Bộ đề số 32 - 20 câu

Nội dung này yêu cầu tài khoản VIP, tháng này bạn còn 2 lượt làm bài thi miễn phí cho môn Hóa học. Nâng cấp lên tài khoản VIP chỉ với 30.000đ!

Nội dung

Bài 1 Ancol và amin nào sau đây cùng bậc Chọn một đáp án dưới đây A. và B. và C. và D. và Bài 2 Có 4 ống nghiệm mất nhãn đựng riêng biệt từng chất sau: dung dịch GXQJGÏFK GXQJGÏFK YjFK©WOÓQJ ÇSKkQELËWFiFFK©WQj\WDFyWKÇ GQJKRiFK©WQjRWURQJQKóQJKRiFK©WVDX" Chọn một đáp án dưới đây A. NaOH B. HCl C. Khí D. B và C đúng. Bài 3 Người ta nhận thấy khi đốt cháy các đồng đẳng của một loại ancol thì tỉ lệ mol WQJG«QNKLVÕQJX\rQWñ cacbon trong ancol tăng dần. Những ancol nào sau đây thoả mãn nhận xét trên? Chọn một đáp án dưới đây A. Ancol no đơn chức B. Ancol no đa chức C. Ancol không no đơn chức D. Ancol đa chức và đơn chức Bài 4 Chia hỗnhợp 3 anken: WKjQKSK«QEµQJQKDX - Đốt cháy phần 1 sinh ra 6,72 lít ÿNWF - Phần 2 cho tác dụng với hiđro (có Ni xúc tác), đốt cháy sản phẩm sau phản ứng rồi dẫn sản phẩm cháy vào bình đựng nước vôi trong dư thì khối lượng kết tủa thu đựơc là: Chọn một đáp án dưới đây A. 30g B. 29g C. 32g D. 31g Bài 5 Những kết luận nào đúng theo thuyết A-rê-ni-ut: Chọn một hoặc nhiều đáp án dưới đây A. Một hợp chất trong thành phần phân tử có nhóm OH là bazơ. B. Một hợp chất trong thành phần phân tử có H là một axit. C. Một hợp chất trong thành phần phân tử có H và phân li ra WURQJQmßFOjPÝWD[LW D. Một hợp chất trong thành phần phân tử có nhóm OH và phân li ra WURQJQmßFOjPÝW ED]k Bài 6 Phản ứng giữa và tạo khí 7ÙQJVÕKËVÕWURQJSKmkQJWUuQKSK§QíQJR[LKRi NKñQj\EµQJ Chọn một đáp án dưới đây A. 42 B. 43 C. 44 D. 34 Bài 7 Số oxi hoá của N được sắp xếp theo thứ tự tăng dần như sau: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Bài 8 Nguyên tố X có tổng số hạt proton, nơtron, electron gấp 3 lần số electron ở lớp vỏ. Nguyên tố X có đặc điểm: Chọn một đáp án dưới đây A. Hạt nhân chứa Z và N theo tỉ lệ 1 : 1 B. Số khối là số chẵn C. Thuộc nhóm B bảng tuần hoàn D. A và B đều đúng Bài 9 Anion có của electron giống FyF©XKuQKelectron ở lớp vỏ ngoài cùng là ) thì có cấu hình electron của nguyên tử X là: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Bài 10 Cấu hình electron nào sau đây vi phạm nguyên lí Pauli: (1) (2) (3) (4) (5) Chọn một đáp án dưới đây A. 2, 3, 4 B. 3, 5 C. 3, 4, 5 D. 1, 4, 5 Bài 11 Phát biều nào sau đây không đúng? Chọn một đáp án dưới đây A. Mỗi nguyên tố được biểu diễn bằng một nguyên tử. B. Z là số proton trong nhân. C. A là tổng số proton và nơtron tron nhân. D. Số nơtron trongnhân bằng A – Z Bài 12 1,84g hỗn hợp hai muối và tác dụng hết với dung dịch HCl thu được 0,672 lít ÿNWF YjGXQJGÏFK;.KÕLOmçQJPXÕL trong dung dịch X là: Chọn một đáp án dưới đây A. 2,17g B. 3,17g C. 4,17g D. A, B, C đều sai. Bài 13 Trung hoà 125ml dung dịch axit hữu cơ A 0,4M (cùng laọi với axit axetic) bằng dung dịch NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 4,8g muối. Công thức axit hữu cơ A là công thức nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. HCOOH D. Kết quả khác Bài 14 Chỉ dùng thêm một hoá chất nào sau đây có thể phân biệt được các dung dịch Chọn một đáp án dưới đây A. Phenolphtalein B. Không cần thêm hoá chất nào khác. C. Kim loại Al D. Không xác định được Bài 15 Có 3 lọ mất nhãn chứa 3 dung dịch ancol etylic, etyl axetat và axit axetic. Bằng cách nào trong các cách sau đây có thể nhận biết được 3 dung dịch trên (tiến hành theo đúng trình tự): Chọn một đáp án dưới đây A. Dùng B. Dùng dùng C. Dùng natri kim loại. D. Dùng đồng kim loại, dùng nước. Bài 16 Có 4 cách sắp xếp các kim loại sau đây theo tính hoạt động hoá học tăng dần. Hãy chọn cách sắp xếp đúng. Chọn một đáp án dưới đây A. Hg, Cu, Sn, Ni, Fe, Mg, Al, Na B. Hg, Cu, Sn, Ni, Fe, Al, Mg, Na C. Cu, Hg, Sn, Fe, Ni, Al, Mg, Na D. Cu, Hg, Sn, Ni, Fe, Al, Mg, Na Bài 17 Hãy chọn câu đúng trong các câu sau: Dẫn xuất của hiđrocacbon là: Chọn một đáp án dưới đây A. Hợp chất chứa các nguyên tố cacbon, hiđro và oxi. B. Hợp chất hữu cơ. C. Hợp chất ngoài cacbon, hiđro trong phân tử còn chứa thêm các nguyên tố như oxi, clo, nitơ... D. Hợp chất khi cháy chúng tạo ra và Bài 18 Muốn phân biệt các loại kim loại Cu, Be, Mg, người ta có thể dùng hoá chất nào sau đây để phân biệt chúng: Chọn một đáp án dưới đây A. dd loãng B. dd C. dd KOH D. A và C đúng. Bài 19 Có bao nhiêu loại phản ứng khác nhau để điều chế magie kim loại? Chọn một đáp án dưới đây A. 2 B. 1 C. 3 D. 4 Bài 20 Hãy sắp xếp các chất sau đây theo trật tự tăng dần tính bazơ: Trường hợp nào sau đây đúng? Chọn một đáp án dưới đây A. (1) < (5) < (2) < (3) < (4) B. (1) < (2) < (5) < (3) < (4) C. (1) < (5) < (3) < (2) < (4) D. (2) < (1) < (3) < (5) < (4)
00:00:00