Bộ đề số 41 - 20 câu

Nội dung này yêu cầu tài khoản VIP, tháng này bạn còn 2 lượt làm bài thi miễn phí cho môn Hóa học. Nâng cấp lên tài khoản VIP chỉ với 30.000đ!

Nội dung

Bài 1 Cho 4,64g hỗn hợp gồm WURQJÿyVÕPRO)H2EµQJVÕPRO ) tác dụng vừa đủ với V lít dung dịch HCl 1M. Giá trị của V là: Chọn một đáp án dưới đây A. 0,46 lít B. 0,16 lít C. 0,36 lít D. 0,26 lít Bài 2 Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol este X rồi dẫn sản phẩm cháy vào dung dịch GmWKXÿmçF JNÃWWëD;FyF{QJWKíFSKkQWñOj Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Không xác định được. Bài 3 Chia a gam ancol etylic thành hai phần bằng nhau: - Phần 1 đem đun nóng với ÿ»Fã WKXÿmçFNKt;ÕWFKi\KRjQWRjQNKt;Qj\ WKXÿmçFJ - Phần 2 đem đốt cháy hoàn toàn thì thu được Y lít khí ÿNWF <FyJLiWUÏOjEDRQKLrX WURQJFiFVÕFKRGmßLÿk\ " Chọn một đáp án dưới đây A. 16,8 lít B. 15,8 lít C. 14,8 lít D. 17,8 lít Bài 4 Có 4 lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một dung dịch không màu là HCl, NaCl, +m\FKÑQWKXÕFWKñQjRVDXÿk\ÿÇQK±QELÃWGXQJGÏFKWURQJPÛLOÑ" Chọn một đáp án dưới đây A. Dùng muối bari B. Dùng quì tím và muối bari C. Dùng dung dịch D. Dùng quì tím và dung dịch Bài 5 Cho hỗn hợp Al và Fe tác dụng với hỗn hợp dung dịch chứa và thu được dung dịch B và chất rắn D gồm 3 kim loại. Cho D tác dụng với dung dịch HCl dư có khí bay lên. Thành phần chất rắn D là: Chọn một đáp án dưới đây A. Al, Fe và Cu B. Fe, Cu và Ag C. Al, Cu và Ag D. Kết quả khác. Bài 6 Cho hỗn hợp Cu và Fe dư vào dung dịch ORmQJQJXÝLÿmçFGXQJGÏFK;&KRGXQJGÏFK NaOH vào dung dịch X được kết tủa Y. Kết tủa Y gồm những chất nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. và B. và C. D. Không xác định được Bài 7 Chọn câu sai trong các câu sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. Protein, tinh bột và xenlulozơ là polime thiên nhiên. B. Polime thiên nhiên là những polime điều chế từ những chất có sẵn trong thiên nhiên. C. Tơ, sợi được chế biến từ những sản phẩm chế biến từ dầu mỏ gọi là tơ sợi tổng hợp. D. Tơ visco, tơ axetat là tơ nhân tạo, được chế biến hoá học từ các polime thiên nhiên. Bài 8 Thuỷ phân este trong môi trường axit, ta thu được một hỗn hợp có phản ứng tráng bạc. Công thức cấu tạo của este có thể là: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. A, B, C đều đúng. Bài 9 Với n tối thiểu bằng bao nhiêu thì có được hợp chất X có công thức phân tử khi đun nóng với dung dịch NaOH được hợp chất Y(C, H, O, Na) thoả mãn. ankan đơn giản nhất. Chọn một đáp án dưới đây A. n = 3 B. n = 4 C. n = 2 D. n = 1 Bài 10 Một chất hữu cơ X có công thức phân tử là NK{QJWiFGéQJYßLQmßFEURP2[LKRi P¥QK;YßLkali pemanganat, đun nóng tạo thành axit benzoic. X có công thức cấu tạo nào sau đây? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. và D. Tất cả đều đúng. Bài 11 Hãy sắp xếp các chất sau đây theo trật tự tăng dần nhiệt độ sôi: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Bài 12 Đun nóng một ancol M với ÿ±Pÿ»Fã WKXÿmçFPÝWDQNHQGX\QK©W&{QJWKíF WÙQJTXiWFëDDQFROOj Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Bài 13 Một hỗn hợp gồm YjDQNDQRO;ÕWFKi\FQJVÕPROPÛLDQFROWKuOmçQJ sinh ra từ ancol này bằng OmçQJQmßFVLQKUDWïDQFRONLD1ÃXÿXQQyQJKÛQKçSWUrQYßL ÿ±Pÿ»Fã WKuFKÍWKXÿmçFDQNHQ X có công thức cấu tạo nào sau đây? Chọn một đáp án dưới đây A. B. ... (trang 11) C. D. Bài 14 Hiđrocacbon X là chất khí ở điều kiện thường, công thức phân tử có dạng X có công thức phân tử là: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Không xác định được. Bài 15 Cho 0,2 mol vào dung dịch chứa 0,3 mol NaOH. Sau phản ứng trong dung dịch có các muối: Chọn một đáp án dưới đây A. và B. và C. và D. và Bài 16 Phản ứng giữa YßL3W¥RNKt127ÙQJFiFKËVÕWURQJSKmkQJWUuQKSK§QíQJR[LKRi- khử này là: Chọn một đáp án dưới đây A. 19 B. 17 C. 18 D. 20 Bài 17 Dung dịch axit fomic 0,007M có pH = 3,0 thì độ điện li EµQJEDRQKLrX WURQJFiFVÕFKR GmßLÿk\ " A. 14,28% B. 14,82% C. 14,18% D. 15,28% Bài 18 Khi pha loãng dung dịch một axit yêu, độ điện li FëDQyWQJéNLÃQQjRVDXÿk\Ojÿ~QJ Chọn một đáp án dưới đây A. Hằng số phân li axit WQJ B. Hằng số phân li axit NK{QJÿÙL C. Hằng số phân li axit JL§P D. Không xác định được Bài 19 Nguyên tử X tạo được ion có 116 hạt gồm proton, electron và nơtron. Công thức oxit cao nhất và hiđrõit cao nhất của X là công thức nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. và B. và C. và D. Kết quả khác. Bài 20 Nguyên tử X có phân lớp electron ngoài cùng là Hãy chỉ ra câu sai sau đây khi nói về nguyên tử X: Chọn một đáp án dưới đây A. Lớp ngoài cùng của nguyên tử X có 6 electron. B. Hạt nhân nguyên tử X có 16 proton. C. Trong bảng tuần hoàn X nằm ở chu kì 3. D. Trong bảng tuần hoàn X nằm ở nhóm IVA.
00:00:00