Bộ đề số 8 - 20 câu

Nội dung này yêu cầu tài khoản VIP, tháng này bạn còn 2 lượt làm bài thi miễn phí cho môn Hóa học. Nâng cấp lên tài khoản VIP chỉ với 30.000đ!

Nội dung

Bài 1 Tinh bột được tạo thành trong cây xanh nhờ quang hợp, khí FKLÃPWKÇWtFK NK{QJNKt0XÕQFyJWLQKEÝW thì thể tích không khí (ở đktc) cần dùng để cung cấp FKRSK§QíQJTXDQJKçSOj Chọn một đáp án dưới đây A. 138266,7 lít B. 140256,5 lít C. 150200,6 lít D. A, B, C đều sai Bài 2 Để nhận biết 3 chất bột trắng: tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ ta có thể tiến hành theo trình tự sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. Hoà tan vào nước, dùng vài giọt dung dịch ÿXQQyQJGQJGXQJGÏFK B. Hoà tan vào nước, dùng iot. C. Dùng vài giọt ÿXQQyQJGQJGXQJGÏFK D. Dùng iot, dùng dung dịch Bài 3 Hợp chất P có công thức phân tử , khi cho P vào dung dịch NaOH loãng, đun nóng nhẹ thấy bay ra khí K làm xanh giấy quì tím ẩm. Axit hoá dung dịch còn lại sau phả ứng bằng dung dịch ORmQJU×LFKmQJF©WWKXÿmçFPÝWFK©WKóXFk3 FyWKÇFyF{QJWKíFF©XW¥R là: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Tất cả đều đúng. Bài 4 Hãy chỉ ra những giải thích sai trong các hiện tượng sau: Chọn một hoặc nhiều đáp án dưới đây A. Khi làm sạch nước đường, người ta thường cho lòng trắng trứng vào và đun lên đó là hiện tượng vật lí. B. Khi nấu canh cua, xuất hiện gạch của nổi lên (nổi trên mặt nước) đó là hiện tượng hoá học. C. Sữa tươi để lâu sẽ bị vón cục, tạo thành kết tủa đó là hiện tượng vật lí. D. Ancol loãng để lâu ngoài không khí cho mùi chua đó là hiện tượng hoá học. Bài 5 Để tách các chất khỏi nhau từ hỗn hợp axit axetic và ancol etylic ta có thể tiến hành theo trình tự nào sau đây? Chọn một đáp án dưới đây A. Dùng , chưng cất, sau đó cho tác dụng với FKmQJF©W B. Dùng CaO, chưng cất, sau đó cho tác dụng với FKmQJF©W C. Dùng , sau đó tác dụng với D. A và B đúng Bài 6 Để xà phòng hoá hoàn toàn 2,22g hỗn hợp 2 este đồng phân X và Y cần dùng hết 30ml dung dịch KOH 1M. Khi đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 este đó thì thu được khí YjKkLQmßFFyWKÇWtFKEµQJQKDXYjÿRãFQJÿLÅXNLËQ&{QJWKíFSKkQWñFëD X, Y là: Chọn một đáp án dưới đây A. và B. và C. và D. Kết quả khác. Bài 7 Công thức cấu tạo của hợp chất FyWKÇOj Chọn một đáp án dưới đây A. Anđehit no có 2 nhóm chức hoặc ancol không no 2 chứa có một nối ba. B. Axit hay este mạch hở chưa no chứa một nối đôi ở gốc hiđrocacbon. C. Ancol – andehit chưa no chứa 1 nối đôi. D. Cả A, B, C đều đúng. Bài 8 Hoà tan 104,25g hỗn hợp các muối NaCl và NaI vào nước. Cho đủ khí clo đi qua hỗn hợp rồi đun cạn. Nung chất rắn thu được cho đến khi hết hơi màu tím bay ra. Bã rắn còn lại sau khi nung nặng 58,5g. Thành phần % khối lượng hỗn hợp 2 muối là: Chọn một đáp án dưới đây A. 29,5; 70,5 B. 28,06; 71,94 C. 65; 35 D. 50; 50 Bài 9 Để so sánh độ hoạt động hoá học mạnh, yếu của phi kim thường được xem xét qua khả năng phản ứng: Chọn một đáp án dưới đây A. Với hiđro hoặc với kim loại B. Với oxi C. Với dung dịch muối D. Với kiềm. Bài 10 Nguyên tố nào sau đây có tính chất giống phôpho nhất? Chọn một đáp án dưới đây A. Si B. S C. Sb D. As Bài 11 Nguyên tố M thuộc nhóm A. Trong phản ứng oxi hoá-khử, M tạo ion có 37 hạt gồm proton, nơtron, electron. Vị trí của nguyên tố M trong bảng tuần hoàn là vị trí nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. Chu kì 3, nhóm IIIA B. Chu kì 4, nhóm IIIA C. Chu kì 3, nhóm IVA D. Kết quả khác. Bài 12 Một hợp chất được tạo thành từ các ion và . Trong phân tử FyWÙQJVÕ K¥Wproton, nơtron, electron bằng 164; trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 52. Số khối của X lớn hơn số khối của Y là 23, tổng số hạt proton, nơtron, electron trong ion nhiều hơn trong ion nhiều hơn trong ion là 7 hạt X, Y là nguyên tố nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. Na và Cl B. Na và O C. K và O D. Li và O Bài 13 Trong một lớp electron thứ n có bao nhiêu phân lớp electron? Chọn một đáp án dưới đây A. 2 B. n C. D. Không xác định được Bài 14 Cho các nguyên tố X, Y, Z. Tổng số hạt trong các nguyên tử lần lượt là 16, 58 và 78. Sự chênh lệch giữa số khối và nguyên tử khối không vượt quá 1 đơn vị. Các nguyên tố X, Y, Z lần lượt là nguyên tố nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. B, K, Fe B. Be, Na, Al C. N, Li, Ni D. Tất cả đều sai. Bài 15 Dùng quặng hematit chứa 90% ÿÇV§Q[X©WW©Qgang chứa 95% Fe. Hiệu suất của quá trình là 80%. Khối lượng quặng hematit cần dùng là: Chọn một đáp án dưới đây A. 1884,92kg B. 1880,2kg C. 1900,5kg D. Kết quả khác. Bài 16 Cho một hỗn hợp gồm 1,12g Fe và 0,24g Mg tác dụng với 250ml dung dịch . Phản ứng thực hiện xong, người ta thu được kim loại có khối lượng là 1,88g. Nồng độ mol của dung dịch đã dùng là: Chọn một đáp án dưới đây A. 0,15M B. 0,12M C. 0,1M D. 0,20M Bài 17 Một dung dịch chứa x mol WiFGéQJYßLGXQJGÏFKFKíD\PRO+&OLÅXNLËQ ÿÇVDXSK§QíQJWKXÿmçFOmçQJNÃWWëDOßQQK©WOj Chọn một đáp án dưới đây A. x > y B. y < x C. x = y D. x < 2y Bài 18 Hoà tan hoàn toàn một khối lượng kim loại M hoá trị II vào dung dịch HCl 14,6% được dung dịch muối có nồng độ 18,19%. M là kim loại nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. Mg B. Ca C. Zn D. Ba Bài 19 Có 4 dung dịch, trong mỗi dung dịch có chứa một loại ion sau: và 4 kim loại Cu, Fe, Ag và Pb. Nếu sắp xếp những cặp oxi hoá - khử của kim loại và ion kim loại tương ứng nói trên theo chiều tính oxi hoá của ion kim loại giảm dần thì cách sắp xếp nào sau đây là đúng: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Tất cả đều sai. Bài 20 Cấu hình electron là cấu hình của: Chọn một đáp án dưới đây A. B. Ne C. D. Tất cả đều đúng. Đáp án là : (D)
00:00:00