Bộ đề số 35 - 20 câu

Nội dung này yêu cầu tài khoản VIP, tháng này bạn còn 2 lượt làm bài thi miễn phí cho môn Hóa học. Nâng cấp lên tài khoản VIP chỉ với 30.000đ!

Nội dung

Bài 1 Đốt cháy hoàn toàn một lượng chất hữu cơ Y (chứa C, H, O) thu được 4,48 lít ÿNWF Yj 3,6g Y không làm đổi màu quì tím. Y thuộc loại hợp chất nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. Ancol no đơn chức B. Este no đơn chức C. Ete no D. Không xác định được. Bài 2 Có sơ đồ biến hoá sau: X, Y, Z, T là những hợp chất khác nhau của đồng: Dãy biến hoá nào sau đây phù hợp với sơ đồ trên? (1) (2) (3) (4) Chọn một đáp án dưới đây A. (2) và (4) B. (2) và (3) C. (3) và (4) D. (1) và (4) Bài 3 Chọn câu đúng nhất trong các câu sau: Chọn một đáp án dưới đây A. Hợp chất hữu cơ là những hợp chất cacbon hoá trị IV. B. Tính chất hoá học của các hợp chất hữu cơ phụ thuộc vào thứ tự liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử. C. Tính chất của các hợp chất hữu cơ phụ thuộc vào thành phần phân tử. D. Tính chất hoá học của các hợp chất hữu cơ phụ thuộc vào thành phần phân tử và thứ tự liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử. Bài 4 Hoà tan hoàn toàn 5,6g bột sắt trong dung dịch ORmQJGmWKXÿmçFGXQJGÏFK;Ç SK§QíQJKÃWYßL WURQJGXQJGÏFK;F«QGQJWÕLWKLÅXNKÕLOmçQJ là bao nhiêu? Chọn một đáp án dưới đây A. 3,26g B. 3,16g C. 3,46g D. 1,58g Bài 5 Chọn trình tự tiến hành nào trong các trình tự sau để phân biệt oxi riêng biệt sau: ? Chọn một đáp án dưới đây A. Dùng nước, dùng dd NaOH, dùng dd HCl, dùng dd NaoH. B. Dùng nước, lọc, dùng dd HCl, dùng dd NaOH. C. Dùng dd HCl, dùng dd D. Dùng dd NaOH, dùng dd HCl, dùng dd Bài 6 Cho dung dịch axit axetic có nồng độ x% tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH nồng độ 10% thì được dung dịch muối có nồng độ 10,25%. Vậy x có giá trị nào sau đây? Chọn một đáp án dưới đây A. 20% B. 15% C. 16% D. A, B, C đều sai. Bài 7 Oxi háo 16kg ancol metylic bằng oxi không khí và chất xúc tác Cu ta thu được anđehit. Cho anđehit tan vào nước thu được 30kg fomalin 40%. Hiệu suất phản ứng oxi hoá là: Chọn một đáp án dưới đây A. 80% B. 79% C. 81% D. A, B, C đều sai Bài 8 Có một hợp chất hữu cơ đơn chức mạch hở Y, khi đốt cháy Y ta chỉ thu được và với số mol như nhau và số mol GQJFKRSK§QíQJJ©SO«QVÕPROFëD<&{QJWKíFSKkQWñ FëD<OjF{QJWKíFQjRVDXÿk\ Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Kết quả khác. Bài 9 Khi tách nước của hỗn hợp 3 ancol X, Y, Z ở có đặc làm xúc tác thu được hỗn hợp 2 anken kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Nếu đun nóng 6,45g hỗn hợp 3 ancol trên ở nhiệt độ thích hợp có ÿ»FOjP[~FWiFWKXÿmçFJKÛQKçSHWH&{QJWKíFSKkQWñ DQFRO;<Yj=O«QOmçWOj Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. A, B, C đều sai. Bài 10 X là hỗn hợp khí gồm hai hiđrocacbon. Đốt cháy 0,5 lít hỗn hợp X cho 0,75 lít và 0,75 lít hơi nước (các thể tích đo ở cùng điều kiện). Hai hiđrocabon có công thức phân tử là: Chọn một đáp án dưới đây A. và B. và C. và D. và Bài 11 Đốt cháy hoàn toàn 8,96 lít (đktc) hỗn hợp 2 anken X và Y là đồng đẳng liên tiếp thu được m gam và Công thức phân tử 2 anken X và Y là: Chọn một đáp án dưới đây A. và B. và C. và D. Kết quả khác. Bài 12 Đốt cháy hoàn toàn một thể tích hỗn hợp 2 hiđrocacbon đồng đẳng liên tiếp thu được 2,24 lít ÿNWF Yj 2,52g Hai hiđrocacbon có công thức phân tử là: Chọn một đáp án dưới đây A. và B. và C. và D. và Bài 13 Cho dung dịch có pH = 13, số ion chứa trong 1ml dung dịch trên là A. B. C. D. Bài 14 Có phản ứng %LÃWUµQJQÃXQ×QJÿÝEDQÿ«XFëDFK©W$Oj0FëDFK©W%Oj 0WKuVDXSK~WOmçQJFK©W&KuQKWKjQKOjNKÕLOmçQJFëDKÛQKçS1ÃXQ×QJÿÝ FK©W$Y¯QQKmFÊQ×QJÿÝFK©W%Oj0WKuVDXEDROkXOmçQJFK©W&WKXÿmçFFÊQJOj (trong các số cho dưới đây)? Chọn một đáp án dưới đây A. 4 phút B. 10 phút C. 5 phút D. 15 phút Bài 15 Một nguyên tố X gồm hai đồng vị là và Đồng vị có tổng số hạt là 18. Đồng vị có tổng số hạt là 20. Biết rằng % các đồng vị trong X bằng nhau và các loại hạt trong FÊQJEµQJ nhau. Nguyên tử khối trung bình của X là: Chọn một đáp án dưới đây A. 15 B. 14 C. 12 D. Tất cả đều sai. Bài 16 Obitan nguyên tử là: Chọn một đáp án dưới đây A. Khoảng không gian xung quanh hạt nhân mà tại đó tập trung phần lớn xác suất có mặt electron. B. Khoảng không gian xung quanh hạt nhân, có dạng hình cầu. C. Một ô lượng tử, trong đó ghi 2 mũi tên ngược chiều nhau. D. Quĩ đạo chuyển động electron, trong đó có thể dạng hình cầu hay dạng hình số 8. Bài 17 Cho 5,6g một oxit kim loại tác dụng vừa đủ với HCl cho 11,1g muối clorua của kim loại đó. Cho biết công thức oxit kim loại? Chọn một đáp án dưới đây A. B. FeO C. CuO D. CaO Bài 18 Đốt cháy một lượng a mol X thu được 4,4g và 3,6g . X có công thức phân tử là: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Kết quả khác. Bài 19 Nhận biết 4 gói bột màu đen: WDFyWKÇGQJFiFKQjRWURQJFiFFiFK sau: Chọn một đáp án dưới đây A. Dung dịch B. Dung dịch HCl C. Dung dịch loãng D. Tất cả đều sai Bài 20 Glixerol có khả năng tạo ra 3 lần este (trieste). Nếu đun nóng glixerol với hỗn hợp axit và (có đặc xúc tác) thì thu được tối đa là bao nhiêu este? Chọn một đáp án dưới đây A. 2 B. 6 C. 4 D. 8
00:00:00