Bộ đề số 5 - 19 câu

Nội dung này yêu cầu tài khoản VIP, tháng này bạn còn 2 lượt làm bài thi miễn phí cho môn Hóa học. Nâng cấp lên tài khoản VIP chỉ với 30.000đ!

Nội dung

Bài 1 Có thể nhận dung dịch anilin bằng cách nào sau đây? Chọn một đáp án dưới đây A. Ngửi mùi. B. Tác dụng với giấm. C. Thêm vài giọt D. Thêm vài giọt nước brom. Bài 2 Các aminoaxit no có thể phản ứng với tất cả các chất trong nhóm nào sau đây. Chọn một đáp án dưới đây A. Dùng dd NaOH, dd HCl, B. Dùng dd NaOH, dd brom, dd HCl, C. Dùng dd , dd thuốc tím, dd D. Dùng dd , dd , dd thuốc tím. Bài 3 Hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử dạng WURQJÿyR[LFKLÃPNKÕLOmçQJ %LÃWUµQJ;SK§QíQJYßLGXQJGÏFK1D2+WKHRWÍOËVÕPRO Yj;SK§Q íQJYßLGXQJGÏFKEURPWKHRWÍOËVÕPRO&{QJWKíFF©XW¥R của X là: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Bài 4 Để sản xuất ancol etylic người ta dùng nguyên liệu là mùn cưa và vỏ bào từ gỗ chứa 50% xenlulozơ. Nếu muốn điều chế 1 tấn ancol etylic, hiệu suất quá trình là70% thì khối lượng nguyên liệu là bao nhiêu? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Bài 5 Lên men 1 tấn tinh bột chứa5% tạp chất trơ thành ancol etylic, hiệu suất quá trình lên men là 85%. Nếu pha loãng ancol đó thành ancol ELÃW'Oj 7KÇWtFKGXQJGÏFKDQFROWKXÿmçFOj bao nhiêu? Chọn một đáp án dưới đây A. 1206,25 lít B. 1246,25 lít C. 1200 lít D. Kết quả khác. Bài 6 Lên men 1 tấn tinh bột chứa5% tạp chất trơ thành ancol etylic, hiệu suất quá trình lên men là 85%. Khối lượng ancol thu được là: Chọn một đáp án dưới đây A. 400kg B. 398,8kg C. 389,9kg D. 390kg Bài 7 Có những ion và kim loại sau: . Nếu sắp xếp các cặp oxi hoá-khử thành dãy điện hoá học theo chiều tính oxi hoá của các ion kim loại tăng dần thì cách sắp xếp nào sau đây là đúng: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Kết quả khác. Bài 8 Tốc độ của phản ứng: Dựa vào biểu thức tính tốc độ phản ứng thì trong số các điều khẳng định sau đây, điều nào phù hợp với biểu thức tính tốc độ phản ứng: Chọn một đáp án dưới đây A. Tốc độ phản ứng hoá học tăng lên khi có mặt chất xúc tác. B. Tốc độ của phản ứng hoá học được đo bằng sự biến đổi nồng độ của các chất tham gia phản ứng. C. Tốc độ của phản ứng hoá học tỉ lệ thuận với tích các nồng độ của các chất tham gia phản ứng. D. Tốc độ của phản ứng hoá học thay đổi khi tăng thể tích dung dịch chất tham gia phản ứng. Bài 9 Hoà tan hỗn hợp 6,4g CuO và 16g trong 320ml dung dịch HCl 2M. Sau phản ứng có m gam chất rắn không tan, m có giá trị trong giới hạn nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Bài 10 Cho phân tử các chất sau: 7URQJFiFSKkQWñ WUrQSKkQWñQjRVDXÿk\FyOLrQNÃWFKR- nhận: Chọn một đáp án dưới đây A. và B. và C. D. Tất cả đều sai Đáp án là : (C) Bài 11 Trong một chu kì, số oxi hoá cao nhất của các nguyên tố thuộc nhóm A trong oxit biến đổi như thế nào? Chọn một đáp án dưới đây A. Tăng dần. B. Giảm dần. C. Mới đầu tăng dần sau giảm dần. D. Mới đầu giảm dần sau tăng dần. Bài 12 Cho 9,6g một kim loại M tan hoàn toàn trong dung dịch GmVLQKUDOtWNKt12 ÿNWF  M là kim loại nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. Fe B. Ca C. Cu D. Mg Bài 13 Hoà tan vừa đủ một lượng hiđroxit kim loại M (có hoá trị II) trong dung dịch 20% thu được dung dịch muối có nồng độ 27,21%. M là kim loại nào trong các kim loại sau: Chọn một đáp án dưới đây A. Fe B. Cu C. Ca D. Mg Bài 14 Một cốc nước có chứa 0,01 mol , 0,01 mol , 0,02 mol , 0,02 mol và 0,05 mol . Nước trong cốc là: Chọn một đáp án dưới đây A. Nước cứng toàn phần. B. Nước cứng tạm phần C. Nước cứng vĩnh cửu. D. Nước mềm. Bài 15 Cho dung dịch chứa các ion sau: . Muốn tách được nhiều cation ra khỏi dung dịch mà không đưa ion lạ vào dung dịch, ta có thể cho dung dịch tác dụng với chất nào trong các chất sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. Dung dịch YïDÿë B. Dung dịch YïDÿë C. Dung dịch KOH vừa đủ D. Dung dịch YïDÿë Bài 16 Hãy sắp xếp các cặp oxi hoá-khử dưới đây theo trật tự tăng dần tính oxi hoá của các ion kim loại: Chọn một đáp án dưới đây A. (6) < (5) < (1) < (2) < (9) < (4) < (8) < (7) < (3) B. (5) < (6) < (2) < (1) < (4) < (9) < (8) < (7) < (3) C. (5) < (6) < (1) < (2) < (4) < (9) < (8) < (7) < (3) D. Tất cả đều sai Bài 17 Cho phản ứng sau: Hệ số cân bằng của phản ứng trên lần lượt là: Chọn một đáp án dưới đây A. 2, 6, 4, 2, 3, 4 B. 4, 6, 8, 4, 3, 4 C. 2, 3, 10, 2, 9, 5 D. 2, 4, 8, 2, 9, 8 Bài 18 Cho phản ứng sau: Hệ số cân bằng của phản ứng trên lần lượt là: Chọn một đáp án dưới đây A. 3, 4, 2, 3, 3, 2, 4 B. 2, 6, 2, 6, 4, 2, 4 C. 3, 4, 2, 3, 4, 2, 4 D. 3, 8, 2, 3, 2, 2, 4 Bài 19 Cho phản ứng sau: Hệ số cân bằng của phản ứng trên lần lượt là: Chọn một đáp án dưới đây A. 2, 3, 2, 3, 4 B. 2, 6, 2, 2, 4 C. 2, 2, 3, 2, 4 D. 3, 2, 3, 2, 4
00:00:00