bool(false)

Bộ đề số 34 - 20 câu

Nội dung

Bài 1 Để phân biệt các dung dịch hoá chất riêng biệt: QJmáLWDFyWKÇGQJPÝWWURQJQKóQJ KRiFK©WQjRVDXÿk\ Chọn một đáp án dưới đây A. dd NaOH B. C. Ba D. B và C đều đúng. Bài 2 Có 3 kim loại Ba, Al, Ag. Nếu chỉ dùng duy nhất dung dịch ORmQJWKuFyWKÇQK±QELÃWÿmçFQKóQJkim loại nào trong các dãy kim loại sau: Chọn một đáp án dưới đây A. Ba B. Ba, Ag C. Ba, Al, Ag D. Không xác định được Bài 3 Đốt cháy 1 mol sắt trong oxi được 1 mol oxit sắt. Công thức phân tử của oxi sắt này là: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Không xác định được. Bài 4 Sắp xếp thứ tự nhiệt độ sôi của các chất: ancol etylic, axit axetic, etyl axetat? Chọn một đáp án dưới đây A. Ancol etylic < axit axetic < etyl axetat B. Etyl axetat < ancol etylic < axit axetic C. Ancol etylic > axit axetic > etyl axetat D. Ancol etylic > etyl axetat > axit axetic. Bài 5 Thuốc thử nào trong các thuốc thử dưới đây dùng để nhận biết được tất cả các dung dịch trong dãy sau: ancol etylic, đường củ cải, đường mạch nha? Chọn một đáp án dưới đây A. Dung dịch trong B. C. Natri kim loại D. Dung dịch Bài 6 Phương pháp điều chế etanol nào sau đây chỉ cùng trong phòng thí nghiệm: Chọn một đáp án dưới đây A. Lên men glucozơ. B. Cho etilen tác dụng với dung dịch loãng, nóng. C. Thuỷ phân dẫn xuất etyl halogenua trong môi trường kiềm. D. Cho hỗn hợp etilen và hơi nước qua tháp Bài 7 Tìm khái niệm đúng trong các khái niệm sau Chọn một đáp án dưới đây A. Cao su là pollime thiên nhiên của isopren. B. Sợi xenlulozơ có thể bị đepolime hoá khi đun nóng. C. Mônme và mắt xích trong phân tử polime chỉ là một. D. Polime là hợp chất có phân tử khối lớn. Bài 8 Cho chất hữu cơ X chứa C, H, O và chỉ chứa một loại nhóm chức. Nếu đốt cháy một lượng X thu được số mol J©Sÿ{LVÕPRO &zQFKR;WiFGéQJYßL1DGmFKRVÕPRO EµQJPÝWQñDVÕPRO;ÿmSK§QíQJ X có công thức nào sau đây? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Bài 9 Cho 1,06g hỗn hợp 2 ancol đồng đẳng kế tiếp nhau của ancol metylic thấy thoát ra 224ml hiđro (đo ở đktc). Công thức phân tử 2 ancol là công thức nào sau đây? Chọn một đáp án dưới đây A. và B. và C. và D. A, B, C đều đúng. Bài 10 Đun nóng một hỗn hợp gồm một ancol bậc I và một ancol bậc II đều thuộc laọi ancol no, đơn chức với ÿ»Fã WKuWKXÿmçFJ YjJKÛQKçSHWH&iFHWHQj\WURQJKÛQKçSFyVÕPRO EµQJQKDX&{QJWKíFSKkQWñDQFROÿyOj JL§VñFiFSK§QíQJ[§\UDKRjQWRjQ  Chọn một đáp án dưới đây A. và B. và C. và D. và Bài 11 Đốt cháy hoàn toàn 2 hiđrocacbon X và Y kế tiếp nhau trong cùng dãy đồng đẳng. Sản phẩm cháy qua bình đựng ÿ»FNKÕLOmçQJWQJJYjEuQKÿõQJ NKÕLOmçQJWQJJ;Yj<Oj KLÿURFDFERQ nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. và B. và C. và D. và Bài 12 Cho 1,92g Cu (M = 64) hoà tan hết trong V lít dung dịch ORmQJ*LiWUÏFëD9Oj Chọn một đáp án dưới đây A. 0,70 lít B. 0,75 lít C. 0,80 lít D. 0,79 lít Bài 13 Anion có cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng là Liên kết của nguyên tử X và liti kim loại thuộc liên kết nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. Liên kết cho - nhận B. Liên kết cộng hoá trị C. Liên kết ion D. Không xác định được Bài 14 Cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng của các nguyên tố là Liên kết của các nguyên tố này với nguyên tố clo thuộc loại liên kết nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. Liên kết cộng hoá trị B. Liên kết ion C. Liên kết cho - nhận D. Không xác định được Bài 15 Nguyên tố M, thuộc phân nhóm IIA. 10 gam M tác dụng hết với nước thu đựơc 6,16 lít khí ã M là nguyên tố nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. Be B. Ca C. Mg D. Ba Bài 16 Nguyên tố X nằm ở ô thứ 26 trong bảng tuần hoàn, vị trí nguyên tố X trong bảng tuần hoàn là vị trí nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. Chu kì 3, nhóm VIIIB B. Chu kì 4, nhóm VIIIA C. Chu kì 4, nhóm VIIIB D. Chu kì 3, nhóm VIIIA Bài 17 Cho 10g hỗn hợp Mg và WiFGéQJKÃWYßLGXQJGÏch loãng thu dược a lít ÿNWF YjGXQJ GÏFK;&KR1D2+GmYjR;OÑFNÃWWëDÿHPQXQJWURQJNK{QJNKtÿÃQNKÕLOmçQJNK{QJÿÙLFkQQ»QJJ 7KÇWtFKDOjEDRQKLrXWURQJFiFVÕGmßLÿk\ Chọn một đáp án dưới đây A. 8,4 lít B. 22,2 lít C. 5,6 lít D. 11,2 lít Bài 18 Chỉ dùng thêm một hoá chất nào sau đây để nhận biết các dung dịch Chọn một đáp án dưới đây A. Dung dịch HCl B. Dung dịch C. Chỉ cần dùng quì tím D. A, B, C đều đúng. Bài 19 Có 3 lọ đựng 3 chất bột màu trắng sau: tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ. Bằng cách nào trong các cách sau đây có thể nhận biết được các chất trên (tiến hành theo đúng trình tự): Chọn một đáp án dưới đây A. Hoà tan vào nước, dùng vài giọt dung dịch ÿXQQyQJGQJGXQJ dịch trong B. Hoà tan vào nước, dùng iot. C. Dùng vài giọt ÿXQQyQJGQJGXQJGÏFK trong D. Dùng iot, dùng dung dịch trong Bài 20 Cho m gam hỗn hợp HCOOH và WiFGéQJKÃWYßL1DWKLWKÇWtFKNKt WKXÿmçFOjOtW ÿktc). Giá trị của m là bao nhiêu trong các số dưới đây? Chọn một đáp án dưới đây A. 43,8g B. 33,8g C. 23,8g D. Kết quả khác.
00:00:00