Bộ đề số 47 - 20 câu

Nội dung này yêu cầu tài khoản VIP, tháng này bạn còn 2 lượt làm bài thi miễn phí cho môn Hóa học. Nâng cấp lên tài khoản VIP chỉ với 30.000đ!

Nội dung

Bài 1 Hiđrat hóa 2 anken chỉ tạo thành 2 ancol (rượu). Hai anken đó là Chọn một đáp án dưới đây A. eten và but -1-en (hoặc buten-1) B. 2-metylpropen và but-1-en (hoặc buten -1) C. propen và but-2-en (hoặc buten-2) D. eten và but-2-en (hoặc buten-2) Bài 2 Trong phòng thí nghiệm, để điều chế một lượng nhỏ khí X tinh khiết, người ta đun nóng dung dịch amoni nitrit bão hòa. Khí X là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Bài 3 Cho sơ đồ Hai chất hữu cơ Y, Z lần lượt là: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Bài 4 Hòa tan 5,6 gam Fe bằng dung dịch H2SO4 loãng (dư) , thu được dung dịch X. Dung dịch X phản ứng vừa đủ với V ml dung dịch KMnO4 0,5M. Giá trị của V là (cho Fe = 56) Chọn một đáp án dưới đây A. 20 B. 40 C. 60 D. 80 Bài 5 Dãy gồm các ion X+, Y - và nguyên tử Z đều có cấu hình electron 1s22s22p6 là: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Bài 6 Thủy phân hoàn toàn 444 gam một lipit thu được 46 gam glixerol (glixerin) và hai loại axit béo. Hai loại axit béo đó là (cho H = 1, C = 12, O = 16) Chọn một đáp án dưới đây A. và B. và C. và D. và Bài 7 Dãy gồm các chất đều tác dụng với AgNO3 (hoặc Ag2O) trong dung dịch NH3, là : Chọn một đáp án dưới đây A. axit fomic, vinylaxetilen, propin B. anđehit axetic, axetilen, butin-2 C. anđehit fomic, axetilen, etilen D. anđehit axetic, butin-1, etilen Bài 8 Hòa tan hoàn toàn 2,81 gam hỗn hợp gồm Fe2O3, MgO, ZnO trong 500 ml axit H2SO4 0,1M (vừa đủ). Sau phản ứng, hỗn hợp muối sunfat khan thu được khi cô cạn dung dịch có khối lượng là (cho H = 1, O = 16, Mg = 24, S = 32, Fe = 56, Zn = 65) Chọn một đáp án dưới đây A. 6,81 gam B. 3,81 gam C. 5,81 gam D. 4,81 gam Bài 9 Nilon – 6,6 là một loại Chọn một đáp án dưới đây A. tơ poliamit B. tơ visco C. polieste D. tơ axetat Bài 10 Trộn dung dịch chứa a mol AlCl3 với dung dịch chứa b mol NaOH. Để thu được kết tủa thì cần có tỉ lệ Chọn một đáp án dưới đây A. a : b = 1 : 4 B. a : b > 1 : 4 C. a : b = 1 : 5 D. a : b < 1 : 4 Bài 11 Đốt cháy hoàn toàn a mol axit hữu cơ Y được 2a mol CO2. Mặt khác, để trung hòa a mol Y cần vừa đủ 2a mol NaOH. Công thức cấu tạo thu gọn của Y là : Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Bài 12 Hỗn hợp X gồm axit HCOOH và axit CH3COOH (tỉ lệ mol 1:1). Lấy 5,3 gam hỗn hợp X tác dụng với 5,75 gam C2H5OH (có xúc tác H2SO4 đặc) thu được m gam hỗn hợp este (hiệu suất của các phản ứng este hóa đều bằng 80%). Giá trị của m là (cho H = 1, C = 12, O = 16) Chọn một đáp án dưới đây A. 6,48 B. 10,12 C. 8,10 D. 16,20 Bài 13 Phát biểu KHÔNG đúng là: Chọn một đáp án dưới đây A. Dung dịch natri phenolat phản ứng với khí CO2, lấy kết tủa vừa tạo ra cho tác dụng với dung dịch NaOH lại thu được natri phenolat B. Anilin phản ứng với dung dịch HCl, lấy muối vừa tạo ra cho tác dụng với dung dịch NaOH lại thu được anilin C. Axit axetic phản ứng với dung dịch NaOH, lấy dung dịch muối vừa tạo ra cho tác dụng với khí CO2 lại thu được axit axetic D. Phenol phản ứng với dung dịch NaOH, lấy muối vừa tạo ra cho tác dụng với dung dịch HCl lại thu được phenol Bài 14 Cho m gam tinh bột lên men thành ancol (rượu) etylic với hiệu suất 81%. Toàn bộ lượng CO2 sinh ra được hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2, thu được 550 gam kết tủa và dung dịch X. Đun kỹ dung dịch X thu thêm được 100 gam kết tủa. Giá trị của m là (cho H = 1, C = 12, O = 16, Ca = 40) Chọn một đáp án dưới đây A. 550 B. 650 C. 750 D. 810 Bài 15 Dung dịch HCl và dung dịch CH3COOH có cùng nồng độ mol/l, pH của hai dung dịch tương ứng là x và y. Quan hệ giữa x và y là (giả thiết, cứ 100 phân tử CH3COOH thì có 1 phân tử điện li). Chọn một đáp án dưới đây A. y = 2x B. y = 100x C. y = x + 2 D. y = x − 2 Bài 16 Khi nung hỗn hợp các chất Fe(NO3)2, Fe(OH)3 và FeCO3 trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được một chất rắn là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Bài 17 Cho 15,6 gam hỗn hợp hai ancol (rượu) đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với 9,2 gam Na, thu được 24,5 gam chất rắn. Hai ancol đó là (cho H = 1, C = 12, O = 16, Na = 23) Chọn một đáp án dưới đây A. và B. và C. và D. và Bài 18 Xà phòng hóa 8,8 gam etyl axetat bằng 200 ml dung dịch NaOH 0,2M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn cô cạn dung dịch thu được chất rắn khan có khối lượng là (cho H = 1, C = 12, O = 16, Na = 23) Chọn một đáp án dưới đây A. 8,56 gam B. 3,28 gam C. 10,4 gam D. 8,2 gam Bài 19 Cho 0,1 mol anđehit X tác dụng với lượng dư AgNO3 (hoặc Ag2O) trong dung dịch NH3, đun nóng thu được 43,2 gam Ag. Hiđro hóa X thu được Y, biết 0,1 mol Y phản ứng vừa đủ với 4,6 gam Na. Công thức cấu tạo thu gọn của X là (cho Na = 23, Ag = 108) Chọn một đáp án dưới đây A. B. . D. Bài 20 Hỗn hợp gồm hiđrocacbon X và oxi có tỉ lệ số mol tương ứng là 1:10. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp trên thu được hỗn hợp khí Y. Cho Y qua dung dịch H2SO4 đặc, thu được hỗn hợp khí Z có tỉ khối đối với hiđro bằng 19. Công thức phân tử của X là (cho H = 1, C = 12, O = 16) Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D.
00:00:00