung d ịch CH 3 COOH. (d) Sục khí Cl 2 vào dung dịch Ca(OH) 2 . Số thí nghiệm xảy ra phản ứng là A. 1. B. 3. C. 4. D. 2. Câu 12: Ở điều kiện thường, kim loại nào sau đây không phản ứng với nước? A. Ba. B. Na. C. Be. D. K. Câu 13: Khử hoàn toàn 4,8 gam Fe 2 O 3 bằng CO dư ở nhiệt độ cao. Khối lượng Fe thu được sau phản ứng là A. 2,52 gam. B. 3,36 gam. C. 1,68 gam. D. 1,44 gam. Trang 1/5 - Mã đề thi 357 Câu 14: Kim loại Fe không phản ứng với chất nào sau đây trong dung dịch? A. MgCl 2 . B. FeCl 3 . C. AgNO 3 . D. CuSO 4 . Câu 15: Oxit nào sau đây là oxit axit? A. MgO. B. CaO. C. CrO 3 . D. Na 2 O. Câu 16: Chất nào sau đây không phản ứng được với dung dịch axit axetic? A. NaOH. B. Cu. C. Zn. D. CaCO 3 . Câu 17: Xà phòng hóa hoàn toàn 3,7 gam HCOOC 2 H 5 bằng một lượng dung dịch NaOH vừa đủ. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được m gam muối khan. Giá trị của m là A. 4,8. B. 5,2. C. 3,2. D. 3,4. Câu 18: Trong các chất sau đây, chất nào có nhiệt độ sôi cao nhất? A. CH 3 COOH. B. CH 3 CHO. C. CH 3 CH 3 . D. CH 3 CH 2 OH. Câu 19: Khi làm thí nghiệm với H 2 SO 4 đặc, nóng thường sinh ra khí SO 2 . Để hạn chế tốt nhất khí SO 2 thoát ra gây ô nhiễm môi trường, người ta nút ống nghiệm bằng bông tẩm dung dịch nào sau đây? A. Xút. B. Muối ăn. C. Giấm ăn. D. Cồn. Câu 20: Amino axit X trong phân tử có một nhóm -NH 2 và một nhóm -COOH. Cho 26,7 gam X ph ản ứng với lượng dư dung dịch HCl, thu được dung dịch chứa 37,65 gam muối. Công thức của X là A. H 2 N-[CH 2 ] 3 -COOH. B. H 2 N-[CH 2 ] 2 -COOH. C. H 2 N-[CH 2 ] 4 -COOH. D. H 2 N-CH 2 -COOH. Câu 21: Quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ (monome) thành phân tử lớn (polime) đồng thời giải phóng nh ững phân tử nhỏ khác (thí dụ H 2 O) được gọi là phản ứng A. trùng hợp. B. thủy phân. C. xà phòng hóa. D. trùng ngưng. Câu 22: Chất nào sau đây không thủy phân trong môi trường axit? A. Tinh bột. B. Glucozơ. C. Saccarozơ. D. Xenlulozơ. Câu 23: Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc một? A. (CH 3 ) 3 N. B. CH 3 NHCH 3 . C. CH 3 NH 2 . D. CH 3 CH 2 NHCH 3 . Câu 24: Cho các phát biểu sau: (a) Ở nhiệt độ thường, Cu(OH) 2 tan được trong dung dịch glixerol. (b) Ở nhiệt độ thường, C 2 H 4 ph ản ứng được với nước brom. (c) Đốt cháy hoàn toàn CH 3 COOCH 3 thu được số mol CO 2 b ằng số mol H 2 O. (d) Glyxin (H 2 NCH 2 COOH) ph ản ứng được với dung dịch NaOH. Số phát biểu đúng là A. 2. B. 4. C. 1. D. 3. Câu 25: Cho CH 3 CHO phản ứng với H 2 (xúc tác Ni, đun nóng) thu được A. CH 3 COOH. B. HCOOH. C. CH 3 CH 2 OH. D. CH 3 OH. Câu 26: Đun 3,0 gam CH 3 COOH với C 2 H 5 OH dư (xúc tác H 2 SO 4 đặc), thu được 2,2 gam CH 3 COOC 2 H 5 . Hiệu suất của phản ứng este hoá tính theo axit là A. 20,75%. B. 36,67%. C. 25,00%. D. 50,00%. Câu 27: Chất béo là trieste của axit béo với A. ancol metylic. B. etylen glicol. C. ancol etylic. D. glixerol. Câu 28: Khí thiên nhiên được dùng làm nhiên liệu và nguyên liệu cho các nhà máy sản xuất điện, sứ, đạm, ancol metylic,... Thành phần chính của khí thiên nhiên là metan. Công thức phân tử của metan là A. C 6 H 6 . B. C 2 H 4 . C. CH 4 . D. C 2 H 2 . Câu 29: Phát biểu nào sau đây sai? A. Hợp kim liti – nhôm siêu nhẹ, được dùng trong kĩ thuật hàng không. B. Sắt có trong hemoglobin (huyết cầu tố) của máu. C. Phèn chua được dùng để làm trong nước đục. D. Trong tự nhiên, các kim loại kiềm chỉ tồn tại ở dạng đơn chất. Câu 30: Đốt cháy hoàn toàn chất hữu cơ nào sau đây thu được sản phẩm có chứa N 2 ? A. Xenlulozơ. B. Protein. C. Chất béo. D. Tinh bột. Trang 2/5 - Mã đề thi 357 Câu 31: Amino axit X chứa một nhóm -NH 2 và một nhóm -COOH trong phân tử. Y là este của X với ancol đơn chức, M Y = 89. Công thức của X, Y lần lượt là: A. H 2 N-CH 2 -COOH, H 2 N-CH 2 -COOCH 3 . B. H 2 N-[CH 2 ] 2 -COOH, H 2 N-[CH 2 ] 2 -COOC 2 H 5 . C. H 2 N-[CH 2 ] 2 -COOH, H 2 N-[CH 2 ] 2 -COOCH 3 . D. H 2 N-CH 2 -COOH, H 2 N-CH 2 -COOC 2 H 5 . Câu 32: Hỗn hợp X gồm 2 hiđrocacbon mạch hở, có thể là ankan, anken, ankin, ankađien. Đốt cháy hoàn toàn một lượng X, thu được CO 2 và H 2 O có số mol bằng nhau. X không thể gồm A. ankan và anken. B. hai anken. C. ankan và ankin. D. ankan và ankađien. Câu 33: Cho một lượng hỗn hợp X gồm Ba và Na vào 200 ml dung dịch Y gồm HCl 0,1M và CuCl 2 0,1M. Kết thúc các phản ứng, thu được 0,448 lít khí (đktc) và m gam kết tủa. Giá trị của m là A. 1,28. B. 1,96. C. 0,64. D. 0,98. Câu 34: Hòa tan 1,12 gam Fe bằng 300 ml dung dịch HCl 0,2M, thu được dung dịch X và khí H 2 . Cho dung d ịch AgNO 3 dư vào X, thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N +5 ) và m gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là A. 7,36. B. 8,61. C. 9,15. D. 10,23. Câu 35: Điện phân dung dịch muối MSO 4 (M là kim loại) với điện cực trơ, cường độ dòng điện không đổi. Sau thời gian t giây, thu được a mol khí ở anot. Nếu thời gian điện phân là 2t giây thì tổng số mol khí thu được ở cả hai điện cực là 2,5a mol. Giả sử hiệu suất điện phân là 100%, khí sinh ra không tan trong n ước. Phát biểu nào sau đây sai? A. Tại thời điểm 2t giây, có bọt khí ở catot. B. Tại thời điểm t giây, ion M 2+ chưa bị điện phân hết. C. Dung dịch sau điện phân có pH < 7. D. Khi thu được 1,8a mol khí ở anot thì vẫn chưa xuất hiện bọt khí ở catot. Câu 36: Để phân tích định tính các nguyên tố trong hợp chất hữu cơ, người ta thực hiện một thí nghiệm được mô tả như hình vẽ: Hợp chất hữu cơ và CuO Bông tr ộ n CuSO 4 khan Dung d ịch Ca(OH) 2 Phát biểu nào sau đây đúng? A. Thí nghiệm trên dùng để xác định clo có trong hợp chất hữu cơ. B. Trong thí nghiệm trên có thể thay dung dịch Ca(OH) 2 b ằng dung dịch Ba(OH) 2 . C. Bông trộn CuSO 4 khan có tác dụng chính là ngăn hơi hợp chất hữu cơ thoát ra khỏi ống nghiệm. D. Thí nghiệm trên dùng để xác định nitơ có trong hợp chất hữu cơ. Câu 37: Hỗn hợp X gồm CaC 2 x mol và Al 4 C 3 y mol. Cho một lượng nhỏ X vào H 2 O rất dư, thu được dung dịch Y, hỗn hợp khí Z (C 2 H 2 , CH 4 ) và a gam kết tủa Al(OH) 3 . Đốt cháy hết Z, rồi cho toàn b ộ sản phẩm vào Y được 2a gam kết tủa. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Tỉ lệ x : y bằng A. 5 : 6. B. 1 : 2. C. 3 : 2. D. 4 : 3. Câu 38: Tiến hành các thí nghiệm sau ở điều kiện thường: (a) Sục khí SO 2 vào dung d ịch H 2 S. (b) Sục khí F 2 vào n ước. (c) Cho KMnO 4 vào dung d ịch HCl đặc. (d) Sục khí CO 2 vào dung d ịch NaOH. (e) Cho Si vào dung dịch NaOH. (g) Cho Na 2 SO 3 vào dung d ịch H 2 SO 4 . Số thí nghiệm có sinh ra đơn chất là A. 5. B. 4. C. 3. D. 6. Trang 3/5 - Mã đề thi 357 Câu 39: Bảng dưới đây ghi lại hiện tượng khi làm thí nghiệm với các chất sau ở dạng dung dịch n ước: X, Y, Z, T và Q. Chất Thu ố c thử X Y Z T Q Quỳ tím không đổ i màu không đổi màu không đổi màu không đổi màu không đổi màu Dung d ịch AgNO 3 /NH 3 , đ un nh ẹ không có k ết tủa Ag↓ không có k ết tủa không có k ết tủa Ag↓ Cu(OH) 2 , lắc nhẹ Cu(OH) 2 không tan dung d ịch xanh lam dung dịch xanh lam Cu(OH) 2 không tan Cu(OH) 2 không tan Nước brom kết tủa trắng không có k ết tủa không có k ết tủa không có k ết tủa không có k ết tủa Các chất X, Y, Z, T và Q lần lượt là: A. Anilin, glucozơ, glixerol, anđehit fomic, metanol. B. Glixerol, glucozơ, etylen glicol, metanol, axetanđehit. C. Phenol, glucozơ, glixerol, etanol, anđehit fomic. D. Fructozơ, glucozơ, axetanđehit, etanol, anđehit fomic. Câu 40: Tiến hành các thí nghiệm sau: (a) Cho Mg vào dung dịch Fe 2 (SO 4 ) 3 d ư. (b) Sục khí Cl 2 vào dung dịch FeCl 2 . (c) Dẫn khí H 2 d ư qua bột CuO nung nóng. (d) Cho Na vào dung dịch CuSO 4 d ư. (e) Nhi ệt phân AgNO 3 . (g) Đốt FeS 2 trong không khí. (h) Điện phân dung dịch CuSO 4 v ới điện cực trơ. Sau khi k ết thúc các phản ứng, số thí nghiệm thu được kim loại là A. 3. B. 2. C. 4. D. 5. Câu 41: Đun hỗn hợp etylen glicol và axit cacboxylic X (phân tử chỉ có nhóm -COOH) với xúc tác H 2 SO 4 đặc, thu được hỗn hợp sản phẩm hữu cơ, trong đó có chất hữu cơ Y mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn 3,95 gam Y cần 4,00 gam O 2 , thu được CO 2 và H 2 O theo tỉ lệ mol tương ứng 2 : 1. Biết Y có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất, Y phản ứng được với NaOH theo tỉ lệ mol tương ứng 1 : 2. Phát biểu nào sau đây sai? A. Tổng số nguyên tử hiđro trong hai phân tử X, Y bằng 8. B. Y không có phản ứng tráng bạc. C. Y tham gia được phản ứng cộng với Br 2 theo tỉ lệ mol tương ứng 1 : 2. D. X có đồng phân hình học. Câu 42: X là dung dịch HCl nồng độ x mol/l. Y là dung dịch Na 2 CO 3 nồng độ y mol/l. Nhỏ từ từ 100 ml X vào 100 ml Y, sau các phản ứng thu được V 1 lít CO 2 (đktc). Nhỏ từ từ 100 ml Y vào 100 ml X, sau phản ứng thu được V 2 lít CO 2 (đktc). Biết tỉ lệ V 1 : V 2 = 4 : 7. Tỉ lệ x : y bằng A. 11 : 4. B. 7 : 5. C. 11 : 7. D. 7 : 3. Câu 43: Cho 8,16 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe 3 O 4 và Fe 2 O 3 phản ứng hết với dung dịch HNO 3 loãng (dung dịch Y), thu được 1,344 lít NO (đktc) và dung dịch Z. Dung dịch Z hòa tan tối đa 5,04 gam Fe, sinh ra khí NO. Biết trong các phản ứng, NO là sản phẩm khử duy nhất của N +5 . Số mol HNO 3 có trong Y là A. 0,54 mol. B. 0,78 mol. C. 0,50 mol. D. 0,44 mol. Câu 44: Tiến hành phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp X gồm 0,03 mol Cr 2 O 3 ; 0,04 mol FeO và a mol Al . Sau một thời gian phản ứng, trộn đều, thu được hỗn hợp chất rắn Y. Chia Y thành hai phần bằng nhau. Phần một phản ứng vừa đủ với 400 ml dung dịch NaOH 0,1M (loãng). Phần hai phản ứng với dung d ịch HCl loãng, nóng (dư), thu được 1,12 lít khí H 2 (đktc). Giả sử trong phản ứng nhiệt nhôm, Cr 2 O 3 chỉ bị khử thành Cr. Phần trăm khối lượng Cr 2 O 3 đ ã phản ứng là A. 20,00% B. 66,67% C. 33,33% D. 50,00%.... Trang 4/5 - Mã đề thi 357 Câu 45: Hỗn hợp X gồm 3 este đơn chức, tạo thành từ cùng một ancol Y với 3 axit cacboxylic (phân tử chỉ có nhóm -COOH); trong đ ó, có hai axit no là đồng đẳng kế tiếp nhau và một axit không no (có đồ ng phân hình h ọ c , chứa một liên kết đôi C=C trong phân tử). Thủy phân hoàn toàn 5,88 gam X b ằng dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp muối và m gam ancol Y. Cho m gam Y vào bình đựng Na d ư, sau phản ứng thu được 896 ml khí (đktc) và khối lượng bình tăng 2,48 gam. Mặt khác, nếu đốt cháy hoàn toàn 5,88 gam X thì thu được CO 2 và 3,96 gam H 2 O. Phần trăm khối lượng của este không no trong X là A. 29,25%.B. 38,76%.C. 40,82%.D. 34,01%. Câu 46: Cho 0,7 mol hỗn hợp T gồm hai peptit mạch hở là X (x mol) và Y (y mol), đều tạo bởi glyxin và alanin. Đun nóng 0,7 mol T trong lượng dư dung dịch NaOH thì có 3,8 mol NaOH phản ứng và thu được dung dịch chứa m gam muối. Mặt khác, nếu đốt cháy hoàn toàn x mol X hoặc y mol Y thì đều thu được cùng số mol CO 2 . Biết tổng số nguyên tử oxi trong hai phân tử X và Y là 13, trong X và Y đều có số liên kết peptit không nhỏ hơn 4. Giá trị của m là A. 396,6. B. 409,2. C. 340,8. D. 399,4. Câu 47: Cho 7,65 gam hỗn hợp X gồm Al và Al 2 O 3 (trong đó Al chiếm 60% khối lượng) tan hoàn toàn trong dung dịch Y gồm H 2 SO 4 và NaNO 3 , thu được dung dịch Z chỉ chứa 3 muối trung hòa và m gam hỗn hợp khí T (trong T có 0,015 mol H 2 ). Cho dung d ịch BaCl 2 dư vào Z đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 93,2 gam kết tủa. Còn nếu cho Z phản ứng với NaOH thì lượng NaOH phản ứng tối đa là 0,935 mol. Giá trị của m gần giá trị nào nhất sau đây? A. 2,5. B. 3,0. C. 1,5. D. 1,0. Câu 48: Hỗn hợp X gồm 2 chất có công thức phân tử là C 3 H 12 N 2 O 3 và C 2 H 8 N 2 O 3 . Cho 3,40 gam X ph ản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH (đun nóng), thu được dung dịch Y chỉ gồm các chất vô cơ và 0,04 mol hỗn hợp 2 chất hữu cơ đơn chức (đều làm xanh giấy quỳ tím ẩm). Cô cạn Y, thu được m gam muối khan. Giá trị của m là A. 3,36. B. 3,12. C. 2,97. D. 2,76. Câu 49: Hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ no, mạch hở (đều chứa C, H, O), trong phân tử mỗi chất có hai nhóm chức trong số các nhóm -OH, -CHO, -COOH. Cho m gam X phản ứng hoàn toàn với lượng d ư dung dịch AgNO 3 trong NH 3 , thu được 4,05 gam Ag và 1,86 gam một muối amoni hữu cơ. Cho toàn bộ lượng muối amoni hữu cơ này vào dung dịch NaOH (dư, đun nóng), thu được 0,02 mol NH 3 . Giá trị của m là A. 1,50. B. 2,98. C. 1,22. D. 1,24. Câu 50: Hỗn hợp T gồm hai ancol đơn chức là X và Y (M X < M Y ), đồng đẳng kế tiếp của nhau. Đun nóng 27,2 gam T với H 2 SO 4 đặc, thu được hỗn hợp các chất hữu cơ Z gồm: 0,08 mol ba ete (có khối lượng 6,76 gam) và một lượng ancol dư. Đốt cháy hoàn toàn Z cần vừa đủ 43,68 lít O 2 (đktc). Hiệu suất phản ứng tạo ete của X và Y lần lượt là A. 20% và 40%. B. 40% và 30%. C. 30% và 30%. D. 50% và 20%. ---------------------------------------------------------- HẾT ---------- Trang 5/5 - Mã đề thi 357
00:00:00