Đề cương ôn tập học kì I - Địa lí 11

Nội dung này yêu cầu tài khoản VIP, tháng này bạn còn 2 lượt làm bài thi miễn phí cho môn Địa lý. Nâng cấp lên tài khoản VIP chỉ với 30.000đ!

Nội dung

VnDoc-Tảitàiliệu,vănbảnphápluật,biểumẫumiễnphíĐỀCƯƠNGÔNTẬPHỌCKÌ1ĐỊALÝ11Câu1:NêuđặctrưngvànhữngtácđộngcủacuộccáchmạngkhoahọcvàcôngnghệhiệnđạiGợiý:VnDoc-Tảitàlệu,văcbphảáệáệậểảiảmoẫảiảibhoễíàĐỀảoẫảiảibhc-CoƯctoẫảiảihƠpảbbNoGoẫảiảibháÔcẬphvGoẫảiảibhảPảiẬTHảiGoẫảiảibhcbẫảicpảỌVKÌo1Ưảitàlệu,văcbphảảbpỊvảiệảbuApàKLíậTAoobvÝâả:êobođoăvặpảbcràlệu,văcbphảảỊảặpảbcrc-pcbưoàKbgo1ữÝƠộủbaảoẫảiẬễí1ẫảiạvỀocrGobvÝâảipễíoẫảiảibhỌCâu2:Toàncầuhóalàgì?Cácbiểuhiệncủatoàncầuhóa?Hệquảcủatoàncầuhóa?Gợiý:VkbÌpảphutẬệạvÌc-ọảbẬpôảặrcipợễoÌoạvỀoipễc-ôảcbripApáỊảbpỊvuDcặpảbcrGáPảbýễ1rảob2ảbc-êGặbíễbNoặầcbvÔcóVĐpâvbphảoìễcíệảo?vbýễtàKbTđảiuễpcbripApủbÌcc-pâảuLảbqKỀo1ƯcPảic-T3ảicbTđảiuLpoễíbđảcỀo1ƯcPảic-T3ảiặpảbcrqựKyobpủbỀpxấổbíLc1ẫảicbTđảiuLpcbripApàn?vcTảTAoảiíệpcPảiảbễảbqứpÌc-ê1?vcTcPảiqlầảbáộo1?vcTobprucếc-NảiảiệÝoệảiẬAảàKbêc-T4ảicệpob2ảbạvỀocrảiệÝoệảiu3-ƯảiqSLảiẬTApẬpôảặrccệpob2ảbcíệảo?v1dáệ1ễảiu3-ƯảiqKmobưoựĐGsSốoýáễpc-ởạvễảc-Nảic-íảiảỊảặpảbcrcbripApàớễpc-ởảiệÝoệảiẬAảoìễoÌooẫảicÝ,vÝôảạvỀoipễtảùuc-íảicễÝặbỀpẬTHảicệpƠãả VnDoc-Tảitàiliệu,vănbảnphápluật,biểumẫumiễnphíẬAảáệobpủbỀpảbpỊvảiệảbặpảbcrạvễảc-NảiV5hạvãtàK2oboộotqKbgo1ữÝƠãả,văcGcPảic-T3ảiặpảbcrcíệảo?vqKbgo1ữÝ1?vcTáệặbễpcbÌoc-phc1âoẫảiảibhqKPảioT4ảiƠộbHủcÌoạvỀocràKpôvoộotẬệuipễcPảiảbễảbặbíãảioÌobipệvảib6íCâu3:Kháiniệmkhuvựchóa?Nguyênnhânxuấthiệnkhuvựchóa?Cáctổchứcliênkếtkhuvực?Hệquảcủakhuvựchóahinhtế?Gợiý:VkMtMbợảiạvỀoipễoýảbợảiảỹccTđải1ÌiáỊ1êễẬ2GặpảbcrGáPảbíÌG,dbƯpGoýobvảiuCocpôvủbÌcc-pâả1dẬpôảặrcẬLpáApảbễvỌVMivÝôảảbaảtqềíƠộủbÌcc-pâảặbẫải1ỊváệƠưoỹủGoLảbc-ễảboìễoÌoặbváộoặbÌoỌVÁÌocmobưoẬpôảặrcặbváộot89BÁắcbệảbẬÔủỳx0xGÂỳảTAoEG8UB8MắcbệảbẬÔủỳxờụGỳơảTAoEGBồắcbệảbẬÔủỳxấụGÂụảTAoEGM8ốK8ắcbệảbẬÔủỳxxịGòảTAoEGSBÁyUồắcbệảbẬÔủỳxxỳGấảTAoEV5hạvãtK2oboộoàKLí1ƯảiẬộocbgoƠộcPảic-đảiáệủbÌcc-pâảặpảbcràKPảioT4ảiạvÌc-ọảbcíệảo?vbýễặpảbcrcbripApàKbgo1ữÝu3oễcbêc-T4ảiạvỀoipễGbọảbcbệảboÌocbêc-T4ảiặbváộo-ƯảiẬAảàKbgo1ữÝcộ:íbýễcbTđảiuLp1?vcT:êobáCKpôvoộotàảbbT3ảicApƠộcộobìáỊặpảbcrƠvÝipãuáỊạvÝỊảẬộoạvỀoipễàÁÌoảiệảbặpảbcrậêoLảbc-ễảbạvÝrcẬphcảivÝođc-3cbệảbcbêc-T4ảicpôvcbCCâu4:Sựgiàhóadânsốởcácnướcpháttriểnvàbùngnổdânsốởcácnướcđangpháttriểncóảnhhưởngnhưthếnàođếnsựpháttriểnkinhtếxãhội?Gợiý: VnDoc-Tảitàiliệu,vănbảnphápluật,biểumẫumiễnphíàMPuÂơơấ:aảƠỀcbripApẬệờGịụục-phvảiT4pc-íải1ýoÌoảTAo1ễảiủbÌcc-pâảobpru0ơổàUộcPảiipãu:aảƠỀ3oÌoảbýuảTAoặbÌoảbễv1dãảbbT3ải1rảƠộủbÌcc-pâảặpảbcr,dbƯpỌàÁÌoảTAoủbÌcc-pâảtqKếƠvăcipễcPảicộảbpôảcbăủbíDoặbẫảicPảiqÁđoăv:aảƠỀipệVảbbT3ảitKbprvẬễí1ƯảiậmƠvảiKếẬhảiT4pipệảiệÝoệảiảbpỊvobpủb2cpỊảủbgoẬHp,dbƯpoễíàÁÌoảTAo1ễảiủbÌcc-pâảtqứpễcPải:aảƠỀảbễảbGobpru1LpậƯủbÔảc-íải:aảƠỀcPảiẬôảbệảiảPuậểảiảm:aảƠỀqkpảbcroởảobÔuủbÌcc-pâảVảbbT3ảitứaÝƠưoỹủ-ăcẬAả1rảƠộủbÌcc-pâảặpảbcrÁbăcẬTHảiovƯoƠỀảiắáphoẬệuGÝcrGáPảbýễGipÌí:CoóỌỌESẫpc-T4ảibìÝbíLpảbễảbCâu5:Trìnhbàynhữngđặcđiểmtựnhiênkinhtếdâncưxãhộicủachâuphi?Gợiý:ễỌKộảbpôảtàkb2bÔvặbẫảýảiặbùoảibphcb?ảẬAảẬdảbcbmẬệ,ễáễảáệbíễảiuLoàứpệvcệpảivÝôảặbíÌảiƠãảtặpuẬíLp1ảGặpuẬíLpuệv1DoậphcẬệặpuoTđảiGcvÝảbpôảặbíÌảiƠãảoLảặphcảbễảbàảiobpru:phảc2obẬAảảbTảiậêặbễpcbÌoạvÌuưobíễảiuLobýễVĐphảủbÌủtặbễpcbÌoƠ:CảibHủẬcệpảivÝôảcbpôảảbpôảỌủ:CảioÌoậphảủbÌủcbìÝẬHp1âbLảobrặbẫbLảậỌdbƯptàềaảƠỀcPải-ăcảbễảb VnDoc-Tảitàiliệu,vănbảnphápluật,biểumẫumiễnphíàKvmpcbN-ăccbăủtấÂcvmpàK-ọảb1Ư:aảc-2cbăủỌàÁbăcẬTHảiovƯoƠỀảicbăủG1ýpảib6íGậhảbcÔcbíệảbbệảbắÂòảbpu5sớcbripApEàÁýảbpỊv,vải1Ưcác-ễảiGƠùocƯooỌkpảbcrtàMbpỊvảTAoảib6íỌàứề9ảiT4pcbăủàÁđƠ3bLc?ảiặỹuàMỊảặpảbcrặỹuủbÌcc-pâảtcmảiứề9obếobpruỳGxổứề9cíệảo?và5phảảễÝảỊảặpảbcrobav9bp1ễảiủbÌcc-pâảcbíobpỊvbTAảic2oboộoVMivÝôảảbaảtqkbýặbPảáỊcộảbpôảqKảiậêcbộo:aảcbỀảic-êcệảậLíỌqvải1ƯcƠùocƯoỌqkbãảPảiạvãảẬ2ÝrvGặỹuỌqềaảƠỀcPảiảbễảbỌCâu6:TrìnhbàynhữngđặcđiểmtựnhiênkinhtếdâncưxãhộicủaMỹLaTinh?Gợiý:ễỌKộảbpôảtàÁãảbạvễảobìÝrvẬệ-ảiảbphc1Apữuáệ,ễàáễảoàkbíÌảiƠãả1ễ:LảiobìÝrvặpuẬíLpuệvặpuẬíLpạváệảPảiẬTHảiKộảbpôảipệvoýảbTải1LpậƯủbÔả:aảoTặbẫải1THobT3ảicoÌoảivÌảẬHpảệÝậỌdbƯptàKbvảbÔủipợễảiT4pipệváệảiT4pobôảbẬhob-ăcẬAảàềíoãpoÌob-vƯải1ăcặbẫảic-phc1âànẫcbêcbêbýễạvÌuưooỌkpảbcrVKbộoc-LảitqkpảbcrcPảic-T3ảiặbẫải1ỊvỌ VnDoc-Tảitàiliệu,vănbảnphápluật,biểumẫumiễnphíqn?vcTảTAoảiíệpipãuuLảbqMHảTAoảiíệpoễítq9bCcbvƯoáệícTậãảảTAoảiíệpỌVMivÝôảảbaảtqKọảbbọảbob2ảbc-êcbprvmả1êảbqn?vcTảTAoảiíệpipãuuLảbqềvÝc-ọođoăv,dbƯpủbíảiặprảc-íảicb4pipễả:ệpGcbrẬộocbpôảobgễipÌíoãảc-3qÁbTễ,aÝ:ộải1THo1T4ảiẬỀpủbÌcc-pâảặpảbcr,dbƯp1ƯoẬÔủcộobìVĐphảủbÌủtqÁìảioỀậƯuÌÝảbệảTAoỌq9bÌcc-pâảipÌí:CoỌqvỀobợvbíÌỳƠỀảiệảbkKqKprảbệảboẫảiảibphủbíÌqKPảioT4ảiáệu3-ƯảiậvẫảậÌảáApảTAoảiíệpCâuÌ:TrìnhbàymộtsốvấnđềcủakhuvựcTâyNamÁVàkhuvựcTrungÁ?Gợiý:Vớễpc-ởovảioăủ:?vutàkbváộoKaÝMễuớệK-vảioýc-ợẬTHải:?vu-ăcẬAả-pôảiKaÝMễuobpruấơổc-ợẬTHảicbripApỌàKaÝMễuẬệặbváộo,văcặbữvảbpỊv:?vuảbăccbripApỌề?vuGáêc-21êễẬob2ảbc-êạvễảc-NảioìễặbváộoẬệảivÝôảảbaảƠav,ễiaÝ-ễcọảbc-Lảiậăcmả1êảb3ặbváộoảệÝỌVvải1ƯcƠùocƯocẫảipÌíáệảLảặbìảiậỀtễỌ5phảcTHảiỌàlvẫả,ữÝ-ễoÌoovƯoobprảc-ễảbG,vải1ƯcipợễoÌoạvỀoipễGipợễoÌo:aảcƯoGcẫảipÌíGipợễoÌoủbÌpc-íảibÌpipÌíGảLảặbìảiậỀỌà5ọảbcbệảboÌoủbíảic-ệíẬpặbễpGchảLảặbìảiậỀ3ảbpỊvảđpậỌMivÝôảảbaảtàềíc-ễảbobăủạvÝỊảẬHptnăc1ễpGcệpảivÝôảGuẫpc-T4ảiƠỀải VnDoc-Tảitàiliệu,vănbảnphápluật,biểumẫumiễnphíàềíặbÌoậphcáỊcTcT3ảiG1êảbặprảáỊcẫảipÌíG:aảcƯooýảivÌiỀoáỊẬêobƠàềíoÌocbrẬộoậôảảiíệpoễảcbphủGảbuáCẬHpỌoỌ5ÔvạvãtàứaÝuăcmả1êảb3upạvỀoipễGc-íảiặbváộoáệẬệuãảbbT3ảicApoÌoặbváộoặbÌoỌàn4pƠỀảiảbaả:aảậê1:íLáệặbẫải1THooãpcbphảGặpảbcrậêbvbíLpáệobÔuủbÌcc-pâảỌàảbbT3ảicApipÌ:?váệủbÌcc-pâảặpảbcroìễcbripApCâu8:Trìnhbàyđặcđiểmnổibậtcủa2khuvựcTâyNamÁVàkhuvựcTrungÁ?Haikhuvựccócùngnhữngđiểmchunggì?V5ễpặbváộooýoểải1pâuobvảiẬệtàÁểảioýáêc-21êễẬ2ob2ảbc-ê-ăcobprảẬTHoỌàÁểảioýảbpỊv:?vuáệoÌocệpảivÝôảặbÌoỌàKếẬh:aảoTcbí1LíbÌpoễíCâu9:ĐiềukiệntựnhiêncủavùngtrungtâmBắcMỹcùaHoaKỳ?9b?ảẬdảbcbm5íễkọảu3c-vảicauĐùoSầủbaảbýễcbệảbòáểảicộảbpôảễỌớểảiủb2ễcaÝtànêễbọảbtoÌo:dÝảgpoễíÂơơơuobLÝƠíảiƠíảicbíbTAảiậùoảễuG,ảipợễẬệoÌooễíảivÝôảáệậÌ1êễGoÌo1ÌiậảiảbuệvuáảKbÌpĐọảbềTđảiỌàkb2bÔvtặbẫặbễảủbaảbýễủbưocLủỌàkbíÌảiƠãảtipệvcệpảivÝôảặpuẬíLpuệváệảPảiẬTHảiG:phảc2ob-ảicTđải1ỀpẬAảGcbìÝảPảiậỌớểảiủb2ễ1ẫảitànêễbọảbt:dÝảgpipệễủễẬễcáApảbpỊvcbvảiẬải-ƯảioùcảiễảiảôảipễícbẫảicbvÔảẬHpoÌo1ÌiậảiặbÌẬAảGủbọảbpôváảnLpKaÝềTđảiỌàkbíÌảiƠãảobìÝrvẬệcbễả1ÌạvPảiƠùcGcbìÝảPảiủbíảiủbgỌàkb2bÔvbãp:TđảiuTễảbpỊvoỌớểảic-vảicautànêễbọảbb?ảủb2ễcaÝáệậùotiở1ÌpcbăủảbpỊv1ÌioủbÌcc-pâảobPảảvẫpỌà9b?ảủb2ễảễut1ÌiậảiủbểƠễuệvuáệ-ƯảiẬAả:íbhcbỀảiƠẫảipcà,pà,pàủpậÌp VnDoc-Tảitàiliệu,vănbảnphápluật,biểumẫumiễnphí1ùủủbÌcc-pâảc-Ìic-NcỌàkbíÌảiƠãảc-ợẬTHảitcbễả1ÌGạvDảiƠùcG:?vặb2àkb2bÔvẫả1ApẬCễ1êễ3ủb2ễậùooÔảảbphc3ủb2ễảễuVkbýặbPảtàMbpỊvcbpôảcễptẬỀo,íÌÝGáởp-ÌiGuTễ1ÌGậdíảbphc1Apắ3ủb2ễảễuEGậdícvÝrc3ủb2ễậùoàÁÌoậễải3upỊảcaÝáệủb2ễậùoáểảic-vảicaucbprvảTAoảibpôuc-NảiỌCâu10:TrìnhbàyđặcđiểmdâncưcủaHoaKì?ỳỌứpễcPải:aảƠỀàềaảƠỀtÂxờGấc-phvảiT4pắÂơơấEcbưòc-ôảKứắƠễvKG8nEàềaảƠỀ1DoậphccPảiảbễảbc-íảiƠvỀccbrặếsàln:Ìp:ệíắobìÝrv:íảbÔủoTEàềaảảbÔủoT1uẬLpảivÌảc-pcbưoGáỀảGẬộoẬTHảiẬễí1ƯảiẬAảàềaảƠỀoý,vbTAảiipệbýễcPảioÌoặbíãảobpủb2,dbƯpàKếẬhipễcPảicTảbpôảcbăủàKvmpcbNc-vảiậọảbụ0cvmpắÂơơịEàKbệảbủb?ả:aảoTt1ễ:LảiGủbưocLủGc-íải1ý0òổẬệảiT4poýảivÌảiỀoobavavMỊảáPảbýễủbíảiủbgGƠíảiạvãảẬ25iDủảbpỊvặbýặbPảÂỌ9baảậỀ:aảoTà9baảậỀặbẫải1Ịvtqnẫải1go3nẫảiĐùoGáảậpâảáệ1Lp:TđảiqKbTễcbAc3áểảiK-vảicauáệáểảiảgpbpâuc-3ủb2ễcaÝàKếẬh:aảcbệảbcbêoễíụxổàvbTAảit:pobvÝâảcáểảinĐ1rảủb2ễMễuáệáảậ4KĐềTđảiCâu11:TrìnhbàyđặcđiểmcácngànhkinhtếHoaKỳ?ễỌềêobáCtà9bÌcc-pâảuLảbGobpruụxGịổi:ủắÂơơịEàMiíLpcbTđảitqobpruỳÂổcmảiipÌc-êảiíLpcbTđảicbripApGipÌc-êảbÔủƠpôvảiệÝoệảiẬAảàứpễícbẫảiáÔảcãpt VnDoc-Tảitàiliệu,vănbảnphápluật,biểumẫumiễnphíqbhcbỀải1T4ảiáệủbTđảicphảáÔảcãpbphả1LpảbăccbripApqoýƠỀƠaảậễÝảbpỊvảbăccbripApáApòơbdảibệảiặbẫải1ãuảbphuỳòƠỀặbÌobbệảicbripApqoÌoảiệảbáÔảcãpặbÌooảiủbÌcc-pâảàKệpob2ảbtbhcbỀảiảiaảbệảicệpob2ảbủbÌcc-pâảuLảboýuDcặbùủcbripApàKbẫảicpảẬpôảẬLotbphả1LpoýảbpỊváhcpảbGcbprcẬÔủbhcbỀải1êảbáêcíệảo?vàềvẬêobủbÌcc-pâảuLảbG:íễảbcbvẬAảậỌÁẫảiảibphủtàlệảivÌảbệải,văcặbữvobìÝrvoìễbíễặàMbpỊvảiệảboẫảiảibphủ1ưảibệải1?vcbripApàUãả,văcoẫảiảbphủiÌuoýòảbýuảiệảbtqoẫảiảibphủobrậprảobpru0ịGÂipÌc-êbệải,văcặbữvqoẫảiảibphủ1phảẬộoiÌuảbphc1phảcbìÝ1phả1phảảivÝôảc1phảuDcc-4pắ1ưải1?vcbripApEqoẫảiảibphủặbễpặbíÌảit1ưải1?vcbripApặbễpcbÌoủbỀcủbÌcGÂcbripApáỊáệảiậLo1ÌảiobọcbễảcbưòáỊ:?vuàÁđoăvoẫảiảibphủoảioýƠộcbễÝ1mptipãucếc-NảioÌooẫảiảibphủc-vÝỊảcbỀảicPảicếc-NảioìễoÌoảiệảboẫảiảibphủbphả1LpàUãả,văcoẫảiảibphủoýƠộặbÌoảbễvipợễoÌoáểảitqáểải1ẫảiậùocÔủc-vảiobìÝrvoÌoảiệảboẫảiảibphủc-vÝỊảcbỀảiqáểảiủb2ễảễuáệáảcbÌpậọảb:TđảiẬệáểảioẫảiảibphủuApậễíiÌuoÌoảiệảboẫảiảibphủbphả1LpoỌMẫảiảibphủtqMỊảảẫảiảibphủ1ưải1?vcbripApqÁđoăvảẫảiảibphủ1ễảioýƠộcbễÝ1mpq5ọảbcbưoobìÝrvẬệc-ễảic-Lpoý:phảc2obẬAảqUãả,văcảẫảiảibphủuễảic2ảbbệảibýễqlệảTAo,văcặbữvảbpỊvảẫảiƠãảảbăccbripApCâu12:LiênminhchâuÂuEUrađờivàpháttriểnnhưthếnào?Mụcđíchvàthể VnDoc-Tảitàiliệu,vănbảnphápluật,biểumẫumiễnphíchếcủanó?ỳUộ-ễ14páệủbÌcc-pâảtễỌUộ-ễ14ptàÁƯải1ÌảiáệcbỹủobavvắỳxấỳEàÁẫải1ÌảiặpảbcrobavvắỳxấụEàÁƯải1ÌảiảivÝôảcobavvắỳxấ0EàÁƯải1ÌảiobavvắỳxờụEẬpôảupảbobavvắỳxxòEậỌUộủbÌcc-pâảtàUỀẬTHảioÌocbệảbápôảcPảiẬpôảcCocờẬôảÂụảTAoỌàBvu3-ƯảicbíoÌobTAảiặbÌoảbễvc-íảiặbẫảiipễả1êễẬàSưo1ƯcbỀảiảbăcảiệÝoệảioễíÂSCo12obtàKLí-ễỳặbváộocộ:íẬTvcbẫảibệảibởễG:êobáCoíảảiT4páệcpỊảáỀảc-íảioÌoảTAocbệảbápôảàKPảioT4ảiƠộẬpôảặrcặpảbcrẬvÔcủbÌủGảƯpáCGễảảpảbG1ỀpảiíLpóỌòKbâobrqMbpỊvạvÝrc1êảbạvễc-NảiáỊặpảbcrob2c-ê:íoÌoođạvễả1?vảdíoìễBồ1Ị-ễqÁÌoođạvễả1?vảdíoìễBồẬệtảibêáphảobavvGbƯp1ÌảiobavvGbƯp1ÌiậƯc-T3ảiobavvGìÝậễảẬpôảupảbobavvGođạvễảặpâucíÌảGcởễÌảobavvCâu13:ChứngminhEUlàlà1trungtâmkinhtếlớnvàlàtổchứcthươngmạihàngđầuthếgiới?ễỌK-vảicauặpảbcrbệải1?vcbripAptàBồẬệỳc-íảiòc-vảicauặpảbcrẬAảảbăccbripApắ5íễkọGBồGMbÔcEàKvÝ:aảƠỀobếobpruụGỳổ:aảƠỀcbripApảbTảiobprucApòỳổcmảiứề9cbripApáệcpôvcbCỳxổảPảiẬTHảicbripApàBồ1ưải1?vcbripApáỊứề9ắÂơơấEậỌKmobưocbTđảiuLpbệải1?vcbripAptàKếc-Nải,văcặbữvc-íảiứề9ÂờỌấổáệcếc-Nải,văcặbữvc-íảicbripApòụỌụổ1Ịv1ưải1?vcbripAp VnDoc-Tảitàiliệu,vănbảnphápluật,biểumẫumiễnphíàlệậLảbệảiẬAảảbăcoìễoÌoảTAo1ễảiủbÌcc-pâảàÁbpruấxổc-íảiáphảc-HủbÌcc-pâảoìễcbripApCâu14:Phântíchnộidungvàlợiíchcủa4mặttựdolưuthôngtrongEU?àBồcbprcẬÔủcbêc-T4ảiobvảiobavvcơỳơỳỳxxòVĐỀảuDccộ:íẬTvcbẫảiẬệtqKộ:í:pobvÝâảtuNpoẫải:aảc-íảiBv1ỊvoýạvÝỊảcộ:í1pẬLpGcộ:íoTc-gGcộ:íobNảảđpẬệuáphoqKộ:íẬTvcbẫải:êobáCtoÌo:êobáCảbT:êobáCáÔảcãpGcbẫảicpảẬpôảẬLoGảiaảbệảiGặpâucíÌảG:vẬêob1THocT:íbíLc1ẫảic-íảioÌoảTAoBồqKộ:íẬTvcbẫảibệảibíÌtbệảibýễipợễoÌoảTAoẬTvcbẫảic-ễí1mpuvễậÌảáApảbễvuệặbẫảic2ảbcbvripÌc-êipễcPảiqKộ:íẬTvcbẫảicpỊảáỀảtậdpậoÌobLảobrc-íảiipễí:êobcbễảbcíÌảVảibầễoìễáphocộ:íẬTvcbẫảitàíÌậảbợảic-3ảiLpc-íảiủbÌcc-pâảặpảbcràKbộobphảỳob2ảbƠÌobcbTđảiuLpáApoÌoảTAoảiíệpẬpôảupảbobavvàKPảioT4ảiƠưouLảbặpảbcráệặbãảPảioLảbc-ễảboìễBồ1ỀpáApoÌoc-vảicauặpảbcrẬAảc-ôảcbripApỌCâu15:VìsaocóthểnóiviệcrađờiđồngtiềnơrôlàbướctiếncủasựliênkếttrongEU?nÌicpỊảobvảià-ẫ1THoƠ:CảicảPuỳxxx1rảảễÝ3BồỌàlHpcbrtqMaảioễíƠưooLảbc-ễảboìễcbêc-T4ảiảƯp1êễobav8vqKbìcpôv-ìp-íặbpobvÝâả1mpcpỊảqKLícbvÔảẬHpobíáphoobvÝâảipễíáỀảc-íảiBồỌqnđảipãảbíÌoẫảicÌoặrcíÌảoìễoÌo:íễảbảibphủ1ễạvỀoipễỌCâu16:ChobiếtnhữngđặcđiểmnổibậtvịtríđịalítựnhiêndâncưvàxãhộicủacộnghòaLiênBangĐức?ỳỌớêc-21êễẬ2ạvễảc-NảiàMu3c-vảicauobavvipÌủxảTAoGipÌủậpâảĐùoáệậpâảĐễảàc2obGcbvÔảẬHpipễí VnDoc-Tảitàiliệu,vănbảnphápluật,biểumẫumiễnphíẬTvcbẫảicbTđảiáApoÌoảTAoỌàÁýáễpc-ởobìobỀcG1?vcệvc-íải,aÝ:ộảiáệủbÌcc-pâảBồGảTAoƠÌảiẬÔủBồỌÂỌnpỊvặphảcộảbpôảỌtàkb2bÔvẫả1ApcbvÔảẬHpobíủbÌcc-pâảảẫảiảibphủẫả1ApàÁãảbạvễảcbpôả1ễ:LảiG1ủGbăủ:ảảbpỊvặbÌob:vẬêobỌàMib6íặbíÌảiƠãảtobìÝrvoýcbễảảavGcbễả1ÌáệuvỀpuỌòỌềaảoTáệ,dbƯpỌàKếƠvăcƠpảbcbăủGàÁđoăv:aảƠỀipệGGảbÔủoTảbpỊvắobpruỳơổEcbprvảbaảẬộoẬễí1ƯảiậmƠvảiàkbvÝrảặb2obẬÔủipễ1ọảbáệƠpảboíảàSưoƠỀảioễíGbhcbỀảiủbgoẬHpáệậãíbpâucỀcGứềànK1THoTvcpôả1?vcTủbÌcc-pâảCâu1Ì:ChứngminhcộnghòaLiênBangĐứclàcườngquốckinhtếhàngđầuthếgiớivàmộtnướccónềncôngnôngngiệppháttriểncao?ỳnưoẬệoT4ảiạvỀoặpảbcrbệải1?vcbripApànưoẬệuƯcc-íảiảbợảioT4ảiạvỀoặpảbcrbệải1?vcbripApỌàlệoT4ảiạvỀocbTđảiuễêcbưbễpcbripApƠễv5íễkọàlệảTAo1ưải1?vobavváệ1ưảicbưòc-ôảcbripApáỊứề9àÁýáễpc-ởobìobỀcG1?vcệvặpảbcrBồàMỊảặpảbcr,dbƯp1ễảiobvÝâảƠễảiảỊảặpảbcrc-pcbưoỌÂnưoẬệuƯcảTAooýảỊảoẫảiảẫảiảiphủủbÌcc-pâảoễíễỌÁẫảiảibphủtàÁMủbÌcc-pâảáApc-ọảb1ƯoễíàMPảiƠvăcẬễí1ƯảioễíGẬvẫả1mpuApáệÌủ:Cảioẫảiảibhbphả1LpàMbpỊvảiệảbipợáêc-2oễíc-ôảcbripAptobrcLíuÌÝGbíÌobăcG1phảcápảcbẫảiGUcbỹủỌà9baảậỀtÁÌoc-vảicauạvễảc-NảitcgcàiÌcGSvÝàảpobG5PuàậvỀoG9-ễảàủbvẫoGÁẫàẬẫàảbđậỌMẫảiảibphủt VnDoc-Tảitàiliệu,vănbảnphápluật,biểumẫumiễnphíànpỊvặphảcộảbpôảặbẫảicbvÔảẬHpảbTải:ícPảioT4ảiođipApbýễobvÝôảuẫảbýễGbHủẬ2býễc-íảiƠãả,văcGƠ:CảiảiệÝoệảiảbpỊvủbaảậýảipỀảicỀcảôảảPảiƠvăcảẫảiảibpôủoìễnưocPảiảbễảbỌàÁÌoảẫảiƠãảobìÝrvtẬgễuọGoìoãp1T4ảiặbíễpcaÝGcbêcắậởGẬHảEáệƠợễóà9baảậỀtặbùủoãảTAoqobPảảvẫpủbÌcc-pâảuLảb3ủb2ễcaÝqc-Ìảic-NccÔủc-vảiảbpỊv3ủb2ễảễuáệủb2ễ1ẫải
00:00:00