bool(false)

Đề kiểm tra 15 phút - Môn sinh học 10 - Đề 1

Nội dung

HOC24.VN 1 ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT – ĐỀ 1 Câu 1: Tại sao nói tế bào là cấp độ tổ chức cơ bản của các cơ thể sống? A. Các bào quan trong tế bào phối hợp với nhau rất chặt chẽ B. Tất cả các cơ thể sống đều được cấu tạo từ tế bào C. Tế bào có các đặc điểm đặc trưng của cơ thể sống D. Cả B và C Câu 2: Đặc điểm chung của các loài sinh vật là: A. Đều được cấu tạo từ tế bào B. Đều có tổ tiên chung C. Đều trao đổi chất với môi trường và phát triển D. Cả A và C Câu 3: Sinh vật nhân thực được chia thành thành những giới nào? A. Giới Khởi sinh, giới Nguyên sinh, giới Thực vật và giới Động vật B. Giới Khởi sinh, giới Tảo, giới Thực vật và giới Động vật C. Giới Nguyên sinh, giới Nấm, giới Thực vật và giới Động vật D. Giới Nguyên sinh, giới Khởi sinh, giới Thực vật và giới Nấm Câu 4: Tập hợp nào gồm những sinh vật thuộc giới Nguyên sinh A. Nấm nhầy, tảo nâu, tảo đỏ, thủy tức B. Nấm nhầy, trùng roi, tảo đỏ, thủy tức C. Nấm nhầy, tảo nâu, trùng roi, thủy tức D. Nấm nhầy, tảo đỏ, trùng roi, trùng giày Câu 5: Tập hợp gồm những sinh vật thuộc giới Nấm? A. Nấm nhầy, nấm sợi, nấm rơm B. Nấm men, nấm sợi, địa y C. Nấm nhầy, địa y, nấm rơm C. Nấm nhầy, địa y, nấm sợi Câu 6: Tập hợp chất nào dưới đây gồm toàn cacbonat: A. Đường đơn, đường đa và axit béo B. Đường đôi, đường đa và axit béo C. Đường đơn, đường đôi và đường đa D. Đường đơn, đường đôi và axit béo Câu 7: Nguyên tố nào sau đây là nguyên tố đa lượng A. Cacbon B. Magie C. Mangan D. Đồng Câu 8: Vai trò cơ bản của các nguyên tố vi lượng trong cơ thể sống là: A. Tham gia vào thành phần cơ bản của sự sống B. Thành phần của enzim C. Xúc tác toàn bộ các phản ứng sinh hóa D. Chất dinh dưỡng đặc trưng của tế bào Câu 9: Tổ chức sống nào sau đây là bào quan A. Tim B. Phổi C. Riboxom D. Não bộ Câu 10: Điểm giống nhau của các sinh vật thuộc giới Nguyên sinh, giới thực vậ và giới động vật là: A. Cơ thể đều có cấu tạo đa bào B. Tế bào đều có nhân sơ C. Cơ thể đều có cấu tạo đơn bào D. Tế bào cơ thể đều có nhân chuẩn
00:00:00