Bộ đề số 6 - 20 câu

Nội dung này yêu cầu tài khoản VIP, tháng này bạn còn 2 lượt làm bài thi miễn phí cho môn Hóa học. Nâng cấp lên tài khoản VIP chỉ với 30.000đ!

Nội dung

Bài 1 Chọn câu đúng trong các câu sau: Chọn một đáp án dưới đây A. Tinh bột và xenlulozơ đều tham gia phản ứng tráng gương. B. Tinh bột, saccarozơ và xenlulozơ có công thức chung là C. Tinh bột, saccarozơ và xenlulozơ có công thức chung là D. Tinh bột, saccarozơ và xenlulozơ đều là các polime có trong thiên nhiên. Bài 2 X là một QRFKÍFKíDPÝWQKyP YjPÝWQKyP±COOH. Cho 13,1g X tác dụng với dung dịch HCl dư, ta thu được 16,75g muối clohiđrat của X. X có công thức cấu tạo nào sau đây? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Kết quả khác. Bài 3 Một hợp chất hữu cơ X có công thức ;SK§QíQJYßLGXQJGÏFKbrom, X tác dụng với dung dịch NaOH và HCl. Chất hữu cơ X có công thức cấu tạo là: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. A và B đúng. Bài 4 Những công thức cấu tạo nào dưới đây tương ứng với công thức phân tử ? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Tất cả đều đúng. Bài 5 Để nhận biết dung dịch các chất lòng trắng trứng, xà phòng, glixerol, hồ tinh bột ta có thể tiến hành theo trình tự nào sau đây? Chọn một đáp án dưới đây A. Đun nóng, dùng natri kim loại, dùng B. Dùng vài giọt ÿ»FGQJ , dùng dd iot. C. Dùng đặc, dùng D. Dùng vài giọt ÿ»FÿXQQyQJGQJGGLRW Bài 6 X là este của một axit hữu cơ đơn chức và ancol đơn chức. Để thuỷ phân hoàn toàn 6,6g chất X, người ta dùng 34,10ml dung dịch NaOH 10% có D = 1,1g/ml. Lượng NaOH này dư 25% so với lượng NaOH cần dùng cho phản ứng. X có công thức cấu tạo nào sau đây? Chọn một đáp án dưới đây A. và B. C. D. Bài 7 Phát biểu nào dưới đây là đúng? Chọn một đáp án dưới đây A. Luộc khoai ở vùng cao sẽ lâu hơn vì xảy ra ở nhiệt độ thấp hơn. B. Luộc khoai gần đỉnh núi Everest sẽ mau chín hơn vì nước sôi ở nhiệt độ thấp hơn. C. Nước lỏng có thể được đun nóng lên ở nhiệt độ cao hơn nhiệt độ sôi của nước, nên độ cao không ảnh hưởng gì. D. Sự sụt giảm áp suất khi lên cao làm cho nước sôi ở nhiệt độ cao hơn. Bài 8 Cho phản ứng ÿmçFWKõFKLËQãEuQKNtQ%LÃWUµQJW©WF§FiFFK©W ÿÅXãWKÇNKtNKLWQJiSVX©WOrQO«QWKuWÕFÿÝFëDSK§QíQJVÁWQJOj Chọn một đáp án dưới đây A. 46 lần B. 44 lần C. 54 lần D. Kết quả khác Bài 9 Cho một lượng dư YjRPOGXQJGÏFK+&O07KÇWtFKNKtclo sinh ra là: Chọn một đáp án dưới đây A. 1,34 lít B. 1,45 lít C. 1,44 lít D. 1,4 lít Bài 10 Khí clo có lẫn khí và . Phương pháp nào sau đây có thể tinh chế được clo? Chọn một đáp án dưới đây A. Cho qua kiềm. B. Hợp KçSQmßFFKRWiFGéQJYßL C. Đốt hỗn hợp, hợp nước. D. Cho qua kiềm, cho tác dụng với dung dịch Bài 11 M thuộc nhóm IIIA, X thuộc nhóm VIA. Trong oxit cao nhất M chiếm 71,34% khối lượng, còn X chiếm 28,66% khối lượng. Liên kết giữa M và X trong hợp chất thuộc loại liên kết nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. Liên kết ion B. Liên kết cộng hoá trị. C. Liên kết cho - nhận. D. Liên kết ion – liên kết cộng hoá trị. Bài 12 Hai nguyên tố X, Y đứng kế tiếp nhau trong một chu kì thuộc bảng tuần hoàn, có tổng điện tích dương hạt nhân là 25. Vị trí của X và Y trong bảng tuần hoàn là vị trí nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. X: Chu kì 2 nhóm IIA; Y: Chu kì 2 nhóm IIIA B. X: Chu kì 3 nhóm IIA; Y: Chu kì 3 nhóm IIIA C. X: Chu kì 2 nhóm IIA; Y: Chu kì 3 nhóm IIIA D. Tất cả đều sai. Bài 13 Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt (proton, nơtron, electron) bằng 180; trong đó tổng số hạt mang điện chiếm 58,59% tổng số hạt. Nguyên tố X là nguyên tố nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. Iot B. Clo C. Brom D. Flo Bài 14 Hãy chọn trình tự tiến hành nào trong các trình tự sau để tách các oxit ra khỏi hỗn hợp : Chọn một đáp án dưới đây A. Dùng dd NaOH dư, lọc, khí QKLËWSKkQGQJGG+&OGmÿLËQSKkQGXQJ GÏFKÿÕWGQJGG1D2+QKLËWÿÝ. B. Dùng dd HCl, dùng dd NaOH dư, lọc, khí QKLËWSKkQGQJGG+&OOÑFÿLËQ SKkQGXQJGÏFKGQJGG1D2+QKLËWSKkQ C. Khí , đốt nóng, dung dịch HCl, lọc, đốt, dùng dd NaOH dư, lọc, khí QKLËW phân. D. A, B, C đều đúng. Bài 15 Cho hỗn hợp gồm Fe dư và Cu vào dung dịch WK©\WKRiWUDNKt120XÕL thu được trong dung dịch là muối nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. và D. và Bài 16 Hỗn hợp X gồm hai kim loại kiềm và một kim loại kiềm thổ tan hoàn toàn vào nước, tạo ra dung dịch Y và giải phóng 2,688 lít ÿNWF 7KÇWtFKGXQJGÏFK 2M cần thiết để trung hoà dung dịch Y là: Chọn một đáp án dưới đây A. 30ml B. 120ml C. 60ml D. Tất cả đều sai Bài 17 Cho 1,15g một kim loại kiềm X tan hết vào nước. Để trung hoà dung dịch thu được cần 50g dung dịch HCl 3,65%. X là kim loại nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. K B. Cs C. Li D. Na Bài 18 Hãy chỉ ra câu sai trong các câu sau đây: Chọn một hoặc nhiều đáp án dưới đây A. Phản ứng oxi hoá-khử là phản ứng có sự chuyển dời electron giữa các chất phản ứng. B. Phản ứng giữa kim loại và cation kim loại trong dung dịch có sự chuyển dời electron vào dung dịch. C. Phản ứng giữa cặp oxi hoá-khử YßL là do ion có tính oxi hoá mạnh hơn ion D. Phản ứng giữa hai cặp oxi hoá khử và là do ion có khả năng oxi hoá Zn thành ion Bài 19 Ngâm một đinh sắt sạch trong 200ml dung dịch 6DXNKLSK§QíQJNÃWWK~F O©\ÿLQKV³W ra khỏi dung dịch, rửa nhẹ, sấy khô, thấy khối lượng đinh sắt tăng thêm 0,8g. Nồng độ mol/l của dung dịch là bao nhiêu? Chọn một đáp án dưới đây A. 0,6M B. 0,7M C. 0,5M D. 1,5M Bài 20 Tinh bột và xenlulozơ đều là polisaccarit có công thức phân tử QKmQJ [HQOXOR]k có thể kéo thành sợi còn tinh bột thì không. Cách giải thích nào sau đây là đúng: Chọn một đáp án dưới đây A. Phân tử xenlulozơ không phân nhánh, các phân tử rất dài dễ xoắn lại thành sợi. B. Phân tử xenlulozơ không phân nhánh, các phân tử rất dài sắp xếp song song với nhau theo một trục xoắn lại thành sợi. C. Tinh bột là hỗn hợp của hai thành phần amilozơ và amilopectin, mạch phân tử của chúng sắp xếp song song với nhau làm cho tinh bột ở dạng hạt. D. Hai thành phần amilozơ và amilopectin xoắn lại thành vòng xoắn, các vòng xoắn đó cuộn lại làm cho tinh bột ở dạng hạt.
00:00:00