Bộ đề số 38 - 20 câu

Nội dung này yêu cầu tài khoản VIP, tháng này bạn còn 2 lượt làm bài thi miễn phí cho môn Hóa học. Nâng cấp lên tài khoản VIP chỉ với 30.000đ!

Nội dung

Bài 1 Cho glixerol tác dụng với hỗn hợp axit béo gồm 6Õeste tối đa có thể thu được là bao nhiêu? Chọn một đáp án dưới đây A. 18 B. 16 C. 15 D. 17 Bài 2 Dãy các kim loại nào sau đây được sắp xếp đúng theo chiều hoạt động hoá học tăng dần? Chọn một đáp án dưới đây A. K, Mg, Cu, Al, Zn, Fe B. Fe, Cu, K, Mg, Al, Zn C. Cu, Fe, Zn, Al, Mg, K D. Zn, K, Mg, Cu, Al, Fe Bài 3 Chọn câu sai trong các câu dưới đây: Chọn một đáp án dưới đây A. Ancol etylic là hợp chất hữu cơ, phân tử có chứa các nguyên tố C, H, O. B. Ancol etylic có công thức phân tử là C. Chất có công thức phân tử là ancol etylic. D. Vì ancol etylic cũng như hợp chất hữu cơ khác nên khi đốt cháy thu được và Bài 4 Cho 3,60g hỗn hợp gồm kali và một kim loại kiềm (M) tác dụng hết với nước cho 2,24 lít khí hiđro (ở đktc). Nguyên tử khối của M bằng: Chọn một đáp án dưới đây A. M > 36 B. M < 36 C. M = 36 D. M = 39 Bài 5 Nhúng một thanh graphit được phủ một lớp kim loại hoá trị II vào dung dịch Gm6DX SK§QíQJNKÕLOmçQJFëDWKDQKJUDSKLWJL§PÿLJ&QJWKDQKJUDSKLWQj\QÃXÿmçFQK~QJ YjRGXQJGÏFK WKuNKLSK§QíQJ[RQJNKÕLOmçQJWKDQKJUDSKLWWQJOrQJ.LPOR¥L hoá trị II là kim loại nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. Pb B. Cd C. Al D. Sn Bài 6 Để nhận biết các dung dịch hoá chât riêng biệt: etyl axetat, fomalin, axit axetic, etanol, ta có thể tiến hành theo trình tự nào sau đây? Chọn một đáp án dưới đây A. Quì tím, dùng natri kim loại. B. Quì tím, dùng dung dịch trong dùng natri kim loại. C. Dùng natri kim loại, dùng dung dịch trong dùng natri kim loại. D. Dùng phenolphtalein, dùng dung dịch trong dùng natri kim loại. Bài 7 Đốt cháy 14,6g axit no đa chức Y thu được 0,6 mol và 0,5 mol Công thức cấu tạo của Y là: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Tất cả đều sai. Bài 8 Cho canxi cacbua phản ứng với nước rồi dẫn khí sinh ra sục qua dung dịch M gồm ã WKXÿmçFKÛQKçS;J×PFK©WNKt&KR KÛQKçS;SK§QíQJYßL GXQJGÏFK trong amoniac dư thì thu được 11,04g hỗn hợp rắn Y. Hiệu suất phản ứng cộng nước của chất khí vào dung dịch M là bao nhiêu (trong các số dưới đây)? Chọn một đáp án dưới đây A. 79% B. 80% C. 85% D. A, B, C đều sai. Bài 9 Đun nóng a gam hỗn hợp hai ancol no đơn chức với ã WKXÿmçFJKÛQKçS HWHFyVÕPROEµQJQKDXYjJ %LÃWSKkQWñNKÕLDQFROKkQNpPQKDXÿY&&{QJ WKíFSKkQWñFëDDQFROÿyOj Chọn một đáp án dưới đây A. và B. và C. và D. A, B, C đều đúng. Bài 10 Ancol X đơn chức có 60% khối lượng cacbon trong phân tử. Công thức phân tử của ancol là: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. A, B, C đều sai Bài 11 Đốt cháy số mol như nhau của 2 hiđrocacbon X và Y mạch hở thu được số mol QKmQKDX FzQWÍOËVÕPRO và của chúng là 1 và 1,5. X và Y có công thức phân tử lần lượt là: Chọn một đáp án dưới đây A. và B. và C. và D. và Bài 18 Crăcking hoàn toàn một ankan X thu được hỗn hợp Y có tỉ khối hơi so với hiđro bằng 18. X có công thức phân tử là: A. B. C. D. Kết quả khác. Bài 13 Tìm phản ứng nhiệt phân sai: A. B. C. D. Bài 14 Trong 5 nguyên tử: Cặp nguyên tử nào sau đây là đồng vị? A. C và D B. C và E C. A và B D. B và C Bài 15 Cho dung dịch ELÃWUµQJVÕSKkQOLFëDaxit bằng 1×QJÿÝFëDion (ion/l) trong dung dịch là giá trị nào sau đây: A. B. C. D. Bài 16 Trung bình của clo là 36,5. Clo trong tự nhiên có hai đồng vị là 35 và 37. Phần trăm về khối lượng của FKíDWURQJ YßL+Ojÿ×QJYÏ O là đồng vị ) là giá trị nào sau đây? Chọn một đáp án dưới đây A. 9,404% B. 8,95% C. 9,67% D. 9,204% Bài 17 Cho các phân tử sau: 7URQJFiFSKkQWñWUrQSKkQWñQjR có liên kết cộng hoá trị có cực? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Kết quả khác. Bài 18 Cho các chất sau: Liên kết cộng hoá trị có cực có trong chất nào sau đây: A. B. C. D. Bài 19 Có 3 mẫu hợp kim: Mg-Al, Mg-Na, Mg-Cu. Chỉ dùng một chất nào trong số các chất cho dưới đây để nhận biết? Chọn một đáp án dưới đây A. Nước. B. Dung dịch C. Dung dịch D. Dung dịch Bài 20 M và N là hai chất chỉ chứa các nguyên tố A và B. Thành phần phần trăm của nguyên tố A trong M và N lần lượt là 30,4% và 25,9%. Nếu công thức phân tử của M là thì công thức phân tử của N là công thức nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. A, B, C sai.
00:00:00