bool(false)

Đề kiểm tra 1 tiết - Môn sinh học 10 - Đề 1

Nội dung

HOC24.VN 1 ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT – ĐỀ 1 I. Trắc nghiệm (4 điểm) Câu 1: Các cấp độ tổ chức sống cơ bản của thế giới sống là: A. Hệ cơ quan, cơ thể, quần thể, quần xã, hệ sinh thái B. Tế bào, cơ thể, quần thể, quần xã, hệ sinh thái C. Cơ quan, cơ thể, quần thể, quần xã, hệ sinh thái D. Mô, cơ thể, quần thể, quần xã, hệ sinh thái Câu 2: Đại diện cho giới Nguyên sinh là: A. Động vật đơn bào B. Nấm nhầy C. Tảo D. Cả 3 phương án trên Câu 3: Đa dạng sinh vật thể hiện rõ nhất là: A. Đa dạng về số ngành B. Đa dạng về lớp C. Đa dạng về số lượng D. Đa dạng về bộ Câu 4: Trong cơ thể người, tế bào nào sau đây có lưới nội chất hạt phát triển mạng nhất A. Tế bào hồng cầu B. Tế bào bạch cầu C. Tế bào biểu bì D. Tế bào cơ Câu 5: Trong cơ thể sống, nhóm chất nào sau đây có đặc tính kị nước? A. Tinh bột, saccarozo, mỡ, fructozo B. Mỡ, xellulozo, photpholipit, tinh bột C. Sắc tố, vitamin, steroit, photpholipit, mỡ D. Vitamin, steroit, glucose, cacbohidrat Câu 6: Vai trò cơ bản của liên kết hidro là duy trì cấu trúc A. Không gian của các đại phân tử B. Hóa học của các đại phân tử C. Bậc 1 của protein D. Của màng tế bào Câu 7: Một tế bào có bộ NST 2n = 24. Mỗi NST trong từng cặp đều có cấu trúc khác nhau. Khi giảm phân bình thường, không có trao đổi đoạn thì số loại giao tử tạo ra là: A. 212 B. 224 C. 210 D. 220 Câu 8: Cấu trúc bậc 1 của protein có vai trò A. Xác định tính đa dạng và đặc thù của protein B. Quy định cấu trúc bậc 2, bậc 3 của protein C. Quy định tính chất lí học, hóa học của protein D. Xác định tính đa dạng, đặc thù cấu trúc protein và các bậc cấu trúc không gian tiếp theo II. Tự luận (6 điểm) Câu 1 (2 điểm): Nêu các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động của enzim Câu 2 (2 điểm): Thế nào là chu kì tế bào? Chu kì tế bào gồm những giai đoạn nào? Tại sao lại cho rằng bệnh ung thư có thể được xem là bệnh phá vỡ điều hòa phân bào? Câu 3 (2 điểm): Trình bày mối quan hệ giữa quang hợp và hô hấp trong tế bào.
00:00:00