Bộ đề sô 48 - 20 câu

Nội dung này yêu cầu tài khoản VIP, tháng này bạn còn 2 lượt làm bài thi miễn phí cho môn Hóa học. Nâng cấp lên tài khoản VIP chỉ với 30.000đ!

Nội dung

Bài 1 Ba hiđrocacbon X, Y, Z kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng, trong đó khối lượng phân tử Z gấp đôi khối lượng phân tử X. Đốt cháy 0,1 mol chất Y, sản phẩm khí hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2 (dư), thu được số gam kết tủa là (cho H = 1, C = 12, O = 16, Ca = 40) Chọn một đáp án dưới đây A. 10 B. 20 C. 30 D. 40 Bài 2 Cho 6,6 gam một anđêhit X đơn chức, mạch hở phản ứng với lượng dư AgNO3 (hoặc Ag2O) trong dung dịch NH3, đun nóng. Lượng Ag sinh ra cho phản ứng hết với axit HNO3 loãng, thóat ra 2,24 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, đo ở đktc). Công thức cấu tạo thu gọn của X là (cho H = 1 , C = 12, O = 16) Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Bài 3 Đốt cháy hoàn toàn một lượng chất hữu cơ X thu được 3,36 lít khí , 0,56 lít khí N2 (các khí đo ở đktc) và 3,15 gam .KL;WiFGéQJYßLGXQJGÏFK WKXÿmçFV§QSK­PFyPXÕL . Công thức cấu tạo thu gọn của X là (cho H = 1, C = 12, O = 16) Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Bài 4 Tổng hệ số (các số nguyên, tối giản) của tất cả các chất trong phương trình phản ứng giữa YßLGXQJGÏFK ÿ»FQyQJOj Chọn một đáp án dưới đây A. 8 B. 9 C. 10 D. 11 Bài 5 Clo hóa PVC thu được một polime chứa 63,9% clo về khối lượng, trung bình 1 phân tử clo phản ứng với k mắt xích trong mạch PVC. Giá trị của k là (cho H = 1, C = 12, Cl = 35,5) Chọn một đáp án dưới đây A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 Bài 6 Trong phòng thí nghiệm, người ta thường điều chế clo bằng cách Chọn một đáp án dưới đây A. cho dung dịch HCl đặc tác dụng với MnO2, đun nóng B. điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn C. điện phân nóng chảy NaCl D. cho F2 đẩy Cl2 ra khỏi dung dịch NaCl Bài 7 Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0,12 mol FeS2 và a mol Cu2S vào axit HNO3 (vừa đủ), thu được dung dịch X (chỉ chứa hai muối sunfat) và khí duy nhất NO. Giá trị của a là Chọn một đáp án dưới đây A. 0,06 B. 0,12 C. 0,04 D. 0,075 Bài 8 Mệnh đề KHÔNG đúng là: Chọn một đáp án dưới đây A. cùng dãy đồng đẳng với B. có thể trùng hợp tạo polime C. tác dụng được với dung dịch D. tác dụng với dung dịch NaOH thu được anđehit và muối Bài 9 Nhỏ từ từ cho đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3. Hiện tượng xảy ra là Chọn một đáp án dưới đây A. có kết tủa keo trắng, sau đó kết tủa tan. B. có kết tủa keo trắng và có khi bay lên. C. không có kết tủa, có khí bay lên D. chỉ có kết tủa keo trắng. Bài 10 Khi tách nước từ một chất X có công thức phân tử C4H10O tạo thành ba anken là đồng phân của nhau (tính cả đồng phân hình học). Công thức cấu tạo thu gọn của X là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Bài 11 Hoà tan hoàn toàn 12 gam hỗn hợp Fe, Cu (tỉ lệ mol 1:1) bằng axit HNO3, thu được V lít (ở đktc) hỗn hợp khí X (gồm NO và NO2) và dung dịch Y (chỉ chứa hai muối và axit dư). Tỉ khối của X đối với H2 bằng 19. Giá trị của V là (cho H = 1, N = 14, O = 16, Fe = 56, Cu = 64) Chọn một đáp án dưới đây A. 5,60 B. 2,24 C. 3,36 D. 4,48 Bài 12 Mệnh đề KHÔNG ĐÚNG là Chọn một đáp án dưới đây A. Fe3+ có tính oxi hóa mạnh hơn Cu2+ B. Fe2+ oxi hóa được Cu C. Fe khử được Cu2+ trong dung dịch D. Tính oxi hóa của các ion tăng theo thứ tự: Fe2+, H+, Cu2+, Ag+ Bài 13 Cho từng chất: Fe, FeO, Fe(OH)2, Fe(OH)3, Fe3O4, Fe2O3 , Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, FeSO4, Fe2(SO4)3, FeCO3 lần lượt phản ứng với HNO3 đặc, nóng. Số phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hóa – khử là Chọn một đáp án dưới đây A. 8 B. 7 C. 6 D. 5 Bài 14 Dãy gồm các kim loại được điều chế trong công nghiệp bằng phương pháp điện phân hợp chất nóng chảy của chúng là : Chọn một đáp án dưới đây A. Fe, Ca, Al B. Na, Ca, Al C. Na, Ca, Zn D. Na, Cu, Al Bài 15 Cho từ từ dung dịch chứa a mol HCl vào dung dịch chứa b mol Na2CO3 đồng thời khuấy đều, thu được V lít khí (ở đktc) và dung dịch X. Khi cho dư nước vôi trong vào dung dịch X thấy có xuất hiện kết tủa. Biểu thức liên hệ giữa V với a, b là: Chọn một đáp án dưới đây A. V = 11,2(a + b) B. V = 11,2(a – b) C. V = 22,4(a – b) D. V = 22,4(a + b) Bài 16 Cho dãy các chất : Ca(HCO3)2, NH4Cl, (NH4)2CO3, ZnSO4, Al(OH)3, Zn(OH)2. Số chất trong dãy có tính chất lưỡng tính là : Chọn một đáp án dưới đây A. 2 B. 4 C. 3 D. 5 Bài 17 Hấp thụ hoàn toàn 2,688 lít khí CO2 (ở đktc) vào 2,5 lít dung dịch Ba(OH)2 nồng độ a mol/l, thu được 15,67 gam kết tủa. Giá trị của a là (cho C = 12, O = 16, Ba = 137) Chọn một đáp án dưới đây A. 0,048 B. 0,06 C. 0,032 D. 0,04 Bài 18 Dãy các ion xếp theo chiều giảm dần tính oxi hóa là (biết trong dãy điện hóa , cặp Fe3+/Fe2+ đứng trước cặp Ag+/Ag): Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Bài 19 Cho hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ có cùng công thức phân tử C2H7NO2 tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH và đun nóng, thu được dung dịch Y và 4,48 lít hỗn hợp Z (ở đktc) gồm hai khí (đều làm xanh giấy, quỳ ẩm).. Tỉ khối hơi của Z đối với H2 bằng 13,75. Cô cạn dung dịch Y thu được khối lượng muối khan là (cho H = 1, C = 12, N = 14, O = 16, Na = 23) Chọn một đáp án dưới đây A. 8,9 gam B. 14,3 gam C. 16,5 gam D. 15,7 gam Bài 20 Cho luồng khí H2 (dư) qua hỗn hợp các oxit CuO, Fe2O3, ZnO, MgO nung ở nhiệt độ cao. Sau phản ứng hỗn hợp rắn còn lại là: Chọn một đáp án dưới đây A. Cu, FeO, ZnO, MgO B. Cu, Fe, Zn, Mg C. Cu, Fe, Zn, MgO D. Cu, Fe, ZnO, MgO
00:00:00