Bộ đề số 45 - 20 câu

Nội dung này yêu cầu tài khoản VIP, tháng này bạn còn 2 lượt làm bài thi miễn phí cho môn Hóa học. Nâng cấp lên tài khoản VIP chỉ với 30.000đ!

Nội dung

Bài 1 Thủy phân este có công thức phân tử C4H8O2 (với xúc tác axit), thu được 2 sản phẩm hữu cơ X và Y. Từ X có thể điều chế trực tiếp ra Y. Vậy chất X là : Chọn một đáp án dưới đây A. axit formic B. rượu metylic C. etyl axetat D. rượu etylic Bài 2 Hỗn hợp X gồm Na và Al. Cho m gam X vào một lượng dư nước thì thoát ra V lít khí. Nếu cũng cho m gam X vào dung dịch NaOH (dư) thì được 1,75V lít khí. Thành phần phần trăm theo khối lượng của Na trong X là (biết các thể tích khí đo trong cùng điều kiện, cho Na = 23, Al=27) Chọn một đáp án dưới đây A. 77,31% B. 39,87% C. 49,87%. D. 29,87%. Bài 3 Để trung hòa 6,72 gam một axit cacboxylic Y (no, đơn chức), cần dùng 200 gam dung dịch NaOH 2,24%. Công thức của Y là (cho H = 1, C = 12, O = 16, Na = 23) Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Bài 4 Khi cho Cu tác dụng với dung dịch chứa H2SO4 loãng và NaNO3, vai trò của NaNO3 trong phản ứng là Chọn một đáp án dưới đây A. chất xúc tác. B. chất oxi hóa. C. môi trường. D. chất khử. Bài 5 Cho hỗn hợp Fe, Cu phản ứng với dung dịch HNO3 loãng. Sau khi phản ứng hoàn toàn, thu được dung dịch chỉ chứa một chất tan và kim loại dư. Chất tan đó là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Bài 6 Các đồng phân ứng với công thức phân tử C8H10O (đều là dẫn xuất của benzen) có tính chất : tách nước thu được sản phẩm có thể trùng hợp tạo polime, không tác dụng được với NaOH. Số lượng đồng phân ứng với công thức phân tử C8H10O, thỏa mãn tính chất trên là : Chọn một đáp án dưới đây A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Bài 7 Hỗn hợp X chứa Na2O, NH4Cl, NaHCO3 và BaCl2 có số mol mỗi chất đều bằng nhau. Cho hỗn hợp X vào H2O (dư), đun nóng, dung dịch thu được chứa : Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Bài 8 Cho các chất: etyl axetat, anilin, ancol (rượu) etylic, axit acrylic, phenol, phenylamoni clorua, ancol (rượu) benzylic, p-crezol. Trong các chất này, số chất tác dụng được với dung dịch NaOH là: Chọn một đáp án dưới đây A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 Bài 9 Cho 1,67 gam hỗn hợp gồm hai kim loại ở 2 chu kỳ liên tiếp thuộc nhóm IIA (phân nhóm chính nhóm II) tác dụng hết với dung dịch HCl (dư) thoát ra 0,672 lít khí H2 (ở đktc). Hai kim loại đó lá (Cho Be = 9, Mg = 24, Ca = 40, Sr = 87, Ba = 137) Chọn một đáp án dưới đây A. Sr và Ba B. Be và Mg C. Mg và Ca D. Ca và Sr Bài 10 Cho 6,72 gam Fe vào dung dịch chứa 0,3 mol H2SO4 đặc, nóng (giả thiết SO2 là sản phẩm khử duy nhất). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được (cho Fe = 56) Chọn một đáp án dưới đây A. 0,12 mol . B. 0,03 mol và 0,06 mol . C. 0,02 mol và 0,08 mol . D. 0,05 mol và 0,02 mol dư. Bài 11 Điện phân dung dịch chứa a mol CuSO4 và b mol NaCl (với điện cực trơ, có màng ngăn xốp). Để dung dịch sau điện phân làm phenolphtalein chuyển sang màu hồng thì điều kiện của a và b là (biết ion SO42- không bị điện phân trong dung dịch). Chọn một đáp án dưới đây A. 2b = a B. b > 2a C. b = 2a D. b < 2a Bài 12 Cho 13,44 lít khí clo (ở đktc) đi qua 2,5 lít dung dịch KOH ở 1000C. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thư được 37,25 gam KCl. Dung dịch KOH trên có nồng độ là (cho Cl = 35,5; K = 39) : Chọn một đáp án dưới đây A. 0,24M B. 0,48M C. 0,4M D. 0,2M Bài 13 Dãy gồm các chất đều làm giấy quỳ tím ẩm chuyển sang màu xanh là : Chọn một đáp án dưới đây A. metyl amin, amoniac, natri axetat B. anilin, metyl amin, amoniac C. anilin, amoniac, natri hiđroxit D. amoni clorua, metyl amin, natri hiđroxit Bài 14 Cho m gam một ancol (rượu) no, đơn chức X qua bình đựng CuO (dư), nung nóng. Sau khi phản ứng hoàn toàn, khối lượng chất rắn trong bình giảm 0,32 gam. Hỗn hợp hơi thu được có tỉ khối đối với hiđro là 15,5. Giá trị của m là (cho H = 1, C = 12, O = 16) Chọn một đáp án dưới đây A. 0,32 B. 0,92 C. 0,46 D. 0,64. Bài 15 Cho glixerol (glixerin) phản ứng với hỗn hợp axit béo gồm C17H35COOH và C15H31COOH, số loại trieste được tạo ra tối đa là : Chọn một đáp án dưới đây A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 Bài 16 Có thể phân biệt 3 dung dịch : KOH, HCl, H2SO4 (loãng) bằng một thuốc thử là Chọn một đáp án dưới đây A. giấy quỳ tím B. C. D. Bài 17 X là một ancol (rượu) no, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol X cần 5,6 gam oxi, thu được hơi nước và 6,6 gam CO2. Công thức của X là (cho C = 12, O = 16) Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Bài 18 Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một axit cacboxylic đơn chức, cần vừa đủ V lít O2 (ở đktc), thu được 0,3 mol CO2 và 0,2 mol H2O. Giá trị của V là Chọn một đáp án dưới đây A. 6,72 B. 11,2 C. 4,48 D. 8,96 Bài 19 Xenlulozơ trinitrat được điều chế từ xenlulozơ và axit nitric đặc có xúc tác axit sunfuric đặc, nóng. Để có 29,7 kg xenlulozơ trinitrat, cần dung dung dịch chứa m kg axit nitric (hiệu suất phản ứng đạt 90%). Giá trị của m là (cho H = 1, C = 12, N = 14, O = 16) Chọn một đáp án dưới đây A. 42 kg B. 10 kg C. 21 kg D. 30 kg Bài 20 Cho 4 phản ứng : (1) Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 (2) 2NaOH + (NH4)2SO4 → Na2SO4 + 2NH3 + 2H2O (3) BaCl2 + Na2CO3 → BaCO3 + 2NaCl (4) 2NH3 + 2H2O + FeSO4 → Fe(OH)2 + (NH4)2SO4 Các phản ứng thuộc loại phản ứng axit – bazơ là : Chọn một đáp án dưới đây A. (3), (4) B. (2), (4) C. (1), (2) D. (2), (3)
00:00:00