bool(false)

Đề thi học kì I - THPT Đoàn Kết - Môn sinh 11

Nội dung

Đề thi học ki I môn sinh 11 Trường THPT Đoàn Kết I/ Phần trắc nghiệm (6 điểm): Chọn phương án đúng nhất rồi tô vào phiếu trả lời trắc nghiệm. Câu 1: Sản phẩm của pha sáng trong quang hợp không bao gồm: A. O2 B. NADPH C. CO2 D. ATP Câu 2: Loại tế bào nào chỉ có ở các thực vật C4? A. Tế bào mô giậu B. Tế bào biểu bì C. Tế bào lông hút D. Tế bào bao bó mạch Câu 3: Hai con đường hô hấp ở thực vật gồm: A. Đường phân và lên men B. Đường phân và chu trình Crep C. Phân giải hiếu khí và phân giải kỵ khí D. Pha sáng và pha tối Câu 4: Những con thú nào sau đây tiêu hóa thức ăn chủ yếu nhờ các vi sinh vật sống cộng sinh trong ống tiêu hóa? A. Hổ, báo B. Chó, mèo C. Trâu, bò D. Heo, chuột Câu 5: Vai trò nào sau đây không phải của quang hợp? A. Tạo chất hữu cơ B. Điều hòa không khí C. Tạo năng lượng D. Tăng hiệu ứng nhà kính giúp ngăn chặn sự nóng lên của trái đất Câu 6: Thú ăn thực vật thường phải ăn lượng thức ăn lớn chủ yếu vì: A. Chúng không nhai kỹ thức ăn B. Chúng có dạ dày rất lớn C. Thức ăn của chúng nghèo dinh dưỡng D. Chúng cần phải mài răng cho sắc Câu 7: Chọn phát biểu đúng: A. Chu trình Canvin chỉ có ở thực vật C3. B. Nhóm thực vật C4 có năng suất quang hợp cao hơn C3 và CAM. C. Thực vật CAM có khí khổng mở vào ban ngày và đóng vào ban đêm. D. Thực vật CAM mang đặc điểm thích nghi với điều kiện môi trường rừng mưa nhiệt đới. Câu 8: Hệ sắc tố quang hợp ở thực vật bậc cao gồm: A. Diệp lục a và diệp lục b B. Diệp lục và carôtenôit C. CO2 và nước D. CO2 và ánh sáng Câu 9: Pha sáng cung cấp cho pha tối sản phẩm nào sau đây? A. CO2 và ATP B. Năng lượng ánh sáng C. Nước và O2 D. ATP và NADPH Câu 10: Cấu trúc nào sau đây không nằm trong cấu tạo ống tiêu hóa ở người? A. Ruột già B. Ruột non C. Tuyến nước bọt D. Dạ dày Câu 11: Đặc điểm không có trong cấu tạo ống tiêu hóa của thú nhai lại? A. Ruột non dài B. Răng nanh phát triển C. Dạ dày 4 ngăn D. Răng hàm nhiều gờ cứng Câu 12: Trong các con đường hô hấp ở thực vật, giai đoạn nào tạo ra nhiều năng lượng ATP nhất? A. Đường phân B. Lên men C. Chu trình Crep D. Chuỗi truyền electron Câu 13: Khi nói về pha tối trong quang hợp, phát biểu nào sau đây là không đúng? A. Pha tối diễn ra trong strôma B. Pha tối tạo ra cacbohiđrat C. Nguyên liệu sử dụng là CO2 D. Pha tối hoàn toàn không cần đến ánh sáng Câu 14: Nhóm động vật nào sau đây tiêu hóa bằng cả hai hình thức nội bào và ngoại bào? A. Giun đất, châu chấu, gà B. Heo, trâu, bò C. Trùng giày, trùng roi, amíp D. Thủy tức, san hô, giun dẹp Câu 15 : Giai đoạn quang hợp thực sự tạo ra C6H12O6 ở cây bắp là giai đoạn nào sau đây? A. Quang phân li nước B. Pha sáng C. Pha tối D. Chu trình Canvin Câu 16: Chọn phát biểu sai về hô hấp: A. Hô hấp tạo ra năng lượng. B. Hạt nảy mầm có cường độ hô hấp cao. C. Hô hấp lấy ôxi và tạo ra cacbônic. D. Cơ quan chuyên trách thực hiện hô hấp ở thực vật là lá. Câu 17: Đặc điểm nào của lá giúp tăng khả năng hấp thu ánh sáng? A. Tổng diện tích bề mặt lớn B. Hệ thống gân lá dày đặc C. Lớp cutin dày D. Nhiều khí khổng Câu 18: Chọn phát biểu sai về tiêu hóa ở người. A. Tiêu hóa ở người là tiêu hóa nội bào B. Ở miệng có tiêu hóa hóa học và cơ học C. Thực quản chỉ có tiêu hóa cơ học D. Dạ dày người chỉ có một ngăn Câu 19: Sơ đồ nào sau đây mô tả đúng đường đi của thức ăn trong dạ dày của thú nhai lại? A. Miệng - dạ tổ ong - dạ múi khế - dạ lá sách - nhai lại - dạ cỏ. B. Miệng - dạ cỏ - nhai lại - dạ tổ ong - dạ múi khế - dạ lá sách. C. Miệng - dạ cỏ - dạ tổ ong - nhai lại - dạ lá sách - dạ múi khế. D. Miệng - dạ tổ ong - dạ cỏ - nhai lại - dạ lá sách - dạ múi khế. Câu 20: Nhóm động vật nào sau đây chưa có cơ quan tiêu hóa? A. Giun đất, cào cào, ốc sên B. Heo, hổ, báo C. Trùng giày, trùng roi, amíp D. Thủy tức, san hô, giun dẹp Câu 21: Người ta có thể dùng phương pháp bảo quản khô để bảo quản nông sản như lúa, bắp. Điều đó chứng tỏ: A. Cường độ hô hấp tỷ lệ nghịch với nhiệt độ B. Mất nước làm giảm hô hấp C. Mất nước làm tăng hô hấp D. Ôxi không cần cho hô hấp Câu 22: Bào quan thực hiện chức năng quang hợp ở thực vật là: A. Ty thể B. Diệp lục C. Lục lạp D. Lá Câu 23: Đặc điểm răng của thú ăn thịt thích nghi với quá trình: A. Nhai và nghiền thức ăn B. Cắt, xé nhỏ thức ăn dễ tiêu hóa C. Nhai lại thức ăn khó tiêu hóa D. Tiêu hóa thức ăn cứng, giàu dinh dưỡng Câu 24: Pha sáng của quang hợp diễn ra ở đâu? A. Màng tilacôit B. Ty thể C. Strôma D. Nhân tế bào II/ Phần tự luận (4 điểm): Học sinh trả lời hai câu hỏi sau vào giấy thi. Câu 1: (3 điểm). a. Nêu khái niệm tiêu hóa ở động vật. b. Trình bày quá trình tiêu hóa thức ăn ở động vật đơn bào. Câu 2: (1 điểm). Vì sao trâu, bò chỉ ăn cỏ nhưng thịt của chúng lại rất giàu prôtêin?
00:00:00